OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Sabra ve �atilla Katliam�


"Bebekleri alevlerden kurtarabilmek i�in hemen su dolu kovalara koymak zorunda kald�m. Yar�m saat sonra kovalardan ��kard���mda, v�cutlar� halen yan�yordu. Hatta morgda bile i�in i�in yanmaya devam ediyorlard�." Dr. Amal Shamaa, Barbir Hastanesi, 29 Temmuz 1982 - �srail ordusunun Bat� Beyrut'a fosfor bombalar� atmas�n�n ard�ndan.
II. D�nya Sava��'n�n son g�nlerinde Filistinlileri sindirmek ve topraklar�ndan s�rmek i�in Siyonistler taraf�ndan sistemli olarak d�zenlenen ter�rist eylemler, binlerce masum insan�n hayat�n� kaybetmesine neden olmu�tu. 1982 y�l�nda �srail'in L�bnan'� i�gali s�ras�nda Sabra ve �atilla kamplar�na yap�lan bask�n ise tarihe en kapsaml� ve en b�y�k soyk�r�mlardan biri olarak ge�ti. H�ristiyan Falanjist gruplar�n �srail askerlerinin deste�i ve y�nlendirmesi ile ger�ekle�tirdikleri bask�n esnas�nda, �o�u kad�n ve �ocuklar olmak �zere 3.000'den fazla insan katledildi. Katliam ile ilgili daha sonra yap�lan ara�t�rmalar ve incelemeler d�nemin Savunma Bakan� ve �imdiki �srail Ba�bakan� Ariel �aron'un olay�n sorumlusu oldu�unu g�steriyordu. Bu kanl� bask�n nedeniyle Ariel �aron halen "L�bnan Kasab�" olarak an�lmaktad�r.

Katliam Manzaralar�


Ortado�u uzman� gazeteci Robert Fisk, bask�n�n hemen ertesinde olay yerinde g�rd��� deh�et verici manzaray�, L�bnan Kasab� Ariel �aron'un �srail Ba�bakan� se�ilmesinin ard�ndan yazd��� makalesinde ��yle aktarmaktad�r:
�18 Eyl�l 1982'de Sabra ve �atilla kamp�nda bulunanlar i�in �aron, ard�nda �i�mi� cesetler, tecav�z edilmi�, i�kenceye u�ram�� ve sonra da katledilmi� kad�nlar ve bebekler b�rakan bir kasapt�r. Olaydan 18 y�l sonra bug�n bu caddelerde dola��rken katliam manzaralar� hala g�zlerimin �n�nden gitmi� de�il. Biraz �tede Sabra Camisi'ne giden yolda 90 ya��nda, beyaz sakal� ve pijamalar� ile Bay Nouri'yi g�r�yorum. �l� bedeninin yan� ba��nda y�n ba�l��� ve bastonu duruyor. �lerideki dar sokakta yemek tencerelerinin yan�nda yatan iki kad�n ceseti var, beyinleri d��ar� akm��. Kad�nlardan birinin karn� yar�lm��. Cesetin birka� metre �tesinde ��r�d��� i�in bedenleri morarm��, adeta bir ��p gibi oraya f�rlat�lm�� bebekleri g�rd�m... Cesetlerin kuruyan kanlar� �zerinde sinekler u�u�uyor, �l� bedenlerin bileklerindeki saatler ise hala �al���yordu. T�rmand���m k���k rampay� a�abilmek i�in etrafa da��lm�� ceset par�alar�n� bir kenara itmem gerekiyordu. Biraz �tede ise s�rt�ndan hala kan s�z�len sevimli bir gen� k�z yat�yordu.� (Robert Fisk, The Legacy of Ariel Sharon, The Independent, 6 �ubat 2001)
Robert Fisk bir ba�ka yaz�s�nda Sabra ve �atilla kamplar�nda yaralananlar�n tedavi g�rd�kleri hastaneleri gezerken kar��la�t��� manzaray� ise "Burada (Barbir Hastanesi) g�rd�klerimiz unutulabilecek cinsten manzaralar de�ildi. Barbir Hastanesi�ni ziyaret etmek, silah�n insan bedenine neler yapabilece�ini g�rmek anlam�na geliyordu." s�zleri ile dile getirmekteydi. (Robert Fisk, Pity the Nation, Andre Deutsch, Londra, 1990, s. 9)

Masumlara Ac�mad�lar


Ba�ta kad�nlar, �ocuklar, ya�l�lar olmak �zere zavall� ve masum insanlar�n maruz kald�klar� bu vah�et �srailli liderlerin ideolojisini g�stermesi a��s�ndan olduk�a ibret vericidir. Katledilen kad�nlar�n b�y�k k�sm� �nce tecav�ze u�ram��t�r. Hamile kad�nlar�n ise kar�nlar� yar�larak bebekleri par�alanm��, hen�z ��-d�rt ya��ndaki �ocuklar ailelerinin g�zleri �n�nde katledilmi�tir. Erkeklerin bir k�sm�n�n ise �ld�r�lmeden �nce burunlar� ve kulaklar� kesilmi�, b�y�k k�sm� da kur�una dizilmi�tir.

