OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

G�ky�z�nden Gelen Tehlike: G�kta�lar�


Siz bu sayfan�n sat�rlar�na g�z gezdirirken atmosferin �st tabakalar�nda bir meteor bombard�man� ya�an�yor. Her ne kadar fark�nda olmasan�z da D�nyam�z�� �evreleyen atmosfer sayesinde b�y�k felaketlerden korunuyoruz.

Saniyede ortalama 40 kilometre h�zla D�nyam�za y�nelen meteorlar atmosfere girdikten sonra s�rt�nme etkisiyle yanmaya ba�l�yor. Bu �kozmik bombalar� do�al bir kalkan g�revi g�ren atmosfer sayesinde size ula�madan �eritiliyor�. �statistiklere g�re bu �ekilde y�lda ortalama 50.000 meteor atmosfer taraf�ndan bu �ekilde zarars�z hale getiriliyor . (Asteroid Impact Risk: ESA Unveils Proposed Missions to Study Near Earth Objects 27 Eyl�l 2002: http://www.spaceref.com)

Ay Y�zeyindeki Kraterler


D�nyam�z�n aksine Ay'da atmosfer bulunmaz. G�kta�lar�na tamamen a��kt�r. Ay y�zeyi �aplar� yer yer 40 kilometreyi bulabilen kraterlerle doludur.

Her biri ge�mi�te ya�anm�� �ok �iddetli bir �arp��man�n g�n�m�ze uzanan izleridir. E�er atmosferimiz g�kta�lar�n� durduran bir yap�da olmasayd� bizler de s�rekli bir g�kta�� bombard�man� alt�nda kal�rd�k. Atmosferin koruyucu �zelli�i yery�z�nde insanlar�n ve di�er t�m canl�lar�n ya�am�n� m�mk�n k�lan �ok hassas ayarlamalardan biridir.


Ne var ki atmosferin bu koruyucu �zelli�i onu dev g�kta�lar�na kar�� a��lmaz bir engel k�lm�yor. Kilometrelerce geni�likte bir asteroid (k���k gezegen) kar��s�nda kendinizi bu kalkandan tamamen mahrum d���nebilirsiniz. �ap� 50 metreden b�y�k asteroidler atmosferi a��p yery�z�ne ula�abiliyor. Yery�z�n�n, uzun ge�mi�i boyunca bu t�r b�y�k g�kta�lar�yla en az birka� y�z defa kar��la�t��� biliniyor. Yandaki haritada i�aretli noktalar, bug�ne kadar ke�fedilen 200 g�kta�� kraterinin konumlar�n� g�steriyor.

15 Mart 2002�de d�nyaya 450.000 kilometre uzakl�ktan 50 ila 100 metre �apl� bir asteroid ge�ti. Bu uzakl�k D�nya'n�n Ay'a olan uzakl���n�n sadece 1.2 kat�. E�er D�nya'ya �arpm�� olsayd� kuvvetli bir n�kleer bomba etkisinde patlama meydana getirecekti.

22 Haziran 2002�de ise bir futbol sahas� b�y�kl���nde bir asteroid �ok daha yak�ndan, yaln�zca 120.000 kilometre uzakl�ktan ve saatte 37.000 kilometre h�zla ge�ti. Lincoln g�zlemevi ba�kan� Grant Stokes �Bu �ok ama �ok yak�n bir ge�i�ti... G�kta�� istatistikleri ele al�nacak olursa, belki de senede 50 kez, 100 metre �ap�nda g�kta�lar� d�nya ile ay aras�nda bir noktadan ge�iyor.� dedi. (http://www.cqservices.com/MyCQ/News/)

Teknoloji G�kta�lar�n� Engellemede YetersizHer iki g�kta�� da G�ne�'in bulundu�u a��dan geldi ve parlakl�k y�z�nden ancak birka� g�n sonra fark edilebildi. K�r nokta olarak tabir edilen bu a��dan D�nya'ya �arpacak bir g�kta��n� �nceden haber alma imkan� kesinlikle bulunmuyor. Ayr�ca muhtemel bir �arp��man�n �ekli ve zaman� do�ru olarak belirlense bile g�n�m�z teknolojisi bunu engellemede tamamen yetersiz kal�yor.

Bir meteor her an D�nya'ya, belki de �u anda sizin bulundu�unuz yerle�im b�lgesine d��ebilir. E�er �stanbul gibi kalabal�k bir yerle�im b�lgesinde ya��yorsan�z can kayb� kat kat artacakt�r. G�kta��n�n �ap� bir kilometrenin �zerindeyse etkileri �ok daha geni� �apl� ve kal�c� olacakt�r. Olu�acak toz bulutlar� y�llarca G�ne�'in �n�n� kapayarak �ok uzun ve so�uk k��lar ya�anmas�na neden olacakt�r. �ap� birka� kilometre olan bir asteroid ise bir medeniyetin sonu anlam�na gelebilir. B�yle bir �arp��ma etkisiyle depremler, yang�nlar, volkan patlamalar� birbirini izleyecektir.


