OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Anti-�slami Enternasyonal D�zenin Y�k�l���


Dinsizlik sadece insanlar�n imanlar�n� yok ederek onlar�n ahiretlerini mahvetmeye �al��an bir g�� de�ildir. Ayn� zamanda, d�nyay� da mahvetmeyi, bir karma�a ve sava� alan�na �evirmeyi hedeflemektedir. Dolay�s�yla dinsizli�e kar�� fikri m�cadele, hem �nemli bir imani hizmet hem de d�nyay� saran "fitne"ye kar�� verilecek b�y�k bir "moral sava��"d�r.

�slam d�nyas�, n�fusunun b�y�k b�l�m� M�sl�man olan �lkeleri kapsayan bir co�rafyad�r. Bu co�rafya, en Bat�'da Afrika'n�n Atlas Okyanusu k�y�lar�nda yer alan Fas'a ve Moritanya'ya kadar uzanmaktad�r. En Do�u'da ise Pasifik Okyanusu k�y�lar�ndaki Endonezya'ya kadar var�r. Bu b�y�k co�rafyada ya�ayan farkl� milletlerden yakla��k 1 milyar M�sl�man�n b�y�k b�l�m�, son iki y�zy�l i�inde,s�rf "M�sl�man" kimliklerinden dolay�, �e�itli sald�r�, bask�, ter�r eylemleri ve hatta katliamlarla y�zy�ze kalm��t�r. ��nk� bu insanlar�n pek �o�u, M�sl�man olmayan, dahas� �slam'a nefretle bakan y�netimlerin hakimiyeti alt�nda ya�amak zorunda b�rak�lm��t�r.
Bug�n �slam d�nyas�na bakt���m�zda; Bosna-Hersek'te, Cezayir'de, Tunus'ta, Eritre'de, M�s�r'da, Afganistan'da, Ke�mir'de, Do�u T�rkistan'da, �e�enistan'da, Tayland'da, Filipinler'de, Burma'da ya da Sudan'da d�nya M�sl�manlar�n�n ezilmeye, bask� alt�na al�nmaya ve yok edilmeye �al���ld���n� a��k�a g�rebiliriz. Bu say�lan co�rafyalardaki M�sl�manlar g�r�n��te farkl� d��manlarla kar�� kar��yad�rlar. Bosna'da S�rplar, Ke�mir'de Hindular, Kafkaslar'da Ruslar, Cezayir, M�s�r, Fas gibi �lkelerde de bask�c� rejimler taraf�ndan hedef al�nmaktad�rlar. Ama her nedense, birbirinden ba��ms�z gibi g�z�ken bu �slam-kar��t� g��ler, hep benzer mant�klarla hareket etmekte, benzer stratejiler izlemekte ve benzer y�ntemler kullanmaktad�rlar. ��te bu noktada kar��m�za s�z konusu g��lerin ortak bir y�n� olan "dinden uzak kimlikleri" ��kar.


Allah'�n varl���n� inkar eden, -ba�ta tahrif edilmemi� tek hak din �slam olmak �zere- �lahi dinleri kendi kurduklar� din d��� (sek�ler) sistemler i�in b�y�k bir d��man olarak g�ren ve bu nedenle de dine ve dindarlara kar�� �ok �iddetli bir sava� a�an bu g��ler dinsiz ideolojileri temsil etmektedirler. Bu nedenle de M�sl�manlar�n kar��lar�ndaki d��man ger�ekte S�rplar, Hindular ya da bask�c� rejimler de�il, d�nya �zerinde mevcut bulunan din d��� anlay��t�r. Bug�n devam eden �slam kar��t� sava�lar�n temeli ��srail �rne�inde oldu�u gibi zaman zaman suni olarak dini kimlik �n plana ��kar�lsa da- ger�ekte din kar��t� felsefelerle beslenmekte ve k�kenleri �ok eskilere dayanmaktad�r.

S�m�rgecilik ve �slam D��manl���


�slam d�nyas� bundan birka� as�r �nce bug�n i�erisinde bulundu�undan �ok daha farkl� bir konumdayd�. O d�nemde, �slam d�nyas�n� M�sl�man imparatorluklar y�netiyordu. 1700'lerin ba��nda �slam d�nyas�n�n neredeyse tamam�na hakim olan �� b�y�k imparatorluk bulunuyordu: Hindistan'da Mo�ol �mparatorlu�u vard�. �ran ve �evresinde Safavi Devleti h�k�m s�r�yordu. ���nc� ve en b�y�k imparatorluk ise, t�m Balkan Yar�madas�'n�, Anadolu'yu, Mezopotamya'y�, Arap Yar�madas�'n� ve Kuzey Afrika'y� y�neten b�y�k Osmanl� Devleti'ydi.

Ancak bu �� imparatorluk zamanla yok oldu. Mo�ol �mparatorlu�u zay�flad�, k���ld� ve sonunda y�k�ld�. Ard�ndan t�m Hint Yar�madas� �ngiliz s�m�rgecili�inin kontrol�ne ge�ti. (Hindi�ini olarak bilinen b�lge de, Frans�zlar taraf�ndan s�m�rgele�tirildi.) Orta Asya'ya hakim olan Safavi Devleti, �ngiltere ve Rusya'n�n hakimiyetine girdi. �slam imparatorluklar�n�n en b�y��� ve g��l�s� olan Osmanl� ise, 19. y�zy�ldan itibaren kademeli olarak k���lt�ld�. Osmanl�'n�n Bat�'daki topraklar�, Rusya'n�n ve Prusya'n�n k��k�rtt��� Balkan devletlerinin eline ge�ti. Ortado�u, Arap Yar�madas� ve Kuzey Afrika ise, �ngilizler, Frans�zlar ve �talyanlar taraf�ndan istila edildi. I. D�nya Sava�� bitti�inde, d�nya �zerindeki M�sl�manlar�n �ok b�y�k bir b�l�m�, M�sl�man olmayan y�netimlerin hakimiyetinde ya�ar hale gelmi�lerdi.

