OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

www.tasarimmucizesi.com

Yery�z�ndeki Tasar�m Harikalar�ndan Bir�ok �rnek Bu Sitede...Bir aspirin tabletini d���n�n; ortas�nda bir �izik oldu�unu hemen hat�rlayacaks�n�z. Bu �izik, ila�tan yar�m doz kullanmak isteyenlere kolayl�k sa�lamak i�in d���n�lm��t�r. Hepsi aspirin tableti kadar basit olmasa da, �evremizde g�rd���m�z her �r�n�n mutlaka bir tasar�m� vard�r. Evden i�e giderken bindi�imiz ara�tan, evimizdeki televizyonun kumandas�na kadar...

Bir radardan �ok daha iyi sonar sistemine sahip olan yunuslar, en geli�mi� helikopterden daha m�kemmel u�u� yetene�ine sahip yusuf�uk b�ce�i, g�n�m�z teknolojisinin �retebildi�i en sa�lam ipten, daha sa�lam ve daha esnek a�lar �retebilen �r�mcek, bu sitede ��renebilece�iniz tasar�m ve yarat�l�� �rneklerinden sadece birka��.

E�er hayata bak���n�z� de�i�tirmek, canl�l�ktaki �st�n tasar�m �rneklerini g�rmek istiyorsan�z, Harun Yahya�n�n eserlerinden faydalanarak haz�rlanm�� olan bu siteyi mutlaka ziyaret edin. Canl�lardaki �st�n tasar�m�n detaylar�n� ��renece�iniz bu sitenin kendisi de g�zel tasar�m �rnekleri ile dolu, ka��rmay�n!
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.