OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ortado�u Osmanl�'y� �zl�yor

Ge�ti�imiz 20. y�zy�lda d�nyan�n en kanl�, en karma�al� ve en huzursuz b�lgelerinin ba��nda Ortado�u gelir. Bu b�lge on y�llar boyu i�galler, i� sava�lar, gerilla hareketleri, etnik temizlikler, s�rg�nler, m�lteciler g�rd�. �zellikle etnik ve dini farkl�l�klara dayanan �at��malar, b�lgeyi kan ve g�zya�� ile sulad�. Dahas�, yeni bin y�l�n bu ilk y�llar�nda ABD�nin muhtemel Irak operasyonu ile g�ndeme gelen b�lge, bu �zelliklerini aynen koruyor.

20. y�zy�la kadar s�ren bu istikrar�n nedeni ise, bu b�lgelerdeki Osmanl� hakimiyetiydi.Osmanl��dan Kopar�lan Ba�dat Vilayeti Irak Oldu!Osmanl�'y� bu b�lgeden s�rmek ve kendi egemenliklerini b�lgeye yaymak isteyen �ngiltere ve Fransa, �zellikle Ortado�u'nun d�nyan�n en zengin petrol yataklar�n� bar�nd�rd���n�n fark edilmesiyle birlikte Ortado�u'yu payla�ma yar���na giri�tiler. B�lge �zerinde benzeri hayalleri olan Almanya ve Rusya'y� I. D�nya Sava�� ile diskalifiye ettikten sonra b�lgeyi ger�ekten payla�t�lar. 20. y�zy�lda b�lgeye ���nc� bir g�� daha girdi: Siyonizm, yani Filistin'de bir Yahudi Devleti kurma hedefindeki radikal Yahudi milliyet�ili�i... Siyonistler Ortado�u'ya hen�z Sultan Abd�lhamit zaman�nda girmek istemi�ler, ama Sultan'�n sert tepkisi nedeniyle beklemek zorunda kalm��lard�. B�lgenin Osmanl� �mparatorlu�u'nun egemenli�inden ��kmas�, onlar i�in alt�n bir f�rsat oldu.

Osmanl�, Ortado�u'yu I. D�nya Sava�� ile birlikte yitirdi. Sava��n ard�ndan da Ortado�u'da, b�lgenin yeni hakimlerinin menfaatlerine uygun bir d�zenleme yap�ld�. �ngiltere ve Fransa, eski Osmanl� vilayetlerinden �e�itli ulus-devletler olu�turdular. Ba�dat vilayeti, "Irak"a d�n��t�r�ld� ve �ngiliz egemenli�ine b�rak�ld�. Halep ve �am vilayetlerinden "Suriye" kuruldu. Beyrut ve �evresinde ise, "L�bnan" devleti kuruldu. Daha g�neyde, �rd�n nehrinin bat� yakas�nda da, o zaman kadar sadece co�rafi bir b�lge olan "Filistin" bir devlet haline getirildi. Nehrin do�u yakas�nda ise "Transjordan" (�rd�n�tesi) adl� bir devlet kuruldu. Bir s�re sonra sadece "�rd�n" olarak bilinecekti. Ancak bu devletler kurulurken, b�lge halklar�n�n menfaatleri g�z �n�nde bulundurulmam��, tam tersine gelecekte b�lgede karga�aya sebep olabilecek baz� ay�r�mlar meydana getirilmi�ti. Bu topraklar� b�lge halk� aras�nda payla�t�ran g��lerin as�l amac� halk�n huzuru ve g�venli�i de�il, b�lgenin zenginliklerinden kendilerinin en fazla �ekilde faydalanmalar�n� sa�lamakt�.Osmanl��dan Sonra Olu�an Karma��k D�zenBu devletlerin temel �zelli�i etnik ya da dini bir birli�e dayanm�yor olmalar�yd�. Irak'ta, birbirlerinden �ok uzak d�rt ayr� grup vard�; T�rkmenler, K�rtler, S�nni Araplar ve �ii Araplar. Suriye daha da kar���kt�. S�nni Araplar, Alevi Araplar, D�rziler, K�rtler... Hepsi bu yeni devletin �at�s� alt�nda ya��yorlard�. Filistin'de ise Araplar�n yan�nda giderek artan ve kendi devletlerini kurmay� hedefleyen bir Yahudi n�fusu vard�. L�bnan ise H�ristiyan Araplar ile M�sl�man Araplar� bar�nd�r�yordu. Ancak bu iki temel kategori de kendi i�lerinde mezhep farkl�l�klar�yla b�l�nm��lerdi.

