OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Masonlar�n Kirli ��leri


Masonlar, �rg�t d���na �o�u zaman dine kar�� sayg�l� ve t�m dinlere ayn� mesafede imaj�n� vermeye �al���rlar. Oysa ger�ek �ok farkl�d�r. Masonlu�un i�y�z�n� anlatt���m�z bu dizimizin son b�l�m�nde bu karanl�k �rg�t�n din ahlak�na kar�� vermi� oldu�u sava�� ve bu sava�ta izledi�i stratejileri inceleyece�iz.

G�n�m�zde, topluma y�nelik a��klamalar�nda s�rekli olarak "toplum yarar�na �al��ma", "insanl�k i�in fedakarl�k" gibi kavramlara vurgu yapan masonlu�un i�y�z�ne bak�ld���nda, olduk�a kirli bir bilan�o ortaya ��kmaktad�r. Pek �ok �lkede masonluk, karanl�k maddi ��kar ili�kilerinin oda�� durumundad�r. 1980'lerde �talya'y� �alkalayan "P2 Mason Locas�" skandal�, masonlu�un bu �lkede mafya ile i�i�e oldu�unu, loca y�neticilerinin silah ka�ak��l���, uyu�turucu ticareti, kara para aklama gibi i�ler y�r�tt�klerini, rakiplerine veya kendilerine "ihanet" edenlere suikastler d�zenlettirdiklerini ortaya ��karm��t�r. 1992'de Fransa'da g�ndeme gelen "B�y�k Do�u Locas�" skandal�nda, 1995 y�l�nda �ngiltere'de bas�na yans�yan "�ngiliz Temiz Elleri" operasyonunda, hep mason localar�n�n karanl�k ��kar ili�kileri de�ifre olmu�tur. Masonlar�n "h�manist ahlak" kavram�, sadece s�zdedir.

B�yle olmas� da ka��n�lmazd�r, ��nk� ba�ta da belirtti�imiz gibi bir toplumda ahlak ger�ekte sadece �lahi bir dinin ya�anmas� sayesinde kurulur. Ahlak�n temelinde, insan�n kibirden ve bencillikten kurtulmas� yatmaktad�r. Bunu ise ancak Allah'a kar�� olan aczini ve sorumlulu�unu bilen insanlar ba�ar�r. Allah, Kuran'da m�minlerin fedakarl�klar�n� bildirdikten sonra "Kim nefsinin 'cimri ve bencil tutkular�ndan' korunmu�sa, i�te onlar, felah bulanlard�r" (Ha�r Suresi, 9) buyurarak, bu ger�ek ahlak�n temelini haber vermektedir.

Bu nedenledir ki, Allah'a iman�n ve Allah korkusunun bulunmad��� bir toplumda, ahlak da bulunmaz. Hi�bir �eyin mutlak bir k�stas� olmad��� i�in, insanlar "do�ru" ve "yanl��" kavramlar�n� kendi ��karlar�na g�re tan�mlar ve uygularlar.
Zaten masonlu�un din-d��� h�manist ahlak teorisinin ger�ek amac� da, "ahlakl� bir d�nya kurmak" de�il, din-d��� bir d�nya kurmakt�r. Bir ba�ka deyi�le, masonlar, ahlaka �ok �nem verdikleri i�in de�il, sadece topluma "din gerekli de�il" telkini verebilmek i�in h�manist felsefeye sar�lmaktad�rlar.
Masonluk her ne kadar t�m dinlere ve inan�lara kar�� ho�g�r�l� oldu�unu ileri s�rse de, ger�ekte �lahi dinlere kar�� oldu�u, bunlar� ortadan kald�rarak d�nyada materyalist felsefeye dayal� bir "insanl�k dini" kurmak istedi�i kendi kaynaklar�ndan anla��lmaktad�r.

