OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Karakterlerin En A�a��s�:M�naf�kl�k


�nsanlardan �yleleri vard�r ki: "Biz Allah'a ve ahiret g�n�ne iman ettik" derler; oysa inanm�� de�illerdir. (S�zde) Allah'� ve iman edenleri aldat�rlar. Oysa onlar, yaln�zca kendilerini aldat�yorlar ve �uurunda de�iller. Kalplerinde hastal�k vard�r. Allah da hastal�klar�n� art�rm��t�r. Yalan s�ylemekte olduklar�ndan dolay�, onlar i�in ac� bir azab vard�r. "(Bakara Suresi, 8-10)

�o�u insan i�in 'm�naf�k' kelimesi pek bir anlam ifade etmez. Baz�lar� ise kelimeyi halk dilindeki �ekliyle, yani "ikiy�zl�" ya da "yalanc�" anlamlar�yla bilir, fakat Kuran'daki kar��l���ndan haberdar de�ildir. Biraz dini bilgisi olanlar ise m�naf�klar�n, daha �ok Peygamberimiz (sav) d�neminde ya�am�� inkarc� bir grup oldu�unu d���n�rler.
Oysa m�naf�klar Allah'�n Kuran'da y�zlerce ayetle �zerlerine dikkat �ekti�i ve onlara kar�� son derece temkinli olunmas�n� hat�rlatt��� bir gruptur. M�naf�klar�n, hi� de az rastlan�lan bir grup de�il, aksine inanan her toplulu�un i�inde bulunan 'te�kilatl�' bir grup oldu�udur.
Kuran'a bakt���m�zda bu kural�n her d�nem i�in ge�erli oldu�unu g�r�r�z; Hz. Musa ile birlikte olan toplulu�un i�inde de, Hz. S�leyman'a inananlar�n aras�nda da, Hz. �brahim'in �mmetinde de, Peygamberimiz (sav)'in 1400 sene �nce ya�am�� kavminde de... K�sacas� Kuran'da bahsi ge�en hangi M�sl�man toplulu�u olursa olsun i�lerinde m�naf�klar�n da bulundu�undan bahsedilir. ��nk� Kuran�da, "(Bu,) Daha �nceden gelip-ge�enler hakk�nda (uygulanan) Allah'�n s�nnetidir. Allah'�n s�nnetinde kesin olarak bir de�i�iklik bulamazs�n" (Ahzab Suresi, 62)
ayetiyle de bildirildi�i gibi Allah, her �mmeti benzer olaylarla denemeden ge�irir. E�er ortada bir m�min toplulu�u varsa muhakkak onun i�inde bir de m�naf�k grubu olacakt�r. Bu, Allah'�n tarih boyunca de�i�meyen bir kural�d�r.
Allah, m�minler i�in tehlike olu�turacak bu toplulu�a s�k�a dikkat �ekmi�tir; Kuran'da en �ok tarifi g�r�len insan t�rlerinden biri m�naf�klard�r.
M�naf�klar�n �zerlerinde bar�nd�rd�klar� en belirgin �zelliklerden biri 'm�sta�niyet'tir. M�naf�k karakterli bir ki�i, kendini 'm�sta�ni g�ren' yani 'hi�bir �eye ihtiyac� olmad���n�' sanan, her zaman kendinin en do�ru yolda oldu�una inanan bir yap�dad�r. Ve bundan dolay� "Hay�r; ger�ekten insan, azar. Kendini m�sta�ni g�rd���nden" (Alak Suresi, 6-7) ayetleriyle de bildirildi�i gibi azg�nl��� ve inkar� giderek artmaktad�r. Kendini her�eyden ba��ms�z, herkesten �st�n kabul etti�i i�in de ne Allah'�n ayetlerine teslim olabilmekte, ne de ���t alabilmektedir. M�naf�klar�n ger�ek karakterlerini ve sapk�n mant�klar�n� daha iyi anlayabilmek i�in, �ncelikle m�naf�kla klasik inkarc�n�n fark�n� bilmemiz gerekmektedir.

