OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan



0

M�barek Ramazan




D�nyan�n d�rt bir yan�ndaki M�sl�manlar�n Ramazan Ay�'n� kutlar, bu m�barek ay�n t�m inananlara bereket, hay�r, huzur ve �ncelikle de bar�� getirmesini g�n�lden temenni ederiz. Bu Ramazan'a Filistin'deki, �e�enistan'daki, Ke�mir'deki, Do�u T�rkistan'daki ve Endonezya'daki pek �ok M�sl�man �iddetli s�k�nt�lar, �at��malar ve sava�larla giriyor. �at��malar�n, fakirli�in, a�l���n ve t�rl� hastal�klar�n pen�esindeki bu masum insanlar�n en b�y�k istekleri ise, dinlerini rahat�a ya�ayabilecekleri, bar���n ve istikrar�n sa�land��� bir ortamda, huzur i�inde hayatlar�n� devam ettirmek�
Bar�� ve huzur ortam�n�n olu�mas� i�in t�m M�sl�manlar�n, Kuran ahlak�n�n g�zelliklerini anlatmak i�in ciddi bir �aba sarf etmeleri, iyilik konusunda dayan��ma i�inde olmalar�, ihtiya� i�inde olan M�sl�man karde�lerine ellerinden gelen her t�rl� yard�m� yapmalar� gerekmektedir. �zellikle de Ramazan Ay�, yard�mla�man�n ve dayan��man�n daha da �n plana ��kt���, �ok �nemli bir d�nemdir. Burada �nemli olan, hi� kimsenin "benim yard�m�mdan ne olur" diye d���nmeden, samimi bir kalple gayret g�stermesidir. Hi� unutulmamas� gerekir ki, bu gayretleri ba�ar�l� k�lacak ve iman edenlerin dualar�na icabet edecek olan Alemlerin Rabbi olan Allah�t�r. (Harun Yahya, Kolayl�k Dini �slam)


Ramazan Ay�


Ramazan Ay�, t�m insanl��a bir rehber olarak g�nderilen Kuran'�n indirildi�i ve i�inde "...bin aydan daha hay�rl�" (Kadir Suresi, 3) oldu�u bildirilen Kadir Gecesi'nin bulundu�u bir bereket ay�d�r. Bu ay boyunca, d�nya �zerindeki t�m M�sl�manlar oru� ibadetlerini yerine getirir, verdikleri nimetler i�in Rabbimize ��krederler. Allah, Bakara Suresi'nde, Ramazan Ay� ile ilgili �u �ekilde buyurmaktad�r: "Ramazan Ay�... �nsanlar i�in hidayet olan ve do�ru yolu ve (hak ile bat�l� birbirinden) ay�ran apa��k belgeleri (kapsayan) Kuran onda indirilmi�tir. �yleyse sizden kim bu aya �ahid olursa art�k onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa, tutmad��� g�nler say�s�nca di�er g�nlerde (tutsun). Allah, size kolayl�k diler, zorluk dilemez. (Bu kolayl�k) say�y� tamamlaman�z ve sizi do�ru yola (hidayete) ula�t�rmas�na kar��l�k Allah'� b�y�k tan�man�z i�indir. Umulur ki ��kredersiniz." (Bakara Suresi, 185)

Oru� �badeti


Oru� ibadetinin Allah'�n raz� olaca�� �ekilde yerine getirilmesi, g��l� bir iman�n, ihlas�n, samimiyetin ve Allah korkusunun g�stergesidir. ��nk� oru�, Allah ile kul aras�ndaki bir ibadettir. �nsan�n bu farz� yerine getirirken ne niyette oldu�unu, samimiyetini, ihlas�n�, haram ve helalleri uygulamada g�sterdi�i titizli�ini ancak Allah bilmektedir. Bir ki�inin, �evresindekilere g�steri� ama�l� ya da samimi bir niyetle orucunu tutup tutmad���n� hi� kimsenin bilmesi m�mk�n de�ildir. Oru� tutan ki�inin bu ibadetinin kar��l��� ancak Allah kat�ndad�r. Peygamber Efendimiz de (sav) iman edenleri bir hadisinde �u �ekilde m�jdelemi�tir: "Bu ay� oru� tutarak, ibadet ederek ve hay�r i�in harcamada bulunarak ge�irenlere ne mutlu!"
Allah, orucun farziyetini Bakara Suresi'nde �u �ekilde bildirir:
"Ey iman edenler, sizden �ncekilere yaz�ld��� gibi, oru�, size de yaz�ld� (farz k�l�nd�). Umulur ki sak�n�rs�n�z."
(Bakara Suresi, 183)
Orucun bir di�er faydas� da insanlar�n sak�nmalar�, yani k�t�l�klerden uzak durup, nefislerini terbiye etmeleridir. Bunun tek yolu da, Allah'a samimi bir kalple iman edip, Rabbimizin emir ve tavsiyelerine uymak, vicdan�n�n sesini dinleyip, nefsinin k��k�rtmalar�ndan uzak durmakt�r. B�yle bir ki�inin ahlak� zaman i�inde g�zelle�ecek, iman� olgunla�acak ve Allah korkusu daha da g��lenecektir.