�rne�in �stad mason Selami I��nda�'�n Mason dergisinde yay�nlanan "Olumlu Bilim-Akl�n Engelleri ve Masonluk" adl� makalesinde bu masonik ideal ��yle a��klan�r:�Sonu� olarak �unlar� s�ylemek istiyorum: Hepimize d��en en b�y�k insanc�l ve masonik g�rev, olumlu bilim ve ak�ldan ayr�lmamak, bunun evrimde en iyi ve tek yol oldu�unu benimseyerek bu inanc�m�z� insanlar aras�nda yaymak, halk� olumlu bilimlerle yeti�tirmektir. Ernest Renan'�n �u s�zleri �ok �nemlidir: 'Ancak halk olumlu bilim ve ak�l ile e�itilirse, ayd�nlat�l�rsa, dinlerin bo� inan�lar� kendi kendine y�k�l�r'."

��te masonlu�un nihai hedefi budur: Kendilerince g�ya "bo� inan�" olarak g�rd�kleri din ahlak�n� tamamen yok ederek, "insan" kavram�n�n kutsalla�t�r�ld��� h�manist bir d�nya kurmak. Masonlar�n "olumlu bilim" olarak �ne s�rd�kleri, evrim teorisi ve benzeri materyalizm kaynakl� teoriler ise bizzat bilim taraf�ndan ��r�t�lm��t�r. Unutmamak gerekir ki, insanlar�n tek kurtulu�u Allah'�n kendilerine emretti�i gibi, yani din ahlak�na g�re ya�amakt�r, bunun d���ndaki aray��lar her zaman b�y�k h�sranla neticelenecektir. Ayna adl� masonik dergide de, din d��� bir d�nya kurman�n bir "�lk� Mabedi" oldu�u ��yle anlat�l�r:
�G�n�m�z masonlu�u eski masonlu�un somut Mabed in�a amac�n� kendi deyimleriyle ��lk� Mabedi� in�a etme �ekline d�n��t�rm��t�r. �lk� Mabedi in�as�, masonik ilke ve erdemlerin yay�l�p yerle�mesi sonucu biraraya gelen yetkin insanlar�n yery�z�nde �o�almas�yla olanakl�d�r.�
Peki masonluk bu amac�na nas�l hizmet etmektedir?


Din Ahlak�na Kar�� Sava�ta �zlenecek Y�ntemMasonik kaynaklar� inceledi�imizde, dini �zellikle fikri d�zeyde, kitle telkini yoluyla y�kmak istediklerini g�r�r�z. �stad mason Selami I��nda�'�n Masonluktan Esinlenmeler adl� kitab�ndaki �u pasaj, bu konuda olduk�a ayd�nlat�c�d�r:
�... A��r� �zg�rl�ks�z rejimler bile, din kurulu�unu kald�rma �abalar�nda ba�ar� sa�layamam��lard�r. Hatta bu siyasal y�ntemlerin, dinsel bo� inan�lardan ve dogmalardan insanlar� kurtararak, toplumu ayd�nl��a kavu�turmak eyleminde a��r�l��a, zor kullanmaya kalkmalar�n�n bir tepkisi olarak kapatmak istedikleri ibadet yerlerinin bug�n daha �ok doldu�u ve yasakland��� i�in dinsel inan�lar ve dogmalar�n daha �ok yanda� buldu�u saptanm��t�r. B�yle bir g�n�l ve duygu i�inde yasaklamalar�n ve zor kullanmalar�n bir sonu� vermedi�ini, bir ba�ka konu�mam�zda belirtmi�tik. �nsanlar� karanl�ktan ayd�nl��a g�t�recek tek yol, olumlu bilim, ak�l ve bilgelik prensipleridir. �nsanlar bu yoldan e�itilirse, dinlerin h�manist ve olumlu yanlar�na sayg� duyar, ama bo� inan�lar�ndan ve dogmalar�ndan kendilerini kurtar�rlar.�

