OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Gelecek KorkusuDin ahlak� samimi olarak ya�and���nda insanlar�n �zerinde pek �ok dert ve tasa do�al olarak kalkar, herkes huzurlu ve rahat bir ya�am s�rer.
M�minler d���nda hemen hemen b�t�n insanlar, hayatlar�n�n ileriki d�nemlerinde kendilerini nelerin bekledi�ini merak eder, pek �ok olumsuz ihtimali de d���n�p, kayg�lan�rlar. Bu onlar� ciddi �ekilde tasaland�r�r ve huzursuz eder. Bunun d���nda insanlar�n �o�unlu�unun ya�ad��� g�nl�k endi�eler de vard�r ki bunlar� da gelecek korkusuna dahil etmek m�mk�nd�r. K���k ya�larda bu durum okul �devlerinden, arkada�l�k ili�kilerinden, s�zl�ye kalkmak gibi basit sorunlardan ibarettir. Ancak ya��n ilerlemesiyle insanlar�n sorun haline getirip, korkusunu duyduklar� konular da artar. (Harun Yahya, Adaml�k Dini)
Lise �a�lar�nda ki�inin giyece�i k�yafet, yiyece�i yemek, arkada�lar�yla ya�ad��� sorunlar, grup i�indeki itibar�, okuldaki ba�ar�s� ve aile ili�kileri onun i�in adeta d�nyan�n en b�y�k ve en �nemli sorunlar�d�r. Bu konulardaki herhangi bir olumsuzluk ruhunda derin etkiler yapar, hatta strese ve bunal�ma girmesine sebep olur. Bu sorunlar, kazan�lmas� mutlaka gerekli olan �niversite s�nav�yla doruk noktas�na ula��r. ��nk� bu s�nav kazan�lmad��� takdirde aileye nas�l hesap verilece�i, bu durumun akrabalara ve �evreye nas�l a��klanaca�� gibi kayg�lar, gen� bir insan�n manevi olarak olduk�a y�pranmas�na sebep olur. Bu t�r durumlara g�n�m�zde o kadar �ok rastlan�r ki, �niversite veya kolej s�navlar�n�n sonu�lar�n�n a��klanmas�n�n ard�ndan gazetelerde ��kan intihar haberlerine adeta al���lm��t�r. Ancak unutmamak gerekir ki, bunlar son derece yersiz endi�elerdir. �nsan elbette bir s�navda ba�ar� elde etmek, iyi bir e�itim g�rmek isteyebilir. Ancak elinden geleni yapt��� halde bir ba�ar� kazanam�yorsa bu durumda Allah'a tevekk�l edip, Rabbimizin kendisine daha g�zel bir sonu� vermesi i�in dua etmesi gerekir. Sonu� olarak burada elde etti�i veya edemedi�i her t�rl� ba�ar�, k�sa bir ya�am�n ard�ndan �l�mle birlikte anlam�n� yitirecektir. Geriye kalan ise ki�inin Allah'a olan g�veni, tevekk�l� ve iman� olacakt�r.
Ancak bu �nemli ger�eklerin fark�nda olmayan, dinden uzak ki�iler i�in ya��n ilerlemesiyle do�ru orant�l� olarak gelece�e ili�kin korku ve endi�eler de artmaktad�r. Bu insanlar gelece�e dair planlar�n d���nda, g�n i�inde yapacaklar� pek �ok detay� da d���n�p, kayg�lan�r ve hatta strese girerler. ��yerindeki konumlar�, tatile gidip-gidemeyecekleri, gideceklerse nereye gidecekleri, �ocuklar�n� yurtd���na g�nderip g�nderemeyecekleri, daha iyi bir eve ta��n�p ta��namayacaklar�, toplant�ya zaman�nda yeti�ip yeti�emeyecekleri gibi say�s�z endi�eleri vard�r.
