OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Allah'tan En Hay�rl�s�n� �mit Etmek


Allah'�n Kuran�da bildirdi�i g�zel ahlak �zelliklerinden biri olan "�mitvar olmak", �artlar ne olursa olsun Allah'a teslim olmak ve hi�bir �z�nt�ye ve kayg�ya kap�lmadan, olaylar�n er veya ge� m�minler i�in en hay�rl�s�yla sonu�lanaca��n�n bilincinde olmakt�r.

�man eden bir kimse, ne kadar b�y�k zorluklarla kar��la��rsa kar��la�s�n, yine de asaletinden ve sayg�nl���ndan hi�bir �ey kaybetmez. Bu kararl�l��� ise, Allah'a kar�� duydu�u sevgi ve g�venden, kadere tam anlam�yla teslim olmas�ndan ve d�nya hayat�n�n ge�icili�ini kavram�� olmas�ndan kaynaklan�r.

Allah'�n Kuran'da g�sterdi�i do�ru yoldan uzak ya�ayan kimi insanlar, her olumsuz gibi g�r�nen olay kar��s�nda �z�nt� ve karamsarl�k duyar. Bundan dolay� i� karart�c�, mutsuz, s�k�nt�l� bir hayat s�rerler.

M�min bir kimse ise hangi �artlar alt�nda olursa olsun Allah'a y�nelir ve olaylardaki g�zel ve hay�rl� y�nleri g�r�r. Hi�bir zaman i�in "Neden b�yle oldu?", "Ke�ke b�yle olmasayd�." gibi s�zler sarf etmez. Dua ederken de Allah'tan daima "en hay�rl�s�n�" ister. ��nk� kendisi i�in neyin hay�rl� oldu�u "gayb"d�r ve gayb�n bilgisi yaln�zca Allah kat�ndad�r. Bu konuda m�minin bir bilgisi yoktur. Sonsuz ilmiyle her�eyi ku�atan Y�ce Rabbimiz, onun i�in en hay�rl� olan�n ne oldu�unu bilir. �rne�in Allah'�n dinine son derece ba�l� olan bir m�min, hidayet bulmas�n� istedi�i bir yak�n�n�n da iman etmesini, ibadetlerini uygulamas�n� isteyebilir, bunu �mit ederek Allah'a dua edebilir. Duas�n�n �ok g�zel ve iyi niyetli bir istek oldu�u a��kt�r. Ancak, "Yine de en hay�rl�s�n� Rabbim bilir." diye d���n�r. Bir insan�n ancak Allah dilerse iman edebilece�ini bilir. Bu nedenle sevdi�i bir ki�i hidayete ermiyorsa bunda bir hay�r oldu�unu d���n�r ve asla �z�nt� ve �mitsizli�e d��mez. Rabbimiz bu ger�e�i bir Kuran ayetinde �u �ekilde bildirir:

"Ger�ek �u ki, sen, sevdi�ini hidayete erdiremezsin, ancak Allah, diledi�ini hidayete erdirir; O, hidayete erecek olanlar� daha iyi bilendir." (Kasas Suresi, 56)

M�minler i�in �mitsizli�in hi�bir ko�ulda s�z konusu olmad���na ili�kin Kuran'da pek �ok �rnek yer almaktad�r. Allah Kuran�da iman etmeyenler taraf�ndan s�rg�n edilmi�, zindanlarda tutulmu� peygamberlerden ve salih m�minlerden bahsetmektedir. M�minler bu gibi zorluklar kar��s�nda da asla �mitsizli�e kap�lmazlar. Kar��lar�na ��kan olay ilk bak��ta �ok olumsuz gibi g�z�kse de, bunun kendileri i�in pek �ok hay�rlara vesile olaca��n� bilirler. Bu nedenle de hi�bir �ekilde �mitsizli�e kap�lmaz, Allah'a tevekk�l ederler. Kimi zaman �aresi olmayan bir hastal��a da yakalanabilirler. Bu durumda da yine �artlar ne zor olursa olsun, �mitvar olan, tevekk�ll�, Allah'�n yaratt��� hikmetleri ve hay�rlar� d���nen bir tav�r i�inde olurlar.

Ama�lar� hayatlar�n�n her an�nda en g�zel ahlak� g�sterebilmektir. Bu nedenle kar��la�t�klar� her olaya hay�r g�z�yle bakar, zorluklar kar��s�nda en g�zel �ekilde sabreder ve daima Allah'�n r�zas�n� kazanmaya �al���rlar. (Harun Yahya, Kuran�da �mit Var Olmak)

Allah Kuran'da m�minlerin bu �st�n ahlak�n� ��yle haber vermektedir:

De ki: "Allah'�n bizim i�in yazd�klar� d���nda, bize kesinlikle hi�bir �ey isabet etmez. O bizim Mevlam�zd�r. Ve m�'minler yaln�zca Allah'a tevekk�l etmelidirler."
(Tevbe Suresi, 51)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.