OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Sak�n Vicdan�n�z�n Sesini Anlamazl�ktan Gelmeyin


�nsan d�nyada bulundu�u s�re boyunca ya�ad��� her olayda g�sterdi�i tepkilerle ve i�inden ge�irdi�i d���ncelerle denenir. Bu deneme s�ras�nda kar��s�nda her zaman iki alternatif vard�r: Ya daima k�t�l��� emreden nefsinin sesine uyacakt�r ya da kendisini bu k�t�l�klerden sak�nd�ran vicdan�n�n sesine....

Nefis insan�, en k�����nden en b�y���ne kadar ya�ad��� her olayda Allah'�n s�n�rlar�n� a�maya, isyana ve k�t�l��e �a��r�r. �nsan�n kendi istek ve tutkular�n� �n plana ��kartarak Allah'�n r�zas�n� g�z ard� etmesini ister. Ve bunu da �ok �e�itli bahaneler �ne s�rerek sinsice yapar. �yle ki ki�i e�er vicdan�n�n sesini dinlemezse nefsinin f�s�lt�lar�na hemen aldan�r.
Oysa vicdan, insan�n �mr�n�n sonuna kadar �artlar ve ko�ullar ne olursa olsun bir an dahi susmaz. Nefis s�rekli birtak�m mazeretlerini �ne s�rse bile vicdan, insana aral�ks�z olarak neyin do�ru neyin yanl�� oldu�unu a��k�a s�yler. (Harun Yahya, Kuran�da Vicdan�n �nemi)
Allah, insan�n i�indeki bu iki sese ayetlerde ��yle dikkat �eker: "Nefse ve ona 'bir d�zen i�inde bi�im verene', sonra ona f�curunu (s�n�r tan�maz g�nah ve k�t�l���n�) ve ondan sak�nmay� ilham edene (andolsun)." (�ems Suresi, 7-8)
Bu, Allah'�n insan i�in yaratm�� oldu�u m�kemmel bir sistem ve b�y�k bir nimettir. �nsan, hangi olayla kar��la��rsa kar��la�s�n, d�nyan�n neresine giderse gitsin, hangi k�lt�rden olursa olsun, i�inde daima ba�vurabilece�i bir do�ruluk rehberine sahiptir. Unutmay�n siz de bu do�ruluk rehberine sahipsiniz. O halde sak�n i�inizdeki bu sesin s�ylediklerini anlamazl�ktan gelmeyin.
�stelik vicdan sadece m�minlere has bir ilham de�ildir. Bu ses inkar edenler de dahil olmak �zere her insan�n i�inde vard�r. Fakat m�minlerin fark�, hayatlar�n�n her an�nda vicdanlar�n� kullanmalar� ve onun sesine uymalar�d�r. �nkarc�lar ise kendilerine hakk� g�sterdi�i halde vicdanlar�n�n sesini dinlemeyip nefislerinin istek ve tutkular�na uyarlar. Allah bu konuya Kuran�da Hz. �brahim ile ilgili bir k�ssada dikkat �ekmi�tir. Hz. �brahim, kavminin tapt��� putlar� en b�y�kleri hari� olmak �zere parampar�a edince kavmiyle aralar�nda ��yle bir konu�ma ge�ti�ini Allah Kuran�da haber vermi�tir:
�Dediler ki: "Ey �brahim, bunu ilahlar�m�za sen mi yapt�n?" "Hay�r" dedi. "Bu yapm��t�r, bu onlar�n b�y�kleridir; e�er konu�abiliyorsa, siz onlara soruverin." Bunun �zerine kendi vicdanlar�na ba�vurdular da; "Ger�ek �u ki, zalim olanlar sizlersiniz (biziz)" dediler. Sonra, yine tepeleri �st�ne ters d�nd�ler: "Andolsun, bunlar�n konu�amayacaklar�n� sen de bilmektesin.� (Enbiya Suresi, 62-65)
Bu konu�malar� yapan insanlar, az sonra Hz. �brahim�i ate�e atmaya karar veren insanlard�r. Allah��n kendilerini hidayete y�neltmesi i�in yollad��� peygamberlerini ate�e atmaya kalk��acak kadar zalim olan bu insanlar�n dahi vicdanlar�, hakk� onlara bu derece a��kl�kla s�ylemektedir. Ama ayette haber verildi�i gibi bu insanlar vicdanlar�n�n sesini duyduklar� halde "tepeleri �st�ne ters d�nm��" ve ger�e�i g�rmezlikten, anlamazl�ktan gelmi�lerdir.