Para konular� da dini ya�amayan insanlar�n ak�llar�n� en �ok me�gul eden, onlar� en �ok kayg�land�ran konular�n ba��nda gelir. Paralar�n�n yetip yetmeyece�i endi�esi hem g�nl�k ya�amlar�nda hem de ileriye d�n�k planlar�nda b�y�k yer tutar. ��nk� hem d�nyaya y�nelik b�y�k h�rslar i�indedirler hem de imkanlar� k�s�tl�d�r. Bu da gelece�e y�nelik korkulara kap�lmalar�na neden olur. Bundan dolay� imkanlar� olsa dahi paralar�n� hayra harcamaktan ka��n�rlar, insanlara yard�m etmezler. Maddi durumu iyi olan da k�t� olan da ayn� endi�eyi duyar ve cimrilik eder. Oysa insanlara r�zk� verip, onlar� besleyen Allah't�r. Allah'a tam anlam�yla g�venmi� olsalar zaten hi�bir s�k�nt� �ekmezler. Fakat bu g�veni ya�amad�klar� i�in b�yle bir kolayl�ktan da mahrum kal�rlar. Allah insanlara verdi�i mallarla onlar� dener ve bu mallar� Kendi r�zas� do�rultusunda kullanmalar�n� ister. Ama gelece�e y�nelik bu cahilce korkular� y�z�nden �o�u insan bencil bir tutum sergiler. Allah ayette onlar�n bu durumuna ��yle dikkat �ekmi�tir: ��eytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size �irkin-hayas�zl��� emrediyor. Allah ise, size kendisinden ba���lama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geni� oland�r, bilendir.� (Bakara Suresi, 268)
Bundan ba�ka insanlar� saran ileriye d�n�k korkulardan biri de ya�lanmad�r. Al�nan her t�rl� tedbire ra�men bedende �n�ne ge�ilemez ya�l�l�k alametlerinin, k�r���kl�klar�n, sarkmalar�n olu�mas�, sa��n d�k�lmesi, beyazlamas�, g�rme, duyma kusurlar� gibi yeni yeni hastal�klar�n ortaya ��kmas� ka��n�lmazd�r. Bu ihtimallerin her biri dinden uzak ya�ayan bu insanlarda ciddi endi�elere sebep olur. Bundan ba�ka herhangi ciddi bir hastal�k durumunda �ocuklar�n�n kendilerine bak�p bakmayaca��n�n kayg�s�n� duyarlar. Ne �ekilde ve nerede �leceklerini d���n�p korkarlar. Ya�l�larda en �ok g�r�len korkulardan biri de e�lerden birinin �lmesi durumunda di�er taraf�n tek kalma korkusudur. �ki taraf da i�ten i�e, "ya o �l�rse ben nas�l tek ba��ma ya�ar�m" diye bir endi�e i�indedir.
Burada say�lanlar�n her biri dini ya�amayan insanlar�n gelece�e y�nelik ciddi kayg� ve korkular�ndand�r. Din ya�anmad��� takdirde bu gibi endi�elerin duyulmas� ka��n�lmazd�r. M�minler i�inse durum daha farkl�d�r, onlar bu t�r korkular�n hi�birini ya�amazlar. Her�eyin Allah'�n kontrol�nde oldu�unu bilir, ba�lar�na gelen her�eye hay�r g�z�yle bakar, Allah'� dost edindikleri i�in yard�m� da yaln�zca Allah'tan beklerler. Ayr�ca d�nyada korkulacak hi�bir konu olmad���n� da bilirler. Geleceklerine y�nelik konularda Allah'�n en ho�nut olaca�� tercihleri yap�p, ellerinden gelen �abay� g�sterip, Allah'�n �izdi�i kadere teslim olurlar. Ayette onlar�n bu bak�� a��s� ��yle tarif edilir:
De ki: "Allah'�n bizim i�in yazd�klar� d���nda, bize kesinlikle hi�bir �ey isabet etmez. O bizim mevlam�zd�r. Ve m�'minler yaln�zca Allah'a tevekk�l etmelidirler." (Tevbe Suresi, 51)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.