OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Bilgisayar�n�zdaki K�t�phane


www.harunyahya.org sitesi, Harun Yahya'n�n t�m eserlerine kolayca ula�man�z� sa�layan e�siz bir kaynak. Harun Yahya y�llard�r yapt��� bilimsel ve k�lt�rel �al��malarla ulusal ve uluslararas� �apta b�y�k hizmetler veriyor. Uzun y�llar sonunda ortaya ��km�� bir k�lliyat�n hi�bir ticari kayg� g�zetilmeden �cretsiz olarak sunulmas�, kar��l���nda halk�m�z�n b�y�k ilgisini getiriyor. Harun Yahya�n�n 40�� a�k�n sitesinin ana merkezi olarak niteleyebilece�imiz www.harunyahya.org adresini sadece ge�en ay 160 binden fazla ki�i ziyaret etti.

Sitede kitaplar ba�l��� alt�nda 200�den fazla eser okuyucuya sunulmu� durumda. Kitaplar� tam sayfa ve resimli halleriyle okuyabilir, �stelik isterseniz bilgisayar�n�za �cretsiz indirilebilirsiniz.

Sadece kitaplar de�il, yazar�n kitaplar�ndan faydalanarak haz�rlanm�� mp3 format�nda ses kasetleri, filmler, masa�st� resimleri, makaleler ve konferans kay�tlar� tek bir adresi ziyaret etmekle elinizin alt�nda. Ayr�ca her ay yay�mlanan Mercek, Ara�t�rma ve D���nen �ocuk dergilerini okuman�z m�mk�n. Yine bu adreste Harun Yahya�n�n eserlerinden faydalan�larak haz�rlanan di�er sitelere link veriliyor. �stelik yap�lan ve yap�lmakta olan yeni etkinliklerin haberleri ve Harun Yahya�n�n yurt d���ndaki faaliyetlerinin yank�lar�n� da bu sitede okuyabilirsiniz.

Sitede faydalanman�za sunulan eserlerin i�eri�indeki bilgi yo�unlu�u, �slubun ak�c�l��� ve g�rsel tasar�mdaki renklilikle desteklenmekte. Eminiz siteyi bir defa ziyaret etmeniz, bu adresi bilgisayar�n�z�n �s�k kullan�lanlar� men�s�ne eklemeniz i�in yeterli olacak. T�rkiye�nin En Kapsaml� Fikir ve K�lt�r Sitesi olarak bilinen bu sitedeki eserler Hayata Bak���n�z� De�i�tirecek.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.