OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

D�nyadan Yank�lar


Siyasi, bilimsel ve imani konularda 200�� a�k�n kitap ve 100�e yak�n belgesele imzas�n� atan Harun Yahya�n�n eserleri t�m d�nyaya h�zla yay�l�yor.

Harun Yahya�n�n 1986 y�l�nda yay�nlad��� ilk kitab� olan �Yahudilik ve Masonluk�un ard�ndan siyasi, bilimsel ve imani konularda 200�� a�k�n eseri yay�nland�. Ayr�ca yine yazar�n eserlerinden yararlan�larak haz�rlanan 100�e yak�n belgesel film b�y�k ilgi g�r�yor. Yazar�n eserleri son y�llarda sadece T�rkiye�de de�il 32 dilde ve 80 �lkede takip ediliyor.

Almanya �man Hakikatleri ile Tan��t�


2002-2003 y�llar� i�erisinde Harun Yahya�n�n 12 kitab� Almanca'ya �evrilerek se�kin kitabevlerinin raflar�nda yerini ald�.
 1. Harika Petekler �n�a Eden Balar�lar�
 2. �man� �abuk Anlamak,
 3. Darwinizm�in Sonu,
 4. Hz. �sa Gelecek,
 5. �yilerin �ttifak�,
 6. Kavimlerin Helak�,
 7. Evrim Aldatmacas�,
 8. Pi�man Olmadan �nce,
 9. Kuran�da Vicdan�n �nemi,
 10. D���nen �nsanlar ��in
 11. �slam Ter�r� Lanetler
 12. Evrenin Yarat�l���

Harun Yahya�n�n Almanca�ya �evrilen bu eserleri Avrupa�n�n �e�itli merkezlerine d�zenli olarak ula�t�r�l�yor. Yay�nevi yetkilileri Harun Yahya�n�n eserlerine Almanya ve Avusturya�da b�y�k ilgi oldu�unu ve yazar�n bir�ok eserinin bask� safhas�nda oldu�unu, bunlar�n da en k�sa zamanda okuyucularla bulu�turulaca��n� a��klad�lar. Almanca eserlere ula�mak i�in: Okusan Yay�nlar� Almanya Temsilcili�i (610-7301932 ve 33)Harun Yahya�n�n Eserleri Arap�a Olarak Yay�nlan�yor


Harun Yahya�n�n eserleri Arap �lkelerinde de b�y�k ilgi g�r�yor. Harun Yahya�n�n Arap�a bas�lm�� 11 kitab�n�n yan�nda �evirisi biten 22 kitab� da k�sa zaman sonra okuyuculara sunulacak. Harun Yahya�n�n Arap�a olarak yay�nlanan kitaplar� �unlar:
 1. Canl�lardaki Fedakarl�k,
 2. H�credeki Bilin�,
 3. Do�adaki Tasar�m,
 4. �hti�am Her Yerde,
 5. Kuran Mucizeleri,
 6. Mucizeler Zinciri,
 7. Evrim Aldatmacas�
 8. Allah'�n Renk Sanat�
 9. Evrenin Yarat�l���
 10. Derin D���nmek
 11. �nsan�n Yarat�l�� Mucizesi

Bu kitaplar�n yan�nda Arap�a olarak haz�rlanan 12 adet belgesel film de �n�m�zdeki ay Arap TV�lerinde g�sterime girecek.Kuran Mucizeleri �in�de


Harun Yahya�n�n Kuran Mucizeleri, Evrenin Yarat�l��� ve Evrim Aldatmacas� isimli kitaplar� �in�in yan�nda Singapur ve Tayvan�da da b�y�k ilgi g�r�yor. �zellikle akademik �evreler taraf�ndan takip edilen Harun Yahya�n�n �ince eserlerine ge�ti�imiz g�nlerde bir yenisi daha eklendi: ��slam Ter�r� Lanetler�

11 Eyl�l sald�r�lar�n�n ard�ndan �slam Dini ile ter�rist eylemler aras�nda bir ba�lant� kurmaya �al��an �evrelere en net cevab� veren kitap, ge�ti�imiz aylarda Rus�a, Frans�zca, �ngilizce, Almanca ve Arap�a'ya �evrilmi�ti.
Kazakistan Harun Yahya Okuyor


Kazakistan Akmola T�p Fak�ltesi'nde derslerde art�k Rus�a olarak haz�rlanm�� olan Harun Yahya belgeselleri izleniyor. Belgesellerin g�sterimine �ubat ay�n�n ilk haftas�nda ba�land�. Filmlerin konular�n�n T�p ilmine uygunlu�u ve ��rencilerin kavrama yeteneklerini art�rmas�, fak�ltenin ��retim �yeleri taraf�ndan memnuniyetle kar��land�. T�p fak�ltesinde d�rd�nc� s�n�flara "�nsan�n Yarat�l���", be�inci s�n�flara ise "H�credeki Mucize" belgesellerinin g�sterimi yap�l�yor. Belgesellerdeki konular�n titizlikle se�ilmesi ve rahat anla��l�r olmas� filmi izleyen ��rencilerin ve ��retim g�revlilerinin takdirini kazand�.
�n�m�zdeki g�nlerde daha bir�ok belgesel g�sterime girecek. Bir�ok ��retim g�revlisinin y�ll�k ders programlar�na giren Harun Yahya'n�n eserleri ayr�ca Akmola T�p Akademisi ��retim �yelerinden Do�. Dr. Batirov Tuleubay Uralbayevic�in makalelerine de konu oldu. (Harun Yahya, D�nyadan Yank�lar)Mercek Dergisi Yabanc� �lkelerde


T�rkiye�de b�y�k ilgi g�ren ayl�k Bilim ve K�lt�r Dergisi Mercek�in, ge�ti�imiz aylarda �ngilizce ve Arap�a versiyonlar� yay�nland�. Amerika�da d�zenli olarak ��kmaya devam edecek bu dergi de Harun Yahya�n�n eserlerinden yararlan�larak haz�rlan�yor. Derginin yan�nda okuyuculara hediye olarak verilen VCD�ler b�y�k ilgi g�r�yor. Ge�ti�imiz ay Rus�a ve Endonezyaca olarak da yay�nlanan derginin �e�itli dillere terc�mesi h�zla devam ediyor.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.