OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

www.cavityalcin.com

Yepyeni i�eri�i ile �imdi yay�nda, hemen ziyaret edin!..Dergimizin yazarlar�ndan Cavit Yal��n'�n internet sitesi yeniden d�zenlendi. D�nya siyasetinden canl�lar d�nyas�na, T�rk d�nyas�n�n g�ncel problemlerinden Kuran'da tarif edilen �slam ahlak�na kadar bir�ok farkl� konuda de�erli yaz�lara imza atm�� yazar�n t�m �al��malar� internet sitesine eklendi.

www.cavityalcin.com doyurucu i�eri�i ile 2003 y�l�n�n en �ok ziyaret edilen sitelerinden biri olmaya aday...

Sitede aran�lan her konuya �ok kolay eri�ilebilmesi kullan�c�lara b�y�k kolayl�k sa�l�yor. Yazar�n g�nl�k gazetelerde ��kan yaz� dizileri, makaleleri, yazar taraf�ndan haz�rlanan T�rk d�nyas� ve cuma sohbetleri sayfalar� 3 senelik bir ar�iv olarak mevcut. Ka��rd���n�z b�t�n �al��malara buradan ula�abilirsiniz. Ayr�ca haftal�k olarak haz�rlanan bu sayfalar, bilgisayar�n�za indirebilmeniz i�in Pdf format�nda, sayfa d�zeni yap�lm�� olarak da mevcut.

Yazar�n kitaplar� ve eserlerinden faydalan�larak haz�rlanan filmler de bilgisayar�n�za �cretsiz olarak indirebilece�iniz bir �ekilde sizi bekliyor.

Sitede �ocuklar da unutulmam��. Yazar�n haftal�k �e�itli dergilerde ��kan �ocuk yaz�lar� ve hikayeleri ��ocuklar ��in� ba�l��� alt�nda yay�mlanmakta.

Siteden baz� ba�l�klara g�z atmak gerekirse; D�nya Siyasetinin G�ndemi, �man Sevinci, T�rk D�nyas�, Download B�l�m� ilk g�ze �arpanlardan. Sitede �ok etkileyici bir Wallpaper ve Screensaver ar�ivi de mevcut. Bilgisayar�n�z� s�slemek i�in haz�rlanm��lar. www.cavityalcin.com k�lt�r d�nyam�zda �nemli bir eksikli�i gidermek i�in haz�rland�. Bu e�siz k�t�phaneyi hemen ziyaret edin.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.