OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ara�t�rma'dan


D�� politika, tarih ve siyaset alanlar�nda, olaylar�n perde arkas�ndaki ger�eklere dikkat �ekmeye y�nelik yepyeni bir bak�� a��s�yla haz�rlad���m�z Ara�t�rma dergisinin bir say�s�yla daha kar��n�zday�z. G�sterdi�iniz yo�un ilgi sayesinde, g�r�lmeyenlerin g�r�lmesine yard�mc� olma �evkimiz ve �abam�z katlanarak art�yor ve sizin i�in birbirinden �nemli ve ilgi uyand�r�c� yeni ara�t�rma konular�n� haz�rl�yoruz.

Bu ayki kapak yaz�m�z� son aylarda �lke ve d�nya g�ndemini i�gal eden Irak Sava���n�n perde arkas�ndaki �srail ger�e�ine ay�rd�k. Sava� boyunca yap�lan yorumlarda, �o�unlukla ABD'nin petrol hesaplar� veya Amerikan-�ngiliz ekseninin Ortado�u'da egemenlik kurma planlar� �zerinde duruldu. Ama bu sava�� ger�ekten anlayabilmek i�in �zerinde durulmas� gereken bir �lke daha vard� ki i�in bu y�n� hep ihmal edildi. Bu �lke, �srail'di. Sava� �srail�in Ortado�u stratejisine hizmet ediyordu ve �srail�in Amerika�daki uzant�lar� taraf�ndan planlanm��t�.

Bu ay size verece�imiz haberlerin aras�nda gelecekle ilgili olanlar da var. Bildi�iniz gibi ge�ti�imiz say�da Ahir Zaman Mehdisi�nin beklenen d�n��� konusunu i�lemeye ba�lam��t�k. Bu say�m�zda da bu �nemli konuyu incelemeye devam ediyoruz.
Bir di�er g�zel olay� m�jdeleyen konumuz ise Kuran ahlak�n�n d�nyada h�zla yay�lmas� ile ilgili. Allah�a ve dini de�erlere y�neli� ve materyalizmin ��k��� d�nya g�ndeminde giderek daha fazla konu ediliyor.

Tarih b�l�m�m�zde Tevrat��n tahrif edilme s�recini inceledik. Konunun ilgin� yan� g�n�m�zdeki Tevrat��n muharref olu�unun Yahudilerce de kabul edilmesi. Bir ba�ka tarih incelememiz ise Tanzimat Ferman��n�n perde arkas� ve Mustafa Re�it Pa�a�n�n masonik ba�lant�lar�.

Ayr�ca g�n�m�zde bir�ok insan�n fark�nda olmadan etkisine girdi�i b�y�den yani gafletten kurtulman�n yoluna ili�kin bir ��z�m�m�z var: D���nmek! Ya�ad���m�z pek �ok sorunun ��z�m�, do�ru ve vicdanl� bir d���nceyle m�mk�nd�r.
Bir sonraki say�m�zda g�r��mek �zere ho��a kal�n.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.