OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Kuran En B�y�k Mucize


Kuran, her�eyi yoktan var eden ve ilmiyle t�m varl�klar� ku�atan Y�ce Allah'�n s�z�d�r. Kuran'da hi�bir �eli�ki yoktur. ��inde yer alan her bilgi, g�n ge�tik�e bu �lahi kitab�n yeni mucizelerini ortaya koymaktad�r. Bat�l� bir�ok ayd�n ve bilim adam� bu ger�ekleri tasdik etmekten ba�ka bir ��k�� yolu bulamamaktad�r.


Allah, bundan 14 as�r �nce, insanlara yol g�sterici bir kitap olan Kuran-� Kerim'i indirmi� ve t�m insanl��� Kuran'a uyarak kurtulu�a ermeye davet etmi�tir. Ayette de bildirildi�i gibi Kuran "alemlere bir zikr (���t, hat�rlatma, h�k�m ve �st�n bir �eref)den ba�ka bir �ey de�ildir." (Kalem Suresi, 52) Kuran indirildi�i g�nden k�yamet g�n�ne kadar da, insanl���n yegane yol g�stericisi olan son �lahi kitap olacakt�r.

Kuran her �a�da ya�ayan her insan grubunun anlayabilece�i, kolay ve anla��l�r bir dile sahiptir. Allah bunu "Andolsun Biz Kuran'� zikr (���t al�p d���nmek) i�in kolayla�t�rd�k..." (Kamer Suresi, 22) ayetiyle bizlere haber verir. Kuran'�n, ayn� zamanda edebi dilinin m�kemmelli�i, benzersiz �slup �zellikleri ve i�erdi�i �st�n hikmet de, onun Allah'�n s�z� oldu�unun kesin delillerindendir. Nitekim bu ger�e�i g�n�m�zde bir�ok bat�l� dil bilimci, felsefeci, fizik�i, biyolog, kimyager ve d���n�r tasdik etmektedir. Bu yaz�m�z� ayd�nlar�n Allah��n insanl��a son mesaj� olan Kuran-� Kerim hakk�ndaki yorumlar�na ay�rd�k.

Kuran��n M�kemmelli�i �le �lgili Yorumlar


�Mekkeliler hala ondan mucize istiyorlard� ve Hz. Muhammed (sav), dikkate de�er bir cesaretle ve kendinden eminlikle misyonunun teyidi olarak Kuran'�n kendisine ba�vurdu. T�m Araplar gibi onlar da lisan ve konu�ma sanat�nda uzmand�lar. E�er Kuran O'nun kendi yazmas� olsayd�, di�er ki�iler onunla rekabet edebilirdi. B�rakal�m onun gibi on ayet yazs�nlar. E�er yazamazlarsa (ki kesinlikle yazamazlar) o zaman Kuran'� a��k bir mucize olarak kabul etsinler.� (Oxford �niversitesi'nden �nl� Arap dili uzmanlar�ndan Hamilton Gibb www.islamicawareness.org/Quran/Mirace/ijaz.html)

�Misyonunun ger�ekli�inin bir kan�t� olarak ne zaman Hz. Muhammed (sav)'ten bir mucize istense, O, Kuran'�n �lahi kayna��n�n bir kan�t� olarak Kuran ifadelerini ve k�yaslanamaz �st�nl���n� kullanm��t�r. Asl�nda M�sl�man olmayan ki�iler i�in bile hi�bir �ey onun anla��l�r bir b�t�nl��e ve kavray�c� bir toklu�a sahip dilinden daha harika de�ildir... G�steri�li ahenklerle dolu seslerin bollu�u ve ola�an�st� ritimler, en d��manca ve ku�kuyla yakla�an ki�ilerin de�i�mesinde �nemli olmu�tur.� (Paul Casanova'n�n "L'Enseignement de I'Arabe au College de France" (Frans�z Kolejinde Arap E�itimi) adl� makalesinden)

