OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan



0

Bizans��n Galibiyeti Bir Kuran Mucizesini G�zler �n�ne Seriyor!

�Yenilgilerden sonra yeneceklerdir...�
(Rum Suresi, 3)


Y�ce Rabbimiz hak s�z� olan Kuran�da bize gelecek ile ilgili baz� haberler vermektedir. Allah��n Kuran�da hen�z ger�ekle�meyen olaylar� m�minlere bildirmesi ve ard�ndan ya�anan olaylar�n Kuran�daki ayetlerle bire bir uyu�mas�, Allah��n g�c�n� ve �st�n ilmini daha iyi kavramam�z� sa�lar. Bunun i�in bu makalede, Kuran�da gelecek hakk�nda verilen haberlerden biri olan ve Rum Suresi'nin hemen ba��nda yer alan ayetleri detayl� olarak inceledik. �lk bak��ta Bizans ordusunun belli bir s�re i�inde galip gelece�inin bildirildi�i ayetler g�n�m�z bilgileri ile de�erlendirildi�inde �ok daha fazla detay i�ermektedir.

�Elif, Lam, Mim. Rum (ordular�) yenilgiye u�rad�. "D�nyan�n en al�ak yerinde". Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. �� ile dokuz y�l i�inde. Bundan �nce de, sonra da emir Allah'�nd�r. Ve o g�n m�minler sevineceklerdir.�
(Rum Suresi, 1-4)

Yukar�daki ayetler, H�ristiyan olan Bizansl�lar�n, zaman�n�n putperest bir toplumu olan �ranl�lar kar��s�nda �ok a��r bir yenilgiye u�ramas�ndan yakla��k 7 sene sonra, MS. 620 civar�nda indirilmi�ti. Ve ayetlerde Bizans'�n �ok yak�nda galip gelece�i haber veriliyordu.

Oysa o s�rada Bizans o kadar b�y�k kay�plara u�ram��t� ki, de�il tekrar galip gelmesi, ayakta kalmas� bile imkans�z g�r�n�yordu. �mparatorlu�un bir�ok d��man� vard�. Yaln�z �ranl�lar de�il, Avarlar, Slavlar ve Lombardlar da Bizans devletine kar�� b�y�k bir tehdit olu�turmaktayd�. �yle ki Avarlar, �stanbul �nlerine kadar gelmi�lerdi.

Ayr�ca Bizans tarihinde 600�l� y�llar �lkenin iktisadi, mali ve sosyal bak�mdan en k�t� d�nemiydi. �mparatorluk ekonomisi ��km��, y�netim d�zensizle�mi� ve i� �eki�meler ba� g�stermi�ti. A��r� vergiler k�yl�leri g��s�zle�tirmi�ti. G��l� bir aristokrat s�n�f� devlete meydan okuyordu. Eskimi� idare mekanizmas� durmu�, para bulunmad��� i�in, �cretli askerlerle ayakta durmaya �al��an ordu organizasyonu i�lememeye ba�lam��t�. �mparatorlu�un varl���n� s�rd�recek g�c� kalmam��t�. Bu nedenlerle, Bizans Kral� Herakleius, ordunun masraflar�n� kar��layabilmek i�in kiliselerdeki alt�n ve g�m�� s�s e�yalar�n�n eritilip paraya �evrilmesini emretmi�ti. Pek �ok vali Kral Herakleius'a isyan etmi�, �mparatorluk par�alanma noktas�na gelmi�ti.

�ran Kral� H�srev Perviz�in, devrik imparatora yard�m amac� ile ba�latt��� sava� zamanla, Mecusilik (ate�perestlik) ve H�ristiyanl�k aras�ndaki bir t�r m�cadeleye d�nd�. Bu sava�ta, Yahudiler ve di�er baz� H�ristiyan mezhepleri de Perviz�e destek verdiler. Herakleius ise bu g��l� ittifak� durduramad�. Ve imparatorluk ordusu, 613 y�l�nda Antakya yak�nlar�nda �ranl�lara kar�� a��r bir yenilgiye u�rad�. MS. 614'te Kud�s'e giren �ranl�lar, kentteki H�ristiyan varl���n� da yok ettiler. 90.000 H�ristiyan �ld�r�ld�. Bu y�llardan sonra Bizans �mparatorlu�u aleyhine ba�ka olaylar da ger�ekle�ti. Bu d�nemde imparatorlu�un hali o kadar k�t�le�ti ki, Kral Herakleius ba�kenti Afrika�ya nakletmeyi bile d���nd�.

