OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Tanzimat Ferman�

1839 y�l�nda ilan edilen Tanzimat Ferman�, Osmanl�'n�n son d�nemine damga vuran en �nemli olaylardan biridir. Ferman, Bat� kar��s�nda gerilemi� olan �mparatorlu�u kalk�nd�rmak ve modernle�tirmek gibi do�ru bir amaca y�neliktir. Ancak bu ferman� haz�rlayan ve sonra da �mparatorlu�un y�netimine egemen olan kadrolar�n bir k�sm�, bu modernle�meyi dinden uzakla�ma gibi anlam��lar ve b�ylece fark�nda olmadan �mparatorlu�un sonunu haz�rlam��lard�r.

Bu yan�lg�y� onlara a��layan, materyalist felsefeyi empoze eden g�� ise, �o�unun �ye oldu�u mason localar�d�r.
Tanzimat ve Masonlar


Masonlu�un Osmanl� topraklar�nda ilk ciddi ��k�� denemesi, 1839 Tanzimat Ferman� d�nemindedir. Ger�ekte mason localar�n�n ilk kurulu�lar� biraz daha gerilere gitmekle beraber bunlar pek etkili olamam��, ilk localar iyi bir �rg�tlenmeye ve ciddi bir faaliyet i�ine girememi�lerdir.

Bu d�nemde masonlu�un �n plana ��kard��� ki�inin Tanzimat Ferman�'n�n da mimar� olarak bilinen Mustafa Re�it Pa�a oldu�u s�ylenir.

Masonik kaynaklar�n bildirdi�ine g�re, Mustafa Re�it Pa�a, ilk kez Londra'da masonlarla ba�lant� kurmu� ve 1830'lu y�llarda tekris edilerek �rg�te kat�lm��t�r. Hangi locada tekris edildi�i ise tam olarak bilinmemektedir. T�rkiye'deki masonlar�n yay�n organ� Mimar Sinan dergisi, Mustafa Re�it Pa�a'dan ��yle s�z eder:
"�Do�ru g�rd���n�z yolda sizden daha kudretli olanlarla m�cadele etmeniz gerekiyorsa rahat ve f�tur gerektirmeksizin, d���nceye kar�� sava��n�z. Hak belledi�imiz yolda tek ba��na olsan�z ilerleyeceksiniz. ��tihatlar�n�z� hi�bir zaman gizlemeyeceksiniz.� (Bu) Telkin, Mithat Pa�a ve daha pek �ok masonun kabul etti�i gibi Koca Re�it Pa�a'n�n da ya�ant�s�n�n �nderi, buyru�u de�il midir? Kendi idam talebini padi�aha g�t�r�rken, Hatt� H�mayun�u okumaya giderken, Hatt� H�mayun�u okurken, dimdik, kendine g�ven i�inde, kendini bilen, yapt���n�, yapmak istedi�ini bilen, gerekirse ba��n� verebilecek kararl� Koca Re�it Pa�a, yukardaki rit�elik emirlerin insan� de�il midir? 135 y�l �nce G�lhane Meydan�'nda Hatt� H�mayun'u tam bir cesaretle okuyarak insanl�k ve millet yolunu ayd�nlatmak �zere yakt��� nurun ayd�nl���n� hala g�rmekte oldu�umuz b�y�k karde�imiz Koca Re�it Pa�a'n�n hat�ras� �n�nde sayg� ile e�iliyoruz.�

Ayn� derginin bir ba�ka say�s�nda ise ��yle denir:
�Koca Re�it Pa�a, masonlu�un yontup is'ad eyledi�i bir ulu yurtseverlik an�t�, tarihin vefal� koynunda �l�ms�zl�k uykusuna dalm�� bulunuyor; bu uyuyu�ta, bir mabetten ald��� nur ve ziya ile vatan mabedini ayd�nlatm�� olman�n derin huzuru var.�
Peki Mustafa Re�it Pa�a'n�n mimar� oldu�u Tanzimat'�n anlam� ve sonucu nedir?
Tanzimat'�n Sonu�lar�


Tanzimat'�n hem olumlu hem de olumsuz sonu�lar� vard�r ve bu, 150 y�ll�k bir tart��ma konusudur. Ger�ekte Tanzimat'�n ��k�� noktas�, yani Osmanl�'n�n Bat�l� g��ler kar��s�nda geri kald���, dolay�s�yla bir reform s�reci ba�latmas� gerekti�i do�ru bir tespittir. Ancak Tanzimat'la birlikte sadece gerekli teknik reformlar de�il, ayn� zamanda o d�nemde Avrupa d���ncesine egemen olan materyalist felsefenin Osmanl�'ya ithali de ba�lam��t�r.