�Kuran Cebrail taraf�ndan Hz. Muhammed (sav)'e dikte ettirilmi�, kelimesi kelimesine Allah'�n bir vahyidir. Kendisi ve Allah'�n Peygamberi Hz. Muhammed (sav)'in do�rulu�unu teyit eden bir mucizedir. Mucizevi niteli�i k�smen tarz�nda yatar -o kadar m�kemmel ve y�cedir ki hi�bir insan ve cin en k�sa suresiyle k�yaslanabilecek tek bir sure yazamaz- k�smen de ��retisinin i�eri�inde, gelecek hakk�ndaki bilgilerinde ve Hz. Muhammed (sav)'in asla kendi kendine elde edemeyece�i bilgilerin muazzam derecede do�rulu�unda yatar.� (Harry Gaylord Dorman'�n Towards Understanding Islam (�slam'� Anlamaya Do�ru) adl� kitab�ndan)

�Kuran evrensel olarak, Araplar�n en asil ve kibar� olan Kurey� leh�esinde, en g�zel ve saf bir dille yaz�lm��t�r� Kuran'�n stili g�zel ve ak�c�d�r� ve bir�ok yerde �zellikle de Allah'�n ha�meti ve nitelikleri tarif edildi�i zamanlar y�ce ve g�rkemlidir� O kadar ba�ar�l�d�r ve dinleyicileri o kadar hayrete d���r�r ki, baz� muhalifleri bunun bir b�y�c�l�k ve sihir etkisi oldu�unu d���nm��lerdir.� (George Sale'in, The Koran: The Preliminary Discourse (Kuran: �lk Vaaz) adl� kitab�ndan)

�Edebi bir dev yap�t olarak Kuran tek ba��na durmaktad�r; Arap edebiyat�n�n e�siz bir �r�n�d�r, kendi deyimiyle selefi ve halefi yoktur. T�m �a�lar�n M�sl�manlar� yaln�zca i�eri�inin de�il, �slubunun da taklit edilemeyece�i konusunda birle�mi�lerdir�� (Arap dili uzman� Hamilton Gibb) Gibb, Arabic Literature-An Introduction, 1963, Oxford at Clarendon Press)Kuran��n �lahi Bir Kitap Olmas� �le �lgili Yorumlar


�B�t�n olarak Kuran'da en zeki insanlar, en b�y�k filozoflar ve en yetenekli politikac�lardan al�nabilecek bir ak�l koleksiyonu buluruz. Ama Kuran'�n ilahili�inin ba�ka bir kan�t� daha vard�r; vahyedildi�i g�nden bug�ne kadar �a�lar boyunca bozulmadan korunmu� olmas�. M�sl�man d�nya taraf�ndan tekrar tekrar okunan bu kitap, iman eden ki�ide hi�bir b�kk�nl�k meydana getirmez, aksine tekrarlar� yoluyla her g�n daha da �ok sevilir. Onu dinleyen ya da okuyan ki�ide derin bir hu�u ve sayg� hissi uyand�r�r... Bu kitap, her�eyden �te Allah'�n kitab�d�r.� (Laura Veccia Vaglieri'�n Apologie de I'Islamisme (�slamiyet Ad�na Bir A��klama) adl� kitab�ndan)

�G��, bilgi ve evrensel �lahi takdir ve birli�i (g�klerin ve yerin sahibi tek bir Allah'a olan inan� ve g�ven) niteliklerine atfen Kuran'da ge�en �lahi do�a anlay���, ayr�ca y�ksek ve derin ahlaki azim, ���t verici akli konular�n Kuran'da yer almas� ve g��l� milletler ve b�y�k imparatorluklar�n kurulaca��n� ispatlayan b�l�mler bulunmas� sebepleriyle Kuran'�n en �st derecede �vg�ye lay�k oldu�u da kabul edilmelidir.� (Aziz J. M. Rodwell'in M. A., The Koran (Kuran) adl� kitab�ndan)

�� Arap�a Kuran'�n y�ce belagat�n� zay�f da olsa yans�tacak bir �eyler �retme giri�imim, mesaj�n kendisinin yan� s�ra, kompleks ve zengin kafiyeleriyle �e�itlenmi� insanl���n en b�y�k edebi ba�yap�t� olan Kuran'�n kar��s�nda s�n�k kald�... M�sl�man Pickthall'�n Kutsal Kitab� tarif ederken kulland��� tabirle bu "taklit edilemez ahenk" daha �nceki terc�manlar taraf�ndan neredeyse t�m�yle g�z ard� edilmi�tir; bu y�zden muhte�em �ekilde s�slenmi� orijinaliyle k�yasland���nda (meallerin) donuk ve d�z seslere sahip olmas� �a��rt�c� de�ildir.� (Arthur J. Arberry, The Koran Interpreted (A��klamal� Kuran)

