OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

K�br�s'ta Ger�ek ��z�m


Kuzey K�br�s'ta ger�ek ��z�me, KKTC'nin ba��ms�z bir devlet olarak varl���n� korumas�, T�rkiye ile ba��n�n daha da g��lendirilmesi ve K�br�s halk�n�n milli ve manevi bilincini art�racak g��l� politikalar y�r�t�lmesi ile ula��lacakt�r.

Son aylarda g�ndemi me�gul eden K�br�s konusu, T�rkiye�nin �n�ne, uzun s�redir bekledi�i AB�ye �yelik i�in �art olarak konuldu. AB �yeli�i ve K�br�s iki ayr� konu olmas�na ra�men, Yunanistan ve �ngiltere gibi AB �yesi baz� �lkeler taraf�ndan, birbiriyle ba�lant�l�ym�� gibi g�sterilerek ayn� pakette konunun g�ndeme getirilmesi ise ger�ekte son derece hatal� bir yakla��m.

K�br�s ��in Gerekli Siyasi Tav�r


Son olarak BM Genel Sekreteri Kofi Annan��n haz�rlay�p her iki �lke temsilcilerine g�ndermi� oldu�u yakla��k 150 sayfal�k belgede KKTC i�in �ok ciddi riskler bulunuyor. Haz�rlanan belgede K�br�s T�rkleri�nin egemenli�inin yer almamas�, belgenin oldu�u haliyle kabul edilmesi durumunda adada ya�ayan T�rklerin en fazla 3 ila 5 y�ll�k bir s�re i�erisinde az�nl�k olarak nitelendirilip o �ekilde bir muameleye maruz kalma durumlar�n�n bulunmas�, Annan��n raporunu kabul edilemez bir hale sokuyor. Ayr�ca belgede belli bir orandaki Rum vatanda�lar�n�n KKTC�ye ait b�lgelere yerle�tirilmesi de teklif ediliyor. B�yle bir durumda ise T�rklerle Rumlar aras�nda 1960 y�l�nda yap�lan anla�mada iki ayr� topluluk stat�s�n� korumak i�in al�nm�� b�t�n tedbirlerin ortadan kalkmas� ihtimali s�z konusu. Daha k�t�s� ise, iki halk�n g�venle ya�ayabilece�i uygun zemin haz�rlanmadan, karma bir toplum modelininin uygulanmaya �al���lmas�n�n ge�mi�te oldu�u gibi �ok zararl� sonu�lar do�urabilmesi ihtimalidir.

B�yle bir anla�ma hayata ge�irildi�inde, pek �ok K�br�s T�rk'� evinden ve i�inden olacak, huzursuzlu�a ve s�k�nt�ya maruz kalacakt�r. Adada 1974'ten bu yana s�ren ve art�k oturmu� olan yerle�imleri da��tmak, insanlar� evlerinden ��karmak, dirlik ve d�zenlerini bozmak, kimseye yarar getirmez.

T�rkiye'nin bu konudaki politikas�, Milli G�venlik Kurulu'nda da son derece isabetli bir bi�imde ifade edildi�i gibi, Kuzey K�br�s'l� T�rklerin g�venli�ini �ncelikli ama� olarak belirlemek ve KKTC y�netimine destek olmak esaslar�na dayanmal�d�r. K�br�s T�rk halk�, T�rkiye'nin bir par�as�d�r. K�br�s davas�, milli davad�r. Kahraman T�rk Ordusu, 1974'teki K�br�s Bar�� Harekat� ile adadaki soyda�lar�m�z� radikal Rumlar�n soyk�r�m emellerinden korumu�tur. Bu ger�ekler hi�bir zaman g�z ard� edilemez. Adada T�rk taraf�n� dezavantajl� duruma d���ren ve dahas� g�venli�ini riske eden ��z�mlere itibar edilemez. Dahas� K�br�s, T�rkiye a��s�ndan b�y�k stratejik �nem ta��yan bir noktad�r. K�br�s �zerindeki denetimini yitiren bir T�rkiye, Akdeniz'e ��k�� imkan�n� da yitirmi� demektir.