Galaksimizde trilyonlarca asteroid, gezegen ve kuyruklu y�ld�z gezinmektedir. B�yle bir ortam i�inde D�nya'ya her an bir g�kta�� d���p onu mahvedebilecekken D�nyam�z�n �zel bir atmosferle korunmas� �ok b�y�k bir mucizedir. Bu Allah��n kullar� �zerindeki korumas�n�n ve �efkatinin bir tecellisidir. Allah bir Kuran ayetinde ��yle buyurmaktad�r:"G�ky�z�n� korunmu� bir tavan k�ld�k; onlar ise bunun ayetlerinden y�z �eviriyorlar� (Enbiya Suresi, 32)


1908�de 2000 Kilometrekare Yerle Bir Oldu


G�n�m�ze daha yak�n bir meteor felaketi 30 Haziran 1908 tarihinde Sibirya�n�n Tunguska b�lgesinde ya�and�. Atmosfere girip yanmaya ba�layan bir g�kta�� yery�z�ne hen�z ula�amadan yakla��k 8.000 metre y�kseklikte patlad�. Patlaman�n etkisiyle hemen a�a��da bulunan 2.000 kilometrekarelik alandaki hayvanlar telef olurken b�t�n a�a�lar yerle bir oldu.

3.5 Milyon Ton Patlat�c�ya E�it


Bir ba�ka �nl� meteor etkisini ABD�nin Arizona Eyaletindeki Barringer Meteor Krateri olu�turuyor. 1.2 kilometre �ap�ndaki 50.000 y�ll�k kraterin, �ap� 30 ila 100 metre aras�nda bir g�kta��n�n eseri oldu�u d���n�l�yor. Patlamada a���a ��kan enerjinin ise 3.5 milyon ton TNT�ye denk oldu�u hesaplan�yor. Ebat olarak �ok b�y�k olmamas�na kar��n b�yle bir patlama meydana getirebilmesi b�y�k �l��de i�erdi�i metal elementlerden kaynaklan�yor. Bir g�kta�� ne kadar �ok metal i�eriyorsa y�k�c�l��� da o kadar fazla oluyor.

G�ne� Sistemi g�kta�lar�yla dolu. Astronomlar say�lar� milyonlar� bulan asteroidlerden birinin her an y�r�ngesinden kurtulup D�nya'yla �arp��ma rotas�na girebilece�inin alt�n� �iziyorlar. (Harun Yahya, Evrenin Yarat�l���)

Belki de tam �u anda bunun gibi bir meteorun bulundu�unuz b�lgeye do�ru yol al�yor olabilece�ini hi� d���nd�n�z m�?

Dinozorlar Nas�l Yok Oldu?G�kta�lar� iklimde �nemli de�i�iklikler meydana getirerek canl�lar �zerinde �nemli rol oynar. Dinozor soyunun g�n�m�zden 65 milyon y�l �nce aniden yok olmas�na, dev bir g�kta�� �arp��mas�n�n ve bunun ard�ndan ya�anan iklim de�i�ikliklerinin sebep oldu�u d���n�l�yor. Bu teoriyi destekledi�i s�ylenen en �nemli bulgu 1990 y�l�nda ger�ekle�ti. Meksika�da Yucatan yar�madas�nda 180 kilometre �ap�nda bir krater bulundu. Bu krateri olu�turan g�kta��n�n 10 kilometre �ap�nda oldu�u tahmin ediliyor. Son yap�lan bilgisayar hesaplamalar�na g�re �arp��ma an�nda tam 18.000 kilometrek�p kaya ve toprak bir anda eridi. Dinozorlar da dahil olmak �zere canl� t�rlerinin % 70�i bu d�nemde ortadan kalkt�. (Beyond 2000.com: Crater Face 28 Ekim 2002 : http://www.beyond2000.com


Saniyede ortalama 40 kilometre h�zla D�nyam�za y�nelen meteorlar atmosfere girdikten sonra s�rt�nme etkisiyle yanmaya ba�l�yor. Bu �kozmik bombalar� do�al bir kalkan g�revi g�ren atmosfer sayesinde size ula�madan �eritiliyor�. �statistiklere g�re bu �ekilde y�lda ortalama 50.000 meteor atmosfer taraf�ndan bu �ekilde zarars�z hale getiriliyor . (Asteroid Impact Risk: ESA Unveils Proposed Missions to Study Near Earth Objects 27 Eyl�l 2002: http://www. spaceref.com)

���phesiz Allah, g�kleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti alt�nda) tutuyor. Andolsun, e�er zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra art�k kimse onlar� tutamaz. Do�rusu O, Halim�dir, ba���layand�r�
(Fat�r Suresi, 41)Yorum listesi


Mevcut bir yorum yok.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.