OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Kuran Ahlak� D�nyada H�zla Yay�l�yorYa�anmakta olan geli�meler, 19. y�zy�lda yayg�nla�an materyalist felsefenin, 21. y�zy�lda tamamen terk edilmeye ba�land���n� ve yerini, Allah inanc�na ve Kuran ahlak�na b�rakt���n� g�steriyor. New York Times'�n 22 Ekim 2001 tarihli say�s�nda yay�nlanan bir haber, ABD'de 11 Eyl�l'de ger�ekle�en ter�rist sald�r�lar�n ard�ndan, �slam dinine b�y�k bir y�neli� oldu�unu ortaya koymu�tur.

Jodi Wilgoren'in haberine g�re, 6 milyona ula�an M�sl�man say�s�yla �slam, ABD'de en h�zl� yayg�nla�an din. �statistiklere g�re her y�l 25.000 ki�inin M�sl�man oldu�unu ifade eden New York Times, 11 Eyl�l'den sonra �slam'�n b�y�me h�z�n�n 4 kat artt���n� belirtti.

Haberde ayr�ca �u ifadelere yer veriliyor: "Uzmanlar, �slam'�n evrensel mesaj� ile insanlar� etkiledi�ini s�yl�yorlar. Di�er dinlerle ortak inan�lar�n �oklu�u ve Hz. �sa'n�n, Hz. �brahim'in ve �ncil'de bahsi ge�en bir�ok peygamberin M�sl�manlar taraf�ndan peygamber olarak kabul edilmesinin �slam'a y�neli�i art�rd��� bir ger�ek. "
D�nya Arad��� Huzur ve Refah� Kuran Ahlak�nda Buluyor


20. y�zy�l�n sonlar�na do�ru Bat� d�nyas�n�n dikkat �ekici bir �ekilde Allah'a, dine ve maneviyata y�neldi�i g�ze �arpmaya ba�lam��t�. �zellikle son d�nemlerde, �slam ahlak�n�n getirdi�i bar��, ho�g�r� ve karde�lik mesaj�n�n t�m d�nyan�n g�ndemine girmesi ve daha iyi anla��lmaya ba�lanmas� sonucunda bu y�neli� h�z kazand�.

Liderlerin yan� s�ra, sanat��lar, bilim adamlar�, sporcular, yazarlar, ayd�nlar art�k �al��malar�nda ve yapt�klar� a��klamalarda Allah'�n ismini anarak, dine ve maneviyata y�neli�in �rneklerini veriyorlar. Medyada "Allah'a inan�yorum", "her gece dua ederim", "Allah'a ��kretmedi�im tek g�n�m bile ge�miyor", "Allah sizi ve �lkemizi korusun" gibi ba�l�klar i�eren haberlere �ok s�k rastl�yoruz. Bu haberlerden se�ti�imiz baz� �rnekler �unlar:
"1 milyardan fazla insan�n kabul etti�i �slam, d�nyan�n en h�zl� b�y�yen dini" (ABCNEWS, www.abcnews. com)

"�slam, Amerika'da en h�zl� b�y�yen din..." (New York Times, 21 �ubat 1989, s.1)

�M�sl�manlar d�nyan�n en h�zl� b�y�yen grubu� (USA Today, N�fus Referans B�rosu, 17 �ubat 1989, s.4)

��slam Kuzey Amerika�da en h�zl� b�y�yen din�� (Times Magazine)

��slam Amerika�da b�y�meye devam ediyor, hi� kimse bundan ��phe etmiyor.� (CNN, 15 Aral�k 1995)

"�slam Amerika'da en h�zl� b�y�yen din. Bir�ok insan�m�z i�in bir yol g�sterici ve denge unsuru." (Los Angeles Times, 31 May�s 1996, s.3)

"Amerikan anketlerinde sonu� Allah'a d�n��: Amerika, dini inan�ta g��l� bir dirilme ya��yor. Son on y�lda Allah'a ve mucizelerin varl���na inanan insanlar�n y�zdesi �ok fazla artt�." (Daily Telegrahp, 23 Aral�k 1997)

"Bilim, Allah'� Buluyor" (Newsweek, Temmuz 1998)

"Yarat�l�� d�nyada b�y�k bir h�zla yay�l�yor." (New Scientist, 22 Nisan 2000)
Bilimsel Geli�meler Allah'a Y�neltiyor


Kepler, Newton, Cuvier, Linneaus gibi pek �ok b�y�k bilim adam�, evreni veya canl�lar� "Allah'�n delillerini g�rme" niyetiyle inceliyordu. William Paley adl� bilim adam� taraf�ndan kaleme al�nan ve 1802 y�l�nda yay�nlanan (Do�al Teoloji: Ya da Tanr�'n�n Varl���n�n ve S�fatlar�n�n Do�adaki Tecellilerden Derlenmi� Delilleri) isimli kitap, pek �ok iman hakikati i�eriyor ve Paley t�m bunlar� "tasar�m" mant���yla anlat�yordu. Kitab�n�n giri�inde bir saat �rne�i vermi� ve bir arazide gezinirken yerde bir saate rastlayan bir insan�n "bunu herhalde do�a tesad�fen yapm��" diye d���nmeyece�ini, her saatin bir saat yap�mc�s�n�n varl���n� ispat etti�ini anlatm��t�. Ard�ndan da canl� organlar�n� inceleyerek canl�lar�n her birinin bir saatten �ok daha kompleks tasar�mlar i�erdi�ini ve Allah'�n varl���n� ispat etti�ini a��klam��t�.