Bu y�netimler, s�m�rgecilerdi. �ngiltere ve Fransa gibi klasik s�m�rgecilere, 1920'lerde Sovyet Rusya ve Fa�ist �talya da kat�ld�. Bu �lkelerin her biri, �slam d�nyas�n�n bir b�l�m�n� i�gal etti ve s�m�rd�. M�sl�man halka kar�� en ac�mas�z katliam ve i�kenceleri uygulamaktan �ekinmedi. �ngiltere ve Fransa, Ortado�u, Kuzey Afrika ve Uzakdo�u'daki M�sl�manlar� "y�netiyor", daha do�rusu M�sl�man �lkelerin do�al kaynaklar�n� kendi ulusal menfaatleri i�in kullan�yorlard�. Sovyet Rusya, t�m Kafkasya ile Orta Asya'y� ele ge�irdi ve bu b�lgelerdeki M�sl�manlar� kom�nist rejimin bask�s� alt�nda k�lele�tirdi. 1911 y�l�nda i�gal etmi� olan �talya, 1930'larda da Habe�istan'a kar�� kanl� bir i�gale giri�ti.
�ngiltere ve Fransa'n�n Ortado�u politikas�n�n �nemli bir �zelli�i, b�lgeyi kendi menfaat ili�kilerine uygun yapay devletlere b�lmekti. Ortado�u'daki bu yapay d�zenleme, bir t�rl� bitmek bilmeyecek �at��malar�n da tohumuydu. Bu iki Avrupal� s�m�rgeci g��, II. D�nya Sava��'n�n ard�ndan Ortado�u'yu terk etmek zorunda kald�lar. Ama arkalar�nda kendilerinden �ok daha ac�mas�z, sald�rgan ve y�k�c� bir s�m�rgeci g�� b�rakt�lar: �srail...

�ok k�sa bir bi�imde �zetledi�imiz bu tablonun geneline bakt���m�zda, �slam d�nyas�n�n 19. y�zy�l�n ba�lar�ndan itibaren, d�� g��ler taraf�ndan hedef al�nd���n� a��k�a g�r�r�z. D�nya M�sl�manlar� ge�en 200 y�ll�k s�re boyunca, bu g��ler taraf�ndan i�gal edilmi�, s�m�rgele�tirilmi�, bask� ve zul�m g�rm��t�r. Bu g��lerin �slam d�nyas�nda kurduklar� kukla y�netimler de M�sl�manlara bir o kadar zulmetmi�tir ve hala da zulmetmeye devam etmektedirler. Ayr�ca d�� g��ler, �slam d�nyas�na yabanc� olan birtak�m ideolojileri (a��r� milliyet�ilik, fa�izm veya kom�nizm) M�sl�man toplumlara empoze etmi�ler, bu ideolojilerle k��k�rtt�klar� baz� kimseleri de M�sl�man toplumlar�n geneline kar�� kullanm��lard�r.(Harun Yahya, �slam��n K��� ve Beklenen Bahar�)

Sonu�K�sacas�, �slam d�nyas�n�n d��man� olan �� ideolojinin de, 19. y�zy�lda Bat� d�nyas�n� ele ge�iren dinden uzak yap�dan kaynaklanmakta oldu�u a�ikard�r.

Bu durum, dinsizli�e kar�� y�r�t�lecek fikri m�cadelenin ne kadar �nemli oldu�unu bize bir kez daha g�stermektedir: Dinsizlik sadece insanlar�n imanlar�n� yok ederek onlar�n ahiretlerini mahvetmeye �al��an bir g�� de�ildir. Ayn� zamanda, d�nyay� da mahvetmeyi, bir karma�a ve sava� alan�na �evirmeyi hedeflemektedir. Bu karma�a ve sava� ortam�nda en b�y�k hedef olarak ise M�sl�manlar� belirlemektedir.

Dolay�s�yla dinsizli�e kar�� fikri m�cadele, hem �nemli bir imani hizmet hem de d�nyay� saran "fitne"ye kar�� verilecek b�y�k bir "moral sava��"d�r. Halen d�nyan�n d�rt bir yan�nda, dinsiz sistemler taraf�ndan ezilen pek �ok M�sl�man�n var olu�u, bize bu m�cadelenin ne kadar �nemli oldu�unu hat�rlatan bir ger�ektir. Dinsizli�e (ve dinsizli�in dayanaklar� olan felsefelere, ideolojilere ve Darwinizm gibi s�zde bilimsel teorilere) kar�� kazan�lacak her fikri zafer, ayn� zamanda d�nyadaki mazlum M�sl�manlara yard�m anlam�n� ta��yan bir moral zaferidir. Din ahlak�n�n yerle�mesi ile bu uygulamalar da ortadan kalkmaya mahkumdur.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.