OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

HZ. Yusuf'a At�lan �ftira


Hz. Yusuf �ocuklu�undan itibaren en yak�nlar� taraf�ndan zul�m g�rm��, iftiraya maruz kalm�� peygamberlerimizden biridir. �ocukluk y�llar�ndan itibaren, �ok temiz ve g�zel ahlakl� bir insan olmas�na ra�men kendi �z karde�leri k�skan�l�klar� nedeniyle onu �ld�rmeye yeltenmi�lerdir.

Allah'tan korkan, daima Allah'�n r�zas�n� g�zeten bu tertemiz insan, h�rs�zl�k ve zina gibi her toplumda ay�planarak k�nanan su�larla itham edilmi�, su�suzlu�u a��k�a ortada olmas�na ra�men kendisine at�lan iftira nedeniyle y�llarca hapiste tutulmu�tur. �lerleyen sat�rlarda, inkarc�lar�n Hz. Yusuf�a att�klar� iftiralar�n as�ls�zl���n�n nas�l ortaya ��kt���, Kuran'da bildirilen ayetler do�rultusunda anlat�lmaktad�r.
Vezirin Kar�s�n�n �ftiras�


Hz. Yusuf, daha k���k ya�ta iken Allah'�n kendisine ilim verdi�i peygamberlerden biridir. Kendisini k�skanan karde�leri taraf�ndan �ocuk ya�tayken bir kuyuya b�rak�lm��, kuyuda Hz. Yusuf'u bulan bir kafile, onu az bir de�ere M�s�rl� bir azize satm��t�r. Yeti�kin �a��na eri�ti�inde, yan�nda kald��� vezirin kar�s� Hz. Yusuf'tan ayette ge�en ifade ile "murad almak" istemi�tir.

Ancak iman� ve Allah korkusu nedeniyle, Hz. Yusuf vezirin kar�s�n�n bu iste�ini reddetmi�tir. Ancak vezirin kar�s�, kendisinden ka�mak isteyen Hz. Yusuf'a arkadan yeti�erek g�mle�inden tutup �ekmi� ve bu esnada Hz. Yusuf'un g�mle�i arkadan y�rt�lm��t�r. Tam bu s�rada kad�n�n kocas� olan vezirle kar��la�m��lar, kad�n kendi su�unu gizlemek i�in Hz. Yusuf'a iftira atm��; onu kendisinden "murad almak" istemekle su�lam��t�r. Allah, vezirin kar�s�n�n Hz. Yusuf�a y�neltti�i bu su�lamay� Kuran�da ��yle bildirmektedir:

�Erginlik �a��na eri�ince, kendisine h�k�m ve ilim verdik. ��te Biz, iyilik yapanlar� b�yle �d�llendiririz. Evinde kalmakta oldu�u kad�n, ondan murad almak istedi ve kap�lar� s�ms�k� kapatarak: "�steklerim senin i�indir, gelsene" dedi. (Yusuf) Dedi ki: "Allah'a s���n�r�m. ��nk� O benim efendimdir, yerimi g�zel tutmu�tur. Ger�ek �u ki, zalimler kurtulu�a ermez." Andolsun kad�n onu arzulam��t�, -e�er Rabbinin (zinay� yasaklayan) kesin kan�t (burhan)�n� g�rmeseydi- o da (Yusuf da) onu arzulam��t�. B�ylelikle Biz ondan k�t�l��� ve fuh�u geri �evirmek i�in (ona delil g�nderdik). ��nk� o, muhlis kullar�m�zdand�. Kap�ya do�ru ikisi de ko�tular. Kad�n onun g�mle�ini arkadan �ekip y�rtt�. (Tam) Kap�n�n yan�nda kad�n�n efendisiyle kar��la�t�lar. Kad�n dedi ki: "Ailene k�t�l�k isteyenin, zindana at�lmaktan veya ac� bir azaptan ba�ka cezas� ne olabilir?"
(Yusuf Suresi, 22-25)

Kad�n�n bu su�lamas�na kar�� Hz. Yusuf kendisini "�Onun kendisi benden murad almak istedi..." (Yusuf Suresi, 26) diyerek savunmu�, bunun �zerine kad�n�n yak�nlar�ndan bir ki�i aralar�nda �ahitlik etmi�tir.

"� E�er onun g�mle�i �n taraftan y�rt�lm��sa bu durumda kad�n do�ruyu s�ylemi�tir, kendisi ise yalan s�yleyenlerdendir. Yok e�er onun g�mle�i arkadan �ekilip y�rt�lm��sa, bu durumda kad�n yalan s�ylemi�tir ve kendisi do�ruyu s�yleyenlerdendir."
(Yusuf Suresi, 27)

Ayette bildirildi�i gibi g�mle�inin arkadan y�rt�lm�� olmas� Hz. Yusuf'un do�ru s�yledi�inin bir delilidir. Ancak, iffetine dair apa��k deliller bulunmas�na ra�men Hz. Yusuf zindana at�lm��t�r.

