OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Deccaliyetin Mezhepleri


Kom�nizm ve fa�izm gibi kanl� ideolojilerin temel dayana��n� olu�turan Darwinizm asl�nda d�nyay� y�k�ma u�ratmak isteyen Deccal dininin bir mezhebidir.

Deccal, ahir zamanda ortaya ��kacak en b�y�k negatif g�c�n ad�d�r. Hadislerde Deccal genelde bir ki�ilik olarak tasvir edilmektedir, ancak bu bir ki�i olabilece�i gibi, �iddete ve vah�ete e�ilimli, �eytani �zelliklere sahip ve insanlara zulmeden bir ideoloji de olabilir. Biz bu yaz�m�zda Deccal�in bu y�n� �zerinde duraca��z.(Harun Yahya, Deccal�in Ayini: Ter�r)

Hadislerde Deccal'in fitnesinin t�m d�nyay� saraca�� bildirilmektedir. Bu fitne �ok b�y�k ve kapsaml� oldu�u i�in, pek �ok insan bilerek veya bilmeyerek bu tuza�a d��ecektir. Bu, insanlar�n fark etmeden de olsa Deccal'in savundu�u ya�am tarz�na uymalar� anlam�na gelmektedir. Di�er bir deyi�le d�nya g�r��leri ne olursa olsun, anar�i olu�turan ve anar�iyi savunan, adaleti, huzuru ve g�venli�i bozacak eylemlerde bulunan ki�ilerin hepsi Deccal'in dinine tabi olmu�lard�r.
Bununla birlikte bu dinin kendi i�inde �e�itli "mezhepleri" vard�r. Bu mezheplerin ortak noktalar�n� ve bu benzerliklerin as�l dayanak noktas� olan Darwinizm'in temel fikirlerini k�saca ��yle maddeleyebiliriz:


Darwinizm


  • ��k�� noktas�, her�eyi tesad�flere ba�layarak bir Yarat�c�n�n var oldu�unu inkar etmektir. Ana hedefi de insanlar�n din ahlak�ndan uzak ya�ad�klar� bir toplum olu�turabilmektir. Darwinizm, tesad�flerin ve rastlant�lar�n ilah edinildi�i bir din haline gelmi�tir.
  • Do�ada "hayatta kalma m�cadelesi"nin, dolay�s�yla ac�mas�zl���n hakim oldu�unu �ne s�rer. Bu iddiaya g�re di�er canl�lar aras�ndaki amans�z varolu� m�cadelesi insanlar i�in de ge�erli olmal�d�r. Herkesin bir di�erini rakip olarak g�rd��� bir ortamda, �fke, h�rs, nefret ve �iddet de en ola�an duygular olarak alg�lanmaktad�r.
  • Hayat m�cadelesi i�inde ho�g�r�ye, merhamete ve diyalo�a yer yoktur. E�er sadece g��l� olanlar ayakta kalabilecekse, bu durumda ho�g�r�, merhamet ve diyalog, insanlar�n en son ihtiya� duyacaklar� �eyler olacakt�r.

SONU�: Darwinizm b�y�k bir aldatmacadan ibaret olan bir 19.yy ideolojisidir. Darwinizm'in �ne s�rd��� t�m iddialar g�n�m�zde modern bilim taraf�ndan yalanlanm��t�r.Kom�nizm


  • Dini, toplumlar� uyutan bir t�r afyon olarak de�erlendirir. Hakim oldu�u t�m toplumlarda ilk m�cadelesi dini inan�lara kar�� olmu�tur.
  • Lenin'in, "Geli�me z�tlar�n m�cadelesidir" s�z�yle de dile getirdi�i gibi, ilerlemenin ancak �at��ma ile m�mk�n olaca��n� d���n�r. Bu ideolojiye g�re ilerleme ve geli�menin kan d�kmeden ger�ekle�mesi m�mk�n de�ildir.
  • Silahl� eylemler ve kanl� devrimler, kom�nizmin vazge�ilmez ara�lar�d�r. Devrimlerin ve eylemlerin temelinde ise, toplum i�indeki di�er s�n�flara kar�� duyulan �fke ve ac�mas�zca intikam alma duygusu vard�r.
  • Kom�nizm her t�rl� farkl�l��a ve muhalefete kar��d�r. Farkl�l���n tek anlam� vard�r; bir �at��ma ��esi olmas�. Kom�nist rejimlerde insanlar da dahil olmak �zere her�ey tek tiptir. Bu tekli�i bozmaya �al��an her t�rl� ��e rejim d��man� olarak kabul edilir ve buna kar�� olabilecek en sert tedbirler al�n�r. B�yle bir ortamda ho�g�r�n�n ya�anmas� ve diyalog ortam�n�n olu�mas� m�mk�n de�ildir.

