OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Kar�ncalardan Do�al Afet Y�ntemleri


Topra��n alt�nda ya�ayan kar�ncalar�n ya�mur bask�nlar� sonucunda nas�l hayatta kald�klar�n� hi� d���nd�n�z m�?

�iddetli ya�murlar, yuvalar�n� yerde kuran kar�nca t�rleri i�in �nemli tehlikeler ortaya ��karabilir. Aniden bast�ran ya�mur, �ok k�sa bir s�re i�inde bir kar�nca kolonisinin bulundu�u b�lgenin sellerle kaplanmas�na neden olabilir. Yer alt�ndaki oda ve kanallar k�sa s�re i�inde suyla dolabilir ve buradaki milyonlarca kar�nca i�in ani ve toplu bir �l�m s�z konusu olabilir. Kar�ncalarda bu tehlikeli durumu gideren ak�lc� davran��lar g�r�l�r.

Bu ak�lc� davran��lar kar�ncalar�n t�r�ne ve yerine g�re de�i�mektedir, baz� t�rlerde, yuvalarda a��lan kompleks t�neller bir t�r kanalizasyon veya drenaj sistemi gibi suyu toplayarak kar�ncalar� su bask�n� tehlikesinden kurtar�r. Baz� t�rlerde ise yuvalar�n a��zlar� bir tepe halinde y�kseltilerek ve su ge�irmez kapaklarla �rt�lerek �nlem al�n�r.

Ancak kar�ncalar�n sel bask�nlar�na kar�� kulland�klar� savunma sistemleri sadece in�aat alan�yla s�n�rl� de�ildir. Kar�ncalar selleri �nceden haber alma ve �AC�L TAHL�YE� planlar�na da sahiptir!

Tropikal ormanlarda ya�ayan Pheidole cephalica t�r� kar�ncalarda yuvan�n i�ene tek bir su damlas� dahi girecek olsa, durumu fark eden ilk kar�nca g�venli bir yere ka��p can�n� kurtarmak yerine kendini do�rudan yuvan�n i�ine atar. Amac� di�er kar�ncalara haber vermektir! Bu kar�nca yuvan�n kanallar�nda h�zla ko�arak koloniye alarm durumunu haber verir. Ko�arken b�rakt��� koku iziyle arkada�lar�n� yuvan�n g�venli olan di�er ��k��lar�na y�nlendirir.

Durumun ciddiyetine g�re koloninin bazen yuvay� tamamen terk etti�i bile g�r�l�r.

Koca bir koloninin yuvay� bo�altmas� sadece 30 saniye i�inde ger�ekle�mektedir.

Peki ya ya�mur 30 saniyeden az s�rede yuvay� basacak kadar �iddetliyse?

Amerika k�tas�nda ya�ayan Solenopsis invicta ve Solenopsis saevissima t�r� kar�ncalar h�zla zemin seviyesine ula��rlar. Birbirlerine tutunarak eri�kinler, krali�e ar� ve hen�z �atlamam�� yumurtalardan meydana gelen b�y�k bir sal olu�tururlar. Bu sal krali�e ar� ve yavrular i�in bir �cankurtaran botu� g�revi g�r�r. ��nk� onlar k�mele�mi� �ok say�da kar�ncan�n ortas�nda dururlar. Sularla m�cadele eden bu canl� sal, y�ksek�e bir ot ya da tepeyle kar��la�t���nda demir atar. Ara�t�rmac�lar bu sistemin etkili oldu�unu ve bir�ok ya�murdan sonra kar�ncalar�n �o�unun hayatta kald���n�, sular �ekilir �ekilmez eski yuvalar�n� onarmaya giri�tiklerini belirtmektedirler. (Harun Yahya, Kar�nca Mucizesi)

Bir kar�nca ni�in kendi can�n� kurtarmak yerine di�erlerine haber vermeyi se�er ve hayat�n� riske sokar?

Ni�in kar�ncalar sal�n g�venli yerini kapmak i�in m�cadeleye giri�mez ve daima buray� krali�e ar�ya tahsis ederler?

T�m bu sorular�n cevab� a��kt�r: T�m canl�lar�n yarat�c�s� Allah, kar�ncalar� ya�murlar� �nceden haber alan alarm sistemleri ve fedakar davran��larla birlikte yaratm��t�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.