Ba�ka bir ayetin ifadesiyle, "k�rle�mi�ler ve sa��rla�m��lar"d�r. (Maide Suresi, 71)
Her insan gibi sizin de i�inizde vicdan ve nefis birarada bulunmaktad�r. Siz de kar��la�t���n�z her olayda vicdan�n�z�n ve nefsinizin seslerini duyuyorsunuz. E-�er Allah'� raz� etmek, do�ruya ula�mak istiyorsan�z sak�n vicdan�n�z�n sesini duymazl�ktan gelmeyin.
�nsan kendi i�indeki sesleri birbirine kar��t�rmaktan, hangisinin do�ruyu, hangisini yanl��� s�yledi�ini anlayamamaktan endi�e edebilir. Ama bilmek gerekir ki, vicdan do�ruyu g�rd���nde bir an dahi teredd�t etmez, hi�bir zaman insan� karars�zl�k i�inde b�rakmaz ve do�ruyu an�nda s�yler. Ancak vicdan�n bu sesinin hemen sonras�nda nefis devreye girer ve vicdan�n s�yledi�ini ki�iye yapt�rmamak i�in binbir t�rl� bahaneler uydurur. Yani insan�n bir olay kar��s�nda duydu�u ilk ses vicdan�n�n sesidir. Arkas�ndan gelen t�m mazeretler ve olumsuzluklar ise nefis kaynakl�d�r. Siz duydu�unuz anda, Allah r�zas� i�in en g�zele �a��ran o ilk sesin vicdan�n�za ait oldu�unu anlamazl�ktan gelmeyin. E�er ki�i vicdan�n� kullanmazsa ve o ilk sese uymazsa, bir s�re sonra adeta nefsinin esiri olur ve her t�rl� k�t�l��e a��k hale gelir. Bu, tamamen kendi tercihi oldu�undan o andaki imtihan� da kaybedebilir, nefsinin istekleri ve kibiri u�runa sonsuza kadar cehennemde ya�amaya mahkum olabilir. ��nk� insan Allah�a kullukla sorumludur ve kulluk da ancak vicdana uymakla m�mk�nd�r. Bunu anlamazl�ktan gelenlerin sonunu ise Allah, yukar�da verdi�imiz nefisle ilgili ayetlerin devam�nda "y�k�m" olarak nitelendirmi�tir:
�Onu ar�nd�r�p-temizleyen ger�ekten felah bulmu�tur. Ve onu (isyanla, g�nahla, bozulmalarla) �rt�p-saran da elbette y�k�ma u�ram��t�r.� (�ems Suresi, 9-10)
Herkes pi�manl���n ne kadar can yak�c� bir duygu oldu�unu bilir. ��te bu duygunun temelinde vicdan�n s�z�n�n dinlenmemesi yatar ve bu, insan i�in Allah�tan bir uyar� niteli�i ta��r. Kimi zaman insan hatal� tercihinden vazge�ene kadar da bu pi�manl�k pe�ini b�rakmaz, manevi bir azaba d�n���r. �yleyse siz vicdan azab� �ekti�iniz zaman bunu anlamazl�ktan gelmeyin. Bu, bir yerde hata yapt���n�z�n g�stergesidir ve nerede, hangi noktada hata yapt���n�z� da size s�yleyecek olan yine vicdan�n�zd�r. D�nyada pi�manl���n telafi imkan� varken bu f�rsat� de�erlendirin. ��nk� ahiretteki pi�manl�k dayan�lmaz boyutlardad�r ve sonsuza kadar da insan�n pe�ini b�rakmayacakt�r.
Nefsiniz istemese de, kimi zaman size zor g�stermeye �al��sa da vicdan�n�z�n size daima do�ruyu s�yledi�ini sak�n anlamazl�ktan gelmeyin.
Elbette ki ahiret g�n� vicdanlar�n� kullanmayanlar, kullanan insanlarla bir tutulmayacakt�r. E�er siz vicdanl� olursan�z bilin ki Allah sonsuz vicdan sahibidir; nefsinizden sak�narak ve vicdan�n�za uyarak yapt���n�z zerre kadar iyili�inizin kar��l���n� eksiksiz olarak verecektir. Bu Allah'�n Kuran'da haber verdi�i bir vaadidir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.