Burada ne kastedildi�ini iyi analiz etmek gerekir. I��nda�, dine kar�� bask� uygulaman�n dindarlar� daha fazla motive edece�ini ve sonu�ta dini g��lendirece�ini ve bu nedenle, yani dini bu �ekilde g��lendirmemek i�in, masonlar�n dini fikri d�zeyde yok etmeleri gerekti�ini anlatmaktad�r. I��nda�'�n "olumlu bilim, ak�l ve bilgelik prensipleri" derken kastetti�i kavramlar ise, ger�ekte bilim, ak�l ve bilgelik de�ildir. Sadece, bu s�zc�klerle kamufle edilmi� olan materyalist felsefedir, evrim teorisidir. I��nda�, bunlar�n topluma yay�lmas� durumunda, "dinlerin sadece h�manist yanlar�na sayg� duyulaca��n�", yani �lahi dinlerin sadece h�manist felseye uygun g�r�len k�s�mlar�n�n kalaca��n� anlatmaktad�r. Buna kar��l�k �lahi dinlerin temeli olan ger�eklerin reddedilece�ini savunmaktad�r ki, bunlar insan�n Allah'�n kulu oldu�unu ortaya koyan temel iman esaslar�d�r.
K�sacas�, masonlar, dinin �z�n� olu�turan iman esaslar�n� ortadan kald�rmak (yani Allah'�n varl���n�, birli�ini, her�eyi O'nun yaratt���n�, insan�n da Allah'a kar�� sorumlu oldu�u ger�e�ini reddettirmek) hedefindedirler. Dini, kendilerince sadece baz� genel ahlaki konularda fikir veren bir "k�lt�rel �ge" haline getirmek istemektedirler. Bunu yapman�n yolu ise, masonlara g�re, "olumlu bilim ve ak�l" kisvesi alt�nda topluma ateizmi empoze etmektir. Nihai hedefleri ise, dini bu "k�lt�rel �ge" konumundan da ��karmak ve tamamen dinsiz bir d�nya kurmakt�r.


Masonik Kitle Telkini


Masonluk bu ama� i�in d�nyan�n pek �ok �lkesinde var g�c�yle �al���r. Baz� �niversitelerde, di�er e�itim kurumlar�nda, kimi medya kurulu�lar�nda, sanat ve fikir d�nyas�n�n belli �evrelerinde etkin olan masonik �rg�tlenme, topluma s�rekli olarak h�manist felsefeyi yaymaya, dinin temeli olan imani ger�ekleri reddettirmeye �al���r.

Evrim teorisi, masonlar�n bir numaral� propaganda malzemelerindendir. Bunun yan�nda, Allah'tan ve dinden hi� bahsedilmeyen, sadece insan zevklerine, h�rs ve isteklerine dayanan bir k�lt�r in�a etmek i�in u�ra��rlar. Bu cahiliye k�lt�r� i�inde Allah korkusu, Allah sevgisi, Allah r�zas�, ibadet, ahiret gibi kavramlara yer yoktur. Dahas� bu kavramlar hakk�nda bir�ok filmde, karikat�r ve romanda hep bu ger�ek d��� mesajlara yer verilir.Masonik A�- Fahri Masonlar


Bu b�y�k aldatmaca i�inde masonlar her zaman lider rol� oynar. Ancak onlarla ayn� safta olan daha pek �ok farkl� grup ve birey vard�r. Masonlar bunlar� da bir anlamda "fahri mason" kabul eder ve kendileriyle m�ttefik sayarlar. ��nk� ayn� h�manist felsefe �zerinde birle�mektedirler. Selami I��nda� bu konuda �u yorumu yapar:
�(Masonluk) �u ger�e�i de benimser: D�� evrende �yle bilge insanlar vard�r ki, mason olmad�klar� halde, mason ideolojisini �ok iyi benimsemi�lerdir. ��nk� bu ideoloji, b�t�n anlam�yla insan ve insanl�k ideolojisidir.�

18. ve 19. y�zy�lda siyasi komplolarla, devrimle u�ra�an masonluk, 20. y�zy�lda temel misyon olarak kendi felsefesini �e�itli propaganda ara�lar� ile toplumlara yayma yolunu se�mi�tir. Masonlu�un, materyalizm, h�manizm ve evrim kavramlar�yla �zetlenebilecek bat�l felsefesi, bilim, sanat, medya, edebiyat, m�zik ve her t�rl� pop�ler k�lt�r arac�yla kitlelere yay�lm��t�r. Masonluk bu propaganda sonucunda, ani bir devrimle de�il, uzun vadede �lahi dinleri ortadan kald�rarak t�m insanl��� kendi felsefesi i�inde a�ama a�ama birle�tirmek istemektedir.

Sessiz ve DerindenAmerikal� bir mason, masonlu�un bu y�ntemini ��yle �zetler: "Masonluk �al��mas�n� sessiz bir �ekilde y�r�t�r fakat bu �al��ma, okyanusa do�ru sessiz bir �ekilde vuran derin bir nehrin i�leyi�i gibidir."

ABD'nin Georgia eyaletinin "B�y�k �stad" dereceli masonlar�n biri olan J. W. Taylor ise, ayn� konuda �u ilgin� yorumu yapmaktad�r:
�Eski kavramlar�n terk edilmesi ve yerine yenilerinin yerle�tirilmesi, her zaman d�nyan�n ilk olarak dikkatini �eken alg�lanabilir sebeplerden kaynaklanmaz, daha �ok insanlar�n zihninde uzun y�llard�r i�lev g�ren prensiplerin bir toplam�d�r. Ancak son anda uygun �artlar olu�ur ve elveri�li bir �evre meydana gelir, o zaman gizli olan ger�ek hayata aktar�l�r... b�ylece her insan� b�y�k bir ortak hedefe do�ru te�vik eder ve b�y�k hedeflere varmak i�in t�m uluslar� sanki hepsi birer insan gibi hareket ettirir. ��te masonluk kurumunun, d�nyadaki insano�lu �zerindeki etkisi bu prensip �zerinde ger�ekle�mektedir. Sessiz ve gizli olarak �al���r, ama �ok y�nl� ili�kileri sayesinde toplumun her detay�na ve bo�lu�una s�zar; masonlu�un eserlerini g�renler bu eserlere kar�� hayrete d��erler, ama kayna��n�n ne oldu�unu bilip s�yleyemezler. (Harun Yahya, Kabala ve Masonluk)

Chicago B�y�k Locas�'n�n yay�nlad��� Voice dergisine g�re
ise, "Masonluk sessiz bir �ekilde, fakat kesinlikle ve s�rekli olarak insan toplumunun harc�n� in�a etmektedir". S�z konusu "har� in�as�", masonik felsefenin temelleri olan materyalizm, h�manizm ve Darwinizm'in topluma empoze edilmesiyle ger�ekle�mektedir.

Masonlu�un bu sessiz ve derinden i�leyen stratejisinin en b�y�k �zelli�i, bu stratejide g�rev alan masonlar�n, bunu masonluk ad�na yapt�klar�n� hemen hi�bir zaman a��klamamalar�d�r. Farkl� kimliklerle, farkl� s�fatlarla, farkl� makamlarda g�rev yapar, ama masonluk arac�l���yla benimsedikleri ortak bir felsefeyi topluma empoze ederler. T�rk localar�n�n b�y�k �stadlar�ndan Halil M�lk�s, y�llar �nce kendisiyle yap�lan bir r�portajda, bu ger�e�i ��yle a��klam��t�r:
�Masonluk, masonluk olarak ortaya ��k�p hi�bir �ey yapmaz. Masonluk bireyleri y�nlendirir, burada yeti�en bireyler, zikir talimi �retimine kat�lan masonlar d�� alemde bulunduklar� yerlerde, �e�itli seviyelerdeki mesleklerdedirler. Bunlar �niversitelerdedirler, rekt�rd�rler, bunlar profes�rd�rler, bunlar devlet adam�d�rlar, bakand�rlar, doktordurlar, hastane ba�hekimidirler, avukatt�rlar vs. Bulunduklar� yerlerde bu masonlu�un talim etti�i fikirleri yayg�n bir bi�imde topluma aktarma gayreti i�inde olurlar.�

Bu nedenledir ki insanlar, toplumdaki "kitle telkinleri"nin ard�nda organize bir g�c�n oldu�unu fark edemezler. �nsanlar� dinden uzakla�t�rmaya, materyalist, Darwinist hurafelere inanmaya s�r�kleyen telkinlerin ard�ndaki masonik etkiyi g�remezler. Oysa masonluk, "sessiz ve derinden", ama �ok etkili �al��maktad�r.


Sonu�Oysa masonlu�un b�y�k bir �srarla "talim etti�i ve topluma aktarma gayreti i�inde oldu�u" bu fikirler, birer yan�lg�dan ba�ka bir �ey de�ildir. Masonluk, as�rlard�r hi� sorgulamadan ba�naz bir bi�imde korudu�u felsefesini, "ak�l ve bilim" ambalaj� ile s�sleyip "talim etti�i ve topluma aktarma gayreti i�inde oldu�u" s�rece, hem kendisini hem de insanl��� aldatmaktad�r.

�Gev�emeyin, �z�lmeyin; e�er (ger�ekten) iman etmi�seniz en �st�n olan sizlersiniz�.
(Al-i �mran Suresi, 139)

Ayette bildirildi�i gibi insanl���n kurtulu�u, ancak, ger�ek yarat�l�� amac�n� anlamas� ve Allah'�n kendisine ��retti�i �st�n Kuran ahlak� ile ya�amas�ndad�r.


H�manizm Ne Demektir?


"H�manizm" kavram� �o�u insan�n akl�nda olumlu mesajlar �a�r��t�r�r. "�nsan sevgisi", "bar��", "karde�lik" gibi. Ancak felsefi anlamda h�manizmin daha da �nemli bir anlam� vard�r: H�manizm, "insanl�k" kavram�n�, insanlar�n yegane ama� ve odak noktas� haline getiren bir d���ncedir. Bir ba�ka deyi�le, insan�, Yarat�c�m�z olan Allah'tan y�z �evirmeye, sadece kendi varl��� ve benli�i ile ilgilenmeye �a��r�r.

G�n�m�z�n �nde gelen h�manist s�zc�lerinden biri olan Corliss Lamont, The Philosophy of Humanism (H�manizm Felsefesi) adl� kitab�nda ��yle yazar: H�manizm, t�m ger�ekli�in bizzat do�an�n kendisinden ibaret oldu�una inan�r, evrenin temel materyali, zihin de�il maddedir.... (H�manizme g�re) Do�a�st� varl�klar ger�ek de�ildir; yani insan d�zeyinde, insanlar do�a�st� ve �l�ms�z ruhlara sahip de�ildirler ve t�m evren d�zeyinde, evrenimizin do�a�st� ve sonsuz bir Yarat�c�s� yoktur.

G�r�ld��� gibi, h�manizmin temeli do�rudan ateizme ve materyalist felsefeye dayanmaktad�r.Yorum listesi


Konu: Yazar:
Zaman:
masonluk
yusuf islam 06.06.2003 18:37

Kendilerini �ok iyi bir maskeyle gizleyen masonlar �zellikle okullarda olmak �zere bir�ok farkl� yeryerde �e�itli faaliyetler ad� alt�nda propagandalar�n� yap�yorlar. sizin ve sizin gibi dergilerin yapt��� �al��malarla masonlar�n i� y�z�n� daha iyi g�rmekteyiz. t�m insanlar�n bu t�r faaliyetlere kar�� daha uyan�k olmas� gerekir.


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.