OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

��indekiler


13. say�m�zda yine �nemli konular� i�ledi�imiz dergimizle sizlerle beraberiz. Bu ayki kapak konumuzda M�barek Ramazan ay�n� ele ald�k. Ramazan ay�n�n t�m M�sl�manlar�n huzur ve bar�� i�inde ya�ayaca�� g�nlerin gelmesi i�in dua etmemize vesile olmas�n� temenni ediyoruz. Unutmayal�m ki halen Filistin�de, Do�u T�rkistan�da, �e�enistan�da ve di�er pek �ok �lkede M�sl�manlar, olduk�a b�y�k bir zul�m ve s�k�nt� alt�nda ya�amaktad�rlar.
Derginiz Ara�t�rma'n�n bu say�s�nda ilginizi �ekece�ini d���nd���m�z konulardan biri, B'nai B'rith'in Kirli Tarihi ba�l���n� ta��yor. Bu yaz�y� okudu�unuzda Amerika'daki Yahudi g�c�n�n farkl� bir boyutuna �ahit olacaks�n�z. Siyonist zulm�n ya�att��� unutulmaz ac�lardan biri olan Sabra-�atilla katliam�n�n 20. y�ld�n�m� dolay�s�yla bu konuda haz�rlanm�� �nemli bir makale de derginizin sayfalar� aras�nda yer al�yor.
�srail'in Irak sorunundaki rol�n� ve bu rol�n nedenini �arp�c� bir bi�imde g�zler �n�ne seren, �srail'in Irak Kart� ba�l�kl� makale ise �nemli bir a���� fark etmenizi sa�layacak bilgilerle haz�rlanm��.
Derginizde ilk kez ele ald���m�z �nemli bir yeni konu da, Allah��n Kuran�da dikkat �ekti�i m�naf�k karakteri hakk�nda. Makalede, iki y�zl�, riyakar kimseleri nitelendirirken kullan�lan "m�naf�k� kelimesinin asl�nda Kuran�da �zerinde �ok�a durulan ve iman edenler i�in �nemli bir konu oldu�u anlat�l�yor.
Bunlar�n yan�s�ra bal�klar�n her y�ne do�ru yapt�klar� ani hareketlerin nedenini, sudaki s�rt�nmeyi engelleyen �zel v�cut yap�lar�n� ve maksimum verim elde etmelerini sa�layan sistemlerini ise Deniz Alt�ndaki M�hendisler ba�l�kl� makalede bulacaks�n�z.
Toplumsal E�itimin �nemi, Bolluk ve Bereketin S�rr� ve Gelecek Korkusu ba�l�klar�n� ta��yan yaz�lar�m�z� da �nemle ve dikkatle okuman�z� tavsiye ediyoruz.
Dergimizin bu say�s�n�n sayfalar� aras�nda bilimsel makalelerle, tarihten g�n�m�ze ���k tutan konular�n yer ald��� inceleme yaz�lar�n� da bulabilirsiniz.
Bu say�m�z� da be�eniyle okuyaca��n�z� �mit eder, bir sonraki say�da g�r��meyi temenni ederiz. Ho��akal�n...
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.