OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�srail'in 1948'de Ba�layan L�bnan Stratejisi


�srail�in Beka stratejisi Arap �lkelerindeki az�nl�klar� desteklemeyi ve i� k��k�rtmay� �ng�r�yordu.

1948�de Yahudi devletini kuran ve ilk yirmi y�l�n� d�zenleyen David Ben Gurion�un ortaya att��� yerle�im plan� ��yleydi:
��rd�n'�n var olma hakk� yoktur ve b�l�nmelidir. �rd�n �rma��n�n do�u yakas� Irak'a kat�lacakt�r ve Arap m�ltecileri buraya yerle�ecektir. Bat� �eria, �zerk bir b�lge olarak �srail'e verilecektir. L�bnan, H�ristiyan b�l�m�n�n dengesini bozan M�sl�man b�lgelerden kurtar�lacakt�r. Irak, Do�u �eria ve G�ney Arap yar�madas� �ngilizlerin olacakt�r. S�vey� Kanal� milletleraras� olacak ve K�z�ldeniz bo�azlar� �srail kontrol� alt�na al�nacakt�r. �

�srail Ortado�u�da kurmak istedi�i hegemonya i�in 2 farkl� tipte strateji izlemektedir. Bunlardan birincisi Arap �lkelerinde i� sava� ��karmak ve ard�ndan M�sl�manlar� pasifize etmeyi ama�layan Beka stratejisi, ikincisi ise kendine yak�n g�rd��� kom�u �lkeleri ��karlar� i�in kullanmay� ve onlar�n kaynaklar�n� s�m�rmeyi ama�layan �evre stratejisi.

Sol kanat Siyonizm'in lideri olan David Ben Gurion'un 24 May�s 1948 tarihli g�nl���nde ise, L�bnan'da g�ney s�n�r� Litani �rma�� olan bir "H�ristiyan Devleti"nden bahsediliyordu. Gurion'un 11 Haziran 1948 tarihli g�nl���nde ise, L�bnan'da bir "H�ristiyan isyan�" ��karman�n da �srail'in sava� hedeflerine dahil oldu�u belirtilmi�ti.


Kukla LiderBu misyonu �stlenecek kukla lider kolay bulundu. Avrupa'da okumu� bir L�bnanl� eczac� olan Pierre Cemayel, 1936'da Nazi Almanyas�'na yapt��� ve kendisine b�y�k bir "ilham" veren gezisinin ard�ndan �lkesine d�nm�� ve �L�bnan Falanjlar�� adl� fa�ist bir parti kurmu�tu. ("Falanj" kelimesi, Hitler'in ve Mussolini taraf�ndan desteklenen �spanya diktat�r� Franco'nun kurdu�u fa�ist partinin isminden geliyordu.) Uyu�turucu ticareti sayesinde k�sa s�rede b�y�k bir finans g�c�ne ula�an Falanjlar, 1940'larda g��l� bir milis �rg�t� de kurdular. �srail, bu "do�al m�ttefik"leriyle ilk fiili ba�lant�s�n� 1948 Sava�� s�ras�nda kurdu. 1951'de L�bnan'da yap�lan se�imlerde ise Falanjist se�im kampanyas�na gizlice para yard�m�nda bulundu.

�ki taraf aras�ndaki as�l b�y�k askeri ili�ki 70'li y�llarda kurulacakt�, ama ondan �nce de Marunilerle ittifak fikri hep �sraillilerin zihninde yerini korudu. David Ben Gurion, 27 �ubat 1954'te Mo�e Sharett'e yazd��� bir mektupta L�bnan'da bir Maruni devleti kurulmas�n�n �srail d�� politikas�n�n en �nemli hedeflerinden biri olmas� gerekti�ini belirtti ve bunu ba�armak i�in harcama yapmay� ve gizli operasyonlar d�zenlemeyi �nerdi. �srail ordu komutan� Mo�e Dayan ise 16 May�s 1955'te, "�srail'in kendini Marunilerin kurtar�c�s� olarak ilan edecek bir L�bnanl� subay bulmas� veya sat�n almas�" gerekti�ini s�yl�yordu. Dayan'a g�re, bunun ard�ndan �srail L�bnan'� i�gal edebilir, �srail'le ittifak i�inde olan bir H�ristiyan rejim olu�turulabilir ve sonra da L�bnan'�n Litani nehrine kadar olan g�ney k�sm� Yahudi Devleti taraf�ndan ilhak edilebilirdi. (Harun Yahya, Ter�r�n Perde Arkas�)


