OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Filistin�den Y�kselen Ses: �ntifada Hareketi


D�nyan�n en �nemli b�lgelerinden biri olan Ortado�u�da y�llardan beri bitmek bilmeyen bir sava� s�r�yor. D�nya kamuoyu ise bu sava� kar��s�nda �aresiz, kimse masum insanlar�n zarar g�rmesini engelleyemiyor. Bu karga�an�n tek ��z�m� var: Dini ya�amaya �al��an iki toplumun da asl�nda ayn� soydan geldi�ini ve ayn� ama� i�in ya�ad�klar�n� anlatmak.

Arap�ada "ayaklanma" anlam�na gelen "�ntifada", ta�lar�ndan ba�ka hi�bir silah� olmayan bir avu� Filistinlinin d�nyan�n en te�hizatl� ordular�ndan birine kar�� verdi�i m�cadelenin ad�d�r. �stelik bu m�cadelede kar�� taraf at�lan ta�lara kur�unlarla, roketlerle ve f�zelerle cevap vermektedir. Hatta �o�u zaman kendisine ta� atmayanlara bile silahlar�n� do�rultmaktan �ekinmemekte, onlarca �ocu�u ac�mas�zca katledebilmektedir.
�ntifada hareketi d�nya siyaset sahnesinin g�ndemine 1987 y�l�nda geldi. 1987 y�l�nda 6 Filistinli �ocu�un �srail askerleri taraf�ndan �ld�r�lmesine tepki olarak Filistinli gen�ler �ntifada hareketini ba�latt�lar. Hareket 1993 y�l�na kadar s�rd�. �srail ordusunun Filistinli gen�lere verdi�i kar��l�k �ok sert oldu ve '�iddet �iddeti do�urur' prensibi gere�i Ortado�u bir kez daha kar��t�. Bu d�nem boyunca �srail askerleri taraf�ndan kollar� k�r�larak d�v�len, ba�lar� par�alanan �ocuklar t�m d�nyan�n dikkatini bu b�lgeye �ekmi�ti. Filistin halk�, ba�ta �ocuklar olmak �zere, en gencinden en ya�l�s�na kadar i�galci �srail askerlerinin �iddetine ve bask�s�na ellerindeki ta�larla cevap verdiler. �srail askerleri ise bu ilk �ntifada hareketinde silah kullanmaktan �ok d�vme, kol ve kemik k�rma, silah dip�ikleri ile kar�n ve ba�lar� ezme gibi y�ntemlere ba�vurdular. 1989�da yani �ntifada'n�n ikinci y�l�nda 13 bin Filistinli �ocuk �srail hapishanelerinde tutuklu olarak bulunuyordu.


Ku�kusuz her ne gerek�e ile olursa olsun �iddete ba�vurmak asla bir ��z�m de�ildir. Ancak �ntifada'n�n ya�and��� topraklarda g�z �n�nde bulundurulmas� gereken baz� �nemli ger�ekler vard�r. �ncelikli olarak, burada bulunan �srail askerleri BM kararlar� ile teyit edildi�i gibi, i�galci kuvvetlerdir ve uluslar aras� kanunlara g�re bu topraklardan geri �ekilmeleri gerekir. Buna ra�men �srail kendisinin bu topraklardaki varl���na tepki g�sterilmemesini talep ediyorsa, bunun yolu insanlar� katletmek olmamal�d�r. Hangi �artlarda olursa olsun �iddet hi�bir �lke i�in ��z�m de�ildir. �iddetin hedefledi�i tek sonu� vard�r, bu da yaln�zca masum insanlar�n zarar g�rmesine yol a�acakt�r.

�ntifada y�llar�nda Beyt�llahim yak�nlar�nda, bir H�ristiyan kasabas� olan Beit Shaur'da ya�ayan Norman Finkelstein'�n, �ahit oldu�u bir olay �srail askerlerinin m�dahalesinin savunma ama�l� olmad���n� g�zler �n�ne seren �rneklerden biridir:
�Jalazoun m�lteci kamp�nda �ocuklar etraf�na topland�klar� bir lasti�i yak�yorlard�. Derken bir araba geldi. Birdenbire kap�lar a��ld� ve d�rt adam (ya yerle�imcilerdi ya da sivil k�yafetleri i�inde �srail askerleri) indi arabadan. Rastgele etrafa ate� a�maya ba�lad�lar. Hemen arkamdaki �ocuk s�rt�ndan vuruldu. Kur�un karn�ndan d��ar� ��km��t�. Ertesi g�n Jerusalem Post'da askerlerin kendilerini korumak i�in ate� etmek zorunda kald�klar� yaz�ld�.� (Ian Gilmour, Israel�s Terrorists, The Nation, 21 Nisan 1997)