Burada Hz. Yusuf, Allah'tan korkmayan, mevki ve makam sahibi baz� insanlar�n tuzaklar� ile kar�� kar��ya kalm��t�r. �stelik zindana at�labilmesi i�in de i�lemedi�i bir su� �zerine y�klenmi�tir. �tham edildi�i bu su� ise toplum taraf�ndan en �ok ay�planacak, dedikodusu en �ok yap�lacak, y�z k�zart�c� bir su� olan "zina"d�r. B�ylesine �irkin bir iftiraya u�ramas�n�n nedeni ise "zina" yapmay� reddetmesi ve iffetli, �st�n ahlakl� bir M�sl�man olmas�d�r. Hz. Yusuf'a uygulananlar, inkarc�lar�n, samimi M�sl�manlar� kendi yollar�na d�nd�rmek veya onlar� bask� ile hak olan dinden vazge�irtmek i�in uygulad�klar� "geleneksel" y�ntemlerdendir.

Bu olayla ilgili dikkat �ekici bir di�er konu ise ��yledir: Kad�n Hz. Yusuf'u zinaya zorlamakta, yani onu kendi inan�s�z ve ahlaks�z d�nyas�na kat�lmaya �a��rmaktad�r. Ama istedi�i gibi davranmad��� ve M�sl�man ahlak� g�sterdi�i i�in, Hz. Yusuf'u zina iftiras� ile zindana att�rmaktad�r. Hz. Yusuf'un �rne�inde g�r�ld��� gibi, inkarc�lar �o�u zaman kendi i�ledikleri ve hayatlar�n�n birer par�as� olan su� ve ahlaks�zl�klarla iman edenlere iftira eder ve bunun sonucunda onlar�n cezaland�r�lmalar�n� sa�lamaya �al���rlar. (Harun Yahya, Hazreti Yusuf)

Hz. Yusuf, kendisine bir d�zen kuruldu�unu bilmektedir, ancak Allah'�n ho�nutlu�unu her�eyin �zerinde tutan her M�sl�man gibi, o da, zindan� inkarc�lar�n �a��rd�klar� ahlaks�zl��a tercih etmi� ve uzun bir s�re zindanda kalm��t�r. Allah, Hz.Yusuf�un duas�n� Kuran�da bizlere �u s�zlerle bildirmektedir:

�(Yusuf) Dedi ki: "Rabbim, zindan, bunlar�n beni kendisine �a��rd�klar� �eyden bana daha sevimlidir. Kurduklar� d�zeni benden uzakla�t�rmazsan, onlara (korkar�m) e�ilim g�sterir, (b�ylece) cahillerden olurum." B�ylece Rabbi, duas�n� kabul etti ve onlar�n hileli d�zenlerini kendisinden uzakla�t�rd�. ��nk� O, i�itendir, bilendir.�
(Yusuf Suresi, 33-34)

Bir insan�n hi�bir maddi dayana�� olmadan, i�inde bulundu�u toplumun �nde gelen ki�ilerini kar��s�na alarak, sadece Allah'� raz� etmek i�in hapse girmeyi kabul etmesi, onun ne derece y�ksek bir imana sahip oldu�unun g�stergelerindendir.
Bu olaydaki �artlar� ger�ek�i bir bak�� a��s� ile bir kez daha g�zden ge�irmekte fayda vard�r. Hz. Yusuf iftiraya u�ram��t�r. ��lemedi�i bir su�tan �t�r� onu mahkum etmi�lerdir. Uzun bir s�re hapiste kalacakt�r. �evresindeki insanlardan s�rekli d��manca ve adaletsiz tav�rlar g�rmektedir. ��erisinde bulundu�u �artlara bak�ld���nda, onu temize ��karacak herhangi bir ki�i veya durum s�z konusu de�ildir. Su�suzlu�u a��k�a ortada olmas�na ra�men Hz. Yusuf'u hapse atmakta kararl� olmalar�, o d�nemde hem b�y�k bir adaletsizli�in h�k�m s�rd���n�n, hem de iffetini korumaya �al��an bir insan�n cahiliye toplumu i�erisinde nas�l kar��l�k g�rebildi�inin bir g�stergesidir. Dikkat edilirse deliller ortaya konmu� olmas�na ra�men toplum i�indeki bu zulme izin verilmekte, �ok iyi bildikleri halde insanlar�n hi�biri hakl�dan yana olmamaktad�r. Yap�lan zulme r�za g�stermekte, kendi menfaatlerini �n planda tutmakta ve su�suz olmas�na ra�men bir insan�n zindana at�lmas�na raz� olabilmektedirler. Allah, Kuran�da bu durumu ��yle bildirmektedir:

�Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ili�kin) delilleri g�rmelerinin ard�ndan, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (g�r���) a��r bast�.� (Yusuf Suresi, 35)

Sonu�ta Hz. Yusuf zindanda y�llarca kalm��t�r (Yusuf Suresi, 42). Her ne kadar olaylar�n d��tan g�r�n���, a���a ��kar�lmas� g�� gibi g�r�nse de, her�eyin �z�n� bilen m�minler i�in durum b�yle de�ildir. M�minler nas�l bir zorluk ve s�k�nt� ile kar�� kar��ya gelirlerse gelsinler, daima Allah'a tevekk�l eder, hi�bir zaman �mitsizli�e kap�lmazlar. Her ko�ulda Allah'tan raz� olur ve her olayda Allah'�n yaratt��� bir g�zellik ve hay�r oldu�una kesin bir bilgiyle iman ederler. Ger�ekten de Hz. Yusuf'un bir iftira sonucunda zindana at�lmas� cahiliye bak�� a��s�yla bir olumsuzluk gibi g�r�nse de, sonu� onun i�in hem d�nyada hem de ahirette b�y�k bir hayra d�n��m��t�r.