Frans�z Le Monde gazetesi 13 �ubat 2001 tarihli bir haberinde 1982 y�l�nda ger�ekle�tirilen Sabra ve �atilla katliamlar�n�, bu katliamlar� ya�ayan ve �u an 42 ya��nda olan Nihad Hamad'�n a�z�ndan �u �ekilde aktarm��t�r:
���srail Silahl� Kuvvetleri �ar�amba gecesinden Per�embe sabah�na sarkan s�re boyunca kamp� ku�atm��t�. Do�u taraf�n� ku�atmak istiyorlard�. M�cahidlerimiz gitmi�ti. Buralarda on be�-on alt� ya��ndaki gen�lerin d���nda kimse kalmam��t�� Per�embe gecesi, bombard�manlar�n �iddeti iki kat�na ��kt�. Hafif silahlar�n hi�bir i�imize yaramayaca��n� fark ettik. Bar�naklardaki herkes m�lteciydi. Herkes korkuyordu. S�zlerine �nem verilenler, ya��a b�y�k olan ki�iler �sraillilerin yan�na gidip kamp�n teslim olaca��n� s�ylemeye karar verdiler. Ellerine beyaz bir bez ald�lar ve arabayla yola ��kt�lar. Ve bir daha geri d�nmediler. Ellerinde silahlarla, gen�ler de ayn� y�ne do�ru gittiler, onlar da ve onlar� bulmaya gidenler de bir daha hi� ama hi� geri d�nmediler. O zaman buralar� hemen terk etmemiz gerekti�ini �ok daha iyi fark ettik� Y�zlerce insan kamp�n kuzey �evresindeki ayn� ortak salona do�ru ka����yordu. Say�m�z o kadar fazlayd� ki neredeyse havas�zl�ktan bo�ulacakt�k. Sabah vakti, her yerde �l�m sessizli�i vard�, buras� art�k hayalet bir �ehirdi. Bombard�manlar kesilmi�ti. Arada bir sadece tek tek birbirinden ay�rt edebilecek aral�klarda at�� sesi duyuluyordu. Sonra, sessizili�i delip ge�erek, caminin oldu�u taraftan bir kad�n�n feryatlar� y�kseliyordu. Sa�lar� karmakar���kt�, par�alanm�� giysileri kana bulanm��t�, �zerinde akl�n� ka��rm�� bir insan�n havas� vard�. Dizlerinin �zerinde bo�azlar� kesilmi� �ocuklar� yat�yordu� �ok sert davrand�lar ve bu cinayetlerin sessizlik i�erisinde cereyan etmesi i�in b��aklar�n� ve beyaz ellerini kulland�lar... Milisler kamplardaki i�lerini bitirdikten sonra pis i�lerini Gazze'deki hastanede tamamlad�lar. Yaral�lar�, doktorlar� ve hem�ireleri d��ar� ta��d�lar ve �ld�rd�ler. Kaybolanlarla birlikte 3.000-3.500 ki�inin katledildi�ini ��rendik.� (Le Monde, 13 �ubat 2001)
Bu korkun� manzara bug�n "Araplar beni bilirler, ben de Araplar�" s�zleri ile tan�nan ve M�sl�man Filistin halk� i�in "ezilmesi gereken bir b�cek" gibi k�stah ifadeler kullanan Ariel �aron'un eseridir (Haithem El-Zabri, Rivers of Blood: A New Sharon Episode, The Palestine Monitor, 2 �ubat 2001). 1967 Sava��'n�n ard�ndan 160 bin Filistinlinin Do�u Kud�s'� terk edip m�lteci hayat� ya�amas�na neden olan �aron'un cezaland�rma y�ntemleri aras�nda Filistinlilerin evlerini bombalamak, m�lteci kamplar�n�n �zerinden buldozerle ge�mek, y�zlerce Filistinli genci hi�bir gerek�e g�stermeden tutuklamak ve sonra i�kenceye u�ratmak da vard�r. Ariel �aron'un Gazze b�lgesinin g�venli�inden sorumlu oldu�u d�nemde ise y�zlerce ki�i suikaste u�ram��, binlercesi tutuklan�p s�n�r d��� edilmi�, yaln�z Gazze'de 2 bin ev y�k�lm�� ve 16 bin ki�i ikinci defa s�rg�ne g�nderilmi�tir. Sabra ve �atilla katliamlar� d���nda 1982'de �srail'in L�bnan'� i�gali esnas�nda birka� hafta i�inde 14 bin insan hayat�n� kaybetmi� (bunlar�n 13 bini silahs�z sivillerdir), yakla��k yar�m milyon insan ise evsiz kalm��t�r. (www.filistinzulmu.com
)

