OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Hz. Musa�n�n Medyen Yolculu�u


Hz. Musa'n�n hayat� t�m inananlar i�in bir�ok ���t ve hikmetle doludur. Hz. Musa�n�n iman� ve g�zel ahlak� t�m iman edenler i�in bir yol g�stericidir.

Medyen, Hz. Musa�n�n Allah��n huzuruna ��k�p, Firavun ve �evresine dini tebli� etme y�k�ml�l���n� almadan �nceki son e�itim yeridir.

Hz. Musa'n�n hayat�yla ilgili Kuran'da Allah'�n verdi�i haberlerden biri de, Musa Peygamberin kendini yeti�tiren Firavun ve kavmini terk ettikten sonra, ba�ka bir yere, Medyen�e y�nelmesidir. (Medyen, M�s�r��n do�usunda, Sina ��l�n�n ard�nda yer alan bir b�lgedir. G�n�m�zde co�rafi konum olarak �rd�n��n g�ney ucuna kar��l�k gelmektedir.) Hz. Musa Medyen suyunda hayvanlar�n� sulamak i�in bekleyen iki kad�n g�rd�. Kad�nlar �obanlardan �ekiniyorlard�, bu nedenle onlar�n yan�na gidip sahip olduklar� s�r�y� sulayam�yorlard�. Fakat, Hz. Musa�n�n ayetlerde anlat�ld��� gibi, son derece g�venilir ve nezih bir g�r�nt�s� vard�. Bu nedenle kad�nlar onunla konu�maktan �ekinmediler. Hz. Musa�ya, babalar�n�n ya�l� bir kimse olmas�ndan dolay�, hayvanlar�n� sulamaya kendilerinin gitmek zorunda olduklar�n� ancak iffetlerine olan d��k�nl�kleri nedeniyle �obanlar varken bu i�i yerine getiremediklerini anlatt�lar. Bunun �zerine Hz. Musa kad�nlara yard�m edip onlar�n hayvanlar�n� sulad�:
�Medyen suyuna vard��� zaman, su almakta olan bir insan toplulu�u buldu. Onlar�n gerisinde de (hayvanlar� su ba��na g�t�rmekten �ekinen) iki kad�n buldu. Dedi ki: �Bu durumunuz ne?� ��obanlar s�r�lerini sulamad�k�a, biz s�r�lerimizi sulayamay�z; babam�z, ya�� ilerlemi� bir ihtiyard�r.� dediler. Hemencecik onlar�n s�r�lerini sulad�...� (Kasas Suresi, 23-24)

Burada Hz. Musa�n�n nezaketli, ince d���nceli ve yard�msever karakterinin bir �rne�ini g�r�yoruz. Dikkat edilirse bu olayda Hz. Musa, hi� tan�mad��� iki yabanc� ki�iye giderek onlarla diyalog kurmu�, onlara yard�mc� olmu� ve sayg�lar�n� kazanm��t�r. �te yanda ayette ��obanlar� olarak tan�mlanan ki�ilerin ise Hz. Musa�n�n tam aksi y�nde bir tav�r sergiledikleri anla��lmaktad�r. Kad�nlar, Hz. Musa ile diyalog kurabilmelerine ra�men, bu ki�ilerin yan�na bile yakla�mam��lard�r. Buradan s�z konusu ki�ilerin d�� g�r�n�m itibar�yla g�ven vermeyen kimseler olmad�klar� anla��lmaktad�r (En do�rusunu Allah bilir).
Demek ki bir M�sl�mana yak��an tav�r, ayette ��obanlar� olarak tarif edilen bu ki�iler benzer g�ven vermeyen tav�rlardan �iddetle ka��nmak, �te yandan Hz. Musa�y� �rnek alarak alabildi�ince nezaketli, ince d���nceli, halden anlayan, nezih, bakan�n hemen g�venece�i bir g�r�nt�, �slup ve tav�r geli�tirmektir.