Son yap�lan MGK toplant�s�ndan da ��kan karar do�rultusunda T�rkiye, Denkta���n �srarla �zerinde durdu�u, adada iki ayr� devlet bulundu�u ger�e�inin kabul ettirilmesi i�in �al��mal�d�r. �ki ayr� devletin olu�turaca�� ortakl�k devleti, d�� ili�kilerde m�stakil kararlar verebilecek, i� i�lerde ise birbirlerinden ba��ms�z olacakt�r. Ayr�ca T�rkiye�nin garant�rl���n�n de devam etmesi �artt�r.

K�br�s ��in Gerekli K�lt�rel Politikalar


Ancak, K�br�s konusunda y�r�t�lmesi gereken politika sadece siyasi ve diplomatik boyutta de�ildir. Ayn� zamanda ekonomik ve k�lt�rel alanlarda da K�br�s T�rk halk�n� kalk�nd�racak, g��lendirecek, motive edecek at�l�mlar gerekmektedir. Avrupa Birli�i'ne kat�lmas� �her ne kadar resmen imzalanmam�� olsa da- kesinle�en G�ney K�br�s, adadaki baz� soyda�lar�m�z i�in cazip hale gelmeye ba�lam��t�r. Bunun dejenere edici bir fakt�r haline gelmesinin �n�n� kesmek i�in, K�br�s T�rk�n� hem sosyo-ekonomik y�nden kalk�nd�rmak hem de milli ve manevi de�erlerini g��lendirerek T�rkiye'ye ve M�sl�man-T�rk kimli�ine olan ba�l�l���n� per�inlemek gerekmektedir.

Kuzey K�br�s'ta ge�ti�imiz g�nlerde d�zenlenen bir miting, adadaki T�rk halk�n�n bir b�l�m�n�n baz� mevcut politikalardan memnuniyet duymad���n� g�stermektir. Buna kar�� yap�lmas� gereken, bu memnuniyetsizli�e neden olan sorunlar� gidermek, halk�n KKTC y�netimine yeniden g�ven duymas�n� sa�layacak politikalar geli�tirmektir. Devlet y�netiminde, halka kar�� �efkat ve anlay�� egemen olmal�, sorunlar� olan kesimlerle yak�ndan ilgilenilmeli, K�br�s'�n geli�imi i�in giri�imcilerin �n�ne f�rsatlar a��lmal�d�r.

�te yandan K�br�s'taki insanlar�m�z�n, �zellikle de gen� neslin T�rk Milleti'nin ideallerini ve de�erlerini en derinden �z�msemesi ve benimsemesi i�in de yo�un bir k�lt�rel kampanya y�r�t�lmelidir. K�br�s T�rk�, adan�n Osmanl�'dan kopu�undan bu yana kendisini ayakta tutan T�rk ve M�sl�man kimliklerine daha g��l� bi�imde sar�lmal�, T�rkiye ise bu k�lt�rel r�nesansa �nc�l�k etmelidir.

Bunun i�in, K�br�s T�rklerinin; kalk�nm�� ve m�reffeh bir G�ney K�br�s ile ekonomik y�nden zor durumda olan ve pasif bir Kuzey K�br�s manzaras� aras�nda kalmak ikileminden kurtar�lmas� gerekir. Aksine, K�br�s T�rk�, �a�da�, modern, kalk�nm�� ve ayn� zamanda milli ve dini kimli�i �ok g��l� bir model g�rmeli, bu modeli benimsemelidir. Milletlerin, �zellikle de k���k toplumlar�n e�ilimlerinde psikolojinin yeri b�y�kt�r. K�br�s T�rk toplumunun g��lenmesi, psikolojik y�nden g��lenmesine ba�l�d�r ve bu da sayd���m�z ekonomik ve k�lt�rel politikalar�n hayata ge�irilmesiyle ger�ekle�ecektir. (Harun Yahya, T�rk�n Y�ksek Seciyesi)

Bu konuda �nemli bir g�rev de medyaya ve sivil toplum kurulu�lar�na d��mektedir. K�br�s milli bir davad�r ve herkesin bu davada milli �izgide hareket etmesi, Devletimizin belirledi�i politikalara destek olmas� gerekir. K�br�s T�rk�, adadaki varl���n� can� g�n�lden destekleyen, milli ve dini bir karde�lik duygusu i�inde kendisiyle tek y�rek olup haklar�n� var g�c�yle savunan bir anavatan g�rmelidir. Bu ruhu ya�amak ve ya�atmak, milletini ve devletini seven herkesin g�revidir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.