OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Gizli D�nya Egemenli�i


�srail, ABD �zerindeki g��l� lobisini kullanarak, Amerika'n�n global siyasetini kendi stratejik ��karlar�na g�re y�nlendirmek istemektedir. �srail'in Ortado�u'da ihtiya� duydu�u d�zenleme ne ise, Washington'daki �srail lobisi, bu d�zenlemeyi Amerika'ya yapt�rmaya �al��maktad�r. Ge�ti�imiz on y�llar i�inde ABD'nin Ortado�u politikas�n�n hep �srail lehine geli�mesinin nedeni budur. Bu makalenin yaz�ld��� g�nlerde d�nya g�ndeminin bir numaral� konusu olan ABD-Irak Sava��'n�n ard�ndaki en b�y�k etken de, yine �srail'in ABD politikalar� �zerindeki etksidir. Tek ama� ise Siyonizmin "Gizli D�nya Egemenli�i�dir.

�srail k���k bir �lkedir. Yahudi vatanda�lar�n�n say�s� 4.5 milyonu ge�mez. Y�z�l��m�, T�rkiye'deki ortalama b�y�kl�kteki bir ilin b�y�kl��� kadard�r. �evresinde yer alan �� k���k b�lgeyi (Bat� �eria, Gazze �eridi ve Golan Tepeleri), 1967 y�l�ndan bu yana i�gal alt�nda tutmakta, ancak bu s�n�rl� i�gali bile devam ettirmekte zorlanmaktad�r. 1967'deki Alt� G�n Sava��'ndan beridir devam eden, 1987'de ba�layan Intifada hareketi ile de iyice y�kselen Arap direni�i, �srail her ne kadar g��l� ve kendinden emin gibi g�z�kmeye �al��sa da, �srail toplumunu y�pratm��, bir t�r "ulusal sinir bozuklu�u" meydana getirmi�tir. Son y�llarda �sraillilere kar�� intihar sald�r�lar�, �srail toplumundaki gerilimi, endi�eyi ve huzursuzlu�u doruk noktas�na ��karm��t�r.
�srail'e Tepkinin Kayna�� Siyonizmdir


�srail'in bu korkular� yersiz de�ildir. ��nk� bu k���k devlet, tarihsel ve sosyolojik olarak olduk�a zor bir durumdad�r: Ezici �o�unlu�u M�sl�man Araplardan olu�an Ortado�u'da, tek ba��na i�galci bir g�� durumundad�r. �srail'in d�rt bir yan�, y�llar boyunca sava�t���, bar��sa bile dostluk kuramad��� ve ileride yeniden sava�mas� son derece muhtemel olan halklarla doludur. Araplar�n toplam n�fusunun 200 milyonu a�t��� d���n�l�rse, 4.5 milyon Yahudi'nin bu co�rafyada kendini g�vensiz hissetmesinin nedeni daha iyi anla��l�r.

�srail, kendisine kar�� duyulan nefreti, kendi ideolojisi ve eylemleriyle, di�er bir deyi�le Siyonizmle ortaya ��karm�� ve b�y�tm��t�r. Ortado�u'ya girdi�i g�nden itibaren Araplar�n topraklar�n� gasp etmeyi, onlar� s�rmeyi ve gerekirse �ld�rmeyi hedef olarak belirlemi�, bu hedefi �srarla uygulam��t�r.

Burada hemen belirtmek gerekir ki, temennimiz �srail devletinin de Araplar�n da endi�e duymadan bu topraklarda ya�amalar�d�r. Allah'�n Kuran'da emretti�i; Ehli Kitaba kar�� ho�g�r�, sorunlar�n bar���� yollarla ��z�lmesi, yery�z�nde bozgunculu�un ve kan d�k�lmesinin engellenmesi gibi �lahi h�k�mler gere�ince, Ortado�u'da g�rmeyi temenni etti�imiz tablo, �srail'in Yahudi halk�n�n da Ortado�u'da M�sl�manlar -ve H�ristiyanlar- ile birlikte bar�� i�inde ya�amas�d�r. �srail'in Yahudi halk�n�n Filistin'in bir b�l�m�nde, atalar�n�n topraklar�nda ya�ama hakk�na sahip olduklar� da bir ger�ektir. Ancak bu hakk�n, ba�ka haklar�n (�rne�in Filistinlilerin haklar�n�n) �i�nenmeden ya�anmas�n�n tek yolu, �srail'in, i�galci, s�m�rgeci ve sald�rgan Siyonist ideolojinin yerine, Filistinli Araplar�n da haklar�n� g�zeten bir devlet felsefesi edinmesidir. Uzun vadede b�lgenin kurtulu�u ise, bir zamanlar Ortado�u'ya bar�� ve istikrar getirmi� olan "Osmanl� modeli"nin yeniden egemen olmas�, farkl� toplumlar�n birbirlerinin ina�lar�na ve haklar�na sayg� g�stererek, d��manl�ktan uzak bi�imde ayn� topraklar� payla�malar�d�r. Bu esas �zerine bir "Ortado�u Birli�i" kurulabilir.
Gizli D�nya Devletinin Temelleri


