OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Tevrat Nas�l Tahrif Edildi?Yahudilik �lahi bir dindir. Allah'�n insanlara yol g�sterici olarak indirdi�i ancak sonradan tahrif edilmi� olan Tevrat'a dayan�r. Ancak Yahudi tarihi i�inde s�k s�k bu �lahi temelden sapmalar olmu�tur. Bu sapmalar do�rudan dinden uzakla�ma �eklinde oldu�u gibi, dini dejenere etme �eklinde de ya�anm��t�r. Bu ikinci sapman�n en belirgin �ekli, Yahudilik i�inde, son derece kibirli, kat� ve Yahudi olmayan insanlara kar�� husumet dolu bir e�ilimin geli�mesidir. Tevrat�� da tahrif eden bu sapma son bir y�zy�ld�r Ortado�u'da akan kanlar�n en b�y�k sorumlusu olan Siyonizmi do�urmu�tur. Bu yaz�m�zda Tevrat��n nas�l tahrif edildi�ini inceleyece�iz.
Hz. Musa�n�n Vefat� ve Tevrat��n Tahrif Edilmesi


Hz. Musa'n�n vefat�n�n ard�ndan ge�en y�zy�llar i�inde, kendi ki�isel ihtiraslar�n� Allah'�n vahyinin �n�ne ge�iren bir k�s�m Yahudiler Tevrat'a baz� din d��� hurafeler eklemi�ler ve b�ylece pek �ok do�ru h�k�m bar�nd�rmakla birlikte baz� sapk�n inan�lar da i�eren, bug�n Eski Ahit olarak adland�r�lan Muharref Tevrat ortaya ��km��t�r.

Muharref Tevrat incelendi�inde i�inde Allah'�n birli�i, Allah korkusu, adil olmak, tevazulu davranmak, h�rs�zl�k yapmamak, zinadan sak�nmak, hile yapmamak, masum insanlar�n can�na kastetmemek gibi hak dine ait pek �ok h�k�mle kar��la��lacakt�r. �te yandan, yine ayn� kitab�n i�inde dejenere oldu�u a��k�a anla��lan pek �ok bat�l efsane ve h�k�m de yer almaktad�r. S�z konusu efsaneler ve h�k�mler incelendi�inde ise ortaya �arp�c� bir ger�ek ��kar: Bunlar Yahudi halk�n�n �o�unlukla pagan k�lt�rlerden etkilenerek kap�ld�klar� yan�lg�lard�r. Ve Yahudiler i�inde paganizme ba�l� kalmakta direnen bir grup insan taraf�ndan nesilden nesile aktar�larak muhafaza edilmi�tir.

Bu dejenerasyon s�reci nedeniyle, mitolojik kavramlar ve semboller, �zellikle eski M�s�r efsaneleri ve bu efsanelerde yer alan s�zde kutsal kavramlar, Yahudi felsefesinde �nemli bir yer tutar. Yahudi felsefesinin temel ta�lar�n� ise Kabala ve Talmud olu�turur.
Hz. Musa�ya �taat Etmeyen YahudilerHz. Musa'n�n �nderli�indeyken bile Allah'�n h�k�mlerine uymayan, kendi hedef ve ��karlar�na g�re ya�ayan baz� Yahudiler vard�. Nitekim hem Kuran'da hem de Tevrat'ta s�zkonusu Yahudilerin Hz. Musa'ya kar�� isyankarl�klar� detayl� olarak anlat�l�r. �lgin�tir, Tevrat'�n Tesniye Kitab�'nda da, Hz. Musa'ya atfen aktar�lan bir pasajda, onun Yahudilere ��yle seslendi�i yaz�l�d�r:
�Zira biliyorum ki �l�m�mden sonra b�sb�t�n bozulacaks�n�z, ve size emretti�im yoldan sapacaks�n�z; ve son g�nlerde sizi k�t�l�k kar��layacak; ��nk� ellerinizin i�i ile Rabbi �fkelendirmek i�in onun g�z�nde k�t� olan� yapacaks�n�z.�
(Tesniye B�l�m�, 31 /29)

