OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Satanistler �eytana Aldan�yorlar�nsanlar�n �o�unlu�unun �eytan�n etkisinin fark�na varmamalar�n�n en b�y�k nedenlerinden biri, �eytan�n insanlara �e�itli maskeler alt�nda yakla�mas�d�r.
�eytan insan�n en b�y�k d��man�d�r, ��nk� amac� insanlar� Allah'a imandan uzakla�t�rmak ve Kuran ayetlerini uygulamaktan al�koymakt�r. Allah �eytan�n insanlar� her an g�zetledi�ini (Araf Suresi, 27), sinsice g���slere ve kalplere vesvese verdi�ini (Nas Suresi, 4-5), insanlar� korkutmaya �al��t���n� (Al-i �mran Suresi, 175) ve onlar�n do�ru yolu �zerine oturdu�unu (Araf Suresi, 16) bildirir. Ancak �eytan�n Kuran ayetlerinde tarif edilen �zelliklerini bilmeyen bir insan, onun insanlar �zerinde olu�turabilece�i etkinin de fark�nda olmaz. Bu nedenle de �eytandan gelen vesveselere kulak verir, k��k�rtmalar�na uyar ve s�ylediklerine inan�r. �nsanlar�n b�y�k �o�unlu�unun �eytan�n etkisinin fark�na varamamalar�n�n en b�y�k nedenlerinden biri, �eytan�n insanlara �e�itli maskeler alt�nda yakla�mas�d�r.

Sinsi Bir Yalanc�


Hz. Adem'in, cennetten ��kar�lmas�na neden olan olay�n sebebi de bu sinsi tuzakt�r. �eytan Hz. Adem'e ve e�ine bir dost gibi yakla�m�� ve onlara kendilerine ���t verdi�ine dair yemin etmi�tir. Bu konuyu haber veren ayetlerde ��yle buyrulur.
"�eytan, kendilerinden "�rt�l�p gizlenen �irkin yerlerini" a���a ��karmak i�in onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu a�ac� yasaklamas�, yaln�zca, sizin iki melek olmaman�z veya ebedi ya�ayanlardan k�l�nmaman�z i�indir." Ve: "Ger�ekten ben size ���t verenlerdenim" diye yemin de etti." (Araf Suresi, 20-21)
�eytan Hz. Adem'i ve e�ini aldatarak cennetten ��kar�lmalar�n� sa�lam��t�r. Bu durum insan�n �mr� boyunca kar�� kar��ya oldu�u gizli d��man�n�n ne kadar sinsi bir yalanc� oldu�unun en vurucu delillerinden biridir.
Hz. Adem'e t�m �eytanlar�n en b�y��� olan �blis taraf�ndan verilen "ben size ���t verenlerdenim" telkini, di�er insanlara da insi �eytanlar taraf�ndan yap�l�r. (�nsi �eytan, insan g�r�n�m�nde olan �eytanlara veya do�rudan �eytan�n ilham� ile hareket eden insanlara verilen isimdir. Allah Kuran'da insi ve cini �eytanlar�n varl���ndan bahsetmi� ve bunlar�n �blis'in taraftarlar� olduklar�n� bildirmi�tir.) Kendi kavmini Allah'�n yolundan al�koyarken onlara, "...Ben, size yaln�zca g�rd���m� (kendi g�r���m�) g�steriyorum ve ben sizi do�ru yoldan da ba�kas�na y�neltmiyorum." (M�min Suresi, 29) diyen Firavun bunun bir �rne�idir.
��te satanistlerin yapt��� telkinler de buna benzemektedir. �nsanlar�, satanizmin karanl���na �ekmek isteyen bu insi �eytanlar, benzer aldatmacalarla onlar� kand�rmaktad�rlar. Satanizmi, ki�inin her istedi�ini diledi�i gibi yapabilece�i, insana g�� veren, t�m d�nyevi s�k�nt�lardan uzakla�t�ran, t�m sorumluluklar� kald�ran, nefsani d�rt�lerin rahat�a ya�anabilece�i bir d�nya olarak g�steren satanistler, t�pk� �nderleri �eytan gibi insanlar� sapt�rmay� ama�lamaktad�rlar. Bu telkinlerle insanlar�n iyili�ini istiyormu� gibi g�r�nmektedirler. Halbuki bu s�sl� telkinlerin hepsi b�y�k bir yalandan ibarettir. �lk ba�larda bu aldatmacan�n etkisinde kalan ki�i, bir m�ddet sonra satanist bir ya�am�n kendisine �zg�rl�k de�il, ba��ml�l�k getirdi�ini, s�n�rs�zca k�t�l��� ya�aman�n ise kendisini bir canavara d�n��t�rmeye ba�lad���n� g�recektir. Kurtulmak amac�yla girdi�i bu yol kendisini �ok b�y�k bir batakl���n i�ine s�r�kleyecektir. (Harun Yahya, Kuran��n I���� Satanizmi Yoketti)

