OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Bolluk ve Bereketin S�rr�


�Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: �Hay�r olarak infak edece�iniz �ey, anne-babaya, yak�nlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalm��ad�r. Hay�r olarak her ne yaparsan�z, Allah onu ��phesiz bilir.� (Bakara Suresi, 15)
Gerek d�nyan�n pek �ok �lkesinde gerekse �lkemizde ekonomik sorunlar her g�n g�ndemdeki yerini korumaktad�r. Pek �ok insan a�l�k s�n�r�nda ya�amakta pek �o�u da olduk�a uygunsuz ya�am �artlar� alt�nda hayatlar�n� devam ettirmeye �al��maktad�rlar. ��in uzman� olarak g�sterilen ekonomistler, b�rokratlar, devlet adamlar� mevcut sorunlara kar�� yeni ekonomik ��z�m form�lleri �retmekte ve bunlar� �e�itli zamanlarda uygulamaya koyarak �are bulmaya �al��maktalar. Ancak bunlar�n baz�lar� k�smi faydalar sa�larken baz�lar� da olduk�a olumsuz sonu�lar do�urarak �artlar� daha da a��rla�t�rmaktad�r. (Harun Yahya, Kuran Bilime Yol G�sterir)
Ge�ti�imiz g�nlerde G�ney Afrika�da, 3. D�nya �lkelerine Bat�l� ve geli�mi� devletlerin ne gibi yard�mlar yapabilece�iyle ilgili olarak �S�rd�r�lebilir Ekonomi Platformu� ad� alt�nda g�r��meler yap�ld�. Ama� bu konuda yeni fikir ve ��z�m yollar� �retebilmekti. Ne var ki bu y�ksek d�zey toplant�, pek somut olamayan ve k�sa vadede bir beklenti getirmeyen sonu�larla kapand�. Bir sonraki toplant�n�n 2012 y�l�nda yap�lmas� planland���n� hat�rlarsak bu 10 y�ll�k uzun d�nem asl�nda bu toplant�n�n ka��r�lmamas� gereken �nemli bir f�rsat oldu�unu bize g�stermektedir.
Bat�l� devletler geri kalm�� �lkelerin sorunlar�na k�kl� ��z�mler �retmek yerine, k�s�tl� para yard�mlar�yla konuyu ge�i�tirmeyi ye�lemektedirler. Sa�lanan para yard�mlar� �retime d�n��memekte, ya temel g�da maddelerinin al�m�nda kullan�larak k�sa zamanda t�kenmekte ya da g�venli olmayan ellerde israf edilip halklar mevcut durumlar�nda ya�amaya mahkum edilmektedirler.
Peki, nerede hata yap�l�yor ve i�inde bulundu�umuz bu k�s�r d�ng� bir g�n ��z�lebilecek mi?
Ge�ti�imiz y�zy�lda bilim d�nyas�n�n i�ine d��t��� bir yanl��l�k vard�. Ateist bilim adamlar�n�n kendi fikri ideolojilerini ispat platformuna d�n��en bilim, elde edilen her yeni bulgu kar��s�nda Allah��n varl���n� tasdik etmek yerine derin bir sessizli�e b�r�n�p, hi�bir �ey yok gibi davranmaya devam etti. Sanki o elde edilen bulgulara hi� var�lmam�� gibi kald�klar� yerden ��nan�s�zl���m�z� tasdik edecek bulgular� nas�l elde ederiz?� diyerek yeniden �al��malar�na devam ettiler. Hem bilim onlarca y�l kaybetti, hem de pek �ok maddi olanak bo�a harcanm�� oldu. Bug�n var�lan sonu� da ayn�d�r: Bilim her seferinde Allah�� ve O�nun �st�n g�c�n� tasdik etmektedir. Halbuki en ba��nda kutsal kitab�m�z Kuran�a baksalard� yolu hem daha k�sa zamanda a�acaklard� hem de b�y�k maddi olanaklar yerinde de�erlendirilmi� olacakt�.
