OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Hz. Mehdi'nin Geli� Alametleri


Ge�en say�m�zda Kuran ayetlerinin i�aretleri ve Peygamber Efendimizin (sav) hadisleri �����nda ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi�nin zuhurundan ve Kuran ahlak�n�n yery�z�ne hakim olaca��ndan bahsetmi�, Hz. Mehdi�nin geli� alametlerinden bir b�l�m�n� incelemi�tik. Bu say�m�zda, Hz. Mehdi�nin ortaya ��k�� alametlerini aktarmaya devam edece�iz. Daha �nce de belirtti�imiz gibi, ahir zaman, k�yamet �ncesinde d�nya �zerinde ya�anacak olan bir d�nemdir. Peygamberimiz (sav)'in, ahir zamanda ger�ekle�ecek olan olaylarla ilgili pek �ok haberi bize ula�m��t�r.

Hz. Muhammed (sav) kendi ya�ad��� d�nemden 1400 y�l sonras�nda meydana gelecek olaylar�, detayl� olarak haber vermi�tir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirilen �ok say�da ahir zaman alametinden baz�lar� �u �ekildedir:Kuyruklu Y�ld�z�n Do�mas�


�O gelmeden �nce, do�udan ���k veren bir kuyruklu y�ld�z g�r�necektir.�
(El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.53)

Mehdi'nin ��k���ndan evvel, (her taraf�) ayd�nlatan, kuyruklu bir y�ld�z do�acakt�r. (K�yamet Alametleri, sf.200)

O y�ld�z�n do�mas�, G�ne� ve Ay tutulmas�ndan sonra olacakt�r. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 32)

Bu hadislerin bir a��klamas� �u �ekildedir:
1986 y�l�nda yani hicri 1406'da g�r�len "Halley" kuyruklu y�ld�z�, hadis-i �erifte belirtildi�i gibi hem parlak bir y�ld�zd�r, hem seyir y�n� do�udan bat�ya do�rudur, hem de (ge�en say�m�zda a��klad���m�z 1981 ve 1982 y�llar�nda meydana gelen) Ay ve G�ne� tutulmalar�ndan sonra ortaya ��km��t�r. Bu y�ld�z�n do�u�unun Hz. Mehdi (r.a.)n�n di�er ��k�� alametleri ile ayn� zamanda zuhur etmesi, Halley kuyruklu y�ld�z�n�n hadiste i�aret edilen y�ld�z oldu�una dair olu�an kanaati iyice kuvvetlendirmektedir. (En do�rusunu Allah bilir)

�ark taraf�ndan bir kuyruklu y�ld�z do�up ayd�nl�k verecektir. Onun herg�nk� irtifi (ge�i� y�n�) lesriktan ma�ribedir. (do�udan bat�ya do�rudur) (Mektubat-i Rabbani, 2/258)

Ayr�ca bu kuyruklu y�ld�z�n ge�i� devrelerinde �ok �nemli olaylar meydana gelmi�tir. Bunlardan bir k�sm� rivayetlerde bildirilmi�tir.

Bu y�ld�z ilk ��kt���nda;
Hz. Nuh'un (a.s.) kavmi helak olmu�tur.
Hz. �brahim (a.s.) ate�e at�lm��t�r.
Hz. Musa (a.s.) ile u�ra�an Firavun ve kavmi yok edilmi�tir.
Hz. Yahya (a.s.) �ld�r�ld���nde de g�r�lm��t�r.

Siz o y�ld�z� g�rd���n�zde fitnenin �errinden Allah'a s���n�n�z.(Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 32)

Bu y�ld�z ge�ti�inde meydana gelen di�er �nemli olaylar ise �unlard�r:
Hz. �sa (a.s.) Efendimiz do�mu�tur.
Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'e ilk vahiy gelme�e ba�lam��t�r.
�stanbul Fatih Sultan Mehmet taraf�ndan fethedildi�inde de bu y�ld�z g�r�lm��t�r.Kabe Bask�n� ve Kabe�de Kan Ak�t�lmas�Onun ��kaca�� y�l, insanlar hacca, ba�lar�nda bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i �erif�i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde, k�pekler gibi birbirine sald�racak, hac�lar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin �zerine akacak.

Naim b. Hammad Abdullah b. Amr'dan rivayet etti. O ��yle dedi:
�nsanlar ba�lar�nda bir imam bulunmaks�z�n haccederler. Mina'ya indiklerinde etraflar�, k�peklerin sar��� gibi sar�l�p, kabilelerin birbirine girmesi ile b�y�k sava�lar olur. �yle ki ayaklar kan g�l� i�inde kal�r. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 35)

Hz. Mehdi'nin ��k�� y�l� rivayetlere ve uleman�n izahlar�na g�re H.1400 y�l� ba�lar�ndad�r.

Yukar�daki rivayette "O�nun ��kaca�� y�l" da denerek, Mehdi'nin ��k�� tarihinde meydana gelecek olan Kabe bask�n�na dikkat �ekiliyor olabilir. Ger�ekten de Kabe bask�n� hadisin ihbar�na tam uygun bir �ekilde hicri 1400 y�l�n�n hemen ba��nda (1, Muharrem 1400/ 21 Kas�m 1979) meydana gelmi�tir. Yine hadis-i �erifte kanlar�n akaca��ndan bahsedilerek �ld�rme olay�na dikkat �ekilmi�tir. Bask�n s�ras�nda Suud askerleri ile sald�rgan militanlar aras�nda meydana gelen �arp��mada 30 ki�inin �ld�r�lmesi, bu rivayetin di�er b�l�m�n� de do�rulam��t�r. (En do�rusunu Allah bilir)
Dani, Sehr b. Havseb'den rivayet etti. Dedi ki, Resulullah (sav) buyurdu: Ramazan�da bir seda, �evval�de bir ses, Zilkade�de kabileler aras�nda sava� olur. Hac�lar talana u�rar. Mina'da �l�lerin �ok olaca�� bir sava� olur, �yleki orada ta�lar� kan g�l� i�inde b�rakacak kadar kan akar. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 31)

Ramazan'da bir seda olur. �evval'de de bir seda olur. Zilkade'de kabileler �arp���r. Zilhicce'de hac�lar talana u�rar. Muharrem'de g�kten ��yle nida olur. "Dikkat ediniz. Filan kimse Allah'�n halk�n�n hay�rl�lar�ndand�r. Onu dinleyiniz ve ona uyunuz. (Ramuz El Hadis, 2/518)

�evval ay�nda ayaklanma Zilkade'de harb konu�malar�, Zilhicce'de ise harb vaki olacak. Hac�lar soyulacak, kanlar� akacak. (K�yamet Alametleri, sf. 166)

Naim b. Hammad ve Hakim, Amr b. Suayb'dan rivayet ettiler.

Zilkade ay�nda kabileler sava��r, hac�lar ka��r�l�r, melhameler olur. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 34)

"Ikdiddurer" isimli kitaptaki alametlerden:
(3) �evval'de sava� nidalar�, (2) Zilhicce'de harb ve k�tal olur, yine (1) Zilhicce'de hac�lar talana u�rar, hatta caddeler kandan ge�ilmez ve haramlar �i�nenir. Beyt�l Muazzam'�n yan�nda b�y�k g�nahlar i�lenir. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 37)

(1)...Zilhicce'de hac�lar talana u�rar, hatta caddeler kandan ge�ilmez ve haramlar �i�nenir. Beyt-�l Muazzama'n�n yan�nda b�y�k g�nahlar i�lenir.

Burada, 1407 y�l� Zilhicce ay�nda (Hac mevsiminde), Beyt-�l Muazzama'n�n (Kabe'nin) yan�nda ��kan olaya dikkat �ekilmektedir. Bu olayda caddelerde g�steri yapan Hac�lara sald�r�larak 402 ki�i katledilmi�, �ok fazla kan ak�t�lm��t�r. Beyt-�l Muazzama'n�n yan�nda, M�sl�manlar�n (Suudi Arabistan askerleri ile �ranl� hac�lar�n) birbirlerini �ld�rmeleri ile b�y�k g�nahlar i�lenmi�, haramlar �i�nenmi�tir. (En do�rusunu Allah bilir)

Not: Bir �nceki hadiste anlat�lan olay 1 Muharrem 1400'de Beyt-�l Muazzama'n�n (Kabe'nin) bizzat i�erisinde olmu�tu: 1407'nin Zilhicce ay�ndaki olay ise, Beyt-�l Muazzama'n�n yan�nda olmu�tur. Her iki olay da rivayetlerin i�aretine uygun bir �ekilde ger�ekle�mi�tir.

(2)... Zilhicce'de harb ve k�tal olur.
Bu harb ve k�tallerin, hac�lar�n �ld�r�lmesi ile ayn� yerde zikredilmesi, olaylar�n birbirleri ile ba�lant�l� olabilece�ine i�aret ediyor olabilir. Burada harbten kas�t �ran-Irak sava��, k�tal'den kas�t da bir�ok masum insan�n sebepsiz yere katledildi�i anar�istlerin g�ney-do�u ve di�er yerlerde yapt��� katliamlar olabilir. (En do�rusunu Allah bilir)

(3) ... �evval'de sava� nidalar� olur.
Yine ayn� zamanlarda Basra K�rfezi�ndeki gerginli�i, �ran-Amerika aras�ndaki gerginle�me ve sava� durumuna dikkat �ekilmi� olabilir. ( En do�rusunu Allah bilir)�ran-Irak Sava���evval ay�nda ayaklanma Zilkade'de harb konu�malar�, Zilhicce'de ise harb vaki olacak. (K�yamet Alametleri, sf. 166)

Bir tevili �udur ki:
�evval ay�nda ayaklanma...
Burada �ran'da �ah'a kar�� olan ayaklanmaya dikkat �ekiliyor. �lk ayaklanma Hadis'in i�aret etti�i 5 �evval 1398 - 8 Eyl�l 1976'da olmu�tur.

Zilkade'de harp konu�malar� ve Zilhicce'de ise harp vaki olacak.
Burada �ran-Irak aras�ndaki sava�a dikkat �ekiliyor olabilir. Hicri 1400 Zilhicce 1980 Ekim ay�nda �ran-Irak aras�ndaki sava� tam anlam�yla ba�lam��t�.

�Onlarla Mevali maddesi de gelecek... "Mevali maddesi nedir ey Allah'�n Resul�? Onlar sizin azadl�lar�n�zd�r. Onlar sizdendir. Yani Faris y�n�nden gelecek olan bir kavimdir ki, ��yle diyecekler: "Ey Araplar! Siz fazla taassuba ka�t�n�z! Siz bunlara gere�i gibi hak tan�mazsan�z, sizinle hi� kimse birlik kurmayacakt�r... Bir g�n, onlara ve bir g�n de sizlere verilsin ve kar��l�kl� s�zler tutulsun..." Onlar Mut�k'a ��kacaklar, M�sl�manlar oradan a�a�� yaz�ya inecekler... M��rikler �b�r yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah olan nehrin kenar�na duracaklar... Aralar�nda sava� olacak: her iki ordudan, Allah, zaferi kald�racak; (K�yamet Alametleri, sf. 179)

Faris y�n�nden gelecek olan: Burada �ran kuvvetlerine dikkat �ekiliyor.

Faris : �ran - �ranl� (B�y�k Lugat)
Yaz�ya inecekler: Oval�k-Irak Ovas�
Mutik : Y�redeki bir da��n ad�.
Rakabe : Petrol kuyular�n�n �ok oldu�u b�lgedir.

Ey Araplar! Siz fazla taassuba ka�t�n�z! Siz bunlara gere�i gibi hak tan�mazsan�z, sizinle hi� kimse birlik kuramayacakt�r...
Burada iki taraf aras�nda, �rk��l�ktan kaynaklanan bir anla�mazl���n olaca��na dikkat �ekiliyor olabilir. Bu anla�mazl�k sebebiyle, yaz�ya (yaz�: Irak Ovas�) inilecek ve sava� ba�layacak. (En do�rusunu Allah bilir)

�...Her iki ordudan, Allah, zaferi kald�racak..�
1980 y�l�nda ba�layan �ran-Irak sava��, hadislerde belirtildi�i gibi iki tarafa da zafer getirmeden sonu�lanm��t�r.Ondan �nce �am ve Melikleri �ld�r�lecektir...


(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 49)
Bu hadiste Mehdi'nin geli�inden �nce �am ve M�s�r y�neticilerinin �ld�r�leceklerine dikkat �ekilmektedir.

M�s�r'�n yak�n tarihi incelendi�inde hadiste de belirtildi�i gibi bir "meli�in" �ld�r�ld��� g�r�lmektedir: 1970 y�l�nda M�s�r'�n ba��na ge�en ve 11 y�l iktidarda kalan Enver Sedat.

Enver Sedat 1981 y�l�nda bir resmi ge�it s�ras�nda muhalifleri taraf�ndan d�zenlenen bir suikast sonucunda hayat�n� yitirmi�tir. M�s�r tarihinde �ld�r�len y�neticilerden di�erleri de, 1910 y�l�nda suikaste u�rayan Ba�bakan Boutros Ghali, 1945 y�l�nda �ld�r�len M�s�r Ba�bakan� Ahmed Maher Pa�a ve 1948'de yine bir suikast sonucu �ld�r�len M�s�r Ba�bakan� Mahmoud Nukrashy Pa�a'd�r.

�am kelimesi ise, yaln�zca Suriye'deki �am �ehri i�in kullan�lmaz. �am, Arap�ada kelime anlam� olarak "sol" anlam�na gelir ve eskiden beri Hicaz b�lgesinin (Mekke ve Medine �ehirlerinin bulundu�u b�lge) sol taraf�nda kalan �lkeleri ifade eder. �am b�lgesi y�neticilerinden de suikaste u�rayan �ok say�da ki�i olmu�tur.

Bunlardan baz�lar� ��yledir:
1920'de �ld�r�len Suriye'nin eski Cumhurba�kan� Salah Al-Deen Beetar, 1921'de �ld�r�len Suriye Ba�bakan� Droubi Pa�a, 1949'da suikaste u�rayan Suriye Ba�bakan� Muhsin al-Barazi, 1951'de �ld�r�len �rd�n Kral� Abdullah, 1982'de bombal� suikaste u�rayan L�bnan'da Falanjist Lideri Be�ir Cemayel.

Geli� vakti ve alametleri Peygamber Efendimizin hadislerinden de a��k�a anla��lan, Hz. Mehdi, �slam d�nyas�n� bir �at� alt�nda toplayacak, Kuran ahlak�n�n d�nyaya hakim olmas�na vesile olacakt�r. Geli�i ile adaletin ve bollu�un hakim olaca�� Mehdilik g�revi ve T�rk Milletinin �ahs� manevisinde yer alacakt�r.

......................................................
Gelecek say�da �slam alimlerinin Hz. Mehdi hakk�ndaki g�r��leri.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.