OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ara�t�rma'dan

�a��m�z�n Hastal���na Kuran�dan ��z�mler�nsanlar aras�nda �ok yayg�n olarak g�r�len ve "�a��n hastal���" olarak adland�r�lan "stres" psikolojik k�kenli bir rahats�zl�kt�r. Korku, g�vensizlik, umutsuzluk, a��r� heyecan, i�ten ��kar�lma korkusu, sa�l���n� veya yak�nlar�ndan birini kaybetme kayg�s� gibi duygular�n bedende olu�turdu�u genel bir gerilim durumudur.

Stresin insana zararlar� bunlardan ibaret de�ildir. Kalp rahats�zl�klar�ndan ba����kl�k sisteminin g��s�zle�mesine kadar bir�ok tehlikeli hastal���n k�keninde stresin yatt��� art�k bilinmektedir. Uzmanlar stresin insan bedeninde olu�turdu�u tahribat� 30 ba�l�k alt�nda toplamaktad�rlar.

Din ahlak�ndan uzak ve onun nimetlerinden habersiz ya�ayan insanlar, daima "stres" dedi�imiz bu azaba katlanmaya mahkumdurlar. D���ncelerini, hayata ve olaylara kar�� olan bak�� a��lar�n� de�i�tirmedikleri s�rece de bundan kurtulmalar� m�mk�n de�ildir. Elbette insanlar din ahlak�n�, hastal�klara yakalanmamak i�in ya�amazlar. Ama insanlar�n kar��la�t�klar� olaylarda Allah'a tevekk�l etmeleri, O'nun emretti�i din ahlak�n� ya�amalar�n�n bir sonucu olarak ruhen ve bedenen sa�l�kl� bir hal ortaya ��kar. Yani m�minlerin sa�l�kl� insanlar olmalar�, g��l� bir imana, manevi y�nden kuvvetli insanlar olmalar�na ba�l� olarak olu�an bir durumdur.

Ocak say�m�z�n kapak konusunu 21. y�zy�l insan�n�n ruhsal ve bedensel sa�l���n� tehdit eden stresten ��k�� yollar�na ay�rd�k. Bu yaz�y� �evrenizde psikolojik hatta fiziksel sorunlar� bulunan t�m yak�nlar�n�za okutman�z� tavsiye ediyoruz.

Ayr�ca Masonlar�n Bedi�zzaman�a Yapm�� Oldu�u Sald�r�lar, 2002 Y�l�n�n Ard�ndan �slam D�nyas�n�n Ayd�nl�k Gelece�i, Malazgirt Zaferi, Papa Devleti�ni Y�kan Masonlar, Siyasi Hayatta Ya�anan Bozulmalar, Etna Yanarda��n�n Hat�rlatt�klar�, �srail�in Afrika�y� Kullanma Politikas� ve Ermeni Sorununun ��y�z� bu say�m�zda merakla okuyaca��n�z� tahmin etti�imiz konulardan baz�lar��

Dergimizle birlikte hediye etti�imiz ��man ve Ak�l� adl� belgeselde, �a��m�zda her alan� ku�atm�� olan romantizmin insan hayat�ndaki olumsuz etkileri ve Kurani bir bak�� a��s� ile romantizmin �eytan taraf�ndan gizli bir silah gibi nas�l kullan�ld���n� t�m a��kl���yla izleyeceksiniz. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz.

G�r�� ve �nerilerinizi bize mektup ya da e-mail arac�l���yla g�nderebilirsiniz.

Yeni bir say�da bulu�mak �midiyle�
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.