OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Bedi�zzaman Said Nursi ve Masonlar


�Deh�etli masonlar,insafs�z bir masonu bana musallat eylemi�ler, ta hiddetimden ve i�kencelerine kar�� art�k yeter demeden bir bahane bulup, zalimane tecav�zlerine bir sebep g�stererek yalanlar�n� gizlesinler. Ben harika bir ihsan-� �lahi eseri olarak �akirane sabrediyorum ve etmeye karar verdim.� (Bedi�zzaman Said Nursi, 13. �ua, sf. 263)

�stad Bedi�zzaman Said Nursi, 87 y�ll�k ya�am� boyunca bir�ok iftiraya ve komploya maruz kalm��t�r. Kendisine kar�� d�zenlenen komplo, sald�r� ve at�lan iftiralara ra�men, y�r�tt��� m�cadeleden hi�bir �ekilde taviz vermemi�tir. Bedi�zzaman�a kar�� yap�lanlar, onun ve talebelerinin �evkini ve kararl�l���n� art�rmaktan ba�ka bir i�e yaramam��t�r.
Bedi�zzaman Said Nursi, 20. y�zy�lda yeti�mi� en b�y�k �slam alimlerindendir. 87 y�l s�ren hayat� boyunca �slam dinini savunmu�, materyalist felsefeye, din ve mukaddesat d��manlar�na kar�� b�y�k bir fikri m�cadele vermi�tir. 6000 sayfal�k dev eseri Risale-i Nur K�lliyat�, hem 20. y�zy�lda yaz�lm�� en �nemli Kuran tefsirlerinden biri, hem de materyalist felsefeyi yerle bir eden ve iman hakikatlerini en g�zel �ekilde ortaya koyan bir �slam �aheseridir.


Bedi�zzaman Said Nursi�nin verdi�i m�cadeleyi durdurmak i�in en b�y�k �abay� harcayan ise, materyalist felsefeyi ve din d��manl���n� kendisine temel prensip olarak kabul eden masonluk �rg�t� olmu�tur.

Osmanl� �mparatorlu�u�nun son d�neminden itibaren din ve mukaddesat kar��t� bir tutum izleyen masonluk �rg�t�; dinin ak�l ve bilim ile �at��mad���n�, tam tersine ayn� noktada birle�ti�ini ortaya koyan ve M�sl�man T�rk toplumunda b�y�k bir uyan�� ba�latan Bedi�zzaman�� kar��s�nda bulmu�tur. Masonluk �rg�t� bu b�y�k �slam alimini engellemek i�in b�y�k bir iftira ve komplo kampanyas� ba�latm��t�r.

Masonik kaynaklarda, masonlar�n Kuran ahlak�n� ya�ayan ve bu ahlak� savunan kimselere uygulad�klar� eziyet, iftira ve komplo hareketleri bir kural olarak ��yle anlat�l�r:
�Toplumumuzda �slam medeniyetinden kalma ve onu medeniyete ba�lamaya �al��an gizli kuvvetler vard�r. Bunun varl���n� kabul etmekten ka��nmamak laz�md�r. Ama onu ezecek tedbirleri d���nmek ve uygulamak �artt�r.� (Bilgi Locas� Yay�nlar�, No.1, sf.74, Ankara)

Bu prensibe g�re hareket eden masonlar, s�rekli olarak Bedi�zzaman�� durdurmaya ve talebelerini ondan ay�rmaya �al��m��lard�r.

Komplolar ve �ftira Kampanyalar�


D�nemin mason ��i�leri Bakan� ��kr� Kaya�n�n Bedi�zzaman��n tutuklanmas� i�in g�stermi� oldu�u �aba olduk�a dikkat �ekicidir. Bedi�zzaman ve talebeleri hakk�nda d�zenlenen en b�y�k komplolardan birisi Eski�ehir�de ya�anm��t�r.