Hemen belirtmek gerekir ki, bu kimseler Hz. Musa'n�n tebli� etti�i hak dini kabullenememi� ve bu nedenle dejenere etmeye yeltenmi� samimiyetsiz ve menfaatperest kimselerdir. Bunun yan�nda ku�kusuz samimi �ekilde Allah'a inanan ve O'na kulluk etmeye �al��an pek �ok dindar Yahudi, haham ve di�er din adamlar� da tarih boyunca Yahudilik i�inde var olmu�tur. Allah Kuran'da bu samimi, g�zel ahlakl� Yahudileri (ve H�ristiyanlar�) ��yle haber vermektedir:

�Kitap Ehli'nden bir topluluk vard�r ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'�n ayetlerini okuyarak secdeye kapan�rlar.
Bunlar, Allah'a ve ahiret g�n�ne iman eder, maruf olan� emreder, m�nker olandan sak�nd�r�r ve hay�rlarda yar���rlar. ��te bunlar salih olanlardand�r.

Onlar hay�rdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun b�rak�lmazlar. Allah, muttakileri bilendir.�

(Al-i �mran Suresi, 113-115)

Ancak Kuran'da verilen bilgiler, Yahudi din adamlar� aras�nda kibirli, menfaatperest birtak�m kimseler oldu�unu g�stermektedir ve bunlar Yahudi dinini dejenere etmeye �al��m��lard�r.

Kuran'da bildirilen bu ger�ek, �ncil'deki baz� anlat�mlarla da uyum i�indedir. �ncil'de Hz. �sa'n�n ikiy�zl� Yahudi din adamlar�na kar�� halk� uyard���ndan s�k�a s�z edilir. Bu konudaki bir uyar� ��yledir:
"Yaz�c�lar ve Ferisiler (Hz. �sa d�nemindeki iki Yahudi mezhebi) Musa'n�n k�rs�s�nde otururlar; bundan sonra size s�yledikleri b�t�n �eyleri yap�n ve tutun; fakat onlar�n i�lerine g�re yapmay�n; ��nk� s�ylerler ve yapmazlar. Onlar b�t�n i�lerini insanlara g�r�nmek i�in yaparlar. ��nk� onlar hamaillerini geni�letip, esvaplar�n�n sa�aklar�n� b�y�k yaparlar; ziyafetlerde �st yeri, ve havralarda ba� yerleri.. Ve insanlar taraf�ndan rabbi diye �a�r�lmay� severler.�
(Matta B�l�m�, 23/2-7)
Hz. Musa�dan Sonra Tahrif Edilen B�l�mlerKitab-� Mukaddes'in ilk k�sm�n� olu�turan Eski Ahit ya da Tevrat, toplam 39 kitaptan olu�ur. Bunlardan ilk be� kitap olan Tekvin, ��k��, Levililer, Say�lar ve Tesniye, Hz. Musa'ya verilen, ancak daha sonra k�smen dejenerasyona u�ram�� b�l�mlerdir. (En do�rusunu Allah bilir.) ��indeki tutars�zl�k ve mant�k bozukluklar� (�rne�in, be�inci b�l�m olan Tesniye'de, Hz. Musa'n�n �l�m� ve g�m�l���n�n anlat�l�yor olmas� gibi), bu ilk be� kitaba insan s�z� kar��t���n� g�stermektedir.

