OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Budizm Sapk�nl���


Budizm inan� esaslar�, felsefesi ve uygulamalar� ile putperest bir dindir. Bu sapk�n ��retinin uygulay�c�lar� da asla kurtulu�a ve mutlulu�a eri�emezler. Yapt�klar� uygulamalardan hi�birinin Allah kat�nda ge�erlili�i yoktur.

Son y�llarda d�nya �zerinde, �zellikle de Amerika ve Avrupa�da, Do�u felsefelerine y�nelik artan bir ilgi g�r�lmektedir. �nsanlara verilen yanl�� telkinler nedeniyle olu�an bu ilginin iki �nemli nedeni bulunmaktad�r. Bunlardan birincisi, insanlar�n i�inde ya�ad�klar� materyalist toplumdan, bu toplumdaki merhametsiz ve �at��mac� k�lt�rden, ac�mas�zl�ktan, s�k�nt�lardan, karga�adan, �at��malardan, rekabetten, bencilliklerden ve yalanc�l�ktan ka�ma istekleridir. Bu ki�iler bar��, g�ven, ho�g�r� ve huzur dolu bir hayat�n �zlemini duymakta, bunu da Hinduizm, Budizm gibi dinlerde bulabilecekleri yan�lg�s�na d��mektedirler. �kinci neden ise bu dinlerin, sahip olduklar� baz� gizemli �zellikler nedeniyle insanlarda merak uyand�rmas�d�r.

Putperest Bir Din: Budizm


Budizm g�n�m�zden yakla��k 2500 y�l �nce Hindistan��n kuzeydo�usunda ortaya ��km�� ve zaman i�inde Sri Lanka, Mo�olistan, Seylan, Man�urya, Kore, Japonya, Tibet, �in, Tayland ve Nepal gibi �lkelerde etkili olmu�tur. Bug�n d�nya �zerinde yakla��k 300 milyon civar�nda Budist (ve Budist sempatizan�) oldu�u tahmin edilmektedir.

Budizmi ve Budist hayat anlay���n� tan�mlama konusunda her zaman farkl� g�r��ler olmu�tur. Kimileri i�in Budizm bir din iken, kimileri i�in bir mezhep, bir tarikat ya da felsefi bir ekold�r. Sonu�ta hayata bak�� a��s�yla ve t�m uygulamalar�yla g�z �n�nde olan Budizmin putperest bir bat�l ��reti oldu�u a��kt�r. Budizm Allah inanc�na sahip olmayan, ateist bir dindir, ahiretin, hesap g�n�n�n, cennetin, cehennemin ve meleklerin varl���n� reddetmektedir.


Budizm'in kurucusu Siddharta Gautama M� 563-483 y�llar� aras�nda Hindistan��n Kapilavastu �ehrinde ya�am��t�r. Onun ya�ad��� d�nemde Hindistan�da yayg�n din, �lkeyi i�gal eden Aryalar�n dini olan Brahmanizmdi. Aryalar kat� ve asla a��lmaz bir kast sistemi uyguluyorlard�. Bu kast d�zenine g�re toplum d�rt gruba ayr�lm��t�. Her grup alt kastlara b�l�n�yordu. Brahman din adamlar� toplumun en �st kesimini olu�turuyorlar ve halka �ok ac�mas�zca eziyette bulunuyorlard�. (Harun Yahya, �slam ve Karma Felsefesi)

Soylu Sakya ailesine mensup olan Gautama, Suudhodana isimli asil bir prensin o�lu olarak d�nyaya gelmi�, gen�li�ini refah ve bolluk i�inde ge�irmi�tir. 29 ya��nda saray�ndan ayr�lan Gautama, 80 ya��nda hayat�n� yitirene kadar mistik bir aray�� i�ine girmi� ve baz� prensipler belirlemi�tir. Bu prensipler zaman i�inde bir ��retiye d�n��m��t�r ve "Budizm" de budur. "Buda" kelimesi "uyand�r�lm��" veya "ayd�nlanm��" anlamlar�na gelir ve Siddharta Gautama'n�n eri�ti�i varsay�lan manevi dereceyi ifade etmektedir. Buda'dan g�n�m�ze ula�an metinler ise onun ya�ad��� d�neme ait de�ildir, onun �l�m�nden 300 - 400 y�l sonra kaleme al�nm��t�r. Bu metinlerde pek �ok bat�l inan��, ak�l ve mant�kla �eli�en �arp�k uygulamalar ve Buda'y� �n�nde secde edilen bir put gibi g�steren sapk�n a��klamalar bulunmaktad�r.

