OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ara�t�rma'da bu ay...


K�br�s konusu son elli y�ld�r T�rkiye�nin g�ndeminden hi� d��medi. Ancak konunun �ok �nemli bir y�n� daha vard�r ki, �imdiye dek yeterince ele al�nmam��t�r. Bu, K�br�s T�rk�'n�n, T�rkiye'ye ve milli kimli�imize olan ba�l�l��� meselesidir. Adadaki M�sl�man-T�rk varl���n�n devam�, diplomatik ve siyasi tedbirlerin �tesinde, kendisini "M�sl�man-T�rk" olarak hisseden, bu kavram�n ifade etti�i milli ve manevi de�erleri benimsemi� bir halk�n varl���na ba�l�d�r. Bu sosyolojik mesele, asl�nda konunun en can al�c� noktas�n� olu�turmaktad�r. Adada, milli ve manevi kimli�ini tam olarak sahiplenmi� bir halk olmazsa, Kuzey K�br�s T�rk Cumhuriyeti'nin veya bir ba�ka yap� i�inde de olsa egemen bir T�rk y�netiminin varl��� da anlams�z hale gelir.

Bu say�m�z�n kapak konusunu �K�br�s��n Milli ve Manevi A��dan Kalk�nd�r�lmas�na� ay�rd�k. Milli ve manevi de�erleri y�celten bir k�lt�r kampanyas�n�n, "k�lt�rel erozyon" tehlikesiyle kar�� kar��ya kalan her yerde, �zellikle de Kuzey K�br�s'ta ivedilikle ba�lat�lmas� gereklidir. Kuzey K�br�s T�rk�; sahip oldu�u T�rk kimli�i, M�sl�man kimli�i ve Osmanl� miras� konusunda modern kitle ileti�im ara�lar�yla bilin�lendirilmelidir. M�sl�man-T�rk kimli�inin neden bir gurur ve �eref vesilesi oldu�unu, bu kimli�i ta��yan insanlar�n as�rlar boyunca t�m d�nyaya nas�l nizam verdi�ini kavramal�d�rlar.

Son aylarda Hz. Mehdi�nin geli�inin, Hz. �sa�n�n yery�z�ne d�n���n�n ve Kuran ahlak�n�n yery�z�ne hakim olaca�� ger�e�inin anlat�lmas�ndan ka��nan, bu konuyu g�zard� etmeye �al��an, bu konuyu g�ndeme getiren ki�ilere a��r ele�tiriler y�nelten baz� gazete, kitap ve dergilerdeki yorumlara �ok s�k rastl�yoruz. �yi niyetli olarak ve bu konunun suistimal edilmesini engellemek �zere yap�ld���n� d���nd���m�z s�z konusu yorumlar konusunda olu�acak yanl�� anla��lmalar� d�zeltmek i�in haz�rlanm�� geni� bir dosyay� bu say�m�zda sizlere sunuyoruz.

Bu say�m�zda Ortado�u�da �srail vah�etini g�zler �n�ne seren �Ortado�u Sorunu ve �srail� konulu belgesel VCD ile �End�l�s� konulu belgesel VCD�yi sizlere hediye olarak veriyoruz.

G�r�� ve �nerilerinizi bize e-mail, faks ve mektup yolu ile ula�t�rabilirsiniz�

Yeni bir say�da bulu�mak �zere�
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.