"Rabbin s�z�ne g�re Rabbin kulu Musa orada, Moab diyar�nda �ld�. Ve Moab diyar�na Beyt-Peor kar��s�ndaki derede onu g�md�."
(Tesniye B�l�m�, 34/5-6)

Bundan sonraki 34 b�l�m ise, as�rlar boyunca Kitab-� Mukaddes'e par�a par�a eklenmi�tir. "Yahudi Tarihi" adl� kitab�n yazar� olan H. Hirsch Graetz, Eski Ahit'in yaz�l��� ile ilgili olarak �unlar� s�yler:
�Tevrat'�n kanunlar�na tam riayeti sa�lamak �zere ileri gelen ailelerin temsilcilerinden ba��nda B�y�k Kohen'in (Ba�haham) bulundu�u Yetmi�ler Meclisi'ni kurdular. Bu meclis, �srail devletinin y�k�l���na kadar devam etti. Bunlar, kitab�n en eski karakterli harflerini de�i�tirip zamanlar�na uydurdular. Gen�lerini yeti�tirmek i�in dini okullar a�t�lar. Bu okullardaki ��retmenlere 'Soferim' (yaz�c�lar) denilirdi. Soferimin iki vazifesi vard�: Tevrat'� a��klamak ve bunun cemiyet ve ferd taraf�ndan tatbikini sa�lamak. Soferimler, Tevrat'�n be� kitab�ndan ba�ka, nebilerin s�zlerini de Kitab'a ek olarak yazd�lar ki, isimlerini bu �al��malardan alm��lard�r... Bu arada baz� m�elliflere g�re �srailli olmayan yabanc� as�ll� baz� kitaplar da �sraille�tirilerek kitaba eklendi." (H. Hirsch Graetz, Yahudi Tarihi)

Prof. Dr. Hikmet Tanyu ise, "Tarih Boyunca Yahudiler ve T�rkler" adl� kitab�nda, hahamlar�n Tevrat'� de�i�tirmeleriyle ilgili olarak �unlar� belirtiyor:
�Hz. Musa, M� XIII. y�zy�lda ya�amas�na ra�men, yak�n zamanlara kadar elde bulunan en eski �brani el yazmas� n�sha MS VII. ve X. y�zy�lda yaz�lm�� bir kaynakt�r. Tesniye (Tevrat'�n be�inci b�l�m�), M� 621 veya 622 y�llar�nda Kud�s'teki S�leyman Mabedi'nde kahinler taraf�ndan bulundu�u belirtilerek Kral Yo�iya'ya sunduklar� bir kitap olup Musa'n�n �l�m�nden, g�m�lmesinden ve onun i�in tutulan yastan bahseder. Hz. Musa zaman�nda bulunmayan bir�ok adetlere, davran��lara de�inir. �nceki kitaplarda ge�en baz� �eriat kanunlar�n� tekrarlar, insanlar�n birbirlerine ve Tanr�'ya kar�� nas�l davranmalar� gerekti�ini anlat�r.�
(Tarih Boyunca Yahudiler ve T�rkler, Prof. Dr. Hikmet Tanyu, sf.40)

"Yahudili�e g�re Tevrat'�n be� kitab�n�n kelime kelime Yehova taraf�ndan bildirilmi� Allah kelam� oldu�una inan�lmaktad�r. Oysaki, Hz. Musa'n�n ya�ad��� tarih bile kesinlikle tespit edilmi� de�ildir. Tahminen XV. y�zy�ldan ba�layarak genellikle XIII. y�zy�lda ya�ad��� ve ortalama M� 1250 y�llar�nda �srailo�ullar�'n� M�s�r'dan ��kard��� ileri s�r�lmektedir. Tanah'�n (39 kitab�n hepsine birden verilen isim) tamamlanmas� ise M� (1200-100) y�llar� aras�nda ve bin y�ldan fazla bir zamana uzam�� ve muhtelif yazarlar taraf�ndan telif, derleme, ve birle�tirme i�ine te�ebb�s edilmi�tir."
(Tarih Boyunca Yahudiler ve T�rkler, Prof. Dr. Hikmet Tanyu, sf.47)
Tevrat��n Tahrif Edildi�ini Yahudiler de Kabul Ediyor


