OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Yahudili�e S�zan Putperest ��reti: Kabala


Kabala, kelime anlam�yla "s�zl� gelenek" demektir. Ansiklopedilerde veya s�zl�klerde, Yahudi dininin mistik, bat�ni bir kolu olarak tarif edilir.

Bu tan�ma g�re, Kabala, Tevrat'�n ve di�er Yahudi dini kaynaklar�n�n gizli manalar�n� ara�t�ran bir ��retidir. Ancak konuyu biraz daha yak�ndan inceledi�imizde, kar��m�za daha farkl� ger�ekler ��kmaktad�r. Bu ger�eklerin bizi ula�t�rd��� sonu�, Kabala'n�n, Yahudili�in temeli olan Tevrat'tan da �nce var olan, Tevrat'�n vahyedilmesinden sonra da Yahudili�in i�ine n�fuz eden "pagan" (putperest) bir ��reti oldu�udur.

Kabala hakk�ndaki bu ilgin� ger�e�i, T�rk masonlar�ndan Murat �zgen Ayfer, Masonluk Nedir ve Nas�ld�r? adl� kitab�nda ��yle anlat�r:
�Ne zaman do�mu� ve nas�l geli�mi� oldu�u tam ve kesin bir �ekilde bilinmeyen Kabala, �zellikle Yahudi dini ile ba�lant�l� olmak �zere, metafizik nitelikli, kendine �zg� bir ezoterik sistemi olan bir gizemci felsefenin genel ad�d�r. Yahudi gizemcili�i olarak benimsenmekle birlikte, i�erdi�i ��elerden bir�o�u, asl�nda Tevrat'�n ortaya ��k���ndan �ok daha eski bir tarihte olu�turulmu� bulundu�unu g�stermektedir.� 1

Kabala'n�n Yahudilikten daha eski oldu�u herkes taraf�ndan kabul edilmektedir. Yahudi tarih�i Theodore Reinach, Kabala'y� "Yahudili�in damarlar�na giren ve onu tamamen ele ge�iren gizli bir zehir" olarak tarif eder. Salomon Reinach ise Kabala'y� "insan zihninin en k�t� sapmalar�ndan biri" olarak tan�mlamaktad�r. 2

Kabala'n�n "insan zihninin en k�t� sapmalar�ndan biri" olarak g�r�lmesinin nedeni, bu ��retinin b�y�k �l��de "b�y�" ile ilgili olmas�d�r. Kabala, binlerce y�ld�r hemen her t�rl� b�y� rit�elinin temel ta�lar�ndan birini olu�turmu�tur. Kabala ile u�ra�an hahamlar�n b�y� g�c�ne sahip oldu�una inan�lm��t�r. Yahudi olmayan pek �ok insan da Kabala'n�n gizeminden etkilenmi�, bu ��retiyi kullanarak b�y� ile u�ra�m��t�r. Orta�a�'�n sonlar�nda Avrupa'y� saran, �zellikle simyac�lar taraf�ndan benimsenen bat�ni �al��malar�n k�keninde de Kabala'n�n b�y�k rol� vard�r.
Kabala ve MasonlukMason �rg�t� kabala ile �ok yak�ndan ilgili olan bir gruptur. Masonluk Kabala'daki sembollerin bir�o�unu aynen alm��t�r. Bunlar�n i�inde en �nemlisi Sefirot denilen �ifresel grafiktir. Kabalist felsefenin �ematik �zeti olan bu �izim, hem mason hem de kara b�y� kaynaklar�nda ge�er. Sefirot ayr�ca mason localar�ndaki oturu� �eklini de belirler. Masonlar�n loca dizili�i, bu modele g�re uygulanmaktad�r.

��te garip olan taraf�, tam da bu noktadad�r: Yahudilik, Tevrat'�n Hz. Musa'ya vahyedilmesi ile do�mu� �lahi bir dindir. Ama bu dinin i�inde, �lahi vahyin kesin olarak yasaklad��� b�y�c�l��� benimseyen Kabala adl� bir ��reti bulunmaktad�r. Bu durum, Kabala'n�n asl�nda Yahudili�e d��ar�dan ve sonradan giren bir unsur oldu�unu g�stermektedir.

Peki nedir bu unsurun kayna��?