Filistin halk�n�n d�nyan�n en geli�mi� ordular�ndan birine kar�� ta�la ve sapanla y�r�tt��� �ntifada hareketi, t�m d�nyan�n dikkatini bu b�lgeye toplamay� ba�ard�. �zellikle de �srail askerlerinin okul ya��ndaki �ocuklar� ac�mas�zca katletti�ini delillendiren g�r�nt�ler, i�gal devletinin ter�r politikas�n� bir kez daha ortaya koydu. Bu s�re�, Oslo g�r��melerine kadar devam etti ve �srail anla�ma masas�na oturdu. Ancak �u ana kadar g�r�nen odur ki, �srail Devleti'nin s�zde 'bar��' ad�na att��� her ad�m, Filistinlilere daha b�y�k bir s�k�nt� ve ac� olarak d�nmektedir. Bar�� ad�na yap�lan t�m g�r��meler bir �ekilde �srail taraf�ndan sabote edilmekte ya da �srail lehine �evrilmektedir. �lk �ntifada hareketinin Oslo�daki bar�� g�r��meleri ile neticelenmesinin ard�ndan, Filistin topraklar�nda bar�� ve huzur i�in sab�rl� bir bekleyi� ba�lam��t�. Ancak bu bekleyi�, 2000 y�l�n�n Eyl�l ay�nda "kasap" lakab�yla tan�nan Ariel �aron'un y�zlerce �srail askeri ile birlikte Mescid-i Aksa'ya d�zenledi�i provokatif ziyarete kadar s�rd�. Bu provokatif ziyaret 'Aksa �ntifadas�' olarak adland�r�lan ikinci �ntifada hareketinin fitilini ate�ledi.


Filistin topraklar�nda y�llard�r dinmek bilmeyen ac� ve g�zya�� Aksa �ntifadas� ile birlikte daha da artt�. Bug�n ise Filistin topraklar�ndan s�rekli gen�lerin ve �ocuklar�n �l�m haberleri gelmektedir. Aksa �ntifadas�'n�n ba�lad��� Eyl�l 2000'den Aral�k 2001 tarihine kadar ge�en s�re i�inde hayat�n� kaybeden Filistinlilerin say�s� 936 ki�i olmu�tur. (http://www.hdip.org /reports/ Martyrs_statistics.htm)
�srail birlikleri bu �at��malar boyunca, okuldan ��k�p evlerine gitmekte olan Filistinli �ocuklar da dahil olmak �zere pek �ok sivili helikopterlerle bombard�mana tutmu�tur.

�srail askerleri Filistinli �ocuklara kar�� silahlar�n�, etkisiz hale getirmek i�in de�il, �ld�rmek veya sakat b�rakmak i�in kullanmaktad�rlar. Filistin Ticaret Bakan Yard�mc�s� S�leyman Ebu Kar� kendisiyle yap�lan bir r�portajda, Filistinlilerin �ntifada hakk�ndaki duygular�n� ��yle dile getirmektedir:
�... Bu intifada Siyonist �srail'in mukaddesat�m�za ve Filistin halk�na kar�� uygulad��� zul�m ve provoke sonucu do�mu�tur. Filistin halk�n�n mukaddesat�na olan ba�l�l���ndan dolay� -ki bunlar�n ba��nda M�sl�manlar�n ilk k�blesi, ikinci mescidleri ve ���nc� Haremeyni �erifi olan Mescid-i Aksa gelmektedir- �srail zul�m yapm��t�r.� (Yeni �afak, 19 Aral�k 1999)

N�fusunun %70'i gen�lerden olu�an Filistin'de �ocuklar da 1948'deki i�gal ile birlikte g���, s�rg�n�, g�zalt�lar�, hapis ve katliamlar� ya�ad�lar. Kendi topraklar�nda ikinci s�n�f insan muamelesi g�rd�ler. �ok zor �artlar alt�nda hayatta kalmay� ��rendiler. Aksa �ntifadas�'nda da hayat�n� kaybedenlerin %29'unu 16 ya��n alt�ndaki �ocuklar olu�turuyordu. Yaral�lar�n ise %60'� 18 ya��n alt�nda. �at��malar�n yo�un olarak s�rd��� b�lgelerde her g�n en az 5 �ocuk �l�yor ve 10'un �zerinde �ocuk da yaralan�yordu. (Harun Yahya, Filistin)