Toparlanma D�nemi


�mparatorlu�un bu halini g�ren herkes Bizans'�n yok olmas�n� beklemekteydi. Ama tam bu d�nemde, Rum Suresi'nin ilk ayetleri vahyedildi ve Bizans'�n �� ila dokuz y�l ge�meden yeniden galip gelece�i haber verildi. Bu galibiyet �ylesine imkans�z g�r�n�yordu ki, Arap m��rikleri, Kuran'da haber verilen bu zaferin asla ger�ekle�meyece�ini d���n�yorlard�. Ancak Bizans �mparatorlu�u�nun en b�y�k h�k�mdarlar�ndan biri kabul edilen Herakleius, �lkenin kurtulu�u i�in ciddi de�i�iklikler yaparak k�sa s�rede toparlanmas�n� sa�lad�. (Harun Yahya, Kuran Mucizeleri)

�mparatorluk bu toparlanma d�neminin ard�ndan Bizans �ranl�lara kar�� gerekli haz�rl�klar� yapt�ktan sonra, iki ordu Musul yak�nlar�nda, Dicle �rma��n�n orta b�l�m�nde kalan ve eski Asur�un ba�kenti olan Ninova�da kar��la�t�. Rum Suresi'nin ilk ayetlerinin indirilmesinden yakla��k 7 y�l sonra, MS. 627 y�l�n�n Aral�k ay�nda, Bizans ve �ran �mparatorluklar� aras�nda yap�lan bu sava�ta �ran a��r bir yenilgiye u�rad�. Bu a��r yenilgi sonras�nda �ran �mparatorlu�u�nda devrim ya�and� ve MS. 628�in �ubat�nda H�srev �ld�r�ld�. �ranl�lar i�gal ettikleri yerleri Bizans'a geri veren bir anla�ma imzalamak zorunda kald�.

Kuran�da daha �nceden mucizevi bir bi�imde verilmi� olan haber b�ylece ger�ekle�mi� oldu.

En Al�ak Yerde


Rum Suresi�ndeki ayetlerde yer alan bir ba�ka mucize de, o d�nemde kimsenin tespit etmesinin m�mk�n olmad��� co�rafi bir ger�e�in haber verilmesidir. Rum Suresi'nin 3. ayetinde, Rumlar�n "D�nya'n�n en al�ak yerinde" yenildikleri belirtilir. Arap�as� "edna el-ard" olan bu ifade, baz� meallerde "yak�n bir yer" olarak da terc�me edilir. Ancak bu terc�me, orijinal ifadenin tam kar��l��� de�il, mecazi bir yorumudur. "Edna" kelimesi Arap�a'da "al�ak" demek olan "deni" kelimesinden t�remi�tir ve "en al�ak" anlam�na gelir. "Ard" ise yery�z� demektir. Dolay�s�yla "edna el-ard" ifadesi de "yery�z�n�n en al�ak yeri" manas�na gelmektedir.


Baz� tefsirciler s�z konusu b�lgenin Araplara yak�nl���n� g�z �n�nde bulundurarak kelimenin "en yak�n" anlam�n� tercih etmektedir. Ancak kelimenin as�l anlam�, Kuran'�n indirildi�i d�nemde bilinmesi m�mk�n olmayan �ok �nemli bir jeolojik ger�e�e i�aret etmektedir. ��nk� D�nya'n�n en al�ak yerini ara�t�rd���m�zda, bu noktan�n tam Bizansl�lar�n yenilgiye u�rad��� yer olan Lut G�l� (Dead Sea) havzas� oldu�unu buluruz. Lut G�l� �evresi, deniz seviyesinden 395 metre a�a��da olan yery�z�n�n "en al�ak" b�lgesidir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Lut G�l�'n�n rak�m�n�n, yaln�zca modern �a�daki �l��mlerle tespit edilmi� olmas�d�r. Daha �nce hi� kimsenin Lut G�l�'n�n D�nya'n�n en al�ak b�lgesi oldu�unu bilmesi m�mk�n de�ildir. Ama bu b�lge Kuran'da "yery�z�n�n en al�ak yeri" olarak tan�mlanm��t�r.
Ayette dikkat edilmesi gereken ba�ka bir nokta ise sava��n sonucunun belirtilmi� olmas�d�r, verilen bilgiler toplu olarak g�zden ge�irildi�inde;

  1. Ge�mi�te olan bir sava��n o d�nemde bilinemeyecek bir �zelli�i ile, co�rafi yeri kastedilerek bildirilmekte,
  2. Gelecekte olacak bir sava� ve bunun i�in k�sa bir zaman dilimi haber verilmekte.
  3. Ayr�ca sava�an taraflar�n kimler olaca�� ve bu sava��n kimin taraf�ndan kazan�laca�� bildirilmektedir.

B�t�n bu bilgiler, Kuran'�n Allah'�n s�z� oldu�unun delillerinden yaln�zca birka� tanesidir.

Bizansl�lar�n Perslere yenildi�i sava��n ger�ekle�ti�i Lut G�l� havzas�. A�a��da bu b�lgenin uydudan �ekilmi� foto�raf� g�r�lmektedir. D�nyan�n en al�ak b�lgesi olan Lut G�l� civar� deniz seviyesinin 395 metre alt�ndad�r. Lut G�l��n�n rak�m� ancak modern �a�lardaki �l��mlerle tespit edilebilmi�tir. Bu tespitler do�rultusunda da �yery�z�n�n en al�ak yeri�nin bu b�lge oldu�u ortaya ��km��t�r.




0






�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.



Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.