SONU�:Kom�nizm i�in bu kavramlar sahte birer propaganda unsuru olmaktan �teye gitmemi�tir.Fa�izm


  • Fa�izm ve t�m uygulamalar�, din ahlak� ile taban tabana z�tt�r. Fa�izmin en belirgin �zelliklerinden birisi, kendisine g�re s�zde "kutsal" olan de�erler u�runa binlerce masum insan�n can�na k�yabilmesi, �stelik bunu bir erdem olarak g�rmesidir.
  • Farkl� �rklara kar�� duyulan �fke ve nefret, fa�izmin en temel dayanak noktalar�ndan birisidir. Bu �rk�� iddia, say�s�z sava��n, �at��man�n, katliam�n ve etnik temizli�in ��k�� noktas�d�r.
  • Fa�izmde kat� bir disiplin hakimdir. Kar��t olan her t�rl� fikir k�kten yok edilir. Hitler'in iktidar� d�neminde "Alman olmayan" fikirler i�eren binlerce kitab�n yak�lmas�, bu zihniyetin bir �rne�idir.

SONU�: Fa�izm, insanlar� kazanmak i�in, onlara kendi �rklar�n�n di�er t�m �rklardan �st�n oldu�u yalan�n� telkin eder. As�l hedefi �rk �st�nl���ne dayal� bir sistem olu�turabilmektir.

Yukar�da sayd���m�z �zellikler sadece bu ideolojiler hakk�nda genel bir fikir vermek i�in s�ralanan birka� maddeden ibarettir. Bu ideolojilerin g�nl�k hayattaki uygulamalar�na bak�ld���nda �iddet ve vah�etle ne kadar i� i�e olduklar� daha a��k bir �ekilde g�r�lmektedir. Ancak as�l �nemli olan Deccaliyetin ve ona ba�l� ideolojilerin topluma verdikleri zararlara ra�men geni� kitleler taraf�ndan benimsenebilmesidir. Bu nedenle Deccal sisteminin toplumu nas�l etki alt�na ald��� konusu �zerinde �nemle durulmas� gerekir. Bu tespitin yap�lmas�, s�z konusu sisteme kar�� y�r�t�lecek olan fikri m�cadelenin de ilk ad�m� olacakt�r. ��nk� insanlar bir anda bencil, sald�rgan, ac�mas�z, nefret dolu ve intikam pe�inde ko�an bireyler haline gelmezler. Bu, ancak insanlar�n a�amal� olarak Deccal sistemine al��t�r�lmalar� ile ger�ekle�ir. Bu s�re� insanlar�n �evrelerini alg�lay�p bir �eyler ��renmeye ba�lamalar� ile birlikte devreye girer ve �m�r boyu ald�klar� telkinlerle devam eder. Bu telkinlerin hareket noktas� ise insanlar�n Allah'tan ve imandan uzakla�t�r�lmas�d�r.

Bug�n d�nya genelinde Deccal'in sistemi, yani anar�i, karga�a ve kaos hakimdir. Ancak her k�t�l���n oldu�u gibi Deccal'in d�zeninin de bir sonu vard�r. Allah tarih boyunca su�lu, g�nahkar ve bozguncu olan pek �ok toplumu ve grubu helak etmi�tir. Zalimlik ve ac�mas�zl�k �zerine kurulu, �iddete ve ter�re ba�vuran, insanlara zulmeden her t�rl� toplulu�un ve ak�m�n sonu ayn�d�r. Her anar�ist, her ter�rist sonunda helak olur. Anar�iyi ve ter�r� destekleyen her millet yok olur. Zulmeden, hi�bir zaman payidar olmaz. Kuran'da zalim bir toplulu�un sonu ��yle bildirilmektedir:
�B�ylece zulmeden toplulu�un k�k� kurutuldu. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'ad�r.�(Enam Suresi, 45)

Ku�kusuz Deccal'in u�rayaca�� son da bundan farkl� olmayacakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.