Bedi�zzaman��n hayat�n� anlatan Son �ahitler isimli kitapta 1935 y�l�nda Eski�ehir�de geli�en olaylar ��yle anlat�l�r:
�S�leyman R��t� �ak�n��n ifadesine g�re Said Nursi Cuma namaz�n� k�lmak i�in d��ar�ya ��k�nca binlerce insan sokaklara d�k�lm��, vali ve idareciler tela� etmi�, bu s�rada 10. s�z olan Ha�ir Risalesi de valinin masas�na b�rak�lm��t�. Bunun �zerine �Bedi�zzaman ve talebeleri harekete ge�tiler, vilayeti bast�lar.� diye Ankara�ya bildirilmi� ve Eski�ehir hapsine netice veren tevkifler ba�lam��t�.� (Necmeddin �ahiner, Son �ahitler, c.4, sf.141)

Bedi�zzaman��n b�yle anlams�z bir sebepten tutuklanmas�nda ve daha sonra geli�en olaylarda devrin mason ��i�leri Bakan� �zel bir �aba g�stermi�tir. Bu geli�melerin ard�ndan ise, gizli cemiyet kuruyor iddias�yla mahkemeye sevk edilen Bedi�zzaman��n idam� istenmi�tir.

10 May�s 1935 tarihli Cumhuriyet gazetesine bir a��klama yapan ��i�leri Bakan� ��kr� Kaya, Bedi�zzaman�� peygamberlik ilan etmekle, makam pe�inde ko�makla, saf gen�leri kand�r�p paralar�n� almakla ve gericilikle su�lar. Bedi�zzaman ve talebeleri Isparta�da tutuklanarak Eski�ehir�e getirilir ve 11 ay boyunca Eski�ehir Cezaevi�nde hapsedilirler.

Hapishane G�nleri...


Necmettin �ahiner Son �ahitler adl� kitab�nda, Bedi�zzaman Said Nursi'nin Eski�ehir Cezaevi'nde ge�en g�nlerini �u �ekilde anlat�r:
�...Zaten bize idam mahkumu g�z�yle bak�yorlard�. Hi�bir ziyaret�i b�rakm�yorlard�. �Siz de idam olacaks�n�z bunlarla konu�ursan�z.� diyorlard�. Geceleri pislikten, tahta kurular�ndan, hamam b�ceklerinden uyumak kabil de�ildi.�


Bedi�zzaman�a kar�� masonlar�n uygulad��� zul�m Eski�ehir�den sonra da devam etmi�tir. Eski�ehir hapishanesinden tahliye olan Bedi�zzaman, Kastamonu�da karakol kar��s�nda bir evde oda hapsine al�nm��t�r. 8 sene sonra Denizli Mahkemesi 20 ay ceza vermi�, daha sonra Bedi�zzaman Emirda�a mecburi ikamete yollanm��t�r. �stad hapishane g�nlerini ��yle anlat�r:
�Pek basit bahanelerle k���n en �iddetli so�uk g�nlerinde beni tutuklayarak b�y�k, gayet so�uk ve sobas�z bir ko�u�ta 2 g�n tecrid i�in hapsettiler. Halbuki ben k���k o-damda g�nde birka� defa soba yakarken ve daima mangal�mda ate� tutarken, zafiyet ve hastal���mdan zor dayanabilirdim.� (Lem�alar, s.224)

Bedi�zzaman s�zlerinin devam�nda, �ekti�i bu s�k�nt�lar� hafifleten tesellinin mahkumlar�n �slam�a girmeleri oldu�unu ifade etmektedir.


Masonlar Bedi�zzaman�a olan kinlerini bazen �ahsen de ortaya koymu�lard�r. Bunun �rneklerinden biri, Bedi�zzaman�a Ankara h�k�met binas�ndaki odas�nda hakaret eden Ankara�n�n mason valisi Nevzat Tando�an�d�r. Bedi�zzaman��n k�yafet tarz�na m�dahale etmek isteyen Nevzat Tando�an 1956 y�l�nda, i�inde bulundu�u ruh hastal��� nedeniyle intihar eder. Bedi�zzaman, Tando�an�la ilgili olarak Risale-i Nur�da �unlar� yazm��t�r:
�Yirmi senede ka� vilayetin zab�tlar� k�yafetime ili�medi. Yaln�z yirmibe� sene evvel Ankara Valisi Nevzat Bey, cebren k�yafetime ili�mek istedi; ama muvaffak olamad�, hem de kendi kendini �ld�rmekle tokat yedi.� (Emirda� Lahikas�, sf. 281)

Risale-i Nur K�lliyat�n� Yakt�ran Mason


Masonlar, Bedi�zzaman��, y�r�tt��� m�cadeleden geri �evirmek i�in g�sterdikleri �aban�n yan� s�ra, Risale-i Nurlar��n bas�lmas� ve okunmas�n� da engellemeye �al��m��lard�r. �stanbul Valili�i yapt��� d�nemde, Risale-i Nurlar�� toplat�p yakt�ran mason �stanbul Valisi Refik Tulga, bunun en iyi �rneklerinden biridir.

Refik Tulga Risale-i Nurlar�a yapt��� uygulamalar� Said Nursi Hakk�nda Ayd�nlar Konu�uyor adl� eserde kendisi ile yap�lan r�portajda ��yle anlat�yor:
�-Risale-i Nurlar�� okudunuz mu?
Tulga: - Hay�r, ben vali iken bu kitaplar� toplat�r yakar imha ederdik.
-Peki bu toplat�p yakt���n�z kitaplara �stanbul Valisi olarak merak saikas�yla olsun �Ne diyor bu Said Nursi?� diye bir defac�k bakmad�n�z m�?
Tulga: -Hay�r hi� okumad�m.�
Bedi�zzaman masonlar�n �slam dinine olan d��manl���n� ve kendisine kar�� y�r�tt�kleri planlar� eserlerinin bir�ok yerinde vurgulam��t�r:
��imdi anla��ld� ki, millet, vatan ve �slamiyet�e en deh�etli zarar veren kom�nistlik, masonluk ve dinsizliktir. ��nk� masonluk, kom�nistlik ve dinsizlik do�rudan do�ruya anar�istli�i do�uruyor. Ve bu deh�etli duruma kar�� ancak ve ancak Hakikat-i Kuraniye etraf�nda �ttihad-� �slam dayanabilir.� (Beyanat ve Tenvirler)

Bedi�zzaman��n Dilinden MasonlukBedi�zzaman bir mektubunda, kendisine zulmeden g�c�n kom�nistlik ve masonluk oldu�unu �u ifadeleri ile anlat�r:
�Ben be� on g�n i�inde iki �� defa siyaset d�nyas�na bakt�m. Acayip bir hal g�rd�m. M�dafaat�mda dedi�im gibi masonlar ve kom�nistler hesab�na �al��an ikiy�zl� cereyan bask� ve r��vet kullanarak bizi b�yle i�kencelerle ezmeye �al��m��. �imdi o kuvveti k�racak ba�ka bir cereyan�n bu vatanda tezah�re ba�lad���n� g�rd�m. Fazla bakmak mesle�imce iznim olmad���mdan daha bakamad�m.� (Emirda� Lahikas�, sf. 15)

87 y�ll�k ya�am� boyunca bir�ok iftiraya ve komploya maruz kalan �stad Bedi�zzaman Said Nursi kendisine kar�� d�zenlenen t�m sald�r�lara ra�men y�r�tt��� fikri m�cadeleden hi�bir taviz vermemi�tir. Bedi�zzaman�a yap�lanlar, kendisinin ve talebelerinin �evkini ve kararl�l���n� art�rm��t�r. Allah'�n Kuran�da vadetti�i gibi inkar edenlerin tuzaklar� bo�a ��km��t�r:

�� K�t�l�kleri tasarlay�p d�zenleyenler ise; onlar i�in �iddetli biz azab vard�r. Onlar�n tasarlad�klar� 'bo�a ��k�p bozulur'.� (Fat�r Suresi, 10)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.