OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�srail�in Afrika�y� Kullanma Politikas�


�srail'in Afrikal� liderlere yana�mak i�in kulland��� y�ntemler olduk�a ilgin�tir. �ncelikle bu liderlere, �srail�in, geli�mekte olan Afrika d�nyas�nda tarihi, co�rafi ve siyasi a��dan �ok b�y�k bir �neme sahip oldu�u empoze edilir. Bu beyin y�kama i�leminin sonucunda, Afrikal� devlet adamlar� �srail�in yard�m� olmadan kendi devletlerinin b�t�nl���n� koruyamayacaklar�n� d���nmeye ba�larlar. Tam bu s�rada �srailli devlet adamlar�, �e�itli Afrika �lkelerinin devlet ba�kanlar�, bakanlar ve i� adamlar� gibi n�fuzlu ki�ilerini �lkelerine davet ederler. Bu ki�ilerle yap�lan resmi veya gayri resmi g�r��melerde, �srail'in, �zerindeki Arap bask�s�na ra�men y�r�t�len siyaset, ter�rle m�cadele, �retim ve teknoloji alanlar�nda g�sterdi�i b�y�k ba�ar� dile getirilir. G�r��mede, genel olarak geli�mekte olan �lkeler, �zel olarak da Afrika devletleri i�in �srail'in vazge�ilmez parlak tecr�beleri sayesinde oynayaca�� faydal� rol ayr�nt�lar�yla anlat�l�r. Arada, �srail'in Afrika ile olan ili�kilerinde siyasal tutkulardan uzak oldu�u da �zellikle vurgulan�r. K�sacas� kendilerini savunmas�z hisseden Afrikal� liderlere, �srail g�vencesi verilir.(Harun Yahya, �slam'�n K��� ve Beklenen Bahar�)

�srailliler, Araplarla sava�arak ba��ms�z bir Yahudi devleti kurmalar�n�, Afrika �lkelerinin s�m�rgeci g��lere kar�� verdi�i sava�lara benzeterek paralellik kurarlar. Yani �srail, Afrika �lkelerine "Ben de sizin gibi s�m�rgecilikle sava�t�m." mesaj� vermektedir. Oysa bu b�y�k bir aldatmacad�r: ��nk� �srail'in kendisi s�m�rgeci bir g��t�r. �stelik s�m�rgeci politikas�n�, sahte g�ven mesajlar�yla kand�rmaya �al��t��� Afrika topraklar�nda y�r�tm��t�r.
Bunu Eski Mossad �eflerinden Isser Harel�in Afrika ile ilgili olarak s�ylemi� oldu�u �u s�zlerden anlayabiliriz: �Siyahlarla nas�l konu�ulmas� gerekti�ini biz �ok iyi biliyoruz. Avrupal�lar Afrika'y� terk ettiler ve k�tan�n kap�s� a��ld�. Ve bizim d���m�zda o kap�dan hi�bir beyaz giremedi. Biz bunu ba�ard�k, ��nk� siyahlar bizim emperyalist olabilece�imizi hi� d���nmediler. Burada k�k salabilen tek g�� biz olduk.� (Andrew Cockburn, Leslie Cockburn, Dangerous Liosion, s. 109)

Ger�ekten de Avrupal� g��lerin k�tay� terk etmesinin ard�ndan, b�lgeye �srail girmi� ve k�tada yeni bir s�m�rgecilik d�nemi ba�lam��t�r. Ancak �srail'in ba�latt��� s�m�rgecilik, yaln�zca ekonomik s�m�rgecilik de�ildir. Aksine, �sraillilerin as�l hedefi, �o�u kez, Afrika �lkeleri �zerinde politik denetim sa�lamak, k�tay� radikalle�mekten uzak tutmak ve halk hareketlerini bast�rmakt�r. Bu nedenle �srail'in kolonicili�i, k�taya en ba�ta fa�izmi getirmi�tir.

�srailli yazar Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection; Who Israel Arms and Why isimli kitab�nda bu konuyu �u �ekilde a��klam��t�r:
"�srail'in ihra� etti�i �ey, sadece silah, cephane, deneyim veya uzmanl�k de�il, ayn� zamanda belli bir d���nme �eklidir. ���nc� D�nya'n�n kontrol edilebilece�i ve ���nc� D�nya'ya h�kmedebilece�i, buradaki radikal hareketlerin durdurulabilece�i ve modern Ha�l�lar�n bir gelece�e sahip olabilece�ini �ng�ren bir d���n��, bir hissedi�." (The Israeli Connection; Who Israel Arms and Why )


Yahudi Devleti'nin Ortado�u'da zaman zaman ba�latt��� s�zde bar�� s�recine ra�men Afrika'daki militarist d�zenin de b�y�k bir orta�� oldu�u her f�rsatta ortaya konulmu�tur. 1994 y�l�n�n ba��nda Kongo'dan, "�srail'i Davet Eden Darbeciler" ba�l���yla d�nya bas�n�na yans�yan habere g�re, Kongo Devlet Ba�kan� Pascal Lissouba'n�n muhalifleri, darbe yapmak i�in �srail'den paral� asker ve askeri te�hizat istemi�lerdi. Kendilerini Kongo Liberal Partisi olarak tan�tan muhalifler, �srailli yetkililer ve i� adamlar�yla g�r��erek darbenin haz�rlanmas� i�in destek aram��lar ve bu yard�m kar��l���nda iktidar� ele ge�irmeleri halinde petrol ve maden sekt�rlerinde �srail'e b�y�k imtiyazlar vereceklerini s�ylemi�lerdi.

G�n�m�zde de �srail'in Afrika faaliyetleri h�zla s�rmektedir. �o�u "normal" �lke i�in, Afrika'n�n uzak bir k��esinde kimin iktidara geldi�i pek fazla �nem ta��maz. Ve hi�bir "normal" �lke, kendisinden onbinlerce kilometre uzakl�ktaki ���nc� D�nya �lkelerinde rejimleri y�kmaya ya da ayakta tutmaya �al��maz. Peki �srail'in b�ylesine dev bir aktivite i�ine girmesi, b�ylesine geni� bir strateji izlemesi ne ile a��klanabilir? Bu, �srail�in "normal" bir �lke oldu�u konusunda kafalarda soru i�areti olu�turmaktad�r.


Yahudilerle Birlikte De�ilseniz, Onlar�n D��man�s�n�zd�r!


Bu karanl�k faaliyetlerin bize g�sterdi�i sonu� ise daha �nemlidir: �srail, t�m d�nyay� kapsayan bir hedef pe�indedir ve t�m d�nya �zerinde hesaplar� vard�r. �srailli yazar Benjamin Beit-Hallahmi bunu "�srail�in global stratejisi" olarak yorumluyordu. D�nyadaki hemen her politik m�cadelede �srail bir taraft�r. (�srail'in Amerika'daki uzant�s� olan Yahudi lobisi de ayn� kural� uygulamaktad�r. Yahudi lobisinin hedefi haline gelen ve bu nedenle ABD eski Ba�kan� Clinton'�n iste�ine ra�men Savunma Bakan� olamayan Amiral Inman, bu konuda "E�er onlarla (Yahudilerle) birlikte de�ilseniz, onlar�n d��man�s�n�zd�r." demi�ti.)

"D�nya egemenli�i" pe�inde olan �srail, d�nya i�in belirli bir sistemi, belirli bir modeli, yani D�zen'i uygun g�rmektedir ve t�m d�nyan�n da bu D�zen'e boyun e�mesine �al��maktad�r.


D�nyadaki bir�ok insan s�rekli a�l�k ve sefaletle u�ra��rken, i� �at��malar da s�rekli artmaktad�r.

Bozguna Giden �kinci Y�kseli�


Ancak �srail'in bu olumsuz giri�imleri kendi istekleri do�rultusunda sonu�lanmayacakt�r. ��nk� Allah Kuran�da, bozgunculuk yapanlar�n daima h�sranla kar��l�k bulacaklar�n� bildirmi�tir. Bunun yan� s�ra Allah Kuran'da �srailo�ullar�n�n da bu konudaki �abalar�na dikkat �ekmi� ve bozgunculuk ��kararak yery�z�nde iki kez kibirli bir y�kseli� ile y�kseleceklerini bildirmi�tir.

��te �srail�in d�nyaya kabul ettirmeye �al��t��� s�z konusu D�zen, Allah'�n Kuran'da haber verdi�i "�srailo�ullar�n�n ikinci y�kseli�ine ve bozgunculu�u"na i�aret ediyor olabilir. (En do�rusunu Allah bilir.) Ancak Allah'�n ayetlerde bildirdi�i �zere bu �aba da yine h�sran ile sonu�lanacakt�r.
�Kitapta �srailo�ullar�na �u h�km� verdik: �Muhakkak siz yer(y�z�n)de iki defa bozgunculuk ��karacaks�n�z ve muhakkak b�y�k bir kibirleni�-y�kseli�le kibirlenecek-y�kseleceksiniz.
�Nitekim o ikiden ilk-vaid geldi�i zaman, olduk�a zorlu olan kullar�m�z� �zerinize g�nderdik de (sizi) evlerin aralar�na kadar girip ara�t�rd�lar. Bu yerine getirilmesi gereken bir s�zd�. Sonra onlara kar�� size tekrar 'g�� ve kuvvet verdik', size mallar ve �ocuklarla yard�m ettik ve topluluk olarak sizi say�ca �ok k�ld�k.
E�er iyilik ederseniz kendinize iyilik etmi� olursunuz ve e�er k�t�l�k ederseniz o da (kendi) aleyhinizedir.
Sonunda vaad geldi�i zaman, (yine �yle kullar g�ndeririz ki)
y�zlerinizi 'k�t� duruma soksunlar', birincisinde ona girdikleri gibi mescid (Kud�s)e girsinler ve ele ge�irdiklerini 'darmada��n edip mahvetsinler.' �

(�sra Suresi, 4-8)


Ayetlerde de buyuruldu�u gibi birinci bozgundan sonra g�� verilen �srailo�ullar� e�er bu g�c� yeniden bozgunculuk ve k�t�l�k i�in kullan�rlarsa birincisinde oldu�u gibi Allah'�n zorlu kullar� taraf�ndan a�a��l�k k�l�n�p darmada��n edileceklerdir. Bu da k�t�l���n sonu�ta hi�bir zaman ba�ar�l� olamayaca��n� a��k�a g�sterir.

Ekonomik S�m�r�


Botsvana topraklar�nda kurulan ve Yahudi as�ll� elmas tacirleri taraf�ndan y�netilen bu maden yaln�zca 2000 y�l�nda 2.5 ton elmas ��kartm��t�r. K�sacas� d�nyadaki elmas piyasas�n�n tek hakimi olan �srail Afrika'dan her y�l milyarlarca dolar para kazanmaktad�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.