Burada �zerinde durulmas� gereken �nemli bir nokta vard�r. Sorun, b�lgedeki etnik ve dini farkl�l�klar de�ildir. S�z konusu topraklar as�rlard�r ayn� etnik ve k�lt�rel zenginli�i bar�nd�rmaktayd�, ancak as�rlar boyunca bu halklar, �rk, dil, din veya k�lt�rel ayr�l�klar nedeniyle bir sorun ya�amam��lard�. Sorun, b�lgedeki bu farkl�l�klar�n baz� �evreler taraf�ndan bir t�r �at��ma malzemesi olarak kullan�lmaya �al���lmas�yd�.

Osmanl� sonras�ndaki s�n�rlar�n tamamen masa ba��nda ve cetvelle �izilmi� olmas� ya�anan sorunlar�n ��k�� noktalar�ndand�r. S�n�rlar herhangi bir etnik temel g�zetilerek de�il, sadece Fransa ve �ngiltere'nin ��karlar�n�n �ng�rd��� �ekilde belirlendiler. B�ylece ortaya tam bir mozaik ��kt�. Ancak bar�� ve birarada ya�amaya uygun bir mozaik de�il, �at��ma ve sava�a uygun bir mozaik. Nitekim Siyonizm, bir devlet haline gelip �srail'e d�n��t�kten sonra, bu mozai�i kullanarak Arap devletleri aras�ndaki �at��malar� ya da devletler i�indeki i� sava�alar� k�r�kleme imkan� elde edecekti.Otorite Bo�lu�u Doldurulamad�


Ortado�u'da bir y�zy�ld�r devam eden, �zellikle de �srail'in kurulmas�ndan bu yana �iddetlenen karma�an�n nedeni, i�te bu Osmanl�-sonras� d�zenlemeydi. Osmanl� sonras�nda olu�an "otorite bo�lu�u" hi� bir zaman doldurulamad�. Fransa ve �ngiltere Ortado�u'ya istikrar de�il, �at��ma getirdiler. �ngiltere'nin koruyucu kanatlar� alt�nda geli�en Siyonizm, k�sa s�rede hem b�lgenin geneline hem de bizzat �ngiltere'nin kendisine y�nelik bir tehdit haline geldi.

Fransa ve �ngiltere'nin yeni kurduklar� devletlerde yapt�klar� d�zenlemeler de istikrar bozucu nitelikteydi. �rne�in Suriye'deki Frans�z y�netimi, �lkede az�nl�k durumunda olan Alevileri S�nnilere kar�� kay�rd� ve bug�n hala s�rmekte olan az�nl�k iktidar�na zemin haz�rlad�. Bu politika, Suriye'de kal�c� bir Alevi-S�nni �at��mas�n�n tohumlar�n� da att�.S�m�rgeciler B�lgeyi Yoksulla�t�rd�


Osmanl� sonras�nda Ortado�u'da kal�c� bir d�zen ve istikrar olu�turulmamas�n�n nedeni, s�m�rgecilerin bunu yapabilecek bir g�ce sahip olmamalar� de�il, bunu yapmak i�in gerekli olan stratejik anlay��a sahip olmamalar�yd�. Osmanl�, ele ge�irdi�i b�lgelere "nizam" g�t�rmeyi �lahi bir g�rev sayan bir anlay��la y�netiliyordu. S�m�rgeciler ise sadece kendi menfaatlerini g�zettiler ve bu menfaatler d�zensizlik gerektirdi�inde d�zensizlik meydana getirdiler.

Bug�n�n siyasi literat�r�yle, Osmanl� �mparatorlu�u "moralpolitik" (ahlaki) bir stratejik vizyona sahipti. S�m�rgeciler ise "reelpolitik" (kat�ger�ek�i) bir vizyonla hareket ettiler. Bu nedenle, e�er k�sa vadede kendilerine menfaat sa�l�yorsa, bir �lkeyi uzun vadede karma�a ve istikrars�zl��a s�r�kleyecek politikalar izlemekten �ekinmediler.
�ngiliz ve Frans�z s�m�rgecili�i hep bu kat�ger�ek�i mant�kla hareket etti. Ama bu mant�k Ortado�u'daki halklar�n �fkesini kazanmalar�na yol a�t�. Bu nedenle �ngiltere ve Fransa Ortado�u'da �ok az bir s�re kalabildiler. Arap �lkelerinin ba��na ge�irdikleri liderler, II. D�nya Sava��'n�n ard�ndan birer birer devrildi. �ngiltere ve Fransa'n�n Ortado�u maceras� da b�ylece sona ermi� oluyordu.
Bat� Ortado�u�ya Nizam Getiremedi


ABD'nin Ortado�u'daki stratejisi de benzer y�nde geli�ti. Bu strateji de, Ortado�u'ya "nizam" getiremedi. Amerika'n�n Ortado�u politikas� �zerinde yo�un etkisi olan �srail lobilerinin yanl�� y�nlendirmeleriyle, ABD �srail sald�rganl���n� destekleme hatas�na d��t�. Bu durum zaman zaman ABD'nin tarafs�zl���n� kaybetmesine neden oldu. Bug�ne kadar yap�lan bar�� g�r��melerinde, kal�c� bir sonu� elde edilememesinin temelinde de benzer yanl�� y�nlendirmeler yer ald�.