Konu incelendi�inde, Avrupal� masonlar�n, localar arac�l���yla, Mustafa Re�it Pa�a gibi Tanzimat erkan�na materyalizm telkini yapt�klar� g�r�lmektedir. Mustafa Re�it Pa�a'n�n bu anlamda �arp�c� bir ba�lant�s�, �nl� ateist Frans�z d���n�r Auguste Comte ile kurmu� oldu�u yak�nl�kt�r. Ateizmin ve din aleyhtarl���n�n doruk noktas� olan pozitivizmi ortaya atan Auguste Comte, Mustafa Re�it Pa�a'y� etkisi alt�na almaya �al��m��, hatta bu yak�nl�k Padi�ah�n Re�it Pa�a'y� ilk Sadrazaml��� d�neminde g�revden almas�na sebep olmu�tur.
S�k s�k Mustafa Re�it Pa�a'ya mektup yazarak ona ateist ve din aleyhtar� bir felsefe a��lamaya �al��an Auguste Comte, bir mektubunda �unlar� yazm��t�r: �...M�sl�manlar b�ylelikle esasen faydas�z olan bir siyasi birlik fikrinden vazge�erlerse Osmanl� �mparatorlu�u'nun l�zumlu g�r�nen da��l���ndan �z�nt� duymayacaklar, tersine olarak, ge�ici hakimiyetlerinin vermi� oldu�u kazan�lar�n� s�n�rlayan sosyolojik kanun tatbikat�n� g�rm�� olacaklard�r.

Ayn� zamanda Osmanl� �efleri hala kendilerinden daha az m�tecanis bir devletin m�stakbel istilalar� ile ilgili ve kendili�inden bir da��lmaya tamamen boyun e�mi� olarak hayali de olsa felaketli ve korkun� endi�elerden milletlerini kurtulmu� g�receklerdir. Politik tesirler, ancak �slam dininin temel ruhuna g�re, umumi efkar�n ve �rflerin beraberli�ini sa�lamak ve sa�lamla�t�rmak gayesine mutaf oldu�u i�indir ki, Osmanl�lar yak�n bir gelecekte Tanr� yerine h�maniteyi benimsemek sureti ile bu b�y�k gayenin hedefine en k�sa yoldan ula�aca��n� g�receklerdir.�


Comte'un Mustafa Re�it Pa�a'ya yazd��� bu metindeki telkinler son derece dikkat �ekicidir: Osmanl� halk�n�n �slam ahlak�ndan uzakla��p pozitivizmi benimsemesi tavsiye edilmekte, b�ylece "faydas�z olan siyasi birlik fikrinden", yani Osmanl�'n�n ve d�nya M�sl�manlar�n�n birli�i d���ncesinden vazge�ecekleri �mid edilmektedir. Comte, Osmanl� halk�na "Allah yerine (Allah'� tenzih ederiz) h�maniteyi" benimsemelerini de tavsiye etmektedir ki bu, masonlu�un temel felsefesi olan "sek�ler h�manizm" adl� �arp�k inan���n bir ifadesidir. (Harun Yahya, Global Masonluk, 2002)

Comte'un sat�rlar�nda ge�en bu telkinlerin son derece ak�l d��� oldu�u ise kolayl�kla g�r�lebilir. T�m insanlar Allah'�n yaratt��� ve dolay�s�yla O'na kar�� sorumlu olan kullard�r. �nsanlar�n Allah'tan y�z �evirerek "h�manite"yi, yani birbirlerini bir ya�am gayesi haline getirmeleri ise, toplu bir cehalet ve aldan��tan ba�ka bir �ey de�ildir. Peygamberler tarih boyunca bu cehaletle sava�m��lard�r. Kuran'da bildirildi�ine g�re kavmine "Ey kavmim, sizce benim yak�n-�evrem, Allah'tan daha m� �st�nd�r ki, O'nu arkan�zda-unutuluvermi� (�nemsiz) bir �ey edindiniz. ��phesiz benim Rabbim, yapmakta olduklar�n�z� sar�p-ku�atand�r"(Hud Suresi, 92) diyen Hz. �uayb gibi.

