OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Bilim ve Dinin Uyumu

Materyalizm Yan�lg�s�n�n Ard�ndan

Materyalizm; yaln�zca maddenin varl���n� kabul eden, Allah'�n ve ruhun varl���n� reddeden felsefi bir g�r��t�r. Hi�bir bilimsel dayana�� olmayan bu felsefe, 20. y�zy�ldaki bir dizi bilimsel bulgu (�rne�in evrenin yoktan yarat�ld���n� ortaya koyan Big Bang teorisi veya Darwinizm'in ge�ersizli�ini g�steren kan�tlar) kar��s�nda b�y�k bir bilimsel yenilgiye u�rad�. Bu nedenle materyalist felsefenin savunucular�, bilim kar��s�ndaki yenilgilerini gizleyebilmek i�in devreye birtak�m propaganda y�ntemlerini sokuyorlar. Bunlar�n ba��nda ise, materyalist yay�n organlar�n�n beylik konusu olan "din-bilim �at��mas�" iddias� gelir. Bu iddiay� dile getiren kaynaklarda, dinin tarih boyunca bilime kar�� oldu�u, bilimin ancak din terk edildi�inde geli�ebilece�i gibi, cahil insanlar� etkilemeyi hedefleyen hikayeler anlat�l�r.

Oysa bilim tarihine biraz g�z atmak bile, bu iddialar�n yanl��l���n� g�rmek i�in yeterli olacakt�r. G�n�m�zde din ile bilim aras�na sokulmak istenen bu zoraki ayr�l�k, bizzat bilimin kendi bulgular� taraf�ndan yalanlanmaktad�r. Din bizlere evrenin yoktan yarat�ld���n� ��retmekte, bilim ise bu ger�e�in kan�tlar�n� bulmaktad�r. Din bize her�eyi Allah��n yaratt���n� ��retmekte, bilim ise yapt��� ara�t�rmalar�n sonucu ile bu ger�e�in delillerini ortaya koymaktad�r. Avustralyal� �nl� molek�ler biyolog Michael Denton, Nature's Destiny (Do�an�n Kaderi) adl� kitab�n�n sonunda, "Bir zamanlar ateizmin ve ku�kuculu�un en b�y�k m�ttefiki say�lan bilim, nihayet ikinci bin y�l� bitirmekte oldu�umuz �u d�nemde, bir zamanlar Newton'un ve onun taraftarlar�n�n izlemi� olduklar� gibi, antroposentrik inanc�n en b�y�k savunucusu haline gelmi�tir." demektedir. Antroposentrik inan�, Allah��n d�nyay� insan i�in yaratt��� inanc�d�r.

Denton�un da belirtti�i gibi bilimin ortaya koydu�u bu sonu�lar, giderek daha fazla bilim adam�n�n Allah'a samimi bir bi�imde inanmas�n� sa�lamaktad�r. �nl� Amerikal� biyokimyac� Michael Behe "Yarat�c�'n�n varl���na inanan bilim adamlar� pop�ler medya hikayelerinin anlatt���ndan �ok daha fazla say�dad�r; genel n�fusun % 90'�n� olu�turan inan�l�lar�n, bilim adamlar� aras�nda farkl� oldu�unu d���nd�recek bir neden yoktur" derken bu ger�e�i ifade eder.

Materyalist ve ateist �evreler ne kadar �aba g�sterirlerse g�stersinler, a��k olan bir ger�ek vard�r: Bilime konu olan t�m varl�klar� ve sistemleri yaratan Allah't�r. Dolay�s�yla din ve bilimin, samimi ve ak�lc� olarak uyguland�klar� s�rece, daima uyum i�erisinde olduklar� �ok a��k bir ger�ektir.
Bu a��k uyumun bir g�stergesi de ge�mi�te ve g�n�m�zde ya�ayan, bulu�lar� ile insanl��a �nemli hizmetleri dokunmu� "iman eden bilim adamlar�"d�r.


Bilimle u�ra�an, yeni ke�ifler yapan, evrenin s�rlar�n� a���a ��karmaya �al��an bir bilim adam�, asl�nda Allah'�n yaratt��� tasar�mlar� derinlemesine inceleyen, ondaki detaylar� fark etmeye ve yakalamaya �al��an ki�idir. ��te bu nedenle, dinle bilim ayr�lmaz bir b�t�nd�r ve bilim adam� da, Allah'�n sonsuz g�c�n�, sanat�n�, yaratmas�ndaki benzersizli�i ortaya koyan ki�idir. Bu y�zden san�lan�n aksine bilim adamlar� Allah'�n yaratt��� tasar�mlarla en �ok ilgilenen bireyler olarak, Allah'�n varl���n�, birli�ini en derinden kavrayabilecek ki�ilerdir.

Bat��daki Dindar Bilim Adamlar�


Bat�'daki pek �ok dindar bilim adam� da, hem bilimin, dinle tam bir uyum i�inde oldu�unu g�stermi�, hem de bilime ve insanl��a �nemli hizmetlerde bulunmu�lard�r. Newton, Kepler, Einstein gibi bilim tarihine y�n veren �nl� bilim adamlar� yapt�klar� g�zlemler ve ara�t�rmalar sonucunda evreni Allah��n yarat�p, d�zene koydu�unu ve evrenin Allah��n hakimiyetinde oldu�unu savunmu�lard�r. Dahas�, bilimin temel prensipleri inan�l� ki�iler taraf�ndan ortaya at�lm�� ve modern bilimin do�u�unda dinin �nemli bir rol� olmu�tur.

T�m zamanlar�n en b�y�k bilim adam� olarak nitelendirilen Isaac Newton'un yarat�l��a bak�� a��s�, a�a��daki s�zlerinde �ok a��k bir �ekilde ifade bulmaktad�r: �G�ne� sisteminin, gezegenlerin ve kuyruklu y�ld�zlar�n harika sistemleri yaln�zca ak�ll� ve g��l� bir varl���n kudretiyle s�rebilir. Bu varl�k yaln�zca d�nyan�n ruhunu de�il her�eyi y�netir, O Allah't�r."

Ayn� �ekilde �nl� bilim adam� Kepler'in de �al��malar�n�, dini inan�lar�n�n y�nlendirdi�i bilinmektedir. Fizik ve kozmik fon radyasyonu alan�nda yapt��� �al��malar nedeniyle 1978 Nobel fizik �d�l�n� alan Arno Penzias, Johannes Kepler hakk�nda ��yle bir a��klamada bulunmu�tur: �Bir merkezin etraf�nda d�nme fikri, inan�l� biri olan Kepler'e kadar uzanmaktad�r. Kepler Kutsal Kitaba inanan bir dindard�. Allah'a inan�yordu... O g�nden beri, y�zy�llar boyunca m�thi� bir m�cadele olmu�tur. Umutlar hala bilim adamlar�nda. Kepler ise bu umudu inanc�ndan elde etmi�tir.�

Allah pek �ok ayetle, yarat�lm��lar �zerinde d���nebilmenin, Allah'tan gere�i gibi korkup sak�nman�n, O'nun b�y�kl���n�, y�celi�ini kavrayabilmenin bir yolunun "ilim sahibi olmak" oldu�unu haber vermi�tir. Bir Kuran ayetinde ��yle bildirilir:

�G�klerin ve yerin yarat�lmas� ile dillerinizin ve renklerinizin ayr� olmas�, O'nun ayetlerindendir. ��phesiz bunda, alimler i�in ger�ekten ayetler vard�r.�
(Rum Suresi, 22)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.