Yahudi tarih�i Fabre d'Olivet, bu soruya "Eski M�s�r" cevab�n� verir. Fabre d'Olivet'e g�re, Kabala'n�n k�keni Eski M�s�r'a uzanmaktad�r. Kabala, �srailo�ullar�'n�n baz� liderlerinin Eski M�s�r'dan ��rendikleri, sonra da nesilden nesilden aktard�klar� s�zl� bir gelenektir. 3

Bu nedenle, Kabala ve masonluk ili�kisinin k�kenini bulmak i�in, Eski M�s�r'a bakmak gerekmektedir.Kabalac�l���n Eski M�s�r�daki K�kleri


Ayetlerde a��kland��� gibi, M�s�r'da iki �nemli g�� oda�� bulunmaktad�r: Firavun ve onunla birlikte s�z sahibi olan y�netici kadro. Bu kadro �o�u zaman Firavun �zerinde �nemli bir etkiye sahiptir. Firavun onlara dan���r ve zaman zaman onlar�n telkinlerine g�re hareket ederdi. A�a��daki ayetler, bu y�netici kadronun Firavun �zerindeki etkisine i�aret etmektedir:
�B�ylelikle (Musa) asas�n� f�rlat�nca, an�nda apa��k bir ejderha oluverdi. (Bir de) Elini s�y�rd�, o da an�nda bakanlara bembeyaz (g�r�n�verdi). Firavun kavminin �nde gelenleri dediler ki: "Bu ger�ekten bilgin bir b�y�c�d�r."
"Sizi topraklar�n�zdan s�r�p-��karmak istiyor. Bu durumda ne buyuruyorsunuz?"
Dediler ki: "Onu ve karde�ini �imdilik bekletiver, �ehirlere de toplay�c�lar yolla"

(Araf Suresi, 107-111)

Dikkat edilirse, ayetlerde, Firavun'a ak�l veren, onu Hz. Musa'ya kar�� k��k�rtan ve y�ntemler g�steren bir kadrodan s�z edilmektedir. M�s�r tarihinin kay�tlar�na bakt���m�zda, bu "kadro"nun iki temel unsuru oldu�u g�r�l�r: Ordu ve rahipler.

Konuyu tarihsel kay�tlar�n e�li�inde inceledi�imizde, �srailo�ullar�'n� etkileyen putperest k�lt�r�n, uzun devirler i�inde ya�ad�klar� Eski M�s�r inan��� oldu�unu g�r�r�z. Bizi bu sonuca g�t�ren �nemli bir g�sterge, Hz. Musa Tur Da��'nda iken �srailo�ullar�'n�n saparak tap�nd�klar� "b���ren buza�� heykeli"nin, asl�nda M�s�r'daki Hathor ve Aphis adl� putlar�n bir taklidi olu�udur.
Kabalac�l���n Yahudili�e Giri�i


M�s�r'�n putperest dininin �srailo�ullar� �zerindeki etkisi pek �ok de�i�ik a�amada ortaya ��km��t�r. ��lerindeki peygamberden k�sa bir s�reli�ine ayr�ld�klar�nda hemen putperestli�e, buza�� heykeline tap�nmalar� bu sapk�n inanca e�ilim g�sterdiklerini a��k�a ortaya koyar. Hz. Musa'ya kar�� s�yledikleri, "Ey Musa, biz Allah'� apa��k g�r�nceye kadar sana inanmay�z" (Bakara Suresi, 55) "Ey Musa, onlar�n ilahlar� gibi, sen de bize bir ilah yap" (Araf Suresi, 138-139) �eklindeki s�zleri de, "g�zle g�r�len", yani maddi varl�klara (putlara) tapmak istediklerini g�stermektedir.

Eski M�s�r'�n materyalist, b�y�ye dayal� bat�ni ��retilerini devralan Yahudiler, Tevrat'�n bu konudaki yasaklamalar�n� tamamen g�z ard� ederek, di�er putperest kavimlerin b�y� rit�ellerini de benimsemi�ler ve b�ylece Kabala, Yahudili�in i�inde ama Tevrat'a muhalif bir mistik ��reti olarak geli�mi�tir. �ngiliz yazar Nesta H. Webster "Ancient Secret Tradition" (Antik Gizli Gelenek) adl� makalesinde, bu konuyu ��yle a��klar:
�B�y�c�l�k, bildi�imiz kadar�yla, Filistin'in �srailo�ullar� taraf�ndan i�gal edilmesinden �nce, Kenanl�lar taraf�ndan uygulan�yordu. M�s�r, Hindistan ve Yunanistan da kendi kahinlerine ve b�y�c�lerine sahipti. Tevrat'ta b�y�c�l�k aleyhinde yap�lm�� lanetlemelere kar��, Yahudiler, bu uyar�lar� g�z ard� ederek, bu ��retiye kendilerini bula�t�rd�lar ve sahip olduklar� kutsal gelene�i, di�er �rklardan ald�klar� b�y�sel d���n-
celerle kar��t�rd�lar. Dolay�s�yla, Kabala kar��tlar�n�n, Kabala'n�n saf bir Yahudi k�kenden gelmedi�i �eklindeki itirazlar�n�n hakl� temeli vard�r.� 4