T�rkiye'deki Musevi vatanda�lar�m�z�n yay�nlad�klar� fialom gazetesinde ise, bu konuyla ilgili �u ifadelere yer verilmi�tir:
�Y�llard�r ara�t�rmac�lar�n merak konusu olan 'Kutsal Kitab� kim yazd�?' sorusu uzun bir listenin ��kmas�na neden olmu�tur. Bu say�lan listeye aday olarak kat�labilecek iki isim daha �ne s�ren Amerikal� profes�r Richard Friedman'�n bu konudaki kitab� �n�m�zdeki g�nlerde Londra ve New York'ta yay�mlanacak. Friedman'a g�re peygamberlerden Yeremiah ve havarisi Baruh Ben-Neriya Kutsal Kitab�n ilk be� b�l�m�n� kaleme alm��lard�. �srailli uzmanlar �nerinin �zerinde d���n�yorlar.� (�alom, 13 May�s 1987)
�nsanl���n Yegane Yol G�stericisi: Kuran'� Kerim


Burada �ok k�sa bir bi�imde �zetledi�imiz t�m bu ger�ekler, Kitab� Mukaddes'in tarih i�inde insan s�zleriyle dejenere oldu�unu ispatlayan delillerdendir. G�n�m�zde insanlara Allah'�n yolunu g�sterecek tek �lahi kitap ise Kuran'd�r. Kuran, Allah'�n Resul� Hz. Muhammed (sav)'e indirdi�i vahiydir ve indi�i g�nden itibaren hi� de�i�meden bize ula�m��t�r.
Kuran'�n indirilmesindeki nedenlerden biri de ondan �nceki �lahi kitaplar�n tahrif olmu� olmas�d�r. Bir ayette ��yle buyrulur:
�Biz Kitab'� ancak, hakk�nda ihtilafa d��t�kleri �eyi onlara (�ncekilere) a��klaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olmas� d���nda (ba�ka bir ama�la) indirmedik.�
(Nahl Suresi, 64)

Dolay�s�yla insano�lunun kendisini yaratm�� olan Allah'�n s�z�n� bilmesinin, Rabbimiz'i tan�mas�n�n yegane g�venli yolu da Kuran'a teslim olmas�d�r. Allah, "ger�ek �u ki, Biz Tevrat'�, i�inde bir hidayet ve nur olarak indirdik, teslim olmu� peygamberler, Yahudilere onunla h�kmederlerdi" (Maide Suresi, 44) ifadesiyle bu �lahi kitab�n da bir rehber oldu�unu haber verir. Ancak bu rehberlik Kuran �ncesi d�nem i�in ge�erlidir. ��nk� baz� Yahudi ruhbahlar� tarih i�inde Tevrat'� bozmu�lard�r. Kuran'da Allah bu ger�e�i, "onlardan bir b�l�m�, Allah'�n s�z�n� i�itiyor, (iyice alg�lay�p) ak�l erdirdikten sonra, bile bile de�i�tiriyorlard�" (Bakara Suresi, 75) ayeti ile haber verir. Bu y�zden, insano�lunun kurtulu�unun yegane anahtar� Kuran'd�r.

Allah Yunus Suresi'nde ��yle buyurmaktad�r:
�Ey insanlar, Rabbinizden size bir ���t, sinelerde olana bir �ifa ve m�'minler i�in bir hidayet ve rahmet geldi.� (Yunus Suresi, 57)

Art�k vay hallerine; kitab� kendielleriyle yaz�p,sonra az bir de�er kar��l���nda satmak i�in: 'Bu Allah kat�ndand�r' diyenlere. Art�k vay, elleriyle yazd�klar�ndan dolay� onlara;vay kazanmakta olduklar�na.
(Bakara Suresi, 79)

Yahudilik i�inde, son derece kibirli, kat� ve Yahudi olmayan insanlara kar�� husumet dolu bir e�ilim geli�mi�tir. Tevrat�� da tahrif eden bu sapma son bir y�zy�ld�r Ortado�u'da akan kanlar�n en b�y�k sorumlusu olan Siyonizm�i do�urmu�tur.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.