�nkarc�larla M�naf�klar�n Fark�


�Sen �iddetle arzu etsen bile, insanlar�n �o�u iman edecek de�ildir.� (Yusuf Suresi, 103)
Yukar�daki ayetle de haber verilmi� oldu�u �zere, insanlar�n �o�u iman etmezler. Allah'a inanmayanlar her zaman i�in, yery�z�n�n �o�unlu�unu olu�tururlar. '�nkarc�lar' olarak adland�rd���m�z bu gruba, Allah'� a��k�a inkar eden dinsizler, m�naf�klar, m��rikler ve kalplerinde hastal�k bulunanlar�n t�m� dahildir. Hepsinin ortak �zelli�i, Allah'tan gere�i gibi korkmamalar� ve Allah'�n kitab�ndan uzak bir hayat s�rmeleridir. Ancak inkarc�lar i�erisinde yukar�da da ismi ge�en bir grup vard�r ki bunlar, Allah'�n 'cehennemin en alt tabakas�nda� (Nisa Suresi, 145) olduklar�n� s�yledi�i m�naf�klard�r. (Harun Yahya, M�naf���n S�rlar�)
Peki m�naf�klar�, di�er inkarc�lardan daha da a�a�� bir konuma getiren fark nedir?
�nkarc� Allah'a inanmaz, O'nun varl���n� tamamen reddeder; tabii din ahlak�n� ve Kuran'� da... M�naf�k ise Allah'� do�rudan inkar etmez, dine ve Kuran'a inand���n� s�yler. Fakat amac� inananlar� kand�rmakt�r. Kalbinde iman yoktur. �nkarc�, Allah'� inkar etti�ini ilan ederken, m�naf�k tam tersine, -inkar�n� gizleyip- iman ediyormu� gibi g�r�n�r. Kendi iddias�na g�re, iman da ediyordur, Allah'tan da korkuyordur. Ancak m�naf���n do�ruyu s�ylemedi�ini, kalbinde olan�n "ger�ek iman" olmad���n� Allah bize ayetleriyle bildirmi�tir. Bakara Suresi'nde ��yle buyrulur:
"�nsanlar�n �yleleri vard�r ki: 'Biz Allah'a ve ahiret g�n�ne iman ettik' derler; oysa inanm�� de�illerdir." (Bakara Suresi, 8)
M�naf�k iman etti�ini iddia etti�i i�in m�min toplulu�unun i�inde bulunur. M�minlerin aras�nda kimi zaman t�m ya�am�n� ge�irir. Ancak inkar�n� i�inde gizledi�i i�in, m�minler aras�nda s�rekli olarak i�ten i�e bir fitne ��karmaya, Allah'a inanan samimi insanlara zarar vermeye, onlar� gev�ekli�e s�r�klemeye �al���r. M�naf�klar�n bu fitneci karakterlerine Kuran'da ��yle dikkat �ekilmi�tir:
�Hani, m�naf�k olanlar ve kalplerinde hastal�k bulunanlar: "Allah ve Resul�, bize bo� bir aldan��tan ba�ka bir �ey vadetmedi" diyorlard�... E�er onlara (�ehrin her) yan�ndan girilseydi sonra da kendilerinden fitne (kar���kl�k ��karmalar�) istenmi� olsayd�, hi� ��phesiz buna yana��r ve bunda pek az (zaman) d���nda (karars�z) kalmazlard�.� (Ahzab Suresi, 12-14)
T�m inkar�na ra�men m�naf�k, hi�bir zaman "ben m�naf���m" diye ortaya ��kmaz. Aksine kendisinin son derece "takva" oldu�unu iddia eder. Ona g�re m�minler yanl��, kendisi ise en do�ru yoldad�r. Dolay�s�yla amac�n�n, m�minleri do�ru yola iletebilmek oldu�unu savunur. Bu da onun fitne ��karma metotlar�ndan bir di�eridir.

M�naf�klar�n Ahiretteki Durumlar�


M�naf�klar�n cehennem azab�, asl�nda d�nyada ya�ad�klar� s�re i�inde ba�lam��t�r bile... B�y�k bir a�a��lanma ve k���k d��menin yan� s�ra, daha y�zlerce azap �e�idi hen�z d�nyadayken onlar� beklemektedir. Fakat en b�y�k azap, hi� ku�kusuz cehennem azab� olacakt�r; sonu olmayan, asla bitmek bilmeyen bir ate�in azab�...
�Bilmiyorlar m�, kim Allah'a ve el�isine kar�� koymaya �al���rsa, ger�ekten onun i�in, onda ebedi kalmak �zere cehennem ate�i vard�r? ��te en b�y�k a�a��lanma budur.� (Tevbe Suresi, 63)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.