Comte ve benzeri 19. y�zy�l ateistleri, (�rne�in Darwin, Marx, Freud veya Durkheim) en eski �a�lardan beri var olan bir yan�lg�y� "yeni" gibi sunmak ve sistematize etmekten ba�ka bir �ey yapmam��lard�r. Bu yan�lg�n�n t�m Avrupa'da, sonra da di�er medeniyetlerde h�zla yay�lmas�n�n en �nemli nedenlerinden biri ise, masonluk �rg�t�d�r. Pozitivizmi ve di�er her t�rl� materyalist felsefeyi bir din gibi benimseyen masonluk, bunlar� �nce elitlere sonra da onlar arac�l���yla kitlelere empoze etmek i�in sistemli bir m�cadele y�r�tm��t�r.
Masonlu�un Osmanl� ve T�rkiye i�indeki misyonunu da as�l olarak bu �er�evede de�endirmek gerekir. �rg�t, bir t�r "dine kar�� propaganda ve din ahlak�na kar�� m�cadele" birli�i gibi �al��m��t�r. Yerli masonlar�n tarihinden baz� �nemli kesitlere bakt���m�zda kar��m�za anlaml� bir tablo ��kmaktad�r.
Abd�lhamid Devri


Tanzimat devrinden sonra I. Me�rutiyet gelir. Bu k�sa d�nemin hemen ard�ndan da, 36 y�l s�recek olan Sultan Abd�lhamid devri ba�lar. Abd�lhamid Me�rutiyet y�netimini kald�rm�� ve �lkeyi kendi y�netimi alt�nda tutmu�tur. Baz� tarih�iler bu nedenle Abd�lhamid devrini "istibdat" (bask�) d�nemi olarak kabul etmeye ve k�t�lemeye e�ilimlidirler. Oysa ger�ekler farkl�d�r.

Sultan Abd�lhamid, da��lman�n e�i�ine gelmi� olan �mparatorlu�u, 1876'dan 1909'a dek b�y�k bir diplomatik denge politikas� ile ayakta tutmu� ve �l�mc�l sava�lara girmekten korumu�tur. Dahas�, y�netimi boyunca Osmanl�'n�n idari sisteminde, yarg�s�nda, e�itim sisteminde, askeri d�zeninde ve daha pek �ok alanda �ok �nemli reformlar ger�ekle�tirmi�tir. Sonradan �stanbul �niversitesi haline gelecek olan Dar-�l F�nun (Bilim Yurdu) onun zaman�nda a��lm��t�r. �lkedeki telgraf ve demiryollar�n�n temeli onun zaman�nda at�lm��t�r. Cumhuriyeti kuran ku�ak, B�y�k �nder Atat�rk de dahil olmak �zere, Abd�lhamid'in a�t��� modern okullarda e�itim g�rm�� ve yeti�mi�tir. Abd�lhamid'in rejiminin "kanl�" oldu�u iddias� ise ger�ek d���d�r. En �iddetli muhaliflerine bile idam de�il, s�rg�n cezas� �ng�ren bir padi�ah i�in b�yle bir tan�m yapmak, en hafif ifadeyle haks�zl�kt�r.
B�t�n bu ger�ekleri g�z ard� eden "Abd�lhamid d��manl���"n�n ger�ek nedeni ise, bu b�y�k Sultan'�n dindar bir M�sl�man olu�u ve Osmanl�'y� �slam ahlak�n�n gere�ine g�re y�netmi� olmas�d�r.
J�n T�rklerin Yan�lg�s�


Abd�lhamid'in 40 y�l� bulan rejimi s�ras�nda ona muhalefet eden ayd�nlar ise "J�n T�rkler" (Gen� T�rkler) olarak bilinirler. J�n T�rkler ortak bir fikriyata sahip de�ildirler, aralar�nda �slami duyarl�l��a sahip olanlar da vard�r. Ancak �o�u, Bat�l� felsefe, ideoloji ve sistemleri benimsemi� ve Osmanl�'n�n kurtulu�unun bunlar� benimsemekten ge�ti�ini sanan kimselerdir. �o�unun iyi niyetli olmas�na, �lkeyi kurtarma hayaliyle yola ��kmas�na ra�men, savunduklar� fikirlerin �nemli bir b�l�m� yanl��t�r ve nitekim Abd�lhamid'i devirdikten sonra �lkeyi sadece bir on y�l i�inde y�kmalar�, bunun tarihsel bir kan�t� olmu�tur. J�n T�rkler'in bir fraksiyonu olmas�na kar��n, 1910'dan itibaren bu hareketin t�m�ne egemen olan, 1913'ten itibaren de �lkenin tek ger�ek y�neticisi haline gelen �ttihat ve Terakki Partisi, "Abd�lhamid kar��tl���"n�n Osmanl�'y� iyiye g�t�rmedi�inin ispat�d�r.

