OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

B�y�den Kurtulman�n Yolu: D���nmek


G�n�m�zde bir�ok insan fark�nda olmadan bir b�y�n�n etkisinde ya�amaktad�r. �nsan zihnine n�fuz edip d���nme yetene�ini k�relten bu b�y�n�n tek �aresi vard�r: D���NMEK

Allah Kuran ahlak�n� ya�amayan insanlar�n i�inde bulunduklar� durumu, "De ki: "�yleyse nas�l oluyor da b�yle b�y�leniyorsunuz?" (M�'minun Suresi, 89) ayetiyle ifade etmektedir. Ayette ge�en b�y� kelimesi, insanlar� etkisi alt�na alan zihinsel uyu�uklu�a i�aret etmektedir. Zihinde meydana gelen uyu�ukluk ise insanda muhakeme yetene�ini yitirme, �evresinde ger�ekle�en bir�ok olay�n bilincine varamay�p, detaylar�n� fark edememe �eklinde kendini g�stermektedir. �nsanlar� mucizevi olaylar� dahi kavramaktan yoksun hale getiren bu zihinsel uyu�uklu�un en tehlikeli yanlar�ndan biri ise bunun ciddi bir hastal�k olarak g�r�lmemesidir.

�nsanlar�n b�y�k �o�unlu�unu kontrol� alt�na alan bu b�y�n�n etkilerinden birini ��yle bir �rnekle a��klayabiliriz:
Yery�z�n�n alt�, magma dedi�imiz binlerce derece s�cakl�ktaki bir "ate� tabakas�"yla kapl�d�r. Bu tabakan�n �zerinde bulunan hareketli katman yani yery�z� kabu�u ise son derece incedir. Bu, ate�in bize �ok yak�n hatta hemen aya��m�z�n alt�nda oldu�u anlam�na gelir. D�nyay� bir elma b�y�kl���nde d���n�rsek bu kabu�un kal�nl���, bir elman�n kabu�u kadard�r.

Asl�nda yukar�da bahsetti�imiz bu durum yani; yery�z�n�n hemen alt�nda halen kaynamakta olan ate�ten bir tabakan�n var oldu�u herkes taraf�ndan bilinir, ancak insanlar bu b�y�k tehlike �zerinde pek d���nmezler. Ate� denizinin �zerinde k���k bir gezintiyi and�ran insan ya�am�n�n ne kadar hassas dengeler �zerinde devam etti�ini ak�llar�na bile getirmezler. Bu durumun fizik kurallar� ile a��klan�yor olmas� onlar i�in yeterlidir.

Oysa haf�zas�n� kaybetmi� ve �evresinde g�rd��� mucizevi olaylara al��kanl�kla bakmayan bu sayede de i�inde bulundu�u b�y�n�n etkisinden kurtulmu� bir ki�inin tavr� bamba�ka olur. Bu insana bast��� topra��n hemen alt�nda ate�ten kaynayan bir k�re oldu�unu ve yer kabu�unun da bu k�re �zerinde s�rekli hareket etti�ini, kuvvetli bir yer sars�nt�s�nda veya bir yanarda��n patlamas�nda bu alevlerin yery�z�ne ��kabilece�ini s�yleyelim, sizce ne d���n�r?

Biraz daha ileri gidelim ve bu insana d�nyan�n k���k bir gezegen oldu�unu, uzay denilen s�n�rlar� bilinmeyen bir karanl�k bo�lukta �ok hassas dengeler �zerinde u�makta oldu�unu s�yleyelim. ��nk� uzay yerin alt�ndan gelebilecek olanlardan �ok daha b�y�k tehlikeler i�ermektedir.

Bu ger�eklerle ilk defa kar��la�an bir insan, i�inde bulundu�u tehlikeli durumu bir an bile akl�ndan ��karamaz ve di�er insanlar�n nas�l bu kadar kayg�s�zca ya�ad���na hayret eder. ��nk� �zerinde bulunduklar� gezegenin i�i ve d��� b�y�k bir tehlikeyle kapl�d�r ve bu tehlikelerin insanlar�n ba��na gelmesini engelleyen do�a olaylar� �ok hassas dengeler �zerinde durmaktad�r. �evresindeki k�lt�r�n bozucu etkisinden kurtulmu� olan bu ki�i etraf�ndaki insanlar�n mucizevi dengeleri ve bu dengeleri koruyan Yarat�c��y� d���nmeden ya�amalar�n� bir t�rl� anlayamaz.