�eytan '���t verme' takti�ini, ki�inin yak�n �evresini kullanarak da uygulamaya ge�irebilir. Bir arkada��n ya da toplumda �zenilen bir ki�inin telkini, insan�n �zerinde �ok farkl� bir etki b�rakabilir. �rne�in Kuran'da, iman ettikten sonra �eytan taraf�ndan ayart�lan ve arkada�lar�n�n telkinleriyle sapan ki�ilerden bahsedilir. Bu 'arkada�'lar�n s�zleri, �eytan�n takti�ini �ok net g�zler �n�ne serer: 'Do�ru yola, bize gel�'. �eytan�n bu takti�inin bildirildi�i ayetin tamam� ��yledir:
�De ki: "Bize yarar� ve zarar� olmayan Allah'tan ba�ka �eylere mi tapal�m? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, �eytanlar�n ayartarak yerde �a�k�nca b�rakt�klar�, arkada�lar�n�n da: "Do�ru yola, bize gel" diye kendisini �a��rd��� kimse gibi topuklar�m�z �zerinde gerisin geri mi d�nd�r�lelim?" De ki: "Hi� ��phesiz Allah'�n yolu, as�l yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine (kendimizi) teslim etmekle emrolunduk." (En'am Suresi, 71)
�nsan bu d��mana kar�� son derece dikkatli olmak zorundad�r. Ancak Allah'a tam olarak teslim olmu� ve O'nun zikrine s�k� s�k�ya sar�lm�� bir kimse bunu ba�aracak �uura sahip olur. �eytan�n telkinlerinin kayna��n� hemen te�his eder ve zihninden s�k�p atar. Aksi takdirde ki�i bunlar� kendi d���ncesi zanneder ve iradesini ona teslim eder. �eytan�n telkinlerine uyup, onunla birlikte ve onun emirlerine g�re hareket eden insanlar�n durumunu Allah, "...�eytan, kime arkada� olursa, art�k ne k�t� bir arkada�t�r o." (Nisa Suresi, 38) ayetiyle bildirmi�tir. Oysa insan�n yapmas� gereken Allah'�n bildirdi�i "...Ger�ek �u ki, �eytan sizin d��man�n�zd�r, �yleyse siz de onu d��man edinin. O, kendi grubunu, ancak ��lg�nca yanan ate�in halk�ndan olmaya �a��r�r." (Fat�r Suresi, 6) ayetine uymakt�r. �eytan�n �a�r�s�na kar��l�k verenlerin sonu ise ayetlerde �u �ekilde bildirilir:
��nsanlardan kimi, Allah hakk�nda bilgisi olmaks�z�n tart���r durur ve her azg�n-kaypak �eytan�n pe�ine d��er. Ona yaz�lm��t�r: "Kim onu veli edinirse, ��phesiz o (�eytan) onu �a��rt�p-sapt�r�r ve onu ��lg�n ate�in azab�na y�neltir." (Hac Suresi, 3-4)
Buraya kadar �eytan�n insanlar� �e�itli y�ntemlerle aldatt���n�, onlar� Rahman'�n vahyinden uzakla�t�rd���n� a��klad�k. Ancak �eytan�n da Allah'�n yaratt��� bir varl�k oldu�unu ve �eytan�n kurdu�u t�m tuzaklar� yaratan�n da Allah oldu�unu unutmamak gerekir. Allah insanlardan salih olanlar� ortaya ��karmak, onlar� d�nya hayat�nda denemek ve e�itmek gibi pek �ok hikmet �zerine �eytan�, �eytan�n her t�rl� tuza��n� ve �eytan�n etkisine girmek demek olan satanizmi bir kader i�inde yaratm��t�r. Allah �eytan� g�revlendirmi�, ona d�nya hayat�ndaki imtihan�n bir gere�i olarak insanlar� do�ru yoldan ��karmak i�in �aba sarf etmesini emretmi�tir. �sra Suresi'nde bu emirler �u �ekilde bildirilir:
�Onlardan g�� yetirdiklerini sesinle sars�nt�ya u�rat, atl�lar�n ve yayalar�nla onlar�n �st�ne yaygaray� kopar, mallarda ve �ocuklarda onlara ortak ol ve onlara �e�itli vaadlerde bulun. �eytan, onlara aldatmadan ba�ka bir �ey vaat etmez.� (�sra Suresi, 64)
Bir sonraki ayette ise Allah �eytana �u �ekilde bildirmektedir:
�Benim kullar�m; senin onlar �zerinde hi�bir zorlay�c� g�c�n (hakimiyetin) yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter.� (�sra Suresi, 65)