Sivilleri ve �ocuklar� hedef alan �srail askerleri okullar�n�n bah�esinde oynayan �ocuklar�n �zerine ate� a�maktan bile �ekinmemektedirler. Filistinli �ocuklar, �srail taraf�ndan ilan edilen soka�a ��kma yasa�� nedeniyle zaten y�l�n b�y�k k�sm� okula gidememektedirler. Okula gittikleri g�nlerde ise �srail askerlerinin sald�r�s�na maruz kalmaktad�rlar. Bu sald�r�lardan birisi de 15 Mart 2001 g�n� ger�ekle�mi�tir. El-Halil'de bulunan �brahimi �lk��retim Okulu ��rencileri, ders aras�nda okullar�n�n bah�esinde oyun oynarken �srail askerleri taraf�ndan �zerlerine ate� a��lm��t�r. Alt� ��rencinin ciddi �ekilde yaraland��� bu olay Filistin topraklar�nda ya�anan zulm�n ne ilk ne de son �rne�idir. (Defence For Children International, Palestine Section, www.dci-pal.org)


Aksa �ntifadas�'nda ya�anan insanl�k d��� manzaralar� gazeteci-yazar Ruth Anderson, The Palestine Chronicle'da ��yle aktarmaktad�r:
�Hi� kimse yeni evli bir Filistinlinin sadece protesto i�in soka�a ��k�p �ehit olarak e�ini dul b�rakt���n� duymad� bile. Kim Filistinli gen�lerin barbarca katledilmeden �nce kollar�n�n ya da kafataslar�n�n par�aland���ndan haberdar? Ya da hangi Amerikan vatanda��, sekiz ya��ndaki k���k Filistinlinin �srailli askerler taraf�ndan kur�unlanarak �ld�r�ld���n� biliyor? Yahudi yerle�imcilerin ellerindeki �e�itli silahlar� nereden temin etti�ini ve Barak h�k�meti taraf�ndan cesaretlendirilerek, Filistin k�ylerini bas�p, tarlalar� yerle bir etti�ini, Filistinli sivilleri katletti�ini kim anlat�yor? Filistinli bebeklerin evlerinde uyurken hava bombard�man� s�ras�nda �ld���n� ya da g�venli bir yere g�t�r�lmeye �al���l�rken �srail askerleri taraf�ndan kur�un ya�muruna tutuldu�unu bilen var m�? Herkes �ok iyi biliyor ki bebekler ta� atamaz. Herkes bunu biliyor, sadece �srailliler ve Amerikal�lar nedense bilmiyor!� (Ruth Anderson, Intifada Al-Aqsa and American Propaganda, The Palestine Chronicle Online, www.palestinechronicle.com)

Ortado�u�da �srailliler ile M�sl�manlar aras�ndaki �at��malar halen devam etmekte. �srail ordusu, Filistinli sivillerin yerle�im birimlerini ac�mas�zca bombal�yor, �ocuklara ate� a��yor, Filistin'i ya�anmaz hale getirmeye �al���yor. Burada belirtilmesi gereken ba�ka bir nokta ise Filistinli baz� radikallerin, �srail'in sivil halk�n� hedef alarak, korkun� intihar sald�r�lar� ile deh�et sa�malar�.

M�sl�manlar olarak bizim temennimiz, �fkenin ve nefretin dinmesi, akan kanlar�n durmas� ve Ortado�u'ya bar���n gelmesidir. Bizce bu �at��malar�n sona ermesinin ve Ortado�u'ya ger�ek bir bar�� gelmesinin en �nemli �art�, her iki taraf�n da kendi inan�lar�n� samimi ve do�ru bir �ekilde anlamas� ve uygulamas�d�r. ��nk� �srail-Filistin �at��mas�, Yahudiler ve M�sl�manlar aras�ndaki bir "din sava��" kimli�ine b�r�nm�� durumdad�r. Oysa b�yle bir din sava��n�n ya�anmas� i�in hi�bir neden yoktur. Yahudiler ve M�sl�manlar, ayn� �ekilde Allah'a inanan, ayn� peygamberleri seven ve sayan, ayn� ahlaki prensiplere sahip olan insanlard�r. Temennimiz; 50 y�l� a�k�n bir s�redir kesintisiz devam eden husumetlerin, �nyarg�lar�n, cinayetlerin, katliamlar�n sona ermesi; mazlum Filistin halk�n�n, haketti�i bar��, g�venlik ve refah i�inde ya�amas�n� sa�layacak bir vatana kavu�mas�d�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.