��te bug�n bunun bir benzeri durum da ekonomik alanda ya�anmaktad�r. Ortaya yine pek �ok ��z�m alternatifi, farkl� metodlar at�lmaktad�r. Bu metodlar�n baz�lar� �ok iyi niyetli ve ger�ekten kullan�labilir niteliktedir, baz�lar� ise sadece geli�mi� �lkelerin kendi durumlar�n� muhafaza i�in ortaya at�lm�� temelde tek tarafl� olan k�t� niyetli ve hak olmayan ekonomik �nerilerdir.
��k�� noktas� hak olmay�nca, yollar iyi niyetli dahi olsalar, sonuca tam olarak bir t�rl� ula��lamamaktad�r. Harcanan para ve vakit bir yere kadar g�t�rmekte ve orada t�kanmaktad�r. ��te yaz�m�z�n ba�l���n� olu�turan ve 'bolluk ve bereketin s�rr�' ile kastedilen de budur.
Her ne i�imiz olursa olsun e�er Allah��n bize Kendi kutsal kitab� Kuran�da anlat�lan g�zel ahlaka, o do�ru yola uymazsak, ne yaparsak yapal�m yollar�m�z ya yanl�� ya da eksik olur. Allah Kuran�da bir ayette ��yle bildirmektedir: �Rabbiniz ��yle buyurmu�tu:"Andolsun, e�er ��krederseniz ger�ekten size artt�r�r�m ve andolsun, e�er nank�rl�k ederseniz, ��phesiz, Benim azab�m pek �iddetlidir.�(�brahim Suresi, 7)
Ayette haber verildi�i �zere, Allah'�n verdi�i nimetlerin artmas�n�n s�rr� ��kretmektir. Sahip oldu�umuz her�eyin, ger�ekte Allah��n bize l�tfu oldu�unu her zaman ak�lda tutup, verdi�i nimetler i�in Allah�a ��kretmek. Unutulmamal�d�r ki e�er azmedilen bir i�te en temel nokta, yani ya�an�lan her an�n kaderde ve Allah��n dilemesi ile meydana geldi�i unutulursa o zaman ba�lang��ta d���len bu hatan�n ard�ndan gelecek her ��z�m de yar�m kalacakt�r.
��kretmenin �nemi ve kar��l��� ile ilgili ba�ka bir ayet de �u �ekildedir.
�E�er ��kreder ve iman ederseniz, Allah azab�n�zla ne yaps�n? Allah ��kr�n kar��l���n� verendir, bilendir.� (Nisa Suresi,147)
Allah Kuran�da ��kretmenin kar��l���n� en g�zel �ekilde verece�ini bize bildirmektedir. O zaman her nimet kar��s�nda �ok�a ��kretmeliyiz ki, Allah��n �zerimizdeki nimetini umabilelim. Y�ce Allah Kuran�� Kerim�de bu konuyu ��yle a��klam��t�r:
�Nedeni �u: Bir kavim (toplum), kendinde olan� de�i�tirinceye kadar Allah, ona nimet olarak ba���lad���n� de�i�tirici de�ildir. Allah ��phesiz i�itendir, bilendir.� (Enfal Suresi, 53)
Kuran bizi ger�ek akla ve en g�zel ahlaka �a��rmaktad�r. Allah��n bizi davet etti�i do�ru yolu b�rak�p, farkl� yollar aramak yanl�� yollara sapmak, ge�mi�te ateistlerin d��t��� yanl��a d��memize sebep olacakt�r. 100 y�l boyunca bilim d�nyas�n�n Allah�� reddeden ideolojileri desteklemek i�in yapt��� �al��malar nas�l insanl�k tarihinin en b�y�k israf� ile sonu�lanm��sa, yery�z�ne bolluk ve bereketi getirecek ekonomik ��z�mlerin de Kuran ahlak�ndan uzak bir zihniyetle �retilmeye �al���lmas� kaynak israf�yla sonu�lanacakt�r.
�nsanlar samimi bir kalple kendilerine sunulan nimetlere ��krederlerse, Allah vaadini yerine getirecek ve l�tfunu art�racakt�r. Burada insanlara d��en; g�zel bir ahlak g�stererek payla�makt�r. Yolda kalm��a, yetime ve ihtiyac� olan kimselere kar�� kendisine verilen nimetlerden pay ay�rmak, ��phesiz Allah��n takdirini kazanaca�� umulan g�zel bir ahlak �zelli�idir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.