1897 Y�l�nda Basel'de toplanan D�nya Birinci Siyonist Kongresi'nde Siyonist Lider Theodor Herzl en ge� 50 y�l i�erisinde Ortado�u'da �srail devletinin kurulaca��n� ilan etmi�ti. O y�llarda ciddiye al�nmayan bu kongrede, ilk defa muharref Tevrat a��klamalar�n� temel alan dev bir haritan�n varl���ndan bahsedilmi�ti. (HarunYahya, Siyonizm Felsefesi)

Bu haritan�n boyutlar� nedir acaba? Radikal Yahudilere g�re bu sorunun cevab� muharref Tevrat'ta a��klanm��t�r. "Yahudilere vaat edilen topraklar", Eski Ahit'e g�re "Nil'den F�rat'a" uzanan �nl� co�rafyay� kapsamaktad�r. Tevrat'�n Tekvin kitab�n�n 15. Bab'�nda ��yle yazar: "O g�nde Rab, Abraham'la ahdedip dedi: M�s�r �rma��ndan b�y�k �rma�a, F�rat �rma��na kadar bu diyar�, Kenileri ve Kenizzileri ve Kadmonileri ve Hittileri ve Perizzileri ve Refalar� ve Amorileri ve Kenanl�lar� ve Girga�ileri ve Yebusileri senin z�rriyetine (soyuna) verdim.��st resimde Yahudilere vaat edilmi� topraklar�n bir b�l�m�n� g�steren antik harita.

Thedor Herzl ve Birinci Siyonist Kongre


Siyonizmin "Vaat Edilmi� Topraklar�� Irak'� da Kaps�yor


Tevrat a��klamalar�yla tarif edilen bu s�n�rlar�n, g�n�m�zde hangi devletlerin topraklar�na dahil oldu�una bakt���m�zda ise olduk�a ilgin� ger�eklerle kar��la��r�z. Yahudi dini otoriteleri, s�z konusu topraklar�n tam tarifi konusunda farkl� fikirler �ne s�rm��lerdir, ancak en geni� kapsaml� ve en �ok kabul g�ren haritan�n hangi b�lgeleri kapsad��� Israel Shahak taraf�ndan ��yle a��klan�r:

"�srail topraklar�n�n Tevratsal s�n�rlar�n� g�steren farkl� haritalar i�inde en b�y�k s�n�rlara sahip olan versiyon, �u b�lgeleri i�ine al�r: G�neyde t�m Sina Yar�madas� ve buna ek olarak Kuzey M�s�r'�n Kahire'ye kadar uzanan bir par�as�; do�uda, �rd�n'�n tamam� ve Suudi Arabistan'�n kuzey b�lgesi; Kuveyt'in t�m� ve Irak'�n �ok b�y�k bir b�l�m�; kuzeyde L�bnan'�n ve Suriye'nin tamam� ve buna ek olarak T�rkiye'nin Van G�l�'ne kadar uzanan b�y�k bir par�as�; ve bat�da K�br�s. Bu s�n�rlar hakk�nda yap�lm�� �ok geni� kapsaml� ara�t�rmalar, devlet deste�iyle, atlaslara, kitaplara ve makalelere d�k�lmekte ve okullarda bu s�n�rlar�n propagandas� yap�lmaktad�r. Ba�ta Gush Emunim olmak �zere kimi etkili radikal gruplar, s�z konusu co�rafyan�n �srail taraf�ndan fethedilmesini istemekle kalmamakta, bu fethin �lahi bir emir oldu�una inanmaktad�rlar.� (Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion, s. 9.)