M�minler bir ay boyunca Allah'�n Kuran'da bildirdi�i bu emri uygularlar ve oru� ile birlikte di�er ibadetlerini de yerine getirirken nefislerini terbiye ederler. Bu kavray�� bir insan�n bir yandan kendi nefsini daha yak�ndan ve tarafs�z olarak tan�mas�n� sa�larken, di�er yandan da b�yle bir e�itime ne kadar ihtiyac� oldu�unu anlamas�n� sa�lar.
�nsan, hayat�n�n her alan�nda, Ramazan Ay�'nda ald��� bu �zel terbiyenin nimetlerinden yararlan�r. ��nk� nefsini terbiye etmi� -yani elindeki nimetlerin Allah'a ait oldu�unu ve acizli�ini fark etmi�- bir insan�n hayat�nda birtak�m de�i�iklikler meydana gelir. B�yle bir insan�n d�nya g�r���, olaylar kar��s�ndaki tepkileri ve yorumlar� farkl�la��r. �nsani y�n� �n plana ��kar. Allah'�n nimetleri olmadan ya�aman�n imkans�z oldu�unu, a�l��� ya�amak suretiyle uygulamal� olarak tespit etmi� bir ki�inin bak�� a��s�nda �ok olumlu de�i�iklikler meydana gelir.

Ramazan Ay� Allah��n �zerimizdeki Sonsuz Nimetini G�rmemize Vesile Olur


�Ellerimizin yapt�klar�ndan kendileri i�in nice hayvanlar� yaratt���m�z� g�rm�yorlar m�? B�ylece bunlara malik oluyorlar. Biz onlara kendileri i�in boyun e�dirdik; i�te bir k�sm� binekleridir, bir k�sm�n�(n da etini) yiyorlar. Onlarda kendileri i�in daha nice yararlar ve i�ecekler vard�r. Yine de ��kretmeyecekler mi?� (Yasin Suresi, 71-73)
Allah insanlar� bu d�nyada �e�itli eksikliklere ve acizliklere sahip olarak yaratm��t�r. �nsan�n hayat�n�n sonuna kadar beslenmek zorunda olmas�, hayatta kalmas�n�n bu ko�ula ba�lanm�� olmas� da asl�nda bir eksikliktir. Ancak �o�u insan, belki de beslenme konusunu bir acizlik olarak g�rmeyi daha �nce hi� d���nmemi�tir. Bunu, insan�n yarat�l��� gere�i sahip oldu�u do�al bir ihtiya� olarak kabul etmi�tir. Ama insan�n b�yle bir ihtiyac�n�n olmas� bir eksikliktir ve bu eksikli�in alt�nda gizlenmi� hikmetler vard�r. Her insan�n bu hikmetleri kavramaya �al��mas� gerekir. ��nk� ancak bu mant��� kavrad��� takdirde, Yarat�c�m�za kar�� acizli�ini ve O�ndan gelecek her nimete ne kadar muhta� oldu�unu anlayabilir. Oru� tutman�n m�minler �zerine farz k�l�nmas�n�n hikmetlerinden birisi de budur; k�sa s�reli, ge�ici bir a�l�k ve susuzlu�un dahi insan�n kendi aczini ve zay�fl���n� hat�rlamas�na ve hissetmesine, Allah�a ne derece muhta� oldu�unu anlamas�na yard�mc� olur ve Allah��n hayat� boyunca kendisine verdi�i r�z�klar� hakk�yla takdir edip bunlar�n ��kr�n� ve tefekk�r�n� samimi olarak yapmas�na vesile olur.
�nsan Allah�a muhta�t�r ve Allah �r�z�k veren� s�fat�yla t�m kullar�na ihtiya� duyduklar� �eyleri vermi�tir. Allah bu ger�e�i bize Kuran�da bildirmi�tir ve inanan kullar�n�n �zerlerindeki bu geni� nimetlere ��k�r etmelerini istemektedir.
�E�er Allah'�n nimetini saymaya kalk��acak olursan�z, onu bir genelleme yaparak bile sayamazs�n�z. Ger�ekten Allah, ba���layand�r, esirgeyendir.� (Nahl Suresi, 18)

