OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�slam D�nyas�n�n �ok Yak�n Olan Ayd�nl�k Gelece�i

2002 Y�l�n� Geride B�rak�rken

11 Eyl�l 2001�de ger�ekle�en insanl�k tarihinin en kanl� ter�r eyleminin �slam d�nyas�ndaki yans�malar� 2002 y�l�nda da yo�un olarak hissedildi. D�nyan�n bir �ok �lkesinde ger�ekle�tirilen konferanslarda ve yaz�lan bir �ok makalede �slam dininin her t�rl� ter�r eylemini kesin bir �ekilde lanetledi�i dile getirildi, �slam��n bir bar�� dini oldu�u insanlara anlat�ld�. Hi� unutmamak gerekir ki, t�m d�nyan�n �slam dinini daha yak�ndan tan�mas�na vesile olan bu geli�meler Allah��n Kuran�da ve Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde m�jdeledi�i kutlu d�nemin habercisidir�


�slam Co�rafyas�nda Zul�m ve G�zya��


Bug�n �slam d�nyas�na bakt���m�zda; Cezayir'de, Bosna�da Tunus'ta, Eritre'de, M�s�r'da, Afganistan'da, Ke�mir'de, Do�u T�rkistan'da, �e�enistan'da, Tayland'da, Filipinler'de, Burma'da ya da Sudan'da M�sl�manlar�n, bask� alt�na al�nmaya ve yok edilmeye �al���ld���n� a��k�a g�rebiliriz. Bosna'da S�rplar, Ke�mir'de Hindular, Kafkaslar'da Ruslar, Filipinler, Cezayir, M�s�r, Fas gibi �lkelerde de bask�c� rejimler taraf�ndan M�sl�manlar hedef al�nmaktad�rlar. Ama her nedense, birbirinden ba��ms�z gibi g�z�ken bu �slam-kar��t� g��ler, hep benzer mant�klarla hareket etmekte, benzer stratejiler izlemekte ve benzer y�ntemler kullanmaktad�rlar. ��te bu noktada kar��m�za s�z konusu g��lerin ortak bir y�n� olan "dinden uzak kimlikleri" ��kar.


��z�m; Dinsizli�e Kar�� Fikri M�cadele


Allah'�n varl���n� inkar eden ve t�m �lahi dinleri kendi kurduklar� din d��� sistemler i�in b�y�k bir d��man olarak g�ren ve bu nedenle de dine ve dindarlara kar�� �ok �iddetli bir sava� a�an bu g��ler, dinsiz ideolojileri temsil etmektedirler. Bu nedenle de M�sl�manlar�n kar��s�ndaki d��man ger�ekte S�rplar, Hindular ya da di�er bask�c� rejimler de�il, d�nya �zerinde mevcut bulunan din d��� anlay��t�r. (Harun Yahya, Alt�n�a�)

Dinsizlik sadece imanl� insanlar� hedef alan, onlar�n imanlar�n� yok etmeye �al��arak ahiretlerini tehlikeye sokan olan bir g�� de�ildir; ayn� zamanda sapk�n fikir ak�mlar�na temel olu�turarak d�nyay� karma�a ve sava� alan�na �evirecek bir ak�md�r. M�sl�manlar ise bu karma�a ve sava� ortam�nda en b�y�k hedef olarak belirlenmektedir.

Dolay�s�yla dinsizli�e kar�� fikri m�cadele, hem b�y�k bir imani hizmet, hem de d�nyay� saran "fitne"ye kar�� verilecek b�y�k bir "moral sava��"d�r. Halen d�nyan�n d�rt bir yan�nda, dinsiz sistemler taraf�ndan ezilen pek �ok M�sl�man�n var olu�u, bize bu m�cadelenin ne kadar �nemli oldu�unu g�steren bir ger�ektir. Dinsizli�e (ve dinsizli�in dayanaklar� olan felsefe, ideoloji ve Darwinizm gibi s�zde bilimsel teorilere) kar�� kazan�lacak her fikri zafer, ayn� zamanda d�nyadaki mazlum M�sl�manlara yard�m anlam�n� ta��yan bir moral zaferidir.