Bu arada Hz. Musa�n�n, Allah�a tamamen teslim olmu� bir ruh hali i�inde oldu�una da dikkat etmek gerekir. Hz. Musa do�up b�y�d��� �lke olan M�s�r�� t�m�yle terk etmi� durumdayd�. Allah��n kaderinde kendisi i�in nas�l bir hayat haz�rlad���n� hen�z o da bilmiyordu. Allah Hz. Musa'n�n bu durumda ��yle dua etti�ini bildirir:�... sonra yine g�lgeye �ekilerek dedi ki: �Rabbim, do�rusu bana indirdi�in her hayra muhtac�m.� (Kasas Suresi, 24)

�nsan�n duas�ndaki samimiyet, Allah��n her�eye Kadir oldu�unu, hay�r ve �errin ancak O�dan geldi�ini ve O�ndan ba�ka hi�bir dost ve veli olmad���n� kavramas� ve hissetmesiyle alakal�d�r. ��te Hz. Musa�n�n �stteki ayette belirtilen duas�, bu s�rr� tamamen anlayarak ve tam olarak Allah�a teslim olarak yap�lm�� bir duad�r. Allah onun bu samimi duas�na icabet etmi� ve Hz. Musa�ya rahmetini a�m��t�r.

Hz. Musa�n�n yeni tan��t��� iki kad�na kar�� g�sterdi�i nezaket, onun i�in yeni bir hayata vesile olmu�tur. Hz. Musa dinlenirken daha �nce yard�m etti�i kad�nlardan biri gelerek yapt��� yard�m kar��l���nda m�kafatland�rmak i�in babas�n�n onu davet etti�ini s�ylemi�tir: ��ok ge�meden, o iki (kad�n)dan biri, (utana utana) y�r�yerek ona geldi. �Babam, bizim i�in s�r�leri sulamana kar��l�k sana m�kafat vermek �zere seni davet etmektedir.� dedi. Bunun �zerine ona gelip de olup bitenleri anlat�nca o: �Korkma� dedi. �Zalimler toplulu�undan kurtulmu� oldun.� (Kasas Suresi, 25)

Hz. Musa Allah�a, O�ndan gelecek olan her hayra muhta� oldu�unu belirterek dua etmi�ti. Allah, Hz. Musa�n�n duas�na icabet ederek, �ld�r�lme korkusunun ard�ndan ona, yanlar�nda kendisini g�vende hissedebilece�i ve ona yard�mc� olacak birilerini g�sterdi. Hz. Musa�n�n g��l� ve insanlara g�ven veren bir hal ve tavr� vard�. Zaten kad�nlar da �obanlardan �ekinmelerine ra�men Hz. Musa�dan �ekinmemi�ler, hatta kad�nlardan biri Hz. Musa�n�n g��l� ve g�venilir olmas�ndan s�z ederek onun �cretle tutulmas� i�in babas�na istekte bulunmu�tu: �O (kad�n)lardan biri dedi ki: �Ey babac���m, onu �cretli olarak tut; ��nk� �cretle tuttuklar�n�n en hay�rl�s� ger�ekten o kuvvetli, g�venilir (biri)dir.� (Kasas Suresi, 26)

Kad�n bu ifadesiyle, Hz. Musa�y� g�venilir bir insan olarak g�rd���n� babas�na da a��k�a ifade etmi�ti. Bunun �zerine ya�l� adam Hz. Musa�n�n emin bir insan oldu�una kanaat getirerek, onu k�z� ile evlendirme karar� ald�. Hz. Musa�n�n g�venilir g�r�nt�s�, bu karara vesile oldu ve ya�l� adam ona ��yle bir teklifte bulundu:

�(Babalar�) Dedi ki: �Do�rusu ben, sekiz y�l bana hizmet etmene kar��l�k olmak �zere, �u iki k�z�mdan birini sana nikahlamak istiyorum; �ayet on (y�l)a tamamlayacak olursan, art�k o da senden. Ben sana zorluk ��karmak istemem; beni de in�aAllah salih olanlardan bulacaks�n.
� (Musa) Dedi ki: �Bu, benimle senin aranda olan (bir antla�ma)d�r. Bu durumda iki s�reden hangisini yerine getirirsem, art�k bana kar�� bir haks�zl�k s�z konusu olamaz. Allah, s�ylediklerimize vekildir.�
(Kasas Suresi, 27-28)

Hz. Musa, Kuran�da yer alan ifadelerinden salih bir M�sl�man oldu�unu anlad���m�z ya�l� adam�n teklifini kabul etti. Ve ya�am�n�n bundan sonraki b�l�m�n� Medyen�de ge�irmeye ba�lad�. Hz. Musa'n�n hayat� t�m inananlar i�in burada verilen �rneklerdekine benzer bir�ok ���t ve hikmetle doludur. Hz. Musa�n�n iman� ve g�zel ahlak� t�m iman edenler i�in bir yol g�stericidir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.