Shahak'a g�re, �srail'de "Tevratsal S�n�rlar" (Biblical Borders) denildi�inde anla��lan harita Irak topraklar�n�, T�rkiye'nin G�neydo�usu'nu ve K�br�s'� da i�eren s�z konusu co�rafyad�r.

Ariel �aron, May�s 1993'te yap�lan Likud Kongresi'nde, �srail'in "Tevratsal S�n�rlar"� resmi politika olarak benimsemesini �nermi�tir. Bu teklife kar�� ne Likud'un i�inden ne de di�er partilerden ciddi bir tepki gelmi�tir, gelen tepkiler ise yine "ilkesel" boyutta de�il, "pragmatik" boyuttad�r. �aron'u ele�tirenler, �srail'in bu co�rafyay� ele ge�irecek ve elinde tutacak g�ce hen�z sahip olmad��� arg�man�na dayanm��lard�r.
�srail'in "D�nya Egemenli�i� Projesinde ABD'nin Rol�


K���k bir n�fusa, k���k bir toprak par�as�na sahip olan ve var olup olmama korkusu ta��yan bir devlet nas�l olur da "d�nya egemenli�i" politikas� izleyebilir?

Evet ger�ekten de bu durum ilk bak��ta �eli�kili gibi g�z�kmektedir. Ama ger�ek tam da budur.


Sebebi ise ��yle �zetlenebilir: �srail'in var olup olmama korkusu, onu t�m Ortado�u'yu etkileyecek bir strateji uygulamaya y�neltmektedir. Ortado�u'ya egemen olmak, bu hayati co�rafyaya �ekil verebilmek i�inse, bir "d�nya egemenli�i", yani d�nyaya y�n veren karar mekanizmalar�na hakimiyet gerekmektedir.

Bu karar mekanizmalar�n�n tamam�na yak�n� ise, Atlantik'in �teki yakas�nda, d�nyan�n tek s�per g�c� olan Amerika Birle�ik Devletleri'ndedir.

�srail, ABD �zerindeki g��l� lobisini kullanarak, Amerika'n�n global siyasetini kendi stratejik ��karlar�na g�re y�nlendirmek istemektedir. �srail'in Ortado�u'da ihtiya� duydu�u d�zenleme ne ise, Washington'daki �srail lobisi, bu d�zenlemeyi Amerika'ya yapt�rmaya �al��maktad�r. Ge�ti�imiz on y�llar i�inde ABD'nin Ortado�u politikas�n�n hep �srail lehine geli�mesinin nedeni budur. Bu makalenin yaz�ld��� g�nlerde d�nya g�ndeminin bir numaral� konusu olan ABD-Irak sava�� ard�ndaki en b�y�k etken de, yine �srail'in Ortado�u stratejisinin ABD eliyle y�r�t�lmesinden ba�ka bir �ey de�ildir.
Siyonist Strateji Kurulu�lar� Irak Sava��n� Planl�yor


Israil'in "Gizli D�nya Egemenli�i�ni hayata ge�irmek i�in kurulmu� olan bir �ok strateji kurulu�u ABD'de ciddi bir �ekilde lobi faaliyeti y�r�t�yor. G�n�m�zde ABD'nin izledi�i Ortado�u politikas�nda ve Irak Sava��'n�n perde arkas�nda iki Yahudi strateji kurulu�unun b�y�k etkisi var. JINSA, Jewish Institute for National Security Affairs (G�venlik Meseleleri ��in Yahudi Enstit�s�) ve CSP, The Center for Security Policy (G�venlik Politikalar� Merkezi).
The Nation dergisi bu iki �rg�t�n ABD'nin Irak politikas�n� y�nlendirdi�i g�r���ndedir:
"JINSA-CSP ekibine g�re sadece Irak'ta de�il, ayn� zamanda �ran, Suriye ve Suudi Arabistan'da neye malolursa olsun rejimin de�i�tirilmesi acil bir zorunluluktur� Bu inanca gore, �srail ve ABD'nin g�venlik ve refah� Ortado�u'da tesis edilecek bir hegemonya ile sa�lanabilir; bu hegemonya ise hile, zorbal�k, kukla rejimler ve gizli operasyonlardan olu�an geleneksel sava� re�etesi ile olu�turulacakt�r " (The Nation, 2 Eyl�l 2002)

Asl�nda Irak'�n vurulmas� ve Saddam H�seyin rejiminin silah zoruyla y�k�lmas� plan�, san�ld��� gibi 11 Eyl�l 2001 sonras�ndaki "ter�re kar�� m�cadele" ortam�nda de�il, bundan �ok daha �nce yap�lm�� ve Washington'�n g�ndemine getirilmi�ti. Bu y�ndeki ilk i�aret, 1997 y�l�nda ortaya ��km��t�. Washington'daki bir grup �srail yanl�s� stratejist, kurduklar� PNAC adl� "think-tank"le Irak'�n i�gali senaryosunu savunmaya ba�lam��t�.