Hz. Yusuf�un zindanda bulundu�u s�rada, d�nemin h�k�mdar� g�rd��� bir r�yan�n yorumlanmas�n� istemi�tir. H�k�mdar�n hizmetinde �al��an ve y�llar �nce Hz. Yusuf'la ayn� zindanda kalan bir adam, r�yan�n yorumunu yapmas� i�in Hz. Yusuf'a ba�vurur. Hz. Yusuf'un zindanda tutuldu�unun y�llar sonra hat�rlanmas�, Allah'�n belirledi�i kader do�rultusunda, bu �ekilde ger�ekle�ir. Hz. Yusuf'un r�yaya getirdi�i hikmet dolu yorum �zerine h�k�mdar onu huzuruna �a��r�r. Ancak Hz. Yusuf �ncelikle kendisine at�lan iftiran�n ara�t�r�lmas�n� ve kendisinin kesin olarak temize ��kar�lmas�n� ister:

�H�k�mdar dedi ki: "Onu bana getirin." Ona el�i geldi�inde (Yusuf:) "Efendine (Rabbine) d�n de ona sor: "Ellerini kesen o kad�nlar�n durumu neydi? Do�rusu benim Rabbim, onlar�n hileli d�zenlerini ger�ekten bilendir."
(Yusuf Suresi, 50)

H�k�mdar olay�n �ahidi olan kad�nlar� huzurunda toplam�� ve kad�nlar -vezirin kar�s� da dahil olmak �zere- Hz. Yusuf'un su�suz oldu�unu itiraf etmi�ler ve b�ylelikle Hz. Yusuf'un su�suzlu�u ortaya ��km��t�r:
�(H�k�mdar toplad��� o kad�nlara:) "Yusuf'un nefsinden murad almak istedi�inizde sizin durumunuz neydi?" dedi. Onlar: "Allah i�in, ha�a" dediler. "Biz ondan hi�bir k�t�l�k g�rmedik." Aziz (Vezir)in de kar�s� dedi ki: "��te �u anda ger�ek orta yere ��kt�; onun nefsinden ben murad almak istemi�im. O ise ger�ekten do�ruyu s�yleyenlerdendir."
(Yusuf Suresi, 51)


Hz. Yusuf bu itiraf kar��s�nda �unlar� s�ylemi�tir:

..."Bu, (itiraf Vezirin) yoklu�unda ger�ekten kendisine ihanet etmedi�imi ve ger�ekten Allah'�n ihanet edenlerin hileli-d�zenlerini ba�ar�ya ula�t�rmad���n� kendisinin de bilip ��renmesi i�indi."
(Yusuf Suresi, 52)

Hz. Yusuf'un, iftiraya u�ramas�na ra�men g�zel bir sab�r ve teslimiyet g�stermesi ve y�llarca zindanda kalmay� tercih etmesi, b�t�n m�minlere �rnek olacak bir davran��t�r. Allah, Hz. Yusuf'a g�sterdi�i �st�n ahlak, tevekk�l ve teslimiyetin ard�ndan, zindandan ��kt�ktan sonra M�s�r'da g�� ve iktidar vermi�tir. Bu elbette Allah��n g�zel ahlak� nedeniyle Hz. Yusuf'a d�nyada vermi� oldu�u bir kar��l�kt�r. Allah, bu ger�e�i ayetinde �u �ekilde belirtmektedir:

���te b�ylece Biz yery�z�nde Yusuf'a g�� ve imkan (iktidar) verdik. �yle ki, orada (M�s�r'da) diledi�i yerde konaklad�. Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanlar�n ecrini kayba u�ratmay�z. Ahiretin kar��l��� ise, iman edenler ve takvada bulunanlar i�in daha hay�rl�d�r.�
(Yusuf Suresi, 56-57)

Hz. Yusuf'un hayat�nda da g�rd���m�z gibi, m�minlere at�lan iftira, aleyhlerine kurulan tuzak ne kadar g��l� olursa olsun, Allah'�n salih kullar� erge� temize ��karlar. Nitekim Allah, M�sl�manlara kar�� d�zenlenen bu t�r hileli d�zenlerin ba�ar�ya ula�amayaca��n� Kuran��n pek �ok ayetiyle haber vermi� ve Hz. Yusuf'un hayat� ile ilgili bu k�ssay� da t�m insanlara �rnek ve ibret vesilesi olarak bildirmi�tir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.