OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�manlar�na Zul�m Kar��t�ranlar


�manlar�n� zul�mle kar��t�ranlardan Kuran'da 'iman eden insanlar�n aras�nda ya�ayan bir grup' olarak bahsedilir. '�man� zul�mle kar��t�rma'n�n anlam�, insan�n Allah'�n y�celi�ini, hak dinin �st�nl���n� kavramas�na, d�nya ve ahiret kurtulu�u i�in Kuran'a uymaktan ba�ka bir yol olmad���n� anlamas�na ra�men cahiliye ahlak�ndan tam olarak kopamam�� olmas�d�r.

�man�na zul�m kar��t�ranlar iman� ya�amakla birlikte, nefisleriyle �at��an bir durum oldu�unda ya da zorlukla kar��la�t�klar� anlarda, Kuran ahlak�na uygun bir tav�r sergilemek yerine dini ya�amayan insanlar�n tav�rlar�n� g�sterebilmektedirler. Allah Kuran�da, bu y�nde tav�r sergileyen ki�ilerin durumu ile ilgili olarak bize ��yle bildirmektedir:

�Onlar h�l� cahiliye h�km�n� m� ar�yorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk i�in h�km�, Allah'tan daha g�zel olan kimdir?�
(Maide Suresi, 50)

Burada ele ald���m�z kimseler, Kuran��n h�k�mlerinin pek �o�unu uygulay�p zaman zaman m�min tavr� g�sterebilirler.
Ancak baz� konular�n Kuran'a g�re yanl�� oldu�unu anlamak istemeyebilir ya da bunu gere�i gibi kavrayamam�� olabilirler. M�sl�man olarak ya�ad�klar� halde, Kuran ahlak�na uygun olmayan baz� inan� ve davran��lar�n Kuran'a ayk�r� oldu�unu fark edemeyebilirler. �rne�in bir�ok insan duygusall���n Kuran ahlak�na uygun bir davran�� olmad���n� anlamaz ya da bunu anlamazl�ktan gelir.

S�zgelimi bir yak�n�n �l�m� �zerine, M�sl�man bir ki�i onun yok olmad���n�, sonsuz hayat� i�in yeni bir ba�lang�� yapt���n� d���n�r ve e�er bu yak�n� m�min ise onun i�in cenneti umarak sevin� duyar. Ayr�ca �l�m Allah'�n bir takdiridir ve Allah her olay gibi �l�m� de hay�rla yarat�r. Dolay�s�yla m�min, bir yak�n� dahi olsa, onun �l�m�nde hay�rlar oldu�unu bilir ve Allah'�n takdirine raz� oldu�unu g�steren bir tav�r i�erisinde olur. Ne var ki bir�ok insan bu ger�e�i bilmesine ra�men, bir yak�n�n�n �l�m� kar��s�nda, duygusal davranarak a��r� tepkiler verebilmektedir. Bu gibi tepkiler s�z konusu ki�ilerin �her ne kadar aksini iddia etseler de- Kuran ahlak�ndan uzak oldu�unu g�steren delillerdendir.�man ��inde Cahiliye Hayat� Ya�amamak


Allah Kuran�da iman edenlere g�zel bir hayat m�jdelemi�tir:

�Erkek olsun, kad�n olsun, bir m�'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hi� ��phesiz Biz onu g�zel bir hayatla ya�at�r�z ve onlar�n kar��l���n�, yapt�klar�n�n en g�zeliyle muhakkak veririz.�
(Nahl Suresi, 97)


Allah��n Kuran'da m�jdeledi�i sonsuz cenneti isteyen her insan�n gizli ya da a��k, cahiliye ahlak�ndan kalan her ne �zelli�i varsa bunlar� terk etmesi ve bunun yerine Kuran'a uygun davranmas� ana ��z�md�r. Allah'a iman eden ve Kuran'a uyan her m�min, Kuran'a daha samimi yakla�mal� ve ayetlerde anlat�lan m�min ahlak�na ters d��ecek her t�rl� tav�rdan ya da d���nceden kurtulmal�d�r. Kuran ile bildirilen ger�ekleri sadece teorik olarak bilmeyi yeterli g�rmemeli, bunlar� pratik hayatta da her an hissetmeli ve ya�amal�d�r. Allah'�n her yeri sar�p ku�att���n�, insan�n i�inden ge�en gizli-sakl� t�m niyetlerini bildi�ini, gizli samimiyetsizlikleri de g�rd���n� unutmamal�d�r. Daima Allah korkusunu hissederek ya�amal� ve Kuran ahlak�na uymayan davran��lar�n� d�zeltmelidir. Aksi halde yani olumsuz davran��lar� kendisinde bar�nd�rarak ya�am�n� s�rd�r�rse hi�bir zaman ger�ek manada iman etmi� olmayacakt�r. Allah Kuran'da ��yle buyurur:

��nsanlar, (sadece) ��man ettik� diyerek, s�nanmadan b�rak�lacaklar�n� m� sand�lar? Andolsun, onlardan �ncekileri s�nad�k; Allah, ger�ekten do�rular� da bilmekte ve ger�ekten yalanc�lar� da bilmektedir.�
(Ankebut Suresi, 2-3)

M�sl�man bir insan belirli ibadetleri yerine getirmeyi yeterli g�rerek eksik olan y�nlerini ihmal etmemeli, Allah'�n ger�ekten iman etmeyen kimselere her an amans�z bir azap vermeye kadir oldu�unu, er ya da ge� her insan�n �lece�ini ve t�m yapt�klar�ndan hesaba �ekilip, ahirette ona g�re bir kar��l�k alaca��n� d���nmelidir. (Harun Yahya, Adaml�k Dini)

�man�n� zul�mle kar��t�rmayan, Kuran ahlak�na uygun ya�ayan bir insan�n d�nyada alaca�� kar��l�k da g�zel olacakt�r. Olaylar�n hayr�n� d���nmek ve sonsuz ak�l sahibi olan Allah'�n takdirine teslim olmak, insanlara daimi ve ger�ek mutlulu�u kazand�r�r. Bu mutluluk, Allah'�n sadece ger�ek imana sahip, samimi m�minlere verdi�i bir nimettir.

�man etmi� olman�n ve imana zul�m kar��t�rmaman�n sonucunda, Allah insan i�in g�venlik ve hidayet de sa�layacakt�r. Rabbimiz bunu bir ayetinde ��yle bildirir:

"�man edenler ve imanlar�n� zul�mle kar��t�rmayanlar, i�te g�venlik onlar i�indir ve onlar hidayete ermi�lerdir."
(En'am Suresi, 82)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.