Neden Satanist Oluyorlar?Satanizmin son y�llarda bu kadar yayg�nla�mas�, satanist cinayetlerin ve intiharlar�n bas�nda bu kadar yer almas� "neden satanist oluyorlar?" sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu konuda yaz�lan yaz�larda hep ayn� nedenler g�sterilmekte, ekonomik s�k�nt� ya da aile i�i ileti�imsizlik gibi gerek�eler �ne s�r�lerek, insanlar�n satanizm gibi sapk�n bir yolu se�meleri makul bir tav�r gibi g�sterilmeye �al���lmaktad�r. Ancak bunlar�n hi�biri ger�e�i yans�tmamaktad�r.
�nsanlar�n satanist olmalar�n�n en �nemli nedenlerinden biri materyalist, ateist ve Darwinist d���nce yap�s�d�r. �nsanlar� g�zele ve iyiye y�nelten �lahi dinlere kar�� �ok b�y�k bir d��manl�k duyan, bu d��manl�klar�n� �e�itli �ekillerde ifade etmek isteyen insanlar, satanizm ile bu kinlerini a���a ��karmaktad�rlar. �eytan t�rl� telkinlerle onlar� etkisi alt�na alm��, satanizmi mistik, heyecan verici bir macera gibi g�stermi�tir. �eytan 'g�zel ve s�sl� g�sterme' y�ntemiyle insanlar� karanl�k bir d�nyaya �ekmekte ve onlar� cehenneme kadar s�r�klemektedir: �Sana indirilene ve senden �nce indirilene ger�ekten inand�klar�n� �ne s�renleri g�rmedin mi? Bunlar, ta�utun �n�nde muhakeme olmay� istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmu�lard�r. �eytan da onlar� uzak bir sap�kl�kla sap�tmak ister.� (Nisa Suresi, 60)
Temel sorun Allah'�n dinini ve Kuran ahlak�n� tan�mamalar�d�r. Bu insanlar kainat�n yarat�l�� amac�n� ve kendilerinin d�nyaya neden geldi�ini bilmeyen, ba��bo� bir ya�am s�rd�kleri yan�lg�s�na sahip kimselerdir. Oysa Allah d�nyay� t�m insanlar i�in bir deneme olarak yaratm��t�r. �nsan ya�ad��� s�re boyunca Allah'�n diledi�i �ekilde bir ya�am s�rmekle y�k�ml�d�r. Yani insan�n bir yarat�l�� amac� vard�r. Allah tarih boyunca hak dinler arac�l���yla insanlar�n yarat�l�� ama�lar�n�, ibadet yollar�n�, Kendisini raz� edecek olan �st�n ahlak ve tav�rlar� bildirmi�tir. Kusursuz bir yarat�l��la var edilen insan�n yarat�l�� amac� Allah'�n inanan kullar�na bir rehber olarak indirdi�i Kuran'da "Ben, cinleri ve insanlar� yaln�zca Bana ibadet etsinler diye yaratt�m." (Zariyat Suresi, 56) ayeti ile bildirilmi�tir.

"...�eytan onlara yapt�klar�n� s�slemi�tir, b�ylece onlar� (do�ru) yoldan al�koymu�tur; bundan dolay� onlar hidayet bulmuyorlar." (Neml Suresi, 24)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.