�Modern bilginin �����nda Kuran tamamen objektif olarak incelendi�inde, pek �ok kereler belirtildi�i gibi ikisi aras�ndaki uzla�ma fark edilir. Hz. Muhammed (sav)'in zaman�ndaki bir ki�inin o g�n�n bilgisiyle b�yle ifadelerin sahibi bir yazar olmas� d���n�lemez. Bu t�r d���nceler Kuran'�n e�sizli�ini g�steriyor ve tarafs�z bilim adam�n�, materyalist sebeplere dayanan bir a��klama getirmedeki yetersizli�ini kabul etmeye zorluyor.� (Dr. Maurice Bucaille, Paris �niversitesi, Cerrahi Klinik Ba�kan�)

�� Hem korunmu� olmas� hem de �z� itibariyle tamamiyle e�siz bir kitap var� hi� kimsenin ciddi bir ��phe ortaya atmay� ba�aramad��� ger�ek bir otorite.� (Aziz Bosworth Smith'in Mohammed and Mohammadanism (Hz. Muhammed ve Muhammed�ilik) adl� kitab�ndan)

�� elimize her ald���m�zda� k�sa bir s�re i�inde bizi cezbeden, hayretler i�inde b�rakan ve en sonunda �n�nde e�ilecek kadar hayran b�rakan bir eserdir� Kuran'�n �slubu, i�eri�i ve amac�na uygun olarak �ok kuvvetli, y�ce ve muhte�emdir� bu kitap t�m �a�lar boyunca en etkili kitap olarak kalacakt�r.� (Goethe'nin T. P. Hughes'un Dictionary of Islam (�slam S�zl���) adl� kitab�nda yer alan bir s�z�)Bilim Adamlar�n�n Kuran Hakk�ndaki Yorumlar�


�� (Kuran'da) �ok fazla do�ru var ve t�pk� Dr. Moore gibi ben de bu a��klamalar� yapt�ran�n �lahi bir ilham oldu�u konusuna inan�yorum.� (Prof. T. V. N Persaud, Manitoba �niversitesi'nde anatomi, pediatri ve �ocuk sa�l���, obstetrik, jinekoloji alanlar�nda profes�r) www.islam-guide.com/ch1-1-h.htm)

�� Bence genetik ve din aras�nda hi�bir �at��ma yok, bilakis din, baz� geleneksel bilimsel yakla��mlara vahiy ekleyerek bilimi y�nlendirebilir ki bunlar da Kuran'da var olan s�zlerdir, as�rlar sonra ge�erli oldu�u g�sterilmi�tir ve Kuran'daki bu bilgi deste�i Allah'tand�r.� (Prof. Joe Leigh Simpson, obstetrik, jinekoloji, molek�ler ve insan geneti�i alanlar�nda profes�r) www.islam-guide.com/ch1-1-h.htm)

�Bir bilim adam� olarak, sadece kesin olarak g�rd���m �eylerle ilgilenebilirim. Embriyoloji ve geli�imsel biyolojiyi anlayabiliyorum. Kuran'dan bana terc�me edilen kelimeleri de anlayabiliyorum... E�er kendimi o �a�a g�t�rebilseydim, bug�n bildiklerimle ve tan�mlayabildiklerimle, o zaman tarif edilmi� olan �eyleri tan�mlayamazd�m� �yleyse (Kuran'da) yaz�lan her�eyde �lahi bir m�dahale var demektir.�(Prof. E. Marshall Johnson Thomas, Jefferson �niversitesi'nde anatomi ve geli�imsel biyoloji profes�r�) http://www.islam-guide.com/ch1-1-h.htm)

��nsan�n geli�imi hakk�nda Kuran'daki ifadelerin a��klanmas�nda yard�mc� olmak benim i�in �ok b�y�k bir zevk. Ben kesin olarak s�yl�yorum ki bu ifadeleri Hz. Muhammed (sav)'e Allah vermi�tir, ��nk� bu bilginin �o�u pek �ok y�zy�l sonras�na kadar ke�fedilmedi. Bu bana �unu kan�tl�yor ki, Hz. Muhammed (sav) Allah'�n el�isidir.� (Prof. Keith L. Moore, Toronto �niversitesi anatomi ve h�cre biyolojisi profes�r�, se�kin bir embriyolog ve pek �ok t�p ders kitab�n�n yazar�) http://www.islam-guide.com/ch1-1-h.htm)