�slam Topraklar�nda Ya�ananlar ve Ahir Zaman


"Ahir zaman", pek �ok insan i�in tan�d�k bir kavram olmayabilir. Bu nedenle �ncelikle bu kavram� k�saca a��klamakta yarar var. Ahir zaman, "son d�nem" anlam�na gelir ve �slam kaynaklar�na g�re k�yamete yak�n bir zamanda, Kuran ahlak�n�n t�m d�nya �zerinde hakim olaca�� bir d�nemi ifade eder. Bu d�nemde insanlar�n huzur ve g�ven i�inde ya�ayabilmeleri i�in gereken her t�rl� �art mevcut olacakt�r. �nceki d�nemlerde ya�anan her t�rl� s�k�nt�n�n yerini bolluk, bereket ve adalet alacakt�r. Ahlaks�zl�klar, sahtekarl�klar, dejenerasyonun her t�rl�s� ortadan kalkacakt�r. Bu d�nem, t�m inanan insanlar�n as�rlard�r �zlemini duyduklar�, �slam ahlak�n�n hakim oldu�u kutlu bir d�nem olacakt�r.

Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde ahir zaman� a��klayan detayl� anlat�mlar yer almaktad�r. Onun ard�ndan pek �ok �slam b�y��� de ahir zaman hakk�nda �ok �nemli a��klamalar yapm��t�r. Bu anlat�mlara bak�ld���nda ahir zamanda, �nce b�y�k bir bozulma ve karma�a ya�anan d�nyan�n, sonradan ger�ek dinin ya�anmas�yla kurtulu�a kavu�tu�u, �ok b�y�k bir bolluk ve bereketin ya�and���, bilimde ve t�pta �ok b�y�k ilerlemelerin kaydedildi�i, �ok �st�n bir sanat anlay���n�n ortaya kondu�u, teknolojinin t�m nimetlerinin insanlar�n hizmetine sunuldu�u bir d�nem oldu�u g�r�l�r.


Alt�n �a� �le M�jdelenmek


Ahir zaman�n ilk d�nemlerinde, d�nya Allah'� inkar eden birtak�m felsefi ak�mlar nedeniyle dejenere olacakt�r. �nsanl�k yarat�l�� amac�ndan uzakla�acak, bunun sonucunda b�y�k bir manevi bo�luk ve ahlaki bozulma ya�anacakt�r. T�m d�nyada b�y�k felaketler birbirini izleyecek, sava�lar, �at��malar, ac�lar ya�anacak ve insanl�k �Bu durumdan nas�l kurtuluruz?" diye bir aray�� i�ine girecektir. Bu durum, �slam dinini farkl� co�rafyalarda ya�ayan insanlar i�in de s�z konusu olacakt�r. Bug�n dinini �zg�rce ya�amak ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen M�sl�manlar �ok b�y�k bir bask� alt�nda hayatlar�n� devam ettirmeye �al��makta, kad�nlar, �ocuklar, ya�l�lar ac�mas�zca katledilmektedir. Ahir zaman�n belirtilerinden biri olan bu durum, M�sl�manlar� y�ld�rmak ve �slam d�nyas�n�n b�y�k bir birlik olu�turmas�n� engellemek isteyen din d��� g��ler taraf�ndan dozu her g�n daha da art�r�larak devam ettirilmektedir. Ancak bu sava� ve �at��ma d�neminin �mr� �ok k�sa olacakt�r. ��nk� Allah, ahir zaman�n bu b�y�k karma�as� i�indeki insanlar� kurtaraca��n� ve onlar� kutlu bir d�neme ula�t�raca��n� m�jdelemektedir.


Allah��n M�minlere M�jdesiBu d�nem Allah'�n m�minlere bir l�tfu, Peygamber Efendimiz (sav)�in de m�jdeledi�i gibi cennetin k���k bir modeli olacakt�r. Bolluk ve bereketiyle, insanlara sa�layaca�� her t�rl� konfor ve huzur dolu ortam�yla her M�sl�man�n ula�mak isteyece�i bir d�nem, hayat�n� Allah yoluna adayan inan�l� kullar i�in d�nya hayat�nda �ok �st�n bir m�kafatt�r. Bu g�zel d�nemle m�jdelenmek de ku�kusuz M�sl�manlar i�in �ok b�y�k bir �ereftir.