J�n T�rkleri ve �ttihat��lar� yukar�da s�z�n� etti�imiz "Bat�l� felsefe, ideoloji ve sistemlere" y�nelten unsurlar�n ba��nda ise, bu hareketlerin i�indeki masonik etken gelmektedir. �stad mason Kemalettin Apak, o d�nemleri kendi bak�� a��s�ndan ��yle yorumlar:
�Masonluk ve masonlar aleyhindeki sistemli takibat 2. Abd�lhamid zaman�nda �ok s�k�la�m��t�r. Sultan Abd�lhamid masonlardan korkmakta idi. �unu da ilave edeyim ki Abd�lhamid'in masonlardan korkmas� haks�z ��kmad�. Filvaki fani mason olan Be�inci Sultan Murad, 28 senelik mahbes hayat�ndan sonra 1904 y�l�nda ebediyet ma�r�k�na intikal etti. B�ylelikle Sultan Abd�lhamid bu kabustan kurtulmu� oldu. Fakat birazdan arz edece�im ve�hile, �� d�rt sene sonra Rumeli�deki masonlar�n b�y�k bir rol oynad�klar� yeni bir hareket h�rriyet ve me�rutiyet nurunu memleket ufuklar�nda parlatt�. 1908 y�l�nda Abd�lhamid'e zorla kabul ve ilan ettirilen �kinci Me�rutiyet'in nurlu me�alesini tutan eller ve �nc�ler birer masondu... �unu da belirtmek laz�md�r ki, Abd�lhamid yaln�zca �stanbul'da masonlar� takip edip buralara serbesti vermi� de�ildi. Tazyikler bu b�lgeye (Rumeli'ye) de �amildi. Bilhassa Selanik'te localar�n kap�lar�nda k�yafet de�i�tirmi� memurlar bekletilir ve kimlerin girip ��kt��� kontrol edilirdi. Fakat ne de olsa saray�n �stanbul'daki n�fuzu ve ceberrutu buralarda s�km�yordu. ��nk� Selanik, Kosova ve Manast�r vilayetlerinde ecnebi kontrol� mevcut idi.�


K�sacas� masonluk, Osmanl�'n�n son yar�m y�zy�l�na damga vuran Abd�lhamid-J�n T�rk �at��mas�nda J�n T�rklerin yan�nda yer ald� ve bu hareketin i�inde b�y�k bir g�ce ula�t�. Bu, masonlu�un siyasi etkisi, daha do�rusu zarar�d�r. �rg�t�n daha kal�c� olan etkisi ve zarar� ise, Avrupa'daki biraderlerinden ��rendi�i materyalist felsefeyi T�rk toplumuna empoze etmek olmu�tur. Bu da, modernle�meye "din ahlak�ndan uzakla�mak" gibi yanl�� bir tan�m getirerek, sanc�lar� hala s�ren bir toplumsal sorun meydana getirmi�tir.

Bu sorunun ��z�m� ise, ger�ek �slam'�n toplumumuza yeniden anlat�lmas�d�r: Din ahlak�; kalk�nmay�, ilerlemeyi, bilimi, sanat�, k�lt�r� te�vik eder. Bu say�lanlara ula�mak i�in materyalistlerin iddia ettikleri gibi dinden uzakla�mak de�il, aksine Kuran ahlak�n�n insanlara kazand�rd��� ak�l ve hikmete daha da fazla sar�lmak gerekir. Dahas�, bir toplumu ayakta tutacak manevi de�erleri, ahlaki k�staslar� da insanlara yine din ��retir. �lkemizin g�zel yar�nlara y�r�mesi; din ad�na ortaya at�lan yanl�� g�r��leri ve hurafeleri bir kenara b�rakmas�, ancak Kuran'daki g�zel ahlak� t�m kalbiyle benimsemesine ba�l�d�r.

�Masonluk ve masonlar aleyhindeki sistemli takibat 2. Abd�lhamid zaman�nda �ok s�k�la�m��t�r. Sultan Abd�lhamid masonlardan korkmakta idi. �unu da ilave edeyim ki Abd�lhamid'in masonlardan korkmas� haks�z ��kmad�.�
�stad mason Kemalettin Apak

Masonluk Osmanl�'n�n son yar�m y�zy�l�na damga vuran Abd�lhamid J�n T�rk �at��mas�nda J�n T�rklerin yan�nda yer alm�� ve bu hareketin i�inde b�y�k bir g�ce ula�m��t�r. Bu, masonlu�un siyasi etkisi daha do�rusu zarar�d�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.