Elli Y�ll�k Sava�


Burada birka� �rne�ini anlatt���m�z vah�et ve zul�m, Filistin topraklar�nda elli y�l� a�k�n s�redir kesintisiz olarak devam etmektedir. �stelik yukar�daki �rnekler �ok fazla Filistinlinin ayn� g�n i�inde hayat�n� yitirdi�i katliamlard�r. Bunun yan� s�ra y�llard�r her g�n birka� ki�i hayat�n� yitirmekte ya da sakat kalmaktad�r. Ayr�ca her g�n evler y�k�lmakta, insanlar topraklar�ndan s�r�lmektedir. G�r�l��� gibi �srail Devleti'nin amac� d�zenli bir etnik temizlik politikas�yla Filistinlileri y�ld�rmak, topraklar�ndan ��karmak ve kendi isteklerini kabul ettirmektir.
T�m d�nyan�n g�z� �n�nde bir halk katledilmekte, g�z g�re g�re soyk�r�ma tabi tutulmaktad�r. Ne var ki d�nya devletlerinin b�y�k �o�unlu�u bu insanl�k d��� ve vah�i uygulamalar� g�z ard� etmekte, �srail'in �iddete dayal� politikas�n� zaman zaman "k�namak" d���nda herhangi bir yapt�r�m uygulamamaktad�r. (Harun Yahya, Filistin)
Filistinli M�sl�manlar tarih boyunca pek �ok M�sl�man�n ya�ad��� s�k�nt�lar�n benzerlerini ya�amakta ve imtihan olmaktad�r. Allah Kuran'da o d�nemin inananlar�na (�srailo�ullar�na) Firavun'un yapt��� vah�eti ��yle hat�rlatmaktad�r: �Sizi dayan�lmaz i�kencelere u�ratt�klar�nda Firavun ailesinin elinden kurtard���m�z� hat�rlay�n. Onlar kad�nlar�n�z� diri b�rak�p, erkek �ocuklar�n�z� bo�azl�yorlard�. Bunda sizin i�in Rabbinizden b�y�k bir imtihan vard�.� (Bakara Suresi, 49)
Elbette Allah sabredenlerin yard�mc�s�d�r ve Allah'�n kanunu gere�i, say�lar� az da olsa, g��leri ve imkanlar� s�n�rl� da olsa kurtulu� her zaman samimi iman edenler i�indir. Ancak unutulmamal�d�r ki, bu imtihan sadece Filistin'de ya�ayan M�sl�manlar i�in de�il, bu zulm� bilen ve �ahit olan herkes i�in ge�erlidir. ��nk� M�sl�manlar d�nyan�n neresinde olurlarsa olsunlar, hangi ko�ullar alt�nda bulunursa bulunsunlar mazluma ve zorluk i�inde bulunan insanlara yard�m etmekle y�k�ml�d�rler. Ve zorda ve darda olan insana yap�lacak en b�y�k yard�m, o insan�n i�inde bulundu�u k�t� ko�ullar� temelden ortadan kald�rabilecek bir yard�md�r. Di�er bir deyi�le, Filistin'de karga�a ve �at��malar�n i�inde hayatta kalma m�cadelesi veren insanlar i�in yap�lacak en b�y�k yard�m, her t�rl� �at��ma, kaos ve anar�iyi i�inde bar�nd�ran -ve ger�ekte Siyonizmin de k�keni olan- dinsiz anlay��la fikri m�cadele y�r�tmektir.

�Sizi dayan�lmaz i�kencelere u�ratt�klar�nda Firavun ailesinin elinden kurtard���m�z� hat�rlay�n. Onlar kad�nlar�n�z� diri b�rak�p, erkek �ocuklar�n�z� bo�azl�yorlard�. Bunda sizin i�in Rabbinizden b�y�k bir imtihan vard�.� (Bakara Suresi, 49)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.