Ancak bu �erefle birlikte bir sorumluluk da gelmektedir. Madem devir ahir zamand�r, o zaman her M�sl�man�n ahir zaman�n zorlu �artlar�nda fikren m�cadele edebilecek olgunluk ve kararl�l�kta olmas� gerekir. Mazlum M�sl�manlar�n durumu bize bunu her g�n hat�rlatmaktad�r. Masum ve savunmas�z insanlar a��r silahlarla donanm�� d��manlar�n�n kur�unlar�na hedef olurken, m�lteci kamplar�nda milyonlarca insan a�l�k ve sefalet i�inde ya�arken, pek �ok M�sl�man t�rl� i�kencelere ve k�t� muamelelere maruz kal�rken vicdanl� insanlar�n bunlar� g�rmezlikten gelmesi m�mk�n de�ildir.

Hepimiz Sorumluyuz


�nsanlar�n �aresiz bir �ekilde "Ben ne yapabilirim ki?" diye d���nmesi de yanl��t�r. Unutulmamal�d�r ki, yery�z�ndeki bozgunculu�un temeli dinsizliktir ve dinsizli�e kar�� fikri m�cadele yapmaya herkesin imkan� vard�r. �nsanlara Allah'�n varl���n� anlatmak, Allah korkusunu ��retmek, hesap g�n�nde ya�anacaklar� hat�rlatmak, g�zel ahlak� ve d�nyada bulunu� amac�m�z� tebli� etmek, bu ac�mas�zl�klar�n son bulmas� i�in at�lm�� �nemli ad�mlard�r. Vicdanl� insanlar�n birlik halinde y�r�tecekleri bir �aban�n ba�ar�ya ula�mamas� m�mk�n de�ildir.

Dinsizli�in y�k�c� etkilerini ortadan kald�rmaya, bunun yerine din ahlak�n�n g�zelliklerini ya�an�r hale getirmeye y�nelik her �aba, ayn� zamanda �a��m�z�n M�sl�manlar�na yap�lm�� en b�y�k yard�md�r. Bar���, sevgiyi, �efkati temel alan bu m�cadele, insanlar�n vicdanlar�n� harekete ge�irecek ve mazlum insanlar�n zul�m g�rmelerini engelleyecektir. Vurgulanmas� gereken bir di�er �nemli nokta ise M�sl�manlar�n bask� ve zul�m g�rd�kleri �lkelerin b�y�k bir �o�unlu�unun, ge�mi�te M�sl�man liderlerin y�netimi alt�nda huzuru ve istikrar� tatm�� olmalar�d�r. T�rkiye Cumhuriyeti'nin miras��s� oldu�u Osmanl� �mparatorlu�u, as�rlar boyunca �� k�taya nizam vermi�, M�sl�man devletleri bayra�� alt�nda toplam�� bir cihan devleti olmu�tur. D�nyan�n etnik ve dini �e�itlili�i bak�m�ndan en geni� yelpazesine ve idaresi en g�� b�lgelerine nizam vermi� olan M�sl�man T�rk Milleti, bug�n de t�m d�nya M�sl�manlar�n� ayn� ulvi hedefin etraf�nda birle�tirmeye, bu tarihi g�revi �stlenmeye haz�rd�r.

M�sl�man milletimiz ge�mi�te oldu�u gibi, bu kutlu d�nemde de t�m d�nya insanlar�n�n �zlemini �ekti�i bar�� ve g�venlik ortam�n� olu�turmada �nc� rol oynayacak ve �n�m�zdeki d�nem t�m M�sl�manlar i�in �ok ayd�nl�k bir �a� olacakt�r.
Beklenen bahar, Allah'�n izniyle, �ok yak�nd�r.

�Allah, i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa,onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir...�
(Nur Suresi, 55)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.