OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Dinsizli�in Getirdi�i Psikolojik Sorunlar Ve ��z�mleri


G�n�m�zde �a��n hastal�klar� olarak isimlendirilen iki temel psikolojik sorun vard�r: Stres ve onun daimi bir hale d�n��mesiyle ortaya ��kan depresyon. Bu iki sorun ki�iye yaln�zca psikolojik olarak zarar vermekle kalmay�p, ki�inin bedeninde de fiziksel olarak �e�itli etkilerle kendisini g�stermektedir.

Stres ve depresyona ba�l� olarak meydana gelen rahats�zl�klar�n ba�l�calar�, uyu�turucu madde ba��ml�l�klar�, uykusuzluk, deri, mide, tansiyon hastal�klar�, nezle, migren, kemiklerle ilgili birtak�m hastal�klar, b�brek dengesizli�i, solunum bozukluklar�, alerjiler, kalp krizi, beyinde b�y�me meydana gelmesi gibi sorunlard�r. Tabii ki t�m bu hastal�klar�n sebebi, her zaman stres veya depresyon olmayabilir. Fakat bunlar�n ��k�� noktas�, bilimsel olarak da ispatland��� gibi, �o�u kez psikolojik kaynakl�d�r.


Kader ve Tevekk�l


Dinin hakim oldu�u bir hayat ise beraberinde tevekk�l� ve kadere teslimiyetin rahatl���n� getirdi�i i�in ki�i huzurlu olur. Her�eyinde yaln�zca Allah'� vekil tutar, olaylar kar��s�nda yapmas� gereken en hay�rl� �eyi, Allah'�n en �ok raz� olaca�� davran��� sergiler. Bunun sonucunda art�k ne olursa olsun, elinden gelenin en g�zelini yapm�� olman�n vicdani rahatl��� i�inde olur. En olumsuz sonu�la bile kar��la�sa, bunun Allah'tan gelen bir deneme oldu�unu, Kuran'da kendisine bildirildi�i gibi bir tepki vermesi ve olaylar� Kuran'a g�re de�erlendirmesi gerekti�ini bilir. Hi�bir �mitsizli�e, �z�nt�ye ve strese kap�lmaz. ��nk� ger�ek hedefi ahirettir ve �nemli olan da sonsuz ahiret m�kafat�n� kazanmak i�in gerekti�i gibi hareket etmi� olmas�d�r. Allah'a olan g��l� inanc�ndan dolay�, hi�bir olaydan hi�bir olumsuzluktan etkilenip g��s�zle�mez; daima rahat ve huzurludur. Dolay�s�yla onun bu ruhsal ve psikolojik sa�l���, bedensel sa�l���na da olumlu bir etki olarak yans�r.
��te dini ya�amak ile ya�amamak aras�ndaki say�s�z farklardan biri budur. �nanmayanlar �ok sevdikleri, de�er verdikleri bedenlerini bu k�sa d�nya ya�am�nda, d�nya tutkular� i�in kullanmak isterler. Bu �ekilde hareket etmekle kazan� sa�layacaklar�n� d���n�rler. Ama yan�l�rlar. Dini ya�amamakla, kazan�l� ��kman�n tam aksine, �ok b�y�k zararlara u�rarlar. Ahiretteki b�y�k azab�n �ncesinde, d�nyada da bu �ekilde azap g�r�rler. Onlar�n dini ya�amaktan �iddetle sak�nd�rd�klar� bedenleri, hi� beklemedikleri, ummad�klar� bir zamanda baz� tahribatlara u�rar ve �o�unlukla bunlar�n telafisi de m�mk�n olmaz.