PNAC'in en kayda de�er isimleri ise, George W. Bush y�netiminin en etkin isimleri haline gelecek olan Savunma Bakan� Donald Rumsfeld ve Ba�kan Yard�mc�s� Dick Cheney idi.

Philadelphia Daily News gazetesinde William Bunch imzas�yla yay�nlanan "Invading Iraq Not A New Idea For Bush Clique :4 Years Before 9/11, Plan Was Set" (Irak'� ��gal Etmek Bush Ekibi ��in Yeni Bir Fikir De�il: 11 Eyl�l'den 4 Y�l �nce Plan Haz�rd�) adl� bir makalade, bu konuda �u ger�eklere yer verilmektedir:

Irak'�n ��gal Plan� D�rt Y�l �nce Yap�lm��t�
"Ger�ekte, Donald Rumsfeld, Ba�kan Yard�m�c�s� Dick Cheney ve k���k bir grup muhafazakar ideologlar Amerika'n�n Irak'� i�galini savunmaya hen�z 1997 y�l�nda ba�lam��lard�, yani 11 Eyl�l sald�r�lar�ndan 4, Ba�kan Bush'un g�reve ba�lamas�ndan 3 y�l �nce.

Kendilerine PNAC (Project for the New American Century -Yeni Amerikan Y�zy�l� Projesi) ad� verilen bu garip ve belirsiz siyaset grubu, Cheney, Rumsfeld, Rumsfeld'in yak�n yard�mc�s� Paul Wolfowitz ve Bush'un karde�i Jeb Bush'u da i�eriyordu. Ve daha o zamanlar bile, Ocak 1998'de, Ba�kan Clinton'� Irak'� i�gale ikna etmeye �al��m��lard�.� (William Bunch, Philadelphia Daily News, Jan. 27, 2003)

Israel Shahak'�n kitab� Jewish History
Peki PNAC �yelerinin Saddam'� d���rmek konusunda bu kadar �srarl� olmalar�n�n nedeni neydi? Ayn� makalede bu konuda �unlar yaz�l�d�r:
"Petrol, PNAC'in Irak hakk�ndaki politika a��klamalar�nda arka planda bir yer tutsa da, itici g�� gibi g�z�km�yor. Pennsylvania �niversitesi'nden siyaset bilimi profes�r� ve Ortado�u uzman� Ian Lustick, Bush'un politikas�n� ele�tirirken, petrol�n sava� taraflar�nca as�l olarak sava��n masraf�n� kar��lamaya y�nelik bir unsur olarak g�r�ld���ne dikkat �ekiyor.�

PNAC'tan Schmitt ise, "ben Teksas'tan�m ve bildi�im petrolc�lerin hepsi askeri bir operasyona kar��" diyor, "petrol pazar� istikrars�zl�k istemiyor".

Profes�r Lustick'e g�re ise, (sava� i�in) daha g��l� ama gizli bir motivasyon kayna��, �srail olabilir. Bush y�netimindeki �ahinlerin, Irak'taki bir g�� g�sterisinin, Filistinlileri �srail i�in avantajl� olan bir bar�� plan�n� kabul etmeye ikna edece�ini hesaplad�klar�n� s�yl�yor.� (William Bunch, "Invading Iraq not a new idea for Bush clique" Philadelphia Daily News, Jan. 27, 2003)

��te Irak Sava��'n�n ard�ndaki en b�y�k motivasyon, yar�m y�zy�ldan uzun bir s�redir Ortado�u'da d�klen kan�n en b�y�k sorumlular�ndan olan S�yonizmdir. Siyonist ideolojinin fikri zeminde yok edilmesi, sadece �srail ve Ortado�u'ya de�il, t�m d�nyaya bar�� ve huzur getirecektir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.