OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ermeni Sorununun �� Y�z�


�Ermeni Sorunu� ifadesi ilk bak��ta T�rkler ile Ermeniler aras�ndaki anla�mazl�k, ayr�l�k ve �at��may� d���nd�rmektedir. Ger�ekte ise bu ifade sadece 19. y�zy�l�n sonlar�ndan itibaren geli�en baz� olaylar� nitelendirmektedir. Ger�ekte ise, y�zy�llar boyunca T�rkler ile Ermeniler aras�ndaki ili�kiler dostluk, beraberlik, bar��, yard�mla�ma, ho�g�r�, sayg�, i� birli�i, din, inan� ve ibadet �zg�rl��� esaslar� �er�evesinde geli�mi�tir. Ermeniler ve T�rkler ilk defa 11. y�zy�lda biraraya gelmi�, daha sonra ise as�rlar boyunca �rnek bir �birlikte ya�ama modeli� sergilemi�lerdir. T�rklerin Ermenileri �millet-i sad�ka� (g�venilir millet) �eklinde nitelendirmeleri, onlara duyduklar� g�venin bir g�stergesidir. Tarihin ortaya koydu�u gibi, Ermeni milletinin alt�n �a��, Anadolu�da ayn� topraklar �zerinde T�rklerle yan yana ya�ad�klar� d�neme rastlamaktad�r. T�rklerin adil, ho�g�r�l� y�netimi ve koruyucu kanatlar� alt�nda tarihlerinin di�er hi�bir d�neminde olmad��� kadar huzur ve refah i�inde hayatlar�n� s�rd�rm��lerdir. T�rklerin Ermenilere g�sterdi�i yak�n ilgi ve tan�d��� geni� imkanlar Ermeniler aras�nda �u ifade ile anlat�l�r hale gelmi�tir: �T�rk��n itimat ve tevecc�h�n� bir kere dahi olsa kazanacak olursan, kafidir. O sana b�t�n varl��� ile ba�lan�r, ��nk� takdir kudreti onda mevcuttur.�

�Ermeni Sorunu� kapsam�na giren olaylar ise, ilk defa 19. y�zy�l�n ikinci yar�s�nda tarih sahnesine ��kt�. O d�nemde Akdeniz�e inmeye �al��an �arl�k Rusyas� ve �ngiltere ba�ta olmak �zere yay�lmac� bir politika izleyen Bat�l� devletler, Osmanl� �mparatorlu�u�nu par�alamak ve payla�mak i�in harekete ge�tiler. S�z konusu devletler emperyalist emellerine ula�mak i�in Ermenileri ma�a gibi kulland�lar. Bu ama�la Ermenileri Anadolu topraklar� �zerinde kurulacak bir �B�y�k Ermenistan� hayaliyle k��k�rtt�lar. Baz� Osmanl� Ermenileri, y�zy�llard�r kendilerini koruyan ve kucaklayan Osmanl� Devleti�ne kar�� ayakland�lar, komitalar ve silahl� �rg�tler kurdular, isyanlar ��kard�lar, gerek bireysel ter�r eylemleri gerekse toplu katliamlarla Anadolu�yu kana bulad�lar. Ermeni isyanc�lar, az�nl�k olmalar�na ra�men, bask� ve ter�r ile Anadolu�nun �nemli bir b�l�m�n� ele ge�irebilecekleri d���ncesi ile tarihi T�rk-Ermeni dayan��mas�na b�y�k zarar verdiler. Bu �ekilde ba�layan Ermeni sorunu b�y�y�p geli�meye ba�lad� ve Osmanl� Devleti�nin yan� s�ra d�nya g�ndeminde de yerini ald�.


Birinci D�nya Sava��, �zellikle de 1915 y�l�, Ermeni sorununda bir d�n�m noktas� oldu. Ayr�l�k�� Ermeniler, sava��, ama�lar�na ula�mak i�in en elveri�li ortam olarak de�erlendirdiler ve Osmanl��ya kar�� sava�an devletlere her t�rl� deste�i sa�lad�lar. Osmanl� H�k�meti, arka arkaya patlak veren Ermeni olaylar�n� ve Osmanl� ordusunu arkadan vuran Ermeni komitac�lar� durdurmak i�in �zel bir tedbir ald�; 1915 y�l�nda �tehcir� olarak adland�r�lan zorunlu g�� ve iskan uygulamas�n� y�r�rl��e koydu. Bu ge�ici bir uygulamayd�; bu uygulaman�n bir di�er amac� ise, bir�ok cephede sava� oldu�undan T�rk, Ermeni t�m Osmanl� vatanda�lar�n�n g�venli�ini sa�lamakt�. Ar�iv belgelerinin a��k�a ortaya koydu�una g�re, d�nemin Osmanl� H�k�meti Ermeni iskan�n�n hakkaniyet s�n�rlar� i�inde ger�ekle�tirilmesine �zen g�stermi�; idari, mali ve askeri a��dan elinden gelen t�m deste�i vermi�ti. Fakat buna ra�men, Ermeni isyanlar� ve I. D�nya Sava���n�n �ok a��r ko�ullar� nedeniyle tehcir s�ras�nda �l�mlerin meydana gelmesi �nlenememi�ti.

Zorunlu g�� ve iskan uygulamas�yla birlikte ortaya ��kan olaylar, dokuz y�z y�ll�k T�rk-Ermeni dostlu�una en b�y�k darbeyi vurmu�tur. O g�nden bu yana radikal Ermeniler ve onlara destek veren �evreler �u iddialar� s�rekli dile getirmektedirler: �T�rkler, Ermenilerin ana vatan� olan Do�u Anadolu�yu zorla alm��lar; Ermenileri bu topraklardan kovmu�lar; 1915 y�l�nda Ermenilere planl� bir soyk�r�m uygulam��lar ve 1.5 milyonu a�k�n Ermeni- yi katletmi�lerdir.� Bu iddialar, daha do�rusu hezeyanlar 20. y�zy�l boyunca tekrarlan�p durmu�tur; i�inde bulundu�umuz �a�da da g�ncelli�ini korumaktad�r.

T�m bilgi ve belgeler �Ermeni soyk�r�m�� diye bir �eyin s�z konusu olmad���n� g�zler �n�ne sermektedir. Birinci D�nya Sava�� y�llar�nda en �ok ac� �eken iki millet T�rkler ve Ermeniler olmu�tur. Hem T�rk hem Ermeni �ok say�da insan �z�c� olaylarda hayat�n� kaybetmi�tir. Her iki toplumdan da �ok say�da masum insan �slamiyet ve H�ristiyanl�kta kesinlikle yeri olmayan haks�zl�klara, k�t� muamelelere ve zulme maruz kalm��t�r. Ancak �soyk�r�m� su�lamas� ger�eklerle taban tabana z�t bir ithamd�r. �rne�in, Louisville �niversitesi Tarih Profes�r� Justin McCarthy bahsi ge�en olay� ��yle �zetlemektedir: � ... Ortada iki tarafl�, a��klanabilir ve anla��labilir bir tarihi anla�mazl�k vard�r. Bu bir soyk�r�m de�ildir.�(B�rak�n Tarih�iler Karar Versin Ermeni Ara�t�rmalar� Dergisi, say�: 2, Haziran-Temmiz-A�ustos 2001, s.128)

Ermeni sorununun ba�l�ca yans�malar�n�, T�rk diplomatlar�na y�nelik sald�r�lar, T�rk d��man� �evrelerce y�r�t�len s�zde soyk�r�m propagandas�, Ermenistan��n sald�rgan politikalar� ve Azerbaycan topraklar�n� i�gal alt�nda tutmas� olu�turmu�tur. Halen T�rkiye ile kom�usu Ermenistan aras�nda diplomatik, siyasi, ekonomik ve k�lt�rel ili�kiler yoktur; �e�itli �lkelerde ya�ayan ve Diaspora Ermenileri olarak adland�r�lan baz� gruplar ise T�rkiye�yi ve T�rkleri hedef alan bir karalama kampanyas� y�r�tmektedirler.


Ermeni as�ll� T�rk vatanda�lar� bu hareketlerden olduk�a rahats�z durumdad�rlar. Ge�mi�e bak�ld���nda �ok say�da Osmanl� Ermenisi, T�rk ve Ermeni halklar�n�n menfaatlerinin ortak oldu�unun bilinciyle hareket etmi� ve tahriklere kap�lmam��t�r. G�n�m�zde de T�rkiye Ermenileri tarihi ger�eklerin fark�ndad�r; bir diplomat�m�z�n ifadesiyle, �T�rkiye Ermeni toplumu, hepimizi �zen geli�meler kar��s�nda a��rba�l� ve vatanda�� olduklar� T�rkiye Cumhuriyeti�nin onurunu ve ��karlar�n� �n planda tutan bir tutum izlemi�tir.� ki bu ��vg�ye lay�k� bir davran��t�r.

Son y�z y�ld�r g�ndemde olan Ermeni sorununun ��z�m� m�mk�nd�r ve baz� �evrelerce san�ld��� kadar g�� de de�ildir. T�rkiye, Ermenistan ile dostluk, bar��, her alanda i� birli�i esas�na dayanan ili�kiler kurmaya; ayn� zamanda Diaspora Ermenilerini kucaklamaya haz�rd�r. Ancak bunun i�in �ncelikle Ermenistan Devleti ve Ermeni Diasporas�n�n T�rkiye�nin hakl� isteklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Ermenistan, i�gal alt�nda tuttu�u Karaba� ve Azerbaycan topraklar�ndan �ekilmeli; antla�malar ile belirlenmi� T�rkiye-Ermenistan s�n�r�n� tan�d���n� a��k�a ilan etmelidir. �nemli bir konu da, Ermenistan Devleti ile Diaspora Ermenilerinin ortakla�a y�r�tt�kleri s�zde soyk�r�m propagandas�n� durdurmalar� ve buna ba�l� �soyk�r�m��n tan�nmas�, toprak ve tazminat gibi taleplerinden vazge�meleridir. S�z konusu taleplerin haks�z ve tarihi ger�eklere ayk�r� oldu�u a��kt�r. Bu, hem Kafkasya�da bar��, huzur ve istikrar�n sa�lanmas� hem de Ermenistan��n kendi ��karlar� a��s�ndan bir zorunluluktur.

T�rkiye-Ermenistan ile T�rkiye-Diaspora Ermenileri aras�nda var olan sorunlar�n �stesinden gelebilmek i�in diyalog b�y�k �nem ta��maktad�r. Bug�n her iki millete d��en; ak�lc�, ger�ek�i, �l�ml�, bilgiye dayal�, uzla�mac�, ho�g�r�l� ve adil bir yakla��m g�stermek; taraflar aras�ndaki sorunlar� ��zmek ve tarihi T�rk-Ermeni dostlu�unu ge�mi�tekinden daha da sa�lam temeller �zerine in�a etmektir.

Unutulmamal�d�r ki hem H�ristiyanl�k hem de �slamiyet, sevecen, olgun, itidalli, �l�ml�, nezaketli, kavga ve �at��madan sak�nan, insafl�, vefal�, anlay��l�, affedici ve ho�g�r�l� ahlaka sahip insanlardan olu�an bir toplum modeli sunar ve Allah iman edenlere de b�yle bir toplum olu�turmak i�in gayret etmelerini emreder. Bu y�zden sorunun ��z�m�nde H�ristiyan Ermenilere ve M�sl�man T�rklere b�y�k g�revler d��mektedir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.