�T�m bunlar� birle�tirirseniz ve Kuran'da d�nya hakk�ndaki konular ile d�nyan�n olu�umu ve genel olarak bilim ile ilgili t�m bu ifadeleri birle�tirirseniz, pek �ok �ekilde burada a��klanm�� ifadelerin kesinlikle do�ru oldu�unu ve �imdi bunlar�n bilimsel metodlar ile teyit edildi�ini� s�yleyebilirsiniz. Kuran'da ge�en ifadelerin pek �o�u o zaman i�in hen�z kan�tlanmam��t�, fakat modern bilimsel metodlar �imdi Hz. Muhammed (sav)'in 1400 sene �nce s�ylemi� olduklar�n� kan�tlayan bir pozisyonda.�
(Prof. Alfred Kroner, Almanya, Mainz �niversitesi jeobilim profes�r�) http://www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.html)

�� Ben inan�yorum ki Kuran'da 1400 sene �nce ifade edilmi� olan her�ey do�rudur ve bilimsel yollar ile kan�tlanabilir� Bu, t�m bilimleri bilen Allah'�n ilham�d�r. B�ylece, �unu s�ylemenin vakti gelmi�tir, "Allah'tan ba�ka �lah yoktur ve Hz. Muhammed (sav) O'nun el�isidir".� (Prof. Tejatat Tejasen, Tayland, Chiang Mai �niversitesi embriyoloji ve anatomi departman�n�n ba�kan�) http://islamweb.net/english/new/)

�Bu kitap (Kuran) ge�mi�ten, yak�n zamandan ve gelecekten bahsediyor. Hz. Muhammed (sav)'in d�neminde insanlar�n k�lt�rel seviyesini bilemiyorum ve bilimsel d�zeylerini de bilemiyorum. E�er bu ge�mi� d�nemde bildi�imiz d���k bilim d�zeyi ise ve teknoloji yok ise, hi� ��phe yok ki, bug�nlerde Kuran'da ne okuyorsak hepsi Allah'�n �����d�r. Bunu Hz. Muhammed (sav)'e ilham etmi�tir. "B�ylesine m�kemmel bir bilgi olabilir mi?" diye Ortado�u'daki medeniyetin ba�lang�� tarihi hakk�nda bir ara�t�rma yapt�m. Bu Allah'�n Hz. Muhammed (sav)'i g�nderdi�i inanc�n� daha da g��lendirdi. Ona engin biliminden yak�n zamanda ke�fetti�imiz k���k bir par�a g�nderdi. Jeoloji alan�nda Kuran'la bilimin s�rekli bir diyalo�u olmas�n� umuyoruz.� (Prof. Palmar, Amerika'da jeoloji alan�ndaki �nemli bilim adamlar�ndan biri) http://islamweb.net /english/new/)Sonu�; Kuran Allah S�z�d�r


Kuran, her�eyi yoktan var eden ve ilmiyle t�m varl�klar� ku�atan Y�ce Allah'�n s�z�d�r. Allah bir ayetinde, Kuran'la ilgili olarak ��yle buyurmaktad�r:

"... E�er o, Allah'tan ba�kas�n�n kat�ndan olsayd�, ku�kusuz i�inde bir�ok �eli�kiler bulacaklard�"
(Nisa Suresi, 82)

Kuran'da hi�bir �eli�ki olmad��� gibi, i�inde yer alan her bilgi, g�n ge�tik�e bu �lahi kitab�n yeni mucizelerini ortaya koymaktad�r. Bu ger�ekler g�n�m�zde bir�ok bilim adam� ve d���n�r taraf�ndan tasdik edilmektedir. Bize d��en ise, Allah'�n indirdi�i bu �lahi kitaba sar�lmak ve onu yol g�sterici olarak kabul etmektir. Allah, Kuran'da bizlere ��yle bildirir:

�Bu indirdi�imiz m�barek bir Kitap't�r. �u halde O'na uyun ve korkup-sak�n�n. Umulur ki esirgenirsiniz.�
(Enam Suresi, 155)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.