OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Teknoloji Devlerine K�lavuzluk Eden Ku�lar

Japonlar�n h�zl� trenleri d�nya �ap�nda �ne sahiptir. Ancak h�zl� trenleri geli�tiren tasar�mc�lar�n yak�n zamana kadar �stesinden gelemedikleri bir sorunlar� vard�: G�r�lt�.

"500 serisi" olarak adland�r�lan h�zl� trenlerin tasar�m�nda da bu problemle kar��la��ld�. Trenin h�z� artt�k�a, elektrik telleriyle temas eden par�alar g��l� bir u�ultu ��karmakta ve yolcular� rahats�z etmekteydi. Trenler ayr�ca kent i�indeki yerle�im b�lgelerinde ciddi oranlarda ses kirlili�ine yol a�maktayd�. M�hendisler Shinkansen ismini verdikleri h�zl� trenlerde bu sorunu gidermeyi ba�ard�lar. Ama at�lyede daha yo�un �al��arak de�il, bayku�u taklit ederek.

Bir Bayku�un U�u�u ve H�zl� Trenin G�r�lt�s�Japonya�da g�r�lt� konusu ve �evre standartlar� d���n�lenden de fazla �nemsenen bir konudur. Japonya d�nyadaki demiryolu i�letmeleri i�erisinde en kat� "g�r�lt� standartlar�"na sahiptir. Bug�n mevcut teknolojileri kullanarak daha h�zl� gitmek kolayd�r, ama daha sessiz gitmek zordur. Japon �evre Bakanl���'n�n d�zenlemelerine g�re, yerle�im merkezlerinden ge�en bir demiryolunun 25 metre uza��nda g�r�lt� seviyesi 75 desibel veya daha az olmal�d�r. Oysa k�rm�z� ���kta duran arabalar�n ye�il ���k yand���nda ayn� anda harekete ge�melerinden �t�r� olu�an g�r�lt� bile 80 desibeli ge�mektedir. Bu de�erlerle yap�lan k�yaslama "Shinkansen" adl� h�zl� trenin ne kadar sessiz olmas� gerekti�ini ortaya koymaktad�r.

Trenin belli bir h�za ula�ana kadar ��kard��� sesin nedeni, tekerleklerin raylar �zerindeki hareketidir. Ancak h�z� 200 km/s oldu�unda sesin as�l kayna��, trenin hava i�indeki hareketiyle ortaya ��kan aerodinamik g�r�lt�d�r.

Aerodinamik g�r�lt�n�n olu�mas�ndaki bir numaral� etken ise tepedeki tellerden elektrik almak i�in kullan�lan pantograflar veya ak�m toplay�c�lard�r. Normalde kullan�lan dikd�rtgen �ekilli pantograflarla g�r�lt�n�n azalmayaca��n� fark eden m�hendisler, ara�t�rmalar�n� h�zl� ama sessiz hareket eden canl�lar �zerinde yo�unla�t�rm��lard�r.

Japon ara�t�rmac�lar canl�lar �zerindeki �al��malar� sonucunda fark etmi�lerdir ki t�m ku�lar i�inde en sessiz u�u�u bayku� ger�ekle�tirir. �yle ki bir bayku� av�n�n �zerine at�ld���nda, avlanan canl� hi�bir ses alg�layamaz. Bir hayalet u�ak gibi fark edilmeden u�abilen bayku�un s�rr� kanatlar�ndaki t�ylerdedir. T�ylerin kenar�nda bir testeredeki gibi dizilmi� d�zenli di�ler bulunur. Bayku� kanat ��rpt�k�a hava bunlar�n aras�ndan s�z�lerek g�r�lt� engellenmi� olur.

Bayku�un ses sorununu uygun �ekilde ��zd���n� fark eden Japon m�hendisler bayku�u �rnek alan yeni par�alar tasarlad�lar. �retilen bu yeni par�an�n g�vde k�sm�na bayku� t�y�n� taklit eden di�ler yerle�tirildi. Yap�lan denemeler ba�ar�l� oldu: Rahats�z edici ses tamamen ortadan kald�r�lm��t�.
Bayku�lar�n d���k sesle u�mas�n�n ard�ndaki sebeplerden bir tanesi, kanatlar�ndaki k�vr�mlard�r. Bayku�lar�n kanatlar�nda di�er ku�larda bulunmayan p�r�zl� t�yler vard�r. Bunlar g�zle bile g�r�lebilirler. "Aerodinamik ses" ise hava ak�m�nda olu�an girdaplardan kaynaklan�r. Girdaplar b�y�d�k�e ses de artar. Bayku�un kanad�nda �ok say�da p�r�zl� ��k�nt� oldu�undan, b�y�k girdaplar yerine k���k girdaplar olu�ur ve bayku� son derece sessiz bir u�u� ger�ekle�tirir.