Kabala, Eski M�s�r'�n ve sonra di�er putperest k�lt�rlerin Yahudilik i�ine girip bar�nabilece�i, geli�ebilece�i bir gelenek haline gelmi� ve Tevrat da s�z konusu Kabala merkezli sapk�n Yahudi ��retisine g�re tahrif edilmi�tir. Nitekim Eski M�s�r'�n materyalist "d�nya g�r���"n�n a��k izlerini Kabala'da bulmak m�mk�nd�r.Masonik Gelenekte Kabala Rit�elleriMasonlar ana d���ncelerini ve belirgin sembollerini Kabala'dan alm��lard�r. Amblemlerin pek �o�u da Kabala kaynakl�d�r. �rne�in; Jakin ve Boaz s�tunlar� da Kabala k�kenlidir. Masonlu�un, Kabala felsefesiyle olan b�y�k benzerli�i �ok yerde belirtilmi�tir.

T�rk mason kaynaklar� da bu ba�lant�y� ayn� �arp�c�l�kta i�lerler:

"G�r�yoruz ki, Kitab-� Mukaddes'in haricinde Yahudili�in gizli bir ananesi, bir gelene�i (Tradition Orale-Kabbala) vard�r. Ve yaln�z buna vak�f olanlar, Kitab-� Mukaddes'in hakiki manas�n� anlayabilirler. Biz de bu gelenek (Kabala) etraf�nda teess�s eden (kurulan), y�ksek felsefeyi h�lasa etmeye �al���yoruz." 5

Fakat bu s�r �ok az masonun bildi�i bir ger�ektir. Masonlu�a yeni giren birisini derece derece e�iten masonlar, Kabalist felsefeyi ona yava� yava� a��larlar. 33 derece i�inde giderek y�kselen mason, yo�ruldu�u felsefenin Kabala oldu�unu �ok sonralar� ��renir.

Bir masonun �zelikle 27. dereceyi a�abilmesi i�in t�m inan�lar�n� ve d�nya g�r���n� masonluk prensiplerine uydurmaya kesin olarak karar vermi� olmas� gerekmektedir. ��nk� bu dereceden sonra masonluk bamba�ka bir �ekle b�r�n�r. Bundan sonra mason, gizli bir e�itime al�n�r. Hayat�n yorumu, Kabala'da yer alan mistik �ifre sistemleriyle yap�l�r. Her t�rl� kavram yerini tamamen Kabala esasl� sembol ve simgelere b�rakm��t�r. Kabala'n�n en belirgin �zelli�i olan b�y�, bu a�amada devreye girer.
Masonlukta B�y�


Kabala'y� felsefelerinin temeli edinen masonlar, elbette b�y� ile ilgilenmektedirler. Ancak �ok �st dereceli masonlar�n bildi�i ve kat�ld��� b�y� ayinleri masonlukta b�y�k �nem ta��r: "Masonlu�un geni� manadaki b�y�c�l�kle bir yak�nl��� vard�r." (Tarihte ve G�n�m�zde Masonluk, Paul Naudon, sf.186) ��rak, Kalfa, Usta isimli mason yay�n�nda, masonik yemin t�reni ��yle anlat�l�r:

"T�ren �� k�s�mdan olu�ur: Yakarma, s�z verme, lanetleme. Yakarma: Masonik ilahlara ve �eytani kuvvetlere, yemin garantisi olarak �a��r�da bulunulur. S�z verme: �eytana verilen yeminin konusudur. Lanetleme: yeminin tutulmamas� halinde uygulanacak �l�m cezas�d�r." (��rak, Kalfa, Usta, sf.40)

Masonlukta �eytana olumlu �zellikler atfedilir, �eytan karanl��� ayd�nlatan bir g�� olarak tasvir edilir: "�eytan�n feneri ula�aca��n yerdeki karanl��� ayd�nlat�r." (Mason Dergisi, s.29, sf.23)

Masonik kaynaklarda anlat�ld���na g�re, masonlukta 33. dereceye gelecek ki�ide aran�lan en �nemli �zelliklerden biri, medyumlu�a olan yatk�nl���d�r. 7 y�lda bir, 7. ay�n 7. g�n�nde 7 b�y�k locadan 7 medyum �stad�n kat�l�m�yla toplant�lar yap�l�r.