Bug�n Bat� bilimi bu ger�ekleri bir bir ke�fetti. Bilim, Paley'in anlatt�klar�n�n do�ru oldu�unu, canl�lar�n ger�ekten birer "iman hakikati" olduklar�n� ispat etti. Tan�nm�� biyokimya profes�r� Michael Behe, bu ger�e�i Darwin�s Black Box (Darwin�in Kara Kutusu) isimli kitab�nda ��yle vurgular:
"Paley'in g�r��lerine kim kar��l�k verebilmi�tir? S�z konusu saat, ak�ll� bir tasar�mc� olmadan nas�l var olmu� olabilir?... Ger�ekte Paley hi�bir zaman ��r�t�lememi�tir. Darwin veya Dawkins, bilim veya felsefe; hi�bir �ekilde saatin bir tasar�mc� olmadan nas�l var oldu�unu a��klayamam��t�r."

�man hakikatlerinin yeniden ke�fi, bilim d�nyas�yla birlikte t�m d�nyay� derinden etkileyecek bir geli�medir. Bu vesileyle, 1.5 as�rd�r d�nyay� aldatan materyalist felsefe y�k�lm��, insanlar Allah'�n varl���n� kavram��lard�r.
Allah'a Y�neli�, Materyalizmin ��k���n� H�zland�rd�


Materyalizm, g�n�m�zde b�y�k bir g�r�lt�yle ��kmektedir. 19. y�zy�la y�n veren �� �nemli materyalist fikir adam� oldu�u s�ylenir: Freud, Marx ve Darwin. �lk ikisinin teorileri 20. y�zy�l i�inde denenmi�, incelenmi� ve sonunda ge�ersizlikleri anla��larak birbiri ard�na reddedilmi�tir. Darwinizm ise, i�inde bulundu�umuz �u d�nemde y�k�lmaktad�r.

Son d�nemde ya�anan baz� �nemli geli�meler, materyalizmin bu b�y�k ��k���ne h�z kazand�rm��t�r.

Materyalizmi k�k�nden y�kan bilimsel verilere ��yle ula��ld�. �nce, ���k h�z�n� a�ma amac�yla deney yapan bilim adamlar�, t�m bilimsel kabulleri alt �st eden bir bulguyla kar�� kar��ya geldiler: I��k h�z�n�n kat kat a��ld��� bir deney ortam�nda, deneyin sonucunun sebebinden daha �nce ger�ekle�ti�ine hayretle �ahit oldular. Bu, materyalizmin hareket noktalar�ndan biri olan "nedensellik" ilkesinin ��r�mesi anlam�na geliyordu.
Bir gazete man�etinde konu, "sebepsiz sonu� olabilece�i ve bir olgunun sonunun, ba��ndan �nce meydana gelebilece�i kan�tland�" diye �zetlendi. Ger�ekten de bir olay�n sonucunun, o olay�n sebebi gibi g�z�ken di�er olaydan �nce ger�ekle�mesi, t�m olaylar�n ayr� ayr� yarat�ld���n�n bilimsel bir delilidir ve materyalist dogmay� tamamen y�kmaktad�r. (Harun Yahya, �slam'n Y�kseli�i)

Bilimsel d���ncenin tamam�n� etkileyen, insanl���n sahip oldu�u y�ntem bilgisini temelinden de�i�tiren bu yeni bulu�un yan� s�ra genetik gibi bilim dallar�nda da yepyeni sonu�lara ula��ld�. �nsan�n gen yap�s�n� ��zmek i�in y�r�t�len �nsan Genomu Projesi sonu�land� ve Allah'�n canl�lar� ne denli �st�n bir yarat�l��la var etti�ini ortaya koyan "genetik bilgi"nin detaylar� insanl���n g�zleri �n�ne serildi. Bug�n bu projenin sonu�lar�n� inceleyen, tek bir insan h�cresinde binlerce ansiklopedi sayfas�n� dolduracak kadar bilgi sakland���n� ��renen her insan, bunun ne kadar b�y�k bir yarat�l�� delili oldu�unu daha iyi kavr�yor.
Sosyal Geli�meler �nsanlar� Maneviyata Y�neltti


Bat� d�nyas�, bug�ne dek materyalist anlay���n birer �r�n� olan �iddeti, dejenerasyonu, uyu�turucu ba��ml�l���n�, k�sacas� her t�rl� zulm� en �iddetli �ekilde ya�ad�. Ard�ndan pek �ok insan, ya�ad��� s�k�nt� dolu hayattan kurtulman�n tek yolunun Allah'a y�neli� oldu�unu fark etti. Bu uyan��, gen� ve ya�l� bir�ok insan�n bir anda dine ve maneviyata y�nelmesini sa�lad�.
�zellikle gen�lerin �rnek ald�klar� liderlerin, bilim adamlar�n�n, sinema oyuncular�n�n, sporcular�n ve ayd�nlar�n, Allah'a olan inan�lar�n� ve manevi de�erlere ba�l� kalman�n �nemini vurgulamalar�, insanlar�n din ahlak�na y�nelmesinde etkili oldu.
T�m bu geli�meler, 19. y�zy�lda yayg�n olarak benimsenen materyalist felsefenin, 21. y�zy�lda tamamen terk edilmeye ba�land���n� ve yerini, Allah inanc�na, Kuran ahlak�na b�rakt���n� g�steriyor.

Tarihin bu y�nde akmas� zaten Allah��n bir kanunudur. Allah, bunu a�a��daki Kuran ayetinde ��yle haber vermektedir:
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.