OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Malazgirt Zaferi

D�nyan�n M�sl�man T�rk�� Tan�d��� AnAlparslan'�n B�y�k Sel�uklu taht�na ge�mesiyle birlikte, Anadolu'ya yap�lan ak�nlar tekrar h�z kazand�. Bu ak�nlarda Orta ve G�ney Anadolu ba�tan ba�a ge�ilerek bir�ok �ehir al�nd�. Alparslan'�n bir amac� da M�s�r'� fethederek �slam d�nyas�ndaki ayr�l�k�� hareketlere son vermekti. Ancak o s�ralarda ba�ka bir durum ortaya ��kt�. (Harun Yahya, T�rk��n D�nya Nizam�)

Ayn� y�llarda Bizans'ta i� kar���kl�klar h�k�m s�rmekteydi. Bizans, T�rk ak�nlar� kar��s�nda aciz kalm��t�. Yeni imparator Romanos Diogenes, Anadolu'yu kaybetmekte olduklar�n�n fark�na var�nca bu geli�meyi durdurmak ve T�rkleri Anadolu'dan ��karmak amac�yla Anadolu'ya ge�ti; Sel�uklulara kar�� b�y�k bir ordu kurma �al��malar�na ba�lad�. Anadolu'ya iki sefer d�zenledi, baz� tahribatlar verdi, ancak �mparatorun amac� T�rklere son ve kesin bir darbe vurmakt�. Bu nedenle, Ermeni, G�rc�; �cretli Frank, Norman, Rus askerleri; Uz ve Pe�enek kuvvetlerinden olu�an 200 bin ki�ilik b�y�k bir ordu haz�rlad�.

Haz�rl�klar�n ard�ndan Bizans ordusu do�uya do�ru sefere ��kt�. Bu s�rada Alparslan, M�s�r seferine ��km��, kuvvetleriyle Halep'i ku�atm��t�. Bizans ordusunun ilerleyi�ini duyunca s�ratle geri d�nmeye karar verdi. Ya�l� ve yorgun askerlerini b�rakarak emrindeki gen� ve din� kuvvetlerle Malazgirt yak�nlar�na geldi. Birka� kez bar�� teklif ettiyse de bunu Alparslan'�n korkusuna yorumlayan Romanos Diogenes bar��� reddetti ve sava� ka��n�lmaz hale geldi.

Tarihi kaynaklara g�re Bizans'�n 200 bin ki�ilik ordusuna kar��, Sel�uklu kuvvetleri 50 bin ki�i kadard�. �ki ordu Malazgirt Ovas�'nda mevzilendiler.

�slam �lkelerinin her k��esinde, Alparslan'�n zafer kazanmas� i�in hutbe okunuyor, dua ediliyordu. Sultan Alparslan 26 A�ustos 1071 Cuma g�n� sabah� etkileyici ve co�kulu bir konu�ma yapt�:
"Kumandanlar�m, askerlerim! Biz ne kadar az olursak olal�m, onlar ne kadar �ok olursa olsunlar, daha fazla bekleyemeyiz. B�t�n M�sl�manlar�n minberlerde bizim i�in dua etti�i �u saatlerde kendimi d��man �zerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur gayeme ula��r�m, ya �ehit olur cennete girerim... Askerlerim! ��te at�m�n kuyru�unu ba�lad�m. Bir er gibi sava�a girece�im. �zerimde sultanl�k belirtisi hi�bir �ey yoktur. �ehit olursam, �zerimdeki �u beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum g�klere ��kacakt�r... Ya Rabbi! Seni kendime vekil ediyor, azametin kar��s�nda y�z�m� yere s�r�yor ve Senin u�runda sava��yorum. Ey Rabbim, niyetim halistir, bana yard�m et..."

Alparslan, askerlerine hitab�n�n ard�ndan k�l�c�n� ve g�rz�n� ku�anarak ordusunun ba��na ge�ti. Alparslan say�ca �ok �st�n olan Bizans kuvvetlerine kar��, bir T�rk sava� takti�i olan "Turan takti�i"ni ba�ar�yla uygulad�. Askerlerin bir k�sm� sava� alan�n�n iki yan�ndaki tepelerde pusuya yatt�. Di�er kuvvetler �nce d��mana sald�rd�, sonra da ka�ar gibi yaparak geri �ekildiler. T�rkler'in bozguna u�rad���n� zanneden Bizans kuvvetleri disiplinsiz bir �ekilde Sel�uklu kuvvetlerini takibe ba�lad� ve merkezden epey ayr�ld�lar. Pusuya do�ru �ekilen Bizans ordusu, bu tuza�� ge� fark etti. Geri �ekilmeye �al��t�klar� s�rada Ermeniler ve baz� yedek kuvvetler sava� alan�ndan ka�t�lar.

Bizans ordusundaki T�rk soyundan gelen Uzlar ve Pe�enekler de T�rkler'in saf�na ge�tiler. Tam anlam�yla �embere al�nan Bizans ordusu, ak�ama kadar s�ren T�rk h�cumlar�yla adeta yok edildi; Diogenes de yaral� olarak ele ge�irildi. Alparslan, �mparatorun umdu�unun aksine ona �ok iyi muamele etti, sayg� g�sterdi ve onunla bir anla�ma yaparak Diogenes�i serbest b�rakt�. Malazgirt Zaferi, T�rk ve d�nya tarihinde �nemli bir d�n�m noktas�d�r. M�sl�man T�rk devletlerinin say�s�n�n artmas�na vesile olan bu zafer T�rkiye tarihini ba�latm��t�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.