�nsan�n bu �ekilde d���nmesi i�in haf�zas�n� yitirip her�eyi tekrar ��renmesine gerek yoktur. Yapmas� gereken tek �ey Allah��n ayetlerinde belirtti�i gibi "b�y�den" kurtulmas� ve samimi olarak t�m kainatta hassas bir denge bulundu�unu, bunun da kendi ba��na olamayaca��n� d���nmesidir. Bu samimi d���nce sayesinde �st�ndeki b�y�den kurtulan insan Allah�a kulluk etmesi gerekti�inin fark�na var�r ve hayat�n�, Rabbimiz'in, �De ki: "��phesiz benim namaz�m, ibadetlerim, dirimim ve �l�m�m alemlerin Rabbi olan Allah'�nd�r." (Enam Suresi, 162) ayetine uygun olarak devam ettirir.


Bahsetti�imiz b�y�n�n ba�ka �rnekleri de vard�r. Kuran ahlak�n� ya�amayan insanlar d�nya hayat�n�n b�y�k bir h�zla ge�ip t�kendi�ini bilmelerine ra�men, sanki bu d�nyadan hi� ayr�lmayacakm�� gibi bir tav�r g�sterirler. D�nyada �l�m yokmu� gibi davran�rlar. ��te bu da nesilden nesile aktar�lan bir t�r "b�y�d�r". Hatta bunun �yle �iddetli bir etkisi vard�r ki, bir ki�i �l�mden bahsetse, di�erleri ger�eklerle y�z y�ze gelmekten korkarak bu konuyu hemen kapatmaya �al���rlar. Bir g�n gelip de �leceklerini ve yanlar�nda ne arabalar�n�, ne evlerini, ne de �ocuklar�n� g�t�rebileceklerini d���nmek istemezler. ��z�m olarak ise, �l�mden sonraki as�l hayat i�in bir�eyler yapmak yerine, bu ger�e�i d���nmeme yolunu se�erler.

Halbuki her insan er ya da ge�, mutlaka �lecektir. Ve �ld�kten sonra, iman eden veya etmeyen her insan i�in, sonsuz bir hayat ba�layacakt�r. Allah��n ayette "bitmeyen zamanlar boyunca" (Nebe Suresi, 23) a��klamas� ile bildirdi�i bu sonsuz hayat�n cennette mi yoksa cehennemde mi s�rd�r�lece�i ise bu k�sa d�nya hayat�nda yap�lanlara ba�l�d�r. Bu kadar a��k bir ger�ek varken, insanlar�n sanki �l�m yokmu� gibi davranmalar�n�n, sonsuz hayata giderken bu kadar rahat olmalar�n�n tek nedeni ise �zerlerini kaplayan bu b�y�d�r. (Harun Yahya, Derin D���nmek)

D�nya hayat�nda d���nerek kendini bu b�y�den kurtaramayan ki�iler �ld�kten sonra �ok net olarak bu ger�e�i g�receklerdir. Rabbimiz'in ayetlerde belirtti�i gibi d���nmemekten dolay� bulan�kla�an g�r�� �ld�kten sonra ahirette keskinle�ecektir, ama o anda zaman dolmu�, tan�nan f�rsat harcanm�� olacakt�r. Oysa insan�n bir anda karar al�p �zerindeki bu zihinsel uyu�ukluktan kurtulmas� �ok kolayd�r. Y�ce Allah b�y�k bir nimet olan Kuran�� bir hidayet rehberi olarak indirmi� ve insana �zerindeki b�y�den kurtulman�n yolunu g�stermi�tir...

�Andolsun, sen bundan gaflet i�indeydin; i�te Biz de senin �zerindeki �rt�y� a��p-kald�rd�k. Art�k bug�n g�r��-g�c�n keskindir.�
(Kaf Suresi, 22)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.