OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ara�t�rma'dan


T�m d�nya kamuoyunu me�gul eden Irak-ABD Sava��, sonucu �nceden belli bir senaryo muydu? Saddam H�seyin'in Baas Partisi ile �srail aras�nda nas�l bir gizli ittifak vard�? �srail, �ran-Irak Sava�� s�ras�nda Saddam'� nas�l kulland�? Saddam, ABD ve �srail'e ra�men y�llarca nas�l iktidarda kald�? Bu yaz�m�zda i�te bu �nemli sorulara cevap arayaca��z.


T�m d�nyay� yakla��k alt� ayd�r me�gul eden Irak-ABD Sava�� sona erdi. B�t�n uluslararas� hukuk kurallar� alt �st edilerek ger�ekle�tirilen Irak Sava���n�n perde arkas�nda �srail�in parma��n�n oldu�unu ve as�l hedefin �srail�in gizli d�nya egemenli�i oldu�unu ge�ti�imiz say�m�zda t�m ayr�nt�lar�yla g�zler �n�ne sermi�tik. Peki bu senaryoda Saddam��n rol� neydi? Irak topraklar�n� �srail�e terk etmekten ve halk�n� k�rd�rmaktan ba�ka hi�bir �ey yapmayan Saddam �lkesini bilerek mi sava�a s�r�kledi? ABD, en b�y�k d��man� olan Saddam H�seyin�in ka�mas�na neden m�sade etti? ABD, �ngiliz ve �srail bas�n� neden Saddam��n �imdi nerede oldu�u konusunda tek bir a��klama yapm�yor? �imdi t�m d�nya bu sorulara cevap ar�yor. Ara�t�rma dergisinin kapak konusunu bu sorular�n cevaplar�na ay�rd�k.

3 May�s�ta Bilim Ara�t�rma Vakf� taraf�ndan d�zenlenen �K�br�s ��in Ger�ek ��z�m� konferans�ndayd�k. T�rkiye�den asker, b�rokrat, milletvekili, eski bakan ve �ok say�da gazete ve yazarla K�br�s�tayd�k. Mehter Tak�m��n�n Lefko�a konseri, T�rk d�nyas�n�n temsilcileriyle Denkta���n kucakla�mas� ger�ekten bizler i�in tarihi anlard�. K�br�s gezisi bize K�br�s davas�n�n anlam�n� hat�rlatt� ve K�br�s�ta 1963�ten bu yana ya�ananlar� bir kez daha g�zden ge�irmemize vesile oldu. Bu gezideki izlenimlerimizi dergimizde bulabilirsiniz.

�srail�in K�br�s hesaplar�, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in T�m D�nyaya �rnek Adaleti, Modern Bilimin �slami Temelleri ve Irak Sava�� Mehdi�nin habercisi mi? Ba�l�kl� yaz�larda bu say�m�zda yer alan konulardan sadece birka�� yer al�yor.
Sizlere bu say�m�zda yine iki VCD hediye ediyoruz. Uzakdo�u�da ya�anan sapk�n dini ve felsefi ak�mlar�n anlat�ld��� ��slam ve Uzakdo�u Dinleri� belgeselini yazar Harun Yahya sizler i�in ara�t�rd� ve belgesel film haline getirilmesinde b�y�k katk�da bulundu. Ayr�ca b�y�k �slam alimi �S�mb�l Efendi�nin hayat�n� anlatan belgeseli de bu say�m�zda �cretsiz olarak temin edebilirsiniz.

G�r�� ve �nerilerinizi l�tfen bize e-mail, faks, mektup ve telefon yolu ile ula�t�r�n.

Yeni bir say�da bulu�mak dile�iyle...Yorum listesi


Mevcut bir yorum yok.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.