Masonlu�un bilinen sembollerinin haricinde, sadece b�y� t�renlerine �zg� t�ts�, cam k�re gibi malzemeler toplant�n�n dekorunda yer al�r. Masan�n �zerine bir ke�i kafatas� konur. 7 kollu �amdan�n 7 mumu yak�ld�ktan sonra seans ba�lar. Kabala'daki b�y�l� kelimeler dakikalarca tekrarlan�r. T�ren s�ras�nda kimse konu�maz, birbirine bakmaz dikkat da��tacak en ufak bir hareket yap�lmaz.

Bu ayinler masonlar�n d�� d�nyadan en �ok gizlemeye �al��t�klar� s�rlar�ndan birisidir. D���k dereceli masonlardan hi�birisinin bu ayinlerden haberi olmaz. �eytana tap�nma ayinlerinin bir masona a��klanmas� i�in, masonlar�n deyimiyle masonik ilkelerle, iyice yo�rulmu� olmas� gerekir. Ancak yeterli "olgunlu�a" geldi�inde kendisine bu s�r verilir.Bir Masonun Locaya Kabul� S�ras�nda Ya�ananlarD�� d�nyadan masonlu�a kabul edilecek ki�i "tekris" ad� verilen bir t�renle kar��lan�r ve ��yle yemin etmek zorundad�r: �Verdi�im s�zleri yerine getirmedi�im takdirde, kalbim g��s�m�n sol taraf�ndan, dilim a�z�m�n dibinden kopar�lacak, bo�az�m kesilecek, v�cudum vah�i atlar taraf�ndan par�alanacak, med ve cezirin akt��� bir noktada denizin i�inde 24 saat g�m�lecek, sonra k�l oluncaya kadar yak�l�p d�rt r�zgar�n esti�i bir yerde havaya at�lacak ve b�ylece hat�ram tamamen kaybolmu� olacakt�r.� 6

Mason aday� tekris edilmeden �nce k���k bir odaya al�n�r. Tefekk�r h�cresi denilen bu oda yeni masonun bu karanl�k d�nyaya ilk ad�m at���d�r. Buras� �duvarlar� siyaha boyal�, kemikler, bir insan kafatas�, k���k bir masa, tabure ve bir yaz� tak�m� bulunan bir h�credir.� 7

Bundan sonra aday�n boynuna ip ge�irilir, sa� elinin iki parma�� dudaklar�n�n �st�ne konur. �pin ucu merasim �stad�n�n elinde oldu�u halde aday i�eri al�n�r. U�lar� kendine �evrilmi� k�l��lar e�li�inde aday orada �ahit olduklar�n� hi�bir bi�imde kimseye anlatmamak �zere s�z verir. 8

B�t�n bunlar�n ak�l ve mant�kla ya da �lahi bir dinle ba�da�mayaca�� a��kt�r. ��in as�l �zerinde d���n�lmesi gereken yan� b�y�c�l��� yasaklayan Tevrat ile �ereflenmi� olan Yahudilerin �ok k�sa bir zaman i�inde akla, vicdana ve dine ayk�r� Kabalac�l��� benimsemeleridir. Oysa y�ce Allah b�y�c�l�kle u�ra�anlar�n her zaman h�srana u�rayaca��n� ��yle belirtmi�tir:

�B�y�c�ler geldi�inde Musa: �Ataca��n�z �eyleri at�n� dedi. Onlar at�nca, Musa dedi ki: �Sizlerin (ortaya) getirdi�iniz
b�y�d�r. Do�rusu Allah onu ge�ersiz k�lacakt�r.
��phesiz Allah, bozgunculuk ��karanlar�n i�ini d�zeltmez.�

(Yunus Suresi, 80-81)

Kaynaklar:
(1)-Murat �zgen Ayfer, Masonluk Nedir ve Nas�ld�r?, �stanbul, 1992, s. 298-299
(2)- Gougenot des Mousseaux in Le Juif, Juda�sme et la Juda�sation des Peuples Chr�tiens, s.21, quoting Theodore Reinach, Histoire des Isra�lites, s. 221, ve Salomon Reinach, Orpheus, s. 299
(3)- Fabre d'Olivet, La Langue H�bra�que, 1815, s. 28
(4)- Nesta Webster, Ancient Secret Tradition, Secret Societies And Subversive Movements, Boswell Publishing Co., Ltd., London, 1924
(5)- Selamet Mahfili, 4. Konferans, sf.48
(6)- Ba�lang��tan Bug�ne kadar Rit�elimizin �nki�af�, Celil Lay�ktaz, �stanbul, 1972
(7)- T�rkiye Birinci Mason Locas�, Birinci Derece Rit�eli
(8)- Ba�lang��tan Bug�ne kadar Rit�elimizin �nki�af�, s.24Yorum listesi


Mevcut bir yorum yok.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.