Japon m�hendis ve tasar�mc�lar, bir bayku�u r�zgar t�nelinde teste tabi tuttuklar�nda, bu ku�un kanat yap�s�ndaki m�kemmelli�i bir kez daha g�rm��lerdir. Sonunda trenin �zerindeki g�r�lt�y�, bayku�un sahip oldu�u d�zensiz t�y prensibine benzeyen kanat �eklinde pantograflar kullanarak etkin bi�imde azaltmay� ba�arm��lard�r. Bu sayede Japonlar�n do�adan esinlenerek taklit ettikleri pantograf benzeri sistem, "i�ini en sessiz olarak yapan" �nvan�n� almaya hak kazanm��t�r.

G�r�lt�ye ��z�m Ku�un Suya Dal���nda


Ancak Japon m�hendislerin Shinkansen trenleriyle ilgili bir sorunlar� daha vard�. Trenlerin yol �zerindeki t�nellere giri� ve ��k��lar� yolcular a��s�ndan s�k�nt� olu�turuyordu. Tren, girdi�i bir t�nelden ��kar ��kmaz yolcular� irkilten bir t�r patlama sesi ortaya ��k�yordu. (Harun Yahya, Biomimetik)

T�nelin i�inde s�k��an hava trenin �n�nde s�r�kleniyor, t�nel ��k���nda bas�n� etkisiyle patlama sesi meydana getiriyordu. M�hendisler ��z�m olarak t�nellerin geni�letilmesini �nerdilerse de bu proje mali y�k� a��s�ndan i�leme konamad�. Bu soruna ��z�m getirmek i�in u�ra�an m�hendislerden biri de Eiji Nakatsu idi.

Bay Nakatsu, ayn� zamanda Japonya�n�n Do�al Ku�lar Derne�i�nin de bir �yesiydi. Bir g�n yal� �apk�n� ku�u dikkatini �ekti. Ku� �ok uzun bir gagaya sahipti ve suya �ok g�zel �ekilde bir dal�� yapabiliyordu. Bu sivri gaga, bas�nc� az olan havadan bas�nc� �ok olan suya girerken adeta bir matkap g�revi g�r�yordu.


Bu g�zlem Bay Nakatsu i�in harika bir ilham kayna�� oldu. Nakatsu ve ekibi ku�un gagas�n� Shinkansen trenlerine uyarlamaya karar verdiler. Yap�lan analizlerde ku�un gagas�n�n matematiksel denklemi ka��da d�k�ld� ve trenin burun k�sm� yeniden tasarland�. Sonu�ta ortaya upuzun bir burun ��kt�. �nceki modele g�re �ok daha uzun olan bu sivri burun sayesinde t�nel sorunu da a��ld�. T�neldeki hava trenin sivri burnunun �st�nden ak�p kolayl�kla arkas�na ge�iyor b�ylece ses engelleniyordu.

Shinkansen trenindeki bu iki �rnek son derece �arp�c�d�r. Uzman Japon m�hendisler ku�lar� �rnek alarak ��z�me ula�m��t�r oysa bayku� ve yal� �apk�n� yarat�ld�klar� ilk andan itibaren m�hendislerin �rnek ald�klar� bu �zel sistemlere sahiptir. Bu canl�lar kanatlar�ndaki t�yden gagalar�na kadar Allah��n �st�n yarat���n� g�sterirler. Y�ce Allah hi�bir �rnek edinmeksizin ve tek bir emirle yaratand�r. Allah bir ayette ��yle buyurmaktad�r:
�G�kleri ve yeri (bir �rnek edinmeksizin) yaratand�r. O, bir i�in olmas�na karar verirse, ona yaln�zca "OL" der, o da hemen oluverir.�(Bakara Suresi, 117)Yorum listesi


Mevcut bir yorum yok.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.