OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ara�t�rma'dan


K�t�l��� �rg�tleyen, insanlar� inkara ve dejenerasyona y�nlendiren, yery�z�nde kar���kl�k ve anar�i ��karan, huzuru ve g�venli�i bozan klan tipi �rg�tlenme ve birlikler tarih boyunca var olmu�tur ve k�yamete kadar da var olacakt�r.
Bu say�m�zda kapak konusu olarak �Yery�z�nde K�t�l��� �rg�tleyenler� konusunu se�memizin amac�, g�n�m�zde d�nya �zerindeki ahlaki dejenerasyonu organize eden ve adeta bir a� gibi t�m �lkelerde uzant�lar� bulunan bir sosyal yap�n�n arka plan�n� ortaya koymakt�r. Bu yap� kendisini son derece modern gibi g�sterse de, ger�ekte tarihteki totemist klanlara benzer bir yap�lanma g�stermektedir. D�nya �zerindeki uyu�turucu trafi�ini y�neten, fuhu� �ebekelerini kontrol eden, ahlaks�zl���n reklam�n� yapan bu kara klan her t�rl� kirli i�in, pisli�in, sapk�nl���n arkas�nda yer almaktad�r.

D���ncelerinize farkl� bir ufuk a�acak �H�cre ��i �stihbarat Birimleri� ba�l�kl� bir makale yer al�yor.

Ara�t�rma�n�n sayfalar� aras�nda yer alan di�er bir konu ise �Budizm Sapk�nl����. Budizm, inan� esaslar�, felsefesi ve uygulamalar� ile putperest bir dindir. Bu sapk�n ��retinin uygulay�c�lar� da asla kurtulu�a ve mutlulu�a eri�emezler. Yapt�klar� uygulamalardan hi�birinin Allah kat�nda ge�erlili�i yoktur.

Kom�nizm ve fa�izm gibi kanl� ideolojilerin temel dayana��n� olu�turan Darwinizm, asl�nda d�nyay� y�k�ma u�ratmak isteyen Deccal dininin bir mezhebidir konusunu i�leyen �Deccal Dininin Mezhepleri� adl� yaz� ise Ara�t�rma�n�n i�inde yer alan konulardan bir di�eri.

Ara�t�rma�n�n di�er sayfalar�nda ise �Anti-�slami Enternasyonal D�zenin Y�k�l����, �Hz. Musa�n�n Medyen�e Gidi�i ve Orada Kalmas��, �Filistin�den Y�kselen Ses: �ntifada Hareketi� ba�l�kl� konular yer al�yor. Ayr�ca ilginizi �ekece�ini d���nd���m�z daha bir�ok konu yine bu ayki say�m�zda sizlerle bulu�may� bekliyor.

Bu say�da yine sizlere 2 �arp�c� VCD hediye ediyoruz. Bu VCD�lerden �Hz. Mehdi ve Ahir Zaman� belgeseli, Hz. Mehdi�nin ��k�� alametleri ve �slam ahlak�n�n yery�z� hakimiyetinin anlat�ld��� bir belgesel, zor bir d�nem ge�iren �slam co�rafyas�na m�jdelerle dolu mesajlar i�eriyor.

Dergimiz hakk�nda g�r�� ve �nerilerinizi [email protected] adresine e�posta yoluyla ula�t�rabilirsiniz.

Yeni bir y�lda yeni bir say�yla g�r��mek dile�iyle�.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.