Cemayel Mossad Ba�lant�s�1975'te L�bnan'da i� sava� patlak verdi�inde, bu kez Pierre Cemayel'in o�lu olan Be�ir Cemayel taraf�ndan y�netilmekte olan Falanjlar, kendilerine en iyi m�ttefik olarak yine �srail'i buldular. �zellikle Mossad'�n ikinci �efi David Kimche ve Ariel �aron arac�l���yla kurulan ili�kiler, Falanjistlere para, silah ve askeri e�itim aktar�lmas�yla sonu�land�. Falanjistler, �srail'in kendilerine Amerikan deste�i sa�layaca��na da y�rekten inan�yorlard�. Be�ir Cemayel bir keresinde, "Baz� insanlar �srail'in ABD'nin bir kolonisi oldu�unu san�yorlar. Tam tersine, ABD �srail'in bir kolonisidir, bunu nas�l anlayam�yorlar?" demi�ti.

Bu arada Mo�e Dayan'�n r�yas�, biraz daha de�i�ik bir bi�imde de olsa, 1976'da Saad Haddad ad�ndaki bir L�bnan binba��s� taraf�ndan y�netilen bir kukla �rg�t olan G�ney L�bnan Ordusu'nun ortaya ��kmas�yla ger�ek oldu. 1976'dan itibaren y�zlerce Falanjist asker �srail'de, �srail para��t��leriyle yan yana e�itim g�rd�ler. �srail, 1975 ve 77 y�llar� aras�nda Falanjist ordusuna askeri malzeme temin etmek i�in 150 milyon dolar harcad�.


Sabra-�atilla Katliam�nda �srail Parma��Ve sonra da t�m bu haz�rl�klar�n sonucu geldi: �srail ordusu 1982 yaz�nda L�bnan'� i�gal etti. Falanjistlerin �nceden "temizledi�i" yolda ilerleyerek Beyrut'a kadar ula�t� ve ku�att��� kenti bombalayarak Filistin Kurtulu� �rg�t�'n� buradaki karargah�ndan s�rd�. Bunun ard�ndan, �lkedeki �srail i�gali devam ederken, 23 A�ustos 1982 g�n� �lkede Ba�kanl�k se�imi yap�ld�. �srail'in tehditleri, r��vetleri ve L�bnan parlamentosunun baz� �yelerini tek tek toplay�p oy kullanmalar� i�in meclise getiren �srail helikopterleri sayesinde, Be�ir Cemayel L�bnan Devlet Ba�kan� se�ildi. Ancak Cemayel se�imden �� hafta sonra bir bombal� suikaste kurban gitti. Bunun �zerine, �srail ve Falanjistler ortak bir intikam operasyonuna giri�tiler. Sabra ve �atilla g��men kamplar�ndaki yakla��k 3 bin Filistinli sivile kar�� giri�ilen katliam bu s�rada ger�ekle�ti. �srail ordusu kamplar�n etraf�n� �evirdi, Falanjistler de iki g�n s�ren insan av� s�ras�nda kamptaki t�m Filistinlileri kad�n -�ocuk ayr�m� yapmadan �ld�rd�ler. Genel Kurmay Ba�kan� Rafael Eitan "iyi i� ba�ard�klar�n�" s�yleyerek Falanjistleri kutlad� ve toplu mezar kazmalar� i�in onlara buldozer g�nderdi...


�srail daha sonra L�bnan'dan kademeli olarak �ekildi, ama �lkenin g�neyindeki "g�venlik ku�a��"n�, yani i�galini s�rd�rmeye devam etti. L�bnan ise, Yahudi devletinin "Beka i�in par�alama" stratejisinin bir kurban� olarak, hala b��ak s�rt�nda ya��yor.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.