Filistin'de her iki halk�n da raz� olaca�� bar�� ve huzurun bir an �nce kurulmas� zorunludur. Ancak masum bir halk�n t�m haklar�n� elinden alarak ve onlar� a�l��a ve yoklu�a mahkum ederek kurulacak bir bar��, tek tarafl� olur. Daha da �nemlisi b�yle bir bar�� ger�ek anlamda bir bar�� de�ildir. ��nk� b�yle bir bar�� g�venlik ve huzuru hakim k�lamaz, tam aksine karma�a ve kaosun artmas�na neden olur. Her iki halk�n raz� olaca�� bir ortam�n hakim olmas� ise ancak adaletin, e�itli�in ve insan haklar�n�n her y�n�yle g�zetildi�i bir bar�� plan� ile m�mk�n olabilir.

Ve t�m bunlar, T�rkiye'nin �n�ne hem stratejik bir f�rsat, hem de tarihi bir misyon y�klemektedir.T�rkiye�nin Osmanl� Miras� ve Irak�ta Ya�ananlar


T�rkiye'nin Osmanl� �mparatorlu�u'nun varisi olarak, eski Osmanl� topraklar� �zerinde bir n�fuz elde etme �ans�na sahip oldu�u zaman zaman dile getirilen �nemli bir ger�ektir. Ancak bundan daha da �nemli olan, g�n�m�zde ABD�nin muhtemel Irak operasyonu ile yeniden g�ndeme gelen Ortado�u'ya "nizam" getirmi� olan yegane g�c�n miras��s� olmas�d�r.

T�rkiye, e�er sahip oldu�u Osmanl� miras�n� ekonomik ve siyasi g��le desteklerse, ger�ekten de 21. y�zy�lda �ok �nemli bir b�lgesel g�� olabilir. Bu durumda Avrupa ve ABD nezdindeki g�� ve prestiji de tahmin edilemeyecek derecede artacakt�r. T�rkiye�nin tarihsel miras��s� oldu�u Osmanl� �mparatorlu�u�nun y�zy�llar boyu s�n�rlar� i�inde bulunan Balkanlar, Ortado�u ve Kafkasya/Orta Asya gibi d�nyan�n s�cak b�lgelerinde s�z sahibi olan bir �lkenin g�c�n�n, Amerikal� ve Avrupal� stratejistlerin de�erlendirmelerinde �nemli yer tutaca�� a��kt�r. (Harun Yahya, T�rk��n Y�ksek Seciyesi)

Ancak t�m bu sayd���m�z stratejik yakla��m siyasi ve ekonomik g�� kadar vizyon da gerektirir. Bu vizyonun temelinde ise T�rkiye'nin kendi kimli�ini do�ru tan�mas� ve tan�mlamas� gelmektedir. T�rkiye'ye stratejik bir etki alan� kazand�ran en �nemli fakt�r, ba�tan beri vurgulad���m�z gibi, Osmanl� miras�d�r.
T�rkiye bu Osmanl� miras�na ciddi bir bi�imde sahip ��kmal�d�r. Bu noktada yap�lmas� gereken �nemli i�lerden biri, Osmanl�'n�n kurmu� oldu�u "nizam"� tarihsel delilleriyle ortaya koymak ve d�nyaya anlatmakt�r. T�rkiye'nin stratejik ufku, Osmanl� miras�na sahip ��kabilmesiyle orant�l� olarak geni�leyecektir. T�rkiye'nin 21. as�rda bir b�lge g�c� haline gelmesi, tarihsel ve dini kimliklerin giderek daha �nemli hale geldi�i d�nyaya damgas�n� vurabilmesi, ancak b�yle m�mk�n olabilir.

T�rkiye Osmanl� miras�na ciddi bir bi�imde sahip ��kmal�d�r. T�rkiye'nin stratejik ufku, Osmanl� miras�na sahip ��kabilmesiyle orant�l� olarak geni�leyecektir. T�rkiye'nin 21. as�rda bir b�lge g�c� haline gelmesi, tarihsel ve dini kimliklerin giderek
daha �nemli hale geldi�i d�nyaya damgas�n� vurabilmesi, ancak b�yle m�mk�n olabilir...

Ge�ti�imiz 20. y�zy�l�n en kanl� ve en huzursuz b�lgesi ortado�u�da yeni bin y�l�n hemen ba��nda yine kan ve g�zya�� hakim.

Oysa Ortado�u topraklar� bir zamanlar b�yle de�ildi. Aksine, bu b�lgede as�rlar s�ren bir istikrar, bar�� ve huzur d�nemi
ya�anm��t�. Ortado�u'da 20. y�zy�la kadar s�ren istikrar�n nedeni, bu topraklardaki Osmanl� hakimiyetiydi...
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.