Allah, Kuran'da Dinin G�n�lden Ya�anmas�n� Emreder



��Kim g�n�lden bir hay�r yaparsa bu da kendisi i�in hay�rl�d�r. Oru� tutman�z, -e�er bilirseniz- sizin i�in daha hay�rl�d�r.� (Bakara Suresi, 184)

�Namazlar� ve orta namaz�n� (�stlerine d��erek, titizlik g�stererek) koruyun ve Allah'a g�n�lden boyun e�iciler olarak (namaza) durun.� (Bakara Suresi, 238)

�Ger�ek �u ki, �brahim (tek ba��na) bir �mmetti; Allah'a g�n�lden y�nelip itaat eden bir muvahhiddi ve o m��riklerden de�ildi.� (Nahl Suresi, 120)

Yukar�daki ayetlerde de g�r�ld��� gibi Allah, yap�lan ibadetlerin hep g�n�lden olmas�n� bildirmi�tir. �rne�in namaz k�lan, oru� tutan, zekat veren, itaat eden bir insan�n as�l niyeti, kalbinden ge�irdikleri �nemlidir. Allah, Kuran'da g�steri� i�in infak eden veya g�steri� i�in namaz k�lan insanlar oldu�unu haber verir. Bu insanlar, namaz k�larken Allah'� d���nm�yor, O'nun kar��s�nda ne kadar aciz ve boyun e�ici oldu�unu d���nmeden sadece a�z�yla dua ve tespihleri yap�yor olabilirler. Ancak bu insanlar e�er bu yapt�klar�n�, Allah'�n kendisinden ho�nut olmas�n� dileyerek, Allah'a kar�� aciz ve muhta� oldu�unu d���nerek, ahiretten korkarak yapm�yorlarsa, Allah kat�nda kabul edilmeyebilir. Allah, insanlar�n kestikleri kurbanlar�n kanlar�n�n de�il, sahip olduklar� takvan�n Kendisi'ne ula�aca��n� bildirir:

�Onlar�n etleri ve kanlar� kesin olarak Allah'a ula�maz, ancak O'na sizden takva ula��r. ��te b�yle, onlara sizin i�in boyun e�dirmi�tir; O'nun size hidayet vermesine kar��l�k Allah'� tekbir etmeniz i�in. G�zellikte bulunanlara m�jde ver.� (Hac Suresi, 37)
Bir�ok insan�n en �nemli yan�lg�lar�ndan biri, sadece amel olarak yapt�klar�ndan sorgulanacaklar�n� zannetmeleridir. Oysa Allah, insan�n niyetinden, d���ncelerinden, kalplerinde gizlediklerinden de sorgulanaca��n� bildirir.
�G�klerde ve yerde ne varsa Allah'�nd�r. ��inizdekini a���a vursan�z da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya �eker. Sonra diledi�ini ba���lar, diledi�ini azabland�r�r. Allah, her�eye g�� yetirendir.� (Bakara Suresi, 284)

Sonu�


Ramazan Ay�, bu ayda yap�lan t�m ibadetler ve Allah��n Kuran�da bize emretti�i g�zel ahlak samimi bir �ekilde kalpten Allah�a y�nelerek hareket etmemizi sa�lamaktad�r. ��nk� Allah��n istedi�i ve bizim ba���lanmam�z� sa�layacak en �nemli �zellik samimiyettir. Yap�lan t�m ibadetler de Allah��n Kuran�da belirtti�i gibi samimi bir m�min olarak ya�amam�za vesile olmaktad�r.
�...Onlar, �yle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine iman� yazm�� ve onlar� Kendinden bir ruh ile desteklemi�tir. Onlar�, altlar�ndan �rmaklar akan cennetlere sokacakt�r; orda s�resiz olarak kalacaklard�r. Allah, onlardan raz� olmu�, onlar da O'ndan raz� olmu�lard�r. ��te onlar, Allah'�n f�rkas�d�r. Dikkat edin; ��phesiz Allah'�n f�rkas� olanlar, felah (umutlar�n� ger�ekle�tirip kurtulu�) bulanlar�n ta kendileridir.� (M�cadele Suresi, 22)







0






�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.



Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.