�nsan Ruhu ve Din Ahlak�n� Ya�amak


Allah insan�n ruhunu da, bedenini de dini ya�amas�na uygun olacak �ekilde yaratm��t�r. �nsan bedeni din ahlak�n�n ya�and��� bir sisteme g�re ayarlanm��, buna uygun �zelliklerle donat�lm��t�r. Ve bu beden, yarat�l���na ayk�r� kullan�ld���nda maddi ve manevi olarak bozulmaya, ��kmeye mahkumdur. (Harun Yahya, Kuran��n I���� Satanizmi Yok Etti)

�nsan ruhuyla bedeni asl�nda birbiriyle �ok yak�ndan ba�lant�l�d�r. �kisini de Allah yaratm��t�r ve ikisinin de yarat�l��lar�na uygun kullan�lmalar� �artt�r.


Bedenle ruhun yak�n ili�kisi a��k bir ger�ektir. Toplumda da bunun �rneklerine s�k s�k rastlan�r. �ok ne�eli, huzurlu, d�nyaya g�zel g�zle bakabilen, ba�lar�na gelen olaylar�n g�zel y�nlerini yakalayabilen, isyana, karamsarl��a kap�lmayan insanlar�n genelde bedenen de sa�l�kl� ve din� olduklar�, ge� ya�land�klar� bilinir. Bu nedenle insanlara gazetelerde, dergilerde her f�rsatta gen� ve sa�l�kl� kalmalar�
i�in mutlu ve huzurlu bir ya�am s�rmeleri, g�ler y�zl� ve iyimser olmalar�, �abuk �fkelenmemeleri y�n�nde �a�r�lar yap�l�r. Oysa dikkat edilirse bunlar zaten ancak dinin ya�anmas�yla m�mk�n olan, dinin insanlara kazand�rd��� �zelliklerdir. Kuran ahlak� tam olarak benimsenmeden ve ya�anmadan insanlar�n bu ruh halini tam olarak elde etmeleri imkans�zd�r.


Stresin �nsan Sa�l���na Etkileri


Stres insan bedeninin do�al dengesiyle ba�da�mayan ola�and��� bir durumdur. Bu ola�and��� durumun s�reklilik g�stermesi v�cudun do�al dengesini ve sa�l���n� bozar, �ok �e�itli rahats�zl�klara yol a�ar.

Din ahlak�ndan ve onun getirdi�i nimetlerden habersiz ya�ayan insanlar, daima "stres" dedi�imiz bu azaba katlanmaya mahkumdurlar. D���ncelerini, hayata ve olaylara kar�� olan bak�� a��lar�n� de�i�tirmedikleri s�rece de bundan kurtulmalar� m�mk�n de�ildir. Bu ger�ek, uzmanlar�n stresle m�cadele konusunda yapt�klar� tavsiyelerden de anla��lmaktad�r. Bu konuda tek bir �rnek vermek bile yeterlidir. �rne�in Allah'�n insanlara tavsiye etti�i davran��lardan birisi "�fkeyi yenmektir".
Uzmanlar strese yol a�an �nemli bir fakt�r olarak g�rd�kleri �fke hakk�nda �unlar� s�ylerler: Kar��n�zdaki insan ne kadar k��k�rt�c� olursa olsun s�kunetinizi kaybetmeyin. Ne kadar hakl� gibi g�z�k�rse g�z�ks�n (kendinizi savunma zorunlulu�u hari�) �iddete ba�vurmay�n. (Stres ve Ba�a ��kma Yollar�, s. 289)

G�r�ld��� gibi, huzurlu ve sakin bir yap�ya, rahat, g�venli ve endi�elerden uzak bir psikolojiye sahip olundu�u takdirde, insanlarda bu tip hastal�klar s�z konusu olmayacakt�r. Bu bilimsel bir ger�ektir. �nsanlar�n arad�klar� huzurlu ve rahat psikoloji, Kuran ahlak�n�n ya�ama ge�irilmesiyle elde edilmektedir.Stresten Kaynaklanan Ba����kl�k Sistemi Hastal�klar�


Stresle, ba����kl�k sistemi aras�nda asl�nda yak�n bir ili�ki vard�r. Fizyolojik stres, ba����kl�k sistemi �zerinde �nemli bir etki yapar ve onu ��kertmeye �al���r. Stres alt�nda olan beyin, v�cutta kolesterol hormonu �retimini art�r�r ve ba����kl�k sistemini zay�flat�r. Di�er bir deyi�le beyin, ba����kl�k sistemi ve hormonlar birbirleriyle ili�ki i�indedirler. Psikolojik veya fiziksel stres konusundaki �al��malar, uzun s�reli ve yo�un bir stresle kar��la��ld��� zaman, hormonal dengeye ba�l� olarak ba����kl�k cevab�nda bir d���� oldu�unu ortaya koymu�tur. Kanser dahil bir�ok hastal���n ortaya ��k�� nedenlerinin ve �iddetinin stresle ili�kili oldu�u bilinmektedir.

��te bu y�zden de sa�l�kl� bir beyin, rahat ve huzurlu bir ruh hali, v�cudun genel sisteminin de g��lenmesini sa�lar. Bu da hastal�k olu�turacak nedenlerin ortaya ��kmas�n� engeller. Allah'a iman eden, dinin kazand�rd��� bak�� a��s�n� ve ruh halini ya�ayan bir insan�n, ak�l sa�l��� da, ba����kl�k sistemi de g��l� olur. B�yle bir ki�i i�in her�eye ve her olaya olumlu yakla�mak bir ibadettir. Kurani bak�� a��s�, m�minlerin ahiretlerini kazanmalar�na imkan sa�lad��� gibi, onlar�n d�nyada da mutlu, sa�l�kl�, ne�eli ve g�zel bir ya�am s�rmelerini sa�lar. Bu, Allah'�n kendisine y�nelip d�nenlere ve dinine sar�lanlara vaat etti�i sonsuz nimetlerin d�nyadaki bir par�as�d�r. Elbette ki bu, imanl� bir insan�n hastal��a yakalanmayaca�� ya da zorluklarla kar��la�mayaca�� anlam�na gelmez. Ancak m�minler stres, moralsizlik gibi bir durumu hi�bir zaman ya�amad�klar� i�in di�er insanlara k�yasla, hastal�klara yakalanma riskleri de daha d���k olacakt�r.


21. Y�zy�l �nsan� F�trat�na Geri D�nmeli


�nemli bir noktay� daha belirtmek gerekir: Elbette dinin ya�anmas�ndaki ama� ,manen huzurlu olmak ve hastal�klara yakalanmamak gibi d�nyevi kazan�lar elde etmek de�ildir. Din, Allah'�n r�zas�n� kazanmak i�in ya�an�r. Ama Allah, dinin ya�anmas� sonucunda insanlara pek �ok nimet de vermektedir. �rne�in burada a��klad���m�z gibi, insanlar�n kar��la�t�klar� olaylarda Allah'a tevekk�l etmelerinin, O'nun emretti�i dini ya�amalar�n�n bir sonucu olarak ruhen ve bedenen sa�l�kl� bir hal ortaya ��kar. Yani m�minlerin sa�l�kl� insanlar olmalar�, g��l� bir imana, manevi y�nden kuvvetli insanlar olmalar�na ba�l� olarak geli�en bir durumdur.

Din kar��t� felsefelerin k�skac� alt�nda ge�en iki y�zy�ldan sonra, bug�n 21. yy insan�n�n yapmas� gereken �ey, daha fazla kayba u�ramadan f�trat�na (yarat�l���na) d�nmesi ve dini ya�amas�d�r. Aksi takdirde hem d�nyada hem de ahirette zarara u�ramas� s�z konusu olacakt�r. D�nyada ya�ad��� psikolojik ve manevi s�k�nt�lar�n yan� s�ra, beden sa�l���n� da yitiren b�yle bir insan, dini ya�amamas� sebebiyle sonsuz hayat�n� �ok daha b�y�k s�k�nt�larla ge�irmek zorunda kalacakt�r. M�minler ise Allah'a olan sadakatleri ve dine olan ba�l�l�klar� sebebiyle her zaman kazan�l� olarak nimet ve mutluluk i�inde ya�arlar.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.