OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�iddet ve Ter�r Ba��ml�s� Bir �deoloji: Neo-Nazizm


Ge�ti�imiz son on y�l i�erisinde ise d�nya genelinde �rk�� ve fa�ist �rg�tlenmelerin ve �iddet eylemlerinin say�s�nda g�zle g�r�l�r bir art�� ya�and�. Avrupa, neo-Nazilerin neden oldu�u �iddet olaylar� ile m�cadele ederken, Amerika yeniden aktif hale gelen Klu Klux Klan ve benzeri "Beyaz Irk�n �st�nl���" �rg�tleri ile u�ra�mak zorunda kald�. Klu Klux Klan �emsiyesi alt�nda toplanan �rk�� gruplar Amerika'da �rk��l���n ve yabanc� d��manl���n�n temsilcili�ini yaparken, Avrupa'da bu i�i neo-Naziler �stlendi.

�nceleri �ngiltere'de dazlak hareketi olarak ba�layan Avrupa �rk��l���, 1990'larda bir Nazi hareketine d�n��t�. Kendilerini neo-Naziler olarak adland�ran bu gruplar�n ana �zelli�i, t�pk� Klu Klux Klan gibi beyaz �rk�n �st�nl���n� savunmalar� ve yabanc�lara ve fakir mahallelerde ya�ayanlara kar�� sald�r�lar d�zenlemeleriydi.

Son 10 y�ld�r neo-Nazi hareketi giderek g��lenmekte ve etki alan�n� geni�letmektedir. Bu �rg�tler bug�n 6 k�tada ve 33 �lkede aktif durumdad�rlar. �yelerinin say�s� ise 70 bini bulmaktad�r. Neo-Naziler her �lkede kendilerine farkl� hedefler belirlemi�lerdir. Yap�lan bir ara�t�rmada belirtildi�ine g�re, Almanya'da T�rkler; Macaristan'da, Slovakya ve �ek Cumhuriyeti'nde �ingeneler; �ngiltere'de Asyal�lar; Fransa'da Kuzey Afrikal�lar; Brezilya'da Kuzey Do�ulular neo-Nazilerin hedefleri aras�ndad�r. �iddet, kin, nefret, y�ld�rma, korkutma, tehdit, yak�p y�kma, zarar verme neo-Nazilerin ba�l�ca �zellikleri aras�ndad�r.

Resmi Alman istatistiklerine g�re 1999 y�l�nda sadece Almanya'da �rk��l�k ve yabanc� d��manl���ndan kaynaklanan 10.037 olay tespit edilmi�tir. 2000 y�l�nda a��klanan �rk��l�k olaylar� da onbinin �zerindedir. �ngiltere'de ise sadece Nisan ile Eyl�l aylar� aras�nda tespit edilen �rk��l�k kaynakl� su�lar�n say�s� 10.982'dir. Bu su�lar�n yar�s�n�n korkutma, g�z da�� verme ve y�ld�rma �eklinde oldu�u belirtilmi�tir. �ld�rme, yaralama, ev ve i� yerlerine sald�r� gibi eylemler ise bu su� listesinin di�er yar�s�n� olu�turmaktad�r.

90'larda geli�en neo-Nazi hareketinin fikir babalar� aras�nda Louis Beam ve William Pierce isimli Amerikal� radikal sa� g�r��� savunan ideologlar�n ayr� birer yeri vard�r. Bu ideologlar�n ortaya koydu�u, 'lidersiz direni�' ve 'beyaz devrim' kavramlar� bug�n t�m neo-Nazi hareketine hakim olmu� durumdad�r. G�n�m�zde �e�itli �lkelerde ya�anan bombalama, kundaklama ve i� yerlerini tahrip etme gibi bireysel ter�r hareketlerinin temelinde de 'lidersiz direni�' kavram� yer almaktad�r. Bu kavram do�rultusunda neo-Naziler eylemlerini, ya bireysel olarak ger�ekle�tirmekte ya da k���k �eteler halinde hareket etmektedirler. (Darwinizm�in Kanl� �deolojisi: Fa�izm)

Oklahoma Bombac�s� da Neo-Nazi �diAmerikan halk�n�n 11 Eyl�l 2001 tarihli sald�r�dan �nce, �ahit oldu�u en b�y�k ter�rist sald�r�, Timothy McVeigh taraf�ndan Oklahoma'daki Federal Bina'ya yap�lan bombal� sald�r�d�r. Bu sald�r� sonucunda �ocuklar�n da dahil oldu�u 168 ki�i hayat�n� kaybetmi�tir. Olay� ilgin� k�lan ise Timothy McVeigh'in hem bir sapk�n tarikat sempatizan� hem de bir neo-Nazi olmas�d�r.
McVeigh bu katliam�, 1993 y�l�nda �iftliklerinde yanarak hayatlar�n� kaybeden David Koresh ve takip�ilerinin intikam�n� almak i�in ger�ekle�tirdi�ini s�ylemi�tir. McVeigh'e g�re Koresh ve tarikat �yeleri kendilerini yakmam��lar, Amerikan Devleti taraf�ndan yak�lm��lard�r. Bu nedenle olay�n intikam�n� Amerikan Devleti'nden almaya karar vermi� ve Federal Bina'y� bombalayarak devlet ad�na �al��anlar� �ld�rmeyi planlam��t�r. David Koresh tarikat�n�n intihar olay�ndan tam iki y�l sonra, olay�n y�l d�n�m�nde, patlay�c� dolu kamyonetini binan�n �n�ne b�rak�p so�ukkanl�l�k ile olaylar�n geli�imini izlemi�tir. Sald�r� s�ras�nda ba�ka bir neo-Nazi olan Terry Nichols isimli arkada�� da McVeigh'e yard�m etmi�tir. Terry Nichols ile birlikte olay�n �ncesinde McVeigh'e destek olan, patlay�c�lar� bulmas�nda yard�m eden ve McVeigh'in b�yle bir sald�r�da bulunaca��n� bilenlerin en �nemli ortak �zelli�i ise neo-Nazi olmalar�d�r.

McVeigh, idam edilmesinden k�sa bir s�re �nce The Buffalo News gazetesine g�nderdi�i mektupta, yapt�klar�ndan dolay� pi�man olmad���n�, devlete kar�� verdi�i m�cadelede bombalama eyleminin 'en mant�kl� taktik' oldu�unu s�ylemi�ti. Tamamen hasta bir zihniyetin �r�n� olan bu sald�r�, bir kez daha bizlere yukar�da �zerinde durdu�umuz ak�mlar�n insanlar �zerinde nas�l b�y�k tahribatlara neden olduklar�n� ve toplumlara nas�l b�y�k belalar getirdi�ini g�stermesi a��s�ndan ibret vericidir. (Stuart Firestein, "Olfactory Receptor Neurons", Encyclopedia of Life Sciences, Aral�k 2000, http: //www.els.net)


Unutulmamal�d�r ki toplumlara, halklara ya da insanlara �st�nl�k sa�layan, ancak bu insanlar�n g�zel ahlaklar�d�r. Ki�ilerin hangi �rktan olduklar�n�n, hangi dili konu�tuklar�n�n ya da derilerinin ne renk oldu�unun hi�bir �nemi yoktur. Bu de�erlere g�re �st�nl�k sa�lamaya �al��mak ve di�er toplumlara d��manl�k beslemek, sapk�n ideolojilerin birer �r�n�d�r. Allah, insanlar�n aras�ndaki soy farkl�l�klar�n�n bir "tan��ma", yani dostluk ve k�lt�rel al��-veri� vesilesi oldu�unu ve �st�nl���n de sadece takvaya, yani iman ve ahlaka g�re belirlendi�ini bildirmi�tir.
�Ey insanlar, ger�ekten, Biz sizi bir erkek ve bir di�iden yaratt�k ve birbirinizle tan��man�z i�in sizi halklar ve kabileler k�ld�k. ��phesiz, Allah kat�nda sizin en �st�n olan�n�z, (�rk ya da soyca de�il) takvaca en ileride olan�n�zd�r. ��phesiz Allah,
bilendir, haber aland�r.�
(Hucurat Suresi, 13)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.