Buda'y� Allah'a Ortak Ko�anlarBudizm inan� esaslar�, felsefesi ve uygulamalar� ile putperest bir dindir. Budizm'de insanlar Buda'ya kar�� �o�kulu bir sevgi, derin bir sayg� ve i�li bir korku duyarlar ve onu adeta bir ilah olarak kabul ederler. Her ne kadar Buda'n�n, ya�ad��� d�nemde kendisine tap�lmas�n� te�vik etti�ine dair bir belge bulunmasa da, Buda�n�n �l�m�nden sonra putperest Brahmanlar seri bir �ekilde Buda heykelleri yapmaya ba�lam��lard�r. Buda�ya kar�� a��r� sevgi besleyenler de zamanla bu heykellere taparak, O�nu ilahla�t�rm��lard�r. (Allah�� tenzih ederiz.) Oysa Allah��n vahyine dayal� t�m dinlerin en �nemli �zellikleri Allah�� bir ve tek olarak tan�malar�, tevhid inanc�n� temel almalar�d�r. Allah Kuran�da �... ��te sizin ilah�n�z bir tek ilaht�r, art�k yaln�zca O�na teslim olun...� (Hac Suresi, 34) �eklinde buyurur. Budistlerin yapt��� gibi Allah�� inkar edip, herkes gibi s�radan bir insan olan Buda�y� putla�t�rmak Kuran�da �Allah�a �irk ko�mak� olarak tarif edilir. �irk, Allah��n y�zlerce ayetle insanlara hat�rlatt��� �ok b�y�k bir g�naht�r. Allah ayette �u �ekilde bildirir: �Ger�ekten, Allah, Kendisine �irk ko�ulmas�n� ba���lamaz. Bunun d���nda kalan� ise, diledi�ini ba���lar. Kim Allah�a �irk ko�arsa, do�rusu b�y�k bir g�nahla iftira etmi� olur.� (Nisa Suresi, 48)

Budistler Buda�y� �her�eyi g�ren� ve �her�eyi bilen� olarak kabul etmektedirler. Budizmin hakim oldu�u �lkelerin d�rt bir yan�nda g�r�len Buda heykelleri, tap�naklar�n �zerine yerle�tirilen Buda�n�n g�zleri hep bu sapk�n anlay��� ifade etmektedir. Budistler Buda�n�n her an kendilerini g�rd���n� d���nmektedirler. Bu nedenle de evlerini Buda heykelleriyle doldurmakta, bunlar�n �n�nde sayg� g�sterilerinde bulunmaktad�rlar. Buda�n�n ta�tan, tahtadan yap�lm�� g�zleriyle kendilerini g�rece�ine, tahtadan kulaklar�yla kendilerini i�itece�ine inanarak hem �ok b�y�k bir ak�ls�zl�k sergilemekte hem de �ok b�y�k bir g�nah i�lemektedirler. Allah m��rik kavimlerin bu b�y�k aldan��lar�n� ve kendilerine ilah edindikleri varl�klar�n hi�bir �eye g�� yetiremeyeceklerini �Onlar�n y�r�yecek ayaklar� var m�? Ya da tutacaklar� elleri mi var? Veya g�recek g�zleri mi var? Yoksa i�itecek kulaklar� m� var?..� (A'raf Suresi, 195) ayetinde bizlere bildirmektedir. Unutmamak gerekir ki �irk sadece maddesel putlara tap�nmaktan da ibaret de�ildir. Bir kimseyi, Allah��n kendisine bu d�nyada ge�ici olarak ve imtihan i�in verdi�i imkanlar nedeniyle g�zde b�y�tmek, bu g�c� ona aitmi�, kendisinden kaynaklanm�� gibi g�rmek de onu ilahla�t�rmak anlam�na gelmektedir.

Uzakdo�u gizemlerinden etkilenerek bu bat�l dini benimseyen ki�iler unutmamal�d�r ki, g�zel ahlaka dair baz� ���tler i�eren Budizm, ger�ekte insan� Allah�� inkar etmeye, elle yap�lan putlar� O'na �irk ko�maya ve bat�l bir hayat s�rmeye kadar g�t�rebilen sapk�n ��retiler i�ermektedir. Bu nedenle de Budizmin insanlar i�in bir kurtulu� yolu olmas� m�mk�n de�ildir. ��inde ya�ad��� zorlu ve s�k�nt�l� hayattan kurtulmay� ve t�m insanlar�n mutluluk, huzur ve g�ven dolu bir hayat i�inde ya�amalar�n� samimi olarak isteyen bir ki�i, buldu�u yolun en do�ru, en ak�lc� ve vicdana en uygun yol oldu�una i�tenlikle karar vermelidir. Budizmin ak�l d��� y�nlerini g�rmezden gelip, bir �zenti nedeniyle bu dini benimsemek insan� �ok b�y�k bir kayba g�t�recektir.


�nsanlar�n d�nya �zerinde ger�ek huzur ve mutlulu�u bulmalar�n�n, her t�rl� k�t�l�kten, ac�mas�zl�ktan, karamsarl�ktan ve mutsuzluktan kurtulmalar�n�n tek yolu, Yarat�c�m�z olan Allah�a teslim olmak ve O�nun raz� olaca�� gibi bir hayat s�rmektir. Budizm gibi putperest dinlere inananlar ise bilmelidirler ki, "haktan sonra ancak sap�kl�k" vard�r:
"��te bu, sizin ger�ek Rabbiniz olan Allah't�r. �yleyse
haktan sonra sap�kl�ktan ba�ka ne var? Peki, nas�l h�l�
�evriliyorsunuz? "
(Yunus Suresi, 32)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.