OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Maddenin Ard�ndaki Bilgi ve Levh-i Mahfuz


Bilgi... Bu kavram g�n�m�zde bundan yar�m y�zy�l �ncesine g�re �ok daha fazla �ey ifade ediyor. Bilim adamlar� "bilgi"nin ne oldu�unu tan�mlamak i�in teoriler geli�tiriyorlar. Sosyal bilimciler "bilgi toplumu"ndan s�z ediyorlar. Bilgi, giderek insanl���n en �nemli kavramlar�ndan biri haline geliyor. Peki nedir bilgi?

Bilgi kavram�n� bu denli �nemli hale getiren en �nemli bilimsel bulgu, evrenin ve ya�am�n k�keninde bilgi oldu�unun tespit edilmesi. T�m evreni "madde ve enerji"den ibaret sayan 19. y�zy�l materyalist felsefesinin yerine, bilim adamlar� art�k evrenin "madde, enerji ve bilgi"den olu�tu�unu s�yl�yorlar.

Peki Bu Ne Anlama Geliyor?


Bunu bir �rnekle a��klamak m�mk�n: DNA. Bilindi�i gibi t�m canl� h�creleri, DNA ad� verilen sarmal yap�daki genetik bilgiye g�re i�liyor. Bizim de bedenimizdeki trilyonlarca h�crenin her birinin �ekirde�inde DNA var ve v�cudumuzun t�m fonksiyonlar� bu DNA'larda kay�tl�. H�crelerimiz yeni proteinler �retmek i�in DNA'da yaz�l� olan protein �ifrelerini kullan�yor. DNA'da yaz�l� olan bu bilgi o kadar b�y�k ki, insan v�cudunun genetik bilgisini ka��da d�kmek i�in, yakla��k 900 ciltlik bir ansiklopedi yazmak gerekiyor!


DNA Neden Olu�uyor?


Bu soru 50 y�l �nce -DNA'n�n yeni ke�fedildi�i s�ralarda- sorulsa, bilim adamlar� buna muhtemelen "DNA, n�kleotid ad� verilen n�kleik asitlerden ve bunlar� birbirine ba�layan kimyasal ba�lardan olu�ur." cevab�n� verirlerdi. Yani DNA'n�n sadece maddesel par�alar�n� sayarlard�. Ama art�k bilim adamlar� farkl� bir cevap veriyorlar: "DNA, s�z konusu atomlar, molek�ller ve kimyasal ba�lardan ve bir de (en �nemlisi) bilgiden olu�ur." Bilgiyi saymamak", "bir kitap neden olu�ur?" sorusuna, "ka��t, m�rekkep ve ciltten olu�ur." demek gibi �ok yanl�� bir cevapt�r. ��nk� bu maddesel malzemelerin yan� s�ra (ve ondan �ok daha �nemli olarak) kitab� olu�turan �ok b�y�k bir bilgi vard�r. Her sat�r�nda anlams�z kelimeler yazan bir kitap ile Britannica Ansiklopedisinin bir cildini birbirinden farkl� k�lan �ey de bu bilgidir. Her ikisinde de ka��t, m�rekkep ve cilt vard�r, ama birisi bilgiden yoksun iken, di�erinde muazzam bir bilgi yer almaktad�r. Bu muazzam bilginin kayna�� ise, elbette, matbaa makinas�, m�rekkep veya ka��t de�ildir. Bilginin kayna��, o kitab� yazan ki�idir. Yani bilin�li bir zihindir.

Bu durumda DNA'daki bilginin de yine bilin�li bir varl�k taraf�ndan meydana getirildi�ini kabul etmek gerekiyor. (http://www.harunyahya.org/Makaleler/levhimahfuz.html)

Evrim Teorisinin ve Materyalizmin Bilgi ��kmaz�


Bu ger�e�in fark edilmesi, materyalist felsefeyi ve onun do�a bilimlerine uyarlamas� olan Darwinizm'i b�y�k bir ��kmaza sokmu� durumda.

��nk� bu teori, t�m canl�lar�n sadece maddesel etkenlerin bir araya gelmesiyle olu�tu�unu savunuyor, canl�lar�n genetik bilgisinin ise, bu maddesel etkenler biraraya gelirken "tesad�fen" ortaya ��kt���n� iddia ediyor. Bu, bir kitab�n, ka��t ve m�rekkebin rastgele birle�mesi sonucunda yaz�lm�� oldu�unu iddia etmek gibi bir �ey.

Materyalizmin s�z konusu iddias� "indirgemecilik" olarak bilinmekte. Bir ba�ka deyi�le bu felsefe, bilginin maddeye indirgenebilece�ini, madde d���nda bir bilgi kayna�� aramak gerekmedi�ini savunuyor. Ama bunun b�y�k bir yan�lg� oldu�u ortaya ��km�� durumda ve art�k materyalistler de bunu itiraf etmeye ba�lad�lar.

Evrim teorisinin ya�ayan en �nde gelen savunucular�ndan biri olan George C. Williams, 1995 tarihli bir yaz�s�nda, her�eyin madde oldu�unu varsayan materyalist (indirgemeci) yakla��m�n yanl��l���n� ��yle ifade etmektedir:

�Evrimci biyologlar, iki farkl� alan �zerinde �al��makta olduklar�n� �imdiye kadar fark edemediler; bu iki alan madde ve bilgidir... Bu iki alan, "indirgemecilik" olarak bildi�imiz form�lle asla biraraya getirilemezler... Genler, birer maddesel obje olmaktan �ok, birer bilgi paket�i�idir... Biyolojide genler, genotipler ve gen havuzlar� gibi kavramlardan s�z etti�inizde, bilgi hakk�nda konu�mu� olursunuz, fiziksel objeler hakk�nda de�il... Bu durum, bilginin ve maddenin varolu�un iki farkl� alan� oldu�unu g�stermektedir ve bu iki farkl� alan�n k�keni de ayr� ayr� ara�t�r�lmal�d�r.� (George C. Williams. The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution. (ed. John Brockman). New York, Simon & Schuster, 1995. ss. 42-43)

Evrim teorisini ve materyalist felsefeyi ele�tiren bilim adamlar�ndan biri olan, Cambridge �niversitesi'nden bilim felsefecisi Stephen C. Meyer kendisiyle yap�lan bir r�portajda bu konuda �unlar� s�yler:�Bu konuyu okulda ��rencilerime a��klamak i�in iki ayr� bilgisayar �rne�ini veriyorum. Birisinde software (bilgisayar�n i�letim sistemi ve programlar) y�kl�, di�eri ise tamamen bo�. Sonra soruyorum: Bu iki bilgisayar aras�nda maddesel olarak fark nedir? Elbette maddesel olarak hi�bir fark yok... ��nk� bilgi maddesel olmayan, hacim tutmayan bir kavram. Bilgi, maddesel bir varl�k de�il... Bilgi, madde ve enerjiden farkl� bir varl�k, bilginin boyutunu ve nas�l ortaya ��kt���n� madde ve enerjiyle a��klamak m�mk�n de�il...�

�19. y�zy�lda, bilimi ilgilendiren iki temel varl�k alan� oldu�unu d���n�yorduk: Madde ve enerji. 21. y�zy�l�n ba��nda ise art�k fark�na var�yoruz ki, ���nc� bir varl�k alan� vard�r ve bu da bilgidir. Bu varl�k alan� maddeye indirgenemez.� (Stephen Meyer, "Why Can't Biological Information Originate Through a Materialistic Process", Unlocking the Mystery of Life, DVD, Produced by Illustra Media, 2002)


Bilgiyi maddeye indirgemek i�in 20. y�zy�l boyunca ortaya at�lan t�m teoriler (rastlant�ya dayal� ya�am�n k�keni tezleri, "maddenin �z �rg�tlenmesi" efsanesine dayanan senaryolar, t�rlerin genetik bilgisini mutasyon-do�al seleksiyon mekanizmalar� ile a��klamaya �al��an biyolojik evrim teorisi) ba�ar�s�z olmu�tur. Darwinizm'in g�n�m�zdeki en �nemli ele�tirmenlerinden biri olarak kabul edilen Amerikal� Profes�r Philip Johnson bu konuda "Bilgi, maddenin �zerine i�lenmi� olsa da, madde de�ildir. Farkl� bir kaynaktan gelir, bir bilin�ten" yorumunu yapmaktad�r. (Harun Yahya. Hayalin Di�er Ad�: Madde)

Kitap �rne�inde oldu�u gibi, bir kitap, ka��ttan, m�rekkepten ve i�indeki bilgiden olu�ur. Bu bilginin kayna�� ise, o kitab� yazm�� olan yazar�n zihnidir.

Dahas� bu zihin, maddesel ��elerden daha �nce vard�r ve bunlar�n nas�l kullan�laca��n� da belirler. Bir kitap, �nce o kitab� yazan yazar�n zihninde olu�ur. Yazar zihninde mant�klar� kurar, c�mleleri dizer. Bunlar� ikinci a�amada maddesel bir �ekle sokar. Yani bir daktilo ya da bilgisayar kullanarak zihnindeki bilgiyi harflere d�n��t�r�r. Sonra da bu harfler matbaaya girerek ka��t ve m�rekkepten olu�an kitaba d�n���r.
Buradan da �u genel sonuca varabiliriz: "E�er bir madde bilgi i�eriyorsa, o zaman o madde, s�z konusu bilgiye sahip olan bir ak�l taraf�ndan d�zenlenmi�tir. �nce bir ak�l vard�r. O ak�l sahip oldu�u bilgiyi maddeye d�km�� ve ortaya bir tasar�m ��karm��t�r."

Levh-i Mahfuz


Allah, insanlara yol g�sterici olarak indirdi�i Kuran'da, evrenin yarat�lmas�ndan �nce, evrendeki t�m varl�klar� ve olaylar� a��klayan bir "Saklanm�� Levha" (Levh-i Mahfuz) oldu�unu bildirmi�tir.

Bilimin, vard��� sonu� ise: T�m evreni ve canl�lar�, sonsuzdan beri var olan, �st�n bilgi sahibi Allah yaratm��t�r.
Modern �a��n laboratuvarlar�nda ula��lan bu sonu�, bundan 14 as�r �nce Kuran'da a��klanan �nemli bir s�rra i�aret etmektedir. Levh-i Mahfuz'un "korunmu�" (mahfuz) olarak nitelendirilmi� olmas�n�n bir hikmeti, burada yaz�l� olan bilgilerin herhangi bir m�dahale ile de�i�tirilmekten, bozulmaktan uzak olmas�d�r. Kuran'da �mm�'l-Kitap (Kitaplar�n Anas�, Ana Kitap), Kitabun Hafiz (Koruyan Kitap), Kitab�n Meknun (Saklanm�� Kitap) ve sadece kitap olarak da an�l�r. �nsanlar�n ba�lar�na gelecek �eyleri da ihtiva etti�i i�in Kitabul-Kader(Kader Kitab�) da denir.

Allah Levh-i Mahfuz'u bir�ok ayette niteliklerini belirterek a��klar. Buna g�re Levh-i Mahfuz i�inde hi�bir �eyin eksik b�rak�lmad��� bir kitapt�r:�Gayb�n anahtarlar� O'nun kat�ndad�r, O'ndan ba�ka hi� kimse gayb� bilmez. Karada ve denizde olanlar�n t�m�n� O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi d��mez; yerin karanl�klar�ndaki bir tane, ya� ve kuru d��ta olmamak �zere hepsi (ve her�ey) apa��k bir kitaptad�r.�
(Enam Suresi, 59)

Bir ayette, yery�z�ndeki t�m canl�l���n Levh-i Mahfuz'da kay�tl� oldu�u ��yle haber verilir:

�Yery�z�nde hi�bir canl� ve iki kanad�yla u�an hi�bir ku� yoktur ki, sizin gibi �mmetler olmas�n. Biz Kitap'ta hi�bir �eyi noksan b�rakmad�k, sonra onlar Rablerine toplanacaklard�r.�
(Enam Suresi, 38)

Bir ba�ka ayette , "yerde ve g�kte", yani t�m evrende "zerre a��rl���nca" k���k varl�klar dahil her �eyin Allah'�n bilgisinde oldu�u ve Levh-i Mahfuz'da kay�tl� oldu�u ��yle a��klan�r:

�Senin i�inde oldu�un herhangi bir durum, onun hakk�nda Kuran'dan okudu�un herhangi bir �ey ve sizin i�ledi�iniz herhangi bir i� yoktur ki, ona (iyice) dald���n�zda, Biz sizin �zerinizde �ahidler durmu� olmayal�m. Yerde ve g�kte zerre a��rl���nca hi�bir �ey Rabbinden uzakta kalmaz. Bunun daha k����� de, daha b�y��� de yoktur ki, apa��k bir kitapta (kay�tl�) olmas�n.�
(Yunus Suresi, 61)

Maddeden �nce Var Olan Zihin


Do�adaki bilginin kayna��, materyalistlerin sand��� gibi maddenin kendisi olamaz. Bilginin kayna�� madde de�il, madde-�tesi �st�n bir Ak�l'd�r. Bu Ak�l, maddeden �nce vard�r. Madde O'nunla var olmu�, O'nunla �ekil bulmu� ve d�zenlenmi�tir.
Bizi bu sonuca g�t�ren tek bilim dal� biyoloji de de�ildir. 20. y�zy�l astronomi ve fizi�i de evrende muhte�em bir denge ve tasar�m bulundu�unu ortaya koyarak, "evrenden �nce var olan ve onu yoktan var edip d�zenleyen" bir Akl�n varl���n� g�stermi�tir. D�nyan�n en sayg�n �niversitelerinin ba��nda gelen MIT�de (Massachusetts Institute of Technology) fizik ve biyoloji dallar�nda �al��m�� ve ayn� zamanda The Science of God (Allah'�n Bilimi) isimli �nl� kitab�n yazar� olan �srailli bilim adam� Gerald Schroeder�in bu konu hakk�nda olduk�a �nemli yorumlar� vard�r. Schroeder, The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth Allah isimli yeni kitab�nda, molek�ler biyoloji ve kuantum fizi�i gibi bilim dallar�n�n ortaya koydu�u sonucu ��yle ifade etmektedir:Resimde g�rd���n�z kelebe�in daha yumurta oldu�u an�ndan koza haline, kozadan ��k�p u�maya ba�lad��� andan �l�p ��plere kar��t��� haline kadar her hali, �u anda Allah kat�nda mevcuttur. Kelebek, �u anda kozadan ��kmakta, �u anda u�maya ba�lamakta ve �u anda �lerek yere d��mektedir.

�Bir bilin�, evrensel bir ak�l, b�t�n evreni ku�atm�� durumdad�r. Var olan her �ey, bu akl�n bir tecellisidir.�

Schroeder'e g�re, �a��m�z�n vard��� bilimsel sonu�lar, bilim ve teolojinin ortak bir noktada bulu�mas�n� sa�lam��t�r. Bu, yarat�l�� ger�e�idir. Bilim, insanl��a �lahi kitaplar ile binlerce y�ld�r ��retilen bu ger�e�i bulmu�tur.

Sonu�Bu makalede inceledi�imiz ger�ekler, bir kez daha, modern bilimin bulgular�n�n, Kuran'da insanlara haber verilen ger�ekleri do�rulad���n� g�stermektedir. Bilime empoze edilen materyalist dogma, bizzat bilim taraf�ndan reddedilmektedir.

Bilimin bilgi konusunda vard��� sonu� ise, materyalist felsefenin, maddenin ezeli oldu�u ve maddeden �nce hi�bir �eyin var olmad��� iddialar�n�n ge�ersizli�ini a��k�a ortaya koymaktad�r. Maddeyi, ezelden beri var olan, sonsuz ak�l ve ilim sahibi olan Allah yaratm��t�r.

Tarih boyunca insanlara peygamberler taraf�ndan ��retilen bu ger�e�in g�n�m�zde bilimin bulgular�yla g�zler �n�ne serilmi� olmas� ise, "ateizm sonras�" yakla�an Alt�n�a��n bir m�jdesidir. �nsanl�k, "Allah'�n her �eyi bilmekte oldu�unu" kavrama noktas�na do�ru yakla�maktad�r, a�a��daki Kuran ayetinde Allah��n insanlara bildirdi�i gibi:

�Allah'�n, g�kte ve yerde olanlar�n hepsini bilmekte oldu�unu bilmiyor musun? Ger�ekten bunlar bir Kitaptad�r. Hi� ��phesiz bunlar(� bilmek), Allah i�in